,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ Новини На факультеті інформаційних технологій і систем ЧДТУ впроваджуються елементи дуальної форми навчання
П'ятниця, 02 лютого 2018 11:58

На факультеті інформаційних технологій і систем ЧДТУ впроваджуються елементи дуальної форми навчання

На факультеті інформаційних технологій і систем ЧДТУ впроваджуються елементи дуальної форми навчання

Останнім часом в університетах багатьох розвинених країн світу активно впроваджується дуальна модель освіти. Під дуальною формою навчання розуміють практико орієнтоване навчання, побудоване на підґрунті соціального партнерства університету й підприємства (організації, установи), спрямованого на формування нової моделі підготовки здобувачів вищої освіти із обов’язковими періодами виробничого навчання й виробничої практики, що проводяться на базі підприємств (організацій, установ) та передбачає зміцнення зв’язків навчання з виробництвом, визначення провідної ролі та підвищення відповідальності роботодавців за якість підготовки фахівців.

Дуальна форма здобуття освіти – це спосіб здобуття освіти, що передбачає поєднання навчання осіб у закладах освіти (в інших суб’єктів освітньої діяльності) з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації, як правило, на основі договору (Закон України «Про освіту», стаття 9, п. 10).

Враховуючи актуальність і перспективність дуальної форми здобуття вищої освіти, на розширеному засіданні Колегії МОН України на тему «Пріоритетні напрямки змін у вищій освіті на 2018-2019 рр.», яке відбулося 26 січня 2018 року в НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», було представлено проект Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти (http://kpi.ua/2018-01-26).

Провідні університети України вже почали впроваджувати елементи дуальної форми навчання. Мета такого впровадження – подолання диспропорції між пропозицією щодо надання освітніх послуг університетом та запитами роботодавців, щодо структури освітнього процесу, змісту і обсягу навчальних планів і програм, якості підготовки студентів, надання можливості мобільного реагування на зміни виробничих технологій та модернізації змісту вищої освіти, враховуючи вимоги відповідних підприємств (організацій, установ) при організації навчального процесу.

Впровадження елементів дуальної форми навчання для здобуття вищої освіти базується на поєднанні в навчальному процесі професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки в обсягах 30% (40%) теоретичних занять до 70% (60%) практичних занять (або обсяги навчання на робочому місці від 25% до 50% кредитів). Виробниче навчання та виробнича практика здійснюється безпосередньо в умовах виробництва з використанням матеріально-технічної бази та кадрового потенціалу підприємства (організації, установи), що надає можливість студентам одночасно з навчанням в університеті опановувати основи обраної професії безпосередньо на виробництві.

Така форма навчання особливо актуальна при підготовці фахівців для галузі інформаційних технологій, які настільки стрімко змінюються і розвиваються, що класичні моделі організації навчання у вищій технічній школі не можуть задовольнити потреби роботодавців – ІТ-компаній.

Два роки тому, на факультеті інформаційних технологій і систем ЧДТУ було зроблено акцент на співпрацю та сумісні івенти з провідними ІТ-компаніями, зокрема на перекваліфікацію наших викладачів та залучення до викладання фахівців-практиків. Рік тому було розгорнуто власний волонтерський проект додаткової професійної освіти та програму подвійного диплому з Польськими вишами для магістрів.

У цьому навчальному році колектив ФІТІС акцентує свою увагу на проведені експерименту з впровадження елементів дуальної освіти та створення для наших студентів середовища, яке буде сприяти їх навчанню розробляти та просувати власні стартапи.

Дуальна форма навчання – це ще більш поглиблена співпраця вишу і виробництва. Якщо раніше студент стикався з виробництвом тільки під час літніх та зимових практик, виконання курсових та дипломних робіт, то зараз сучасний світ потребує більш глибинної синергії при навчанні студентів вже з 1 курсу.

Основний принцип дуальної освіти – теоретичну частину студенти вивчатимуть у ВНЗ, а практичну будуть засвоюють на підприємстві: лекційні заняття проводити в університетських аудиторіях, а практичні та лабораторні заняття з тієї ж дисципліни, курсові проекти та години літньої практики – в ІТ-компанії.

Запровадження елементів дуального навчання на факультеті інформаційних технологій і систем передбачає, зокрема, організацію навчання з професійно-орієнтованих дисциплін за програмами та участю провідних фахівців (менторів) ІТ-компаній, навчання представниками компаній-виробників апаратного і програмного забезпечення студентів під час виробничих практик та у позааудиторний час з метою їх підготовки до професійної сертифікації з різних сфер ІТ, зокрема з тестування програмного забезпечення (за програмою від Ukrainian  HI-Tech  Initiative  та QATestlab, http://qatestlab.com), з адміністрування інформаційних систем, налагодження і обслуговування мережевого обладнання та хмарних технологій (за програмою мережевої академії CISCO (https://www.netacad.com)).

Прикладом ефективної співпраці з ІТ-компаніями є викладання курсу «Технології тестування програмного забезпечення» за матеріалами компанії QАTestLab та Ukrainian HI-Tech Initiative.

Протягом вересня-грудня 2017 року студенти спеціальностей, 121 «Інженерія програмного забезпечення», 122 «Комп’ютерні науки» та 124 «Системний аналіз» проходили даний курс в стінах ВНЗ.

Курс охоплював основні теми з тестування програмного забезпечення (техніки тестування, тест-дизайн, тест-плани, підготовка звіту за результатами тестування), робота з баг-трекінговими системами, чек-листами. Звісно найцікавішими виявилися теми, пов’язані з мобільним тестуванням та тестуванням ігор. Усі завдання виконувалися на платформі QАTestLab та з локальним доступом до їх програмного забезпечення. Після виконання кожного блоку завдань студенти мали завантажити до системи звіти про виконання своєї роботи. Усі тримані бали студенти переглядали на сайті компанії, перейшовши до власного кабінету. За результатами успішного проходження курсу, студенти мали змогу отримати відповідні сертифікати.

Паралельно з вивченням курсу «Технології тестування програмного забезпечення» студенти отримали можливість прослухати п’ятиденний Meetup курсу «Angular on Fire» від менторів компанії InterLink.

Під час навчання було поєднано два різні формати workshop та hackathon, які надали студентам можливість працювати над власною ідеєю з підтримкою досвідчених менторів. Пишучи код, можна було одразу застосувати та закріплювати отримані знання на практиці. Впродовж Meetup курсу студенти розробляли простий додаток на Angular. За приклад було взято чат.

З самого початку створення проекту за допомогою Angular CLI, студенти наживо нарощували його функціональність. Поки ментори пояснювали кожен новий рядок коду, студенти повторювали ті ж самі дії за своїми ноутбуками. Хто не встигав роботи це паралельно, мав змогу завершити кожен логічний крок за допомогою менторів. Для зручності, кожен етап написання коду додатку викладався в Git-репозиторії, тож була можливість порівняти свій код з оригінальним кодом та виправити помилки.

Окрім роботи над чатом, сформовані команди студентів працювали над власною ідеєю додатку. І нехай в них на це було не багато часу, та кожна команда отримала досвід з розподілення задач між учасниками в умовах жорсткого дедлайну. Звісно не обійшлось без спільної для багатьох проблеми – запізньої інтеграції в останні хвилини. Одна команда в результаті не показала все те, що встигла зробити. А в іншої взагалі все зламалось. Та не залежно від фінального стану проекту, кожна команда отримала цікавий досвід та закріпила здобуті знання з розробки веб-додатків з використанням Angular та Firebase.

Протягом листопада-грудня 2017 року на базі Центру медичних інформаційних систем ЧДТУ, що функціонує при кафедрі комп’ютерних наук та інформаційних технологій управління (КНІТУ), у позааудиторний час проводилось навчання з підготовки студентів і аспірантів до сертифікації з адміністрування медичної інформаційної системи «Доктор Елекс» за участю фахівців ТОВ «Доктор Елекс» (м. Львів) (https://doctor.eleks.com), що є розробником даної МІС, і викладачів кафедри КНІТУ. Результатом навчання стали успішне складання слухачів сертифікаційного екзамену та врученням їм відповідного документу, яке відбулося 29 січня 2018 року.

За домовленістю з компаніями-партнерами ЧДТУ частина студентів ФІТІС різних курсів, зокрема й спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки» та 124 «Системний аналіз», проходять виробничу практику на базі ІТ-компанії «Master of Code Global» та компанії «Тріумф груп».

Зокрема, зимова практика для студентів в Master of Code Global, яка була організована Masters Academy (http://in.ck.ua/ua/masters-academy), включала в себе знайомство: з ролями на ІТ-проекті; з трендовими інструментами для розробки програмних додатків; з передовими технологiями: AR/VR, Machine Learning, Cloud Computing, а також поради від менторів Masters Academy.

На базі кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій управління для студентів 3-го і 4-го курсів та 1-го курсу магістратури під час виробничої практики в компанії «Тріумф груп», яка є інтегратором інформаційних систем управляння у різних галузях та програмних продуктів, призначених для інформатизації діяльності підприємств і установ, організовано навчання з підготовки до сертифікації з адміністрування програмного комплексу IS-pro (розробник – компанія Інтелект-Сервіс (м. Київ), http://www.intelserv.com/allprograms/is-pro). Комплекс IS-pro призначений для управління підприємством, до складу якого входять підсистеми, що забезпечують автоматизацію основних бізнес–процесів підприємства: бухгалтерський і податковий облік; управління фінансовими розрахунками; облік основних засобів; логістика; облік автотранспорту; управління персоналом; освіта; управління виробництвом; фінансове планування і аналіз; взаємовідносини з клієнтами; облік комунальних послуг; загальні довідники; сервіс; адміністратор. Навчання відбувається в очно-дистанційному режимі фахівцями компанії «Тріумф груп».

Сподіваємося, що перший досвід впровадження елементів дуальної форми здобуття вищої освіти на ФІТІС дасть свої плоди і випускники комп’ютерних спеціальностей ЧДТУ стануть більш конкурентоспроможними на ринку ІТ-праці, а інноваційні підходи в організації навчального процесу знайдуть широке практичне застосування в університеті і будуть цікавими та корисними як для нинішніх, так і майбутніх наших студентів.

 

01.02.2018 р.

Декан ФІТІС, доцент, к.т.н. І.Б. Трегубенко

Завідувач кафедри КНІТУ, проф., д.п.н., к.ф.-м.н.  Ю.В. Триус

Докторант кафедри КНІТУ, к.п.н. І.В. Герасименко