,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ Науково-дослідний інститут Студентська наука

Студентська наука

Черкаський державний технологічний університет приділяє велику увагу залученню студентів до самостійного наукового пошуку, використовуючи при цьому різні форми і напрямки. Науково-дослідна та інноваційна діяльність студентів та молодих вчених здійснюється в ЧДТУ з метою задоволення потреб найбільш здібних студентів у науковій творчості і є невід’ємною частиною наукової роботи кафедр та ЧДТУ в цілому. Науково-дослідна робота студентів є важливим чинником при підготовці молодого фахівця і вченого.

Розвиток наукових досліджень безпосередньо впливає на якість навчального процесу, оскільки вони змінюють не лише вимоги до рівня знань студентів, а й сам процес навчання і його структуру у вищій школі, підвищуючи ступінь підготовленості майбутніх спеціалістів, їхній творчий практичний кругозір.

В університеті налагоджена система наукової та інноваційної діяльності студентів, яка дає студентам змогу вивчати найновітніші інформаційні технології, включаючи Інтернет, дистанційне навчання тощо, що дає можливість ввійти в європейський освітній простір, впроваджуючи кредитно-модульну систему навчання і вимоги Болонської декларації.

Молодими науковцями університету для регіону постійно розробляються науково-дослідницькі роботи з таких проблем, як розробка і впровадження програм енергозбереження, екологічні програми, програми з механізації і автоматизації виробничих процесів, з соціально-економічного розвитку регіону тощо.

В навчальних планах всіх спеціальностей передбачаються академічні години на виконання науково-дослідної роботи студентів.

Ефективною формою науково-дослідної роботи студентів є їх активна участь у проблемних групах, наукових гуртках та творчих лабораторіях. Така форма науково-дослідної роботи дає можливість студентам, починаючи з першого курсу, долучатися до наукової роботи кафедр та факультетів, брати участь у виконанні кафедральних, та держбюджетних тем. Багато студентів займається науковою роботою за індивідуальним планом.

У навчальному процесі майже всі студенти охоплені науковою роботою (написання курсових, дипломних та магістерських робіт). Студенти, які навчаються за планами по отриманню кваліфікації магістрів, виконують наукові магістерські роботи; студенти, майбутні спеціалісти, на 50 % виконують дипломні роботи, які є науковими за своїм змістом. Студенти денної форми навчання займаються науково-дослідницькою діяльністю у 12 наукових гуртках, 25 проблемних групах.

З метою підвищення кваліфікації студентів за рахунок розробки та практичного застосування теоретичних знань (зборка та настроювання спеціалізованої комп’ютерної техніки; проектування, монтаж, впровадження й настроювання структурованої кабельної системи), поглиблення спеціальної підготовки студентів з нових напрямків використання комп’ютерних систем, на кафедрі спеціалізованих комп’ютерних систем створено та працює студентське конструкторське бюро.

Керівник СКБ – старший викладача кафедри СКС Рудаков К.С.

Відкриття СКБ відіграє важливу роль у профорієнтаційній роботі, підвищує інтерес абітурієнтів до навчання у ЧДТУ.

 

Використовуючи науковий підхід до аналізу вибору компонентів комп’ютерних систем (теорію неповної подібності та розмірностей) студентське конструкторське бюро розробляє та створює спеціалізовані комп’ютерні пристрої, особливостями яких є висока надійність та вартість на 20-50 % нижча ніж існуючі.

Створені спеціалізовані комп’ютерні пристрої впроваджені для використання в навчальному процесі по 43 дисциплінам.

СКБ відіграє важливу роль у профорієнтаційній роботі: підвищує інтерес абітурієнтів до навчання у ЧДТУ.

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади”, у в університеті щорічно проводиться І етап Всеукраїнської студентської олімпіади, участь в якому беруть студенти семи факультетів університету: 45 кафедр з 60 спеціальностей та предметів. Загальна кількість учасників Олімпіади І-го етапу з року в рік в середньому становитьблизько 1400 студентів.

У другому турі Всеукраїнських студентських олімпіад, який проводиться на базі вищих закладів освіти України, в  олімпіадах з предметів і спеціальностей Черкаський державний технологічний університет щороку представляє не менше 40 студентів.

За рішеннями оргкомітетів базових вищих навчальних закладів з проведення Всеукраїнської студентської олімпіади за звітний період 3 студенти Черкаського державного технологічного університету були визнані переможцями та отримали нагороди за результатами олімпіад, інші відзначені грамотами оргкомітетів за ґрунтовні знання з навчальних дисциплін та спеціальностей.

За результатами участі студентів у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за звітній період 7студентів університету зайняли призові місця.

 

Наукова робота студентів

2010

2011

2012

2013

2014

Кількість студентів денної форми навчання, усього осіб у ВНЗ

4028

4151

3792

3730

3775

Кількість студентів, які беруть участь у виконанні НДДКР, усього осіб

1473

1348

1445

1462

1455

Кількість переможців, які одержали нагороди  за результатами олімпіад, усього, 

5

4

5

3

3

Кількість студентів – учасників Всеукраїнських конкурсів студентських НДР

8

9

10

14

11

з них: - переможці Всеукраїнських конкурсів студентських НДР  

2

6

6

9

7

Кількість опублікованих статей за участю студентів, усього

48

42

38

34

32

                                          з них: самостійно

34

28

21

18

16