ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ Науково-дослідний інститут Студентська наука

Студентська наука

Черкаський державний технологічний університет приділяє значну увагу залученню студентів до самостійного наукового пошуку, використовуючи при цьому різні форми і напрямки. Науково-дослідна та інноваційна діяльність студентів та молодих вчених здійснюється в ЧДТУ з метою задоволення потреб найбільш здібних студентів у науковій творчості і є невід’ємною частиною наукової роботи кафедр та ЧДТУ в цілому. Науково-дослідна робота студентів є важливим чинником при підготовці молодого фахівця і вченого і проводиться за різними напрямками:

- залучення їх до науково-дослідних робіт кафедр, що виконуються за держбюджетним замовленням та госпдоговірною тематикою;
- при виконанні робіт другої половини робочого часу викладачів;
-участь у конкурсах та конференціях як студентського, так і викладацького рівня;
-участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах і конкурсах.

В університеті щорічно проводяться Дні студентської науки. При проведенні студентського форуму проходить демонстрація результатів НДР студентів у формі виставки експонатів науково-технічної творчості студентів, доповідей на студентських науково-практичних конференціях (щорічно працює 10 секцій). Загалом, 35-40% від контингенту студентів денної форми навчання приймають участь у студентських конференціях.

Ефективною формою науково-дослідної роботи студентів є їх активна участь у проблемних групах, наукових гуртках та творчих лабораторіях. Така форма науково-дослідної роботи дає можливість студентам, починаючи з першого курсу, долучатися до наукової роботи кафедр та факультетів, брати участь у виконанні кафедральних, та держбюджетних тем. Багато студентів займається науковою роботою за індивідуальним планом.

Важливим показником ефективності студентської наукової роботи є результативність участі студентів у конференціях, олімпіадах, конкурсах.

Зокрема студентка факультету економіки та управління гр. МДЗ-83 2 року навчання магістратури ОП «Дизайн за видами» спеціалізації «Промисловий дизайн» Анастасія Лисенко брала участь у конкурсі наукових робіт для здобувачів вищої освіти напряму мистецтво та дизайн на базі Київського національного університету технологій та дизайну. Посіла 1місце.

Також студентка факультету економіки та управління гр. ЗММ-212 ОП 073 «Менеджмент» Наталія Прищепюк брала участь у міжнародному конкурсі студентських робіт зі спеціальності 073 « Менеджмент» на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Посіла ІІ місце.

Під керівництвом доктора економічних наук, доцента Людмили Панкової здобувач вищої освіти факультету економіки та управління Наталія Прищепюк взяла участь у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності 073 «Менеджмент» на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. За результатами конкурсу отримано диплом переможця II ступеня.

В травні 2023 року студенти першого курсу факультету економіки та управління спеціальності 073 «Менеджмент» під керівництвом куратора групи кандидата економічних наук, доцента Інни Бітюк взяли участь у міжвузівському брейн-рингу на базі Східноєвропейського університету імені Рауфа Аблязова. Команда студентів посіла 3-тє місце серед команд в інтелектуальній грі.

3 квітня 2023 р. студентки факультету технологій, будівництва та раціонального природокористування спеціальності 181 «Харчові технології» здобули одне 1-е та два 2- х місця у 89-ій Міжнародній науковій конференції „Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті”, яка проводилась в Національному університеті харчових технологій 3-7 квітня 2023 р. Аліна Козаченко висвітлила вплив особливостей конструкцій кутерів на вихід і якість готових ковбасних виробів. Тетяна Вечірко представила нову технологію виготовлення колаген-вмісних функціональних продуктів, новації якої базуються на використанні ультразвуку при подрібненні сировини. Ірина Грабова розкрила 15 варіантів машинно-апаратурного оформлення етапу виготовлення ковбасного фаршу. Науковим керівником студенток є доктор технічних наук, професор Олександр БАТРАЧЕНКО.

У жовтні 2023 року студентка факультету гуманітарних технологій Анастасія Лисенко брала участь у Міжнародному конкурсі наукових робіт здобувачів вищої освіти за напрямом Art and Design «DESIGN SPECIFICS OF INCLUSIVE MUSEUM SPACE» (СПЕЦИФІКА ДИЗАЙНУ ІНКЛЮЗИВНОГО МУЗЕЙНОГО ПРОСТОРУ) на базі Київського національного університету технологій та дизайну та отримала1 місце (кер. Яковець І.О.).

Також студенти факультету гуманітарних технологій брали участь у Всеукраїнському конкурсі кваліфікаційних робіт зі спеціальності 022 «Дизайн» на базі Херсонського національного технічного університету. За результатами отримані призові місця:
За першим освітнім рівнем:
-Добровольский Єгор (кер. Чугай Н.М.) – 2 місце,
-Удод Іван (кер. Галицька О.В.) – 2 місце;
-Чорнобай Олена (кер.Стеценко К.М.) – 3 місце.

За другим освітнім рівнем:
-Кривонос В.О. (кер. Яковець І.О.) – 1 місце;
-Шинкаренко Анна (кер. Романенко Н.Г.) – 2 місце.

Особливо відзначився талановитий студент факультету електронних технологій, автотранспорту та машинобудування групи РС-023 Бачеріков Дмитро. Він брав участь у декількох конкурсах:
-у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт “Black Sea Science-2023”; -у Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт із спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології, який проходив на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, місто Кременчук;
-у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології, який проходив на базі Центральноукраїнського національного технічного університету, місто Кропивницький. Отримав ІІІ місце.