,
,

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ Науково-дослідний інститут Студентська наука

Студентська наука

Переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 навчальному році
 

Відповідно до Наказу МОН України №865 від 28.07.2021 року “Про підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 навчальному році”  вітаємо студентів Черкаського державного технологічного університету – переможців Конкурсу і їх наукових керівників з отриманням Дипломів:

Диплом І ступеня з галузей знань і спеціальностей

Прикладна геометрія, інженерна графіка та технічна естетика: Тертишник Марина Вікторівна - студентка 6 курсу факультету технологій машинобудування та дизайну (науковий керівник: Яковець Інна Олександрівна, завідувач кафедри дизайну, д. мист., доцент)

Прикладна геометрія, інженерна графіка та технічна естетика: Мандра Валерія Олександрівна - студентка 5 курсу факультету технологій машинобудування та дизайну (науковий керівник: Яковець Інна Олександрівна, завідувач кафедри дизайну, д. мист., доцент)

Диплом ІІ ступеня з галузей знань і спеціальностей

Механічна інженерія: Чудов Володимир Володимирович - студент 4 курсу факультету технологій машинобудування та дизайну (науковий керівник: Батраченко Олександр Вікторович, доцент кафедри проектування харчових виробництв та верстатів нового покоління, д-р. техн. наук, доцент)

Диплом ІІІ ступеня з галузей знань і спеціальностей

Автомобільний транспорт: Криворучко Владислав Анатолійович - студент 3 курсу факультету технологій машинобудування та дизайну (науковий керівник: Рудь Максим Петрович, доцент кафедри автомобілів та технологій їх експлуатації, канд. техн. наук, доцент)

Автомобільний транспорт: Гриценко Віталій Олександрович - студент 3 курсу факультету технологій машинобудування та дизайну (науковий керівник: Рудь Максим Петрович, доцент кафедри автомобілів та технологій їх експлуатації, канд. техн. наук, доцент)

1. Перелік переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 навчальному році

2. Наказ №865 від 28.07.2021 р.

 

 

Черкаський державний технологічний університет приділяє значну увагу залученню студентів до самостійного наукового пошуку, використовуючи при цьому різні форми і напрямки. Науково-дослідна та інноваційна діяльність студентів та молодих вчених здійснюється в ЧДТУ з метою задоволення потреб найбільш здібних студентів у науковій творчості і є невід’ємною частиною наукової роботи кафедр та ЧДТУ в цілому. Науково-дослідна робота студентів є важливим чинником при підготовці молодого фахівця і вченого.

Науково-дослідна та інноваційна діяльність студентів проводиться за різними напрямками:

-залучення їх до науково-дослідних робіт кафедр, що виконуються за держбюджетним замовленням та госпдоговірною тематикою;

-при виконанні робіт другої половини робочого часу викладачів;

-участь у  конкурсах та конференціях як студентського, так і викладацького рівня;

-участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах і конкурсах.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України
та на підставі рішень галузевих конкурсних комісій з проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 2019/2020 навчального року, 3 студенти університету зайняли призові місця (диплом І ступеня – 1 студ., диплом ІІІ ступеня – 2 студ.).

 

Наукова робота студентів

2017

2018

2019

2020

Кількість студентів денної форми навчання, усього осіб у ЗВО

3453

3287

3218

2804

Кількість студентів, які беруть участь у виконанні НДР, усього осіб

1356

1148

1072

861

Кількість переможців, які одержали нагороди за результатами олімпіад

4

3

3

0

Кількість студентів – учасників Всеукраїнських конкурсів студентських НДР

28

32

27

18

з них: - переможці Всеукраїнських кон-курсів студентських НДР

13

7

7

3

 

 

Важливим показником ефективності студентської наукової роботи є результативність участі студентів у конференціях, олімпіадах, конкурсах.

В університеті щорічно проводяться Дні студентської науки. При проведенні студентського форуму проходить демонстрація результатів НДР студентів у формі виставки експонатів науково-технічної творчості студентів, доповідей на студентських науково-практичних конференціях (щорічно працює 10 секцій). Загалом, 35-40% від контингенту студентів денної форми навчання приймають участь у студентських конференціях. За підсумками проведення Днів студентської науки у 2020 році кращі наукові роботи студентів були опубліковані у збірнику наукових праць «Матеріали днів студентської науки ЧДТУ 2020 року».

Ефективною формою науково-дослідної роботи студентів є їх активна участь у проблемних групах, наукових гуртках та творчих лабораторіях. Студенти в 2020 році займалися науково-дослідницькою діяльністю у 12 наукових гуртках та 6 проблемних групах. Така форма науково-дослідної роботи дає можливість студентам, починаючи з першого курсу, долучатися до наукової роботи кафедр та факультетів, брати участь у виконанні кафедральних, та держбюджетних тем. Багато студентів займається науковою роботою за індивідуальним планом.

Наукові досягнення студентів-екологів  у 2020 році відмічені дипломами.

Кафедра екології

Магістерка спеціальності «Екологія» групи МГЕК-903 Пидоренко Впосіла ІІ місце та нагороджена Дипломом ІІ ступеню за роботу: «Едафічні умови зростання зелених насаджень м. Черкаси» та магістерка Качай В. посіла ІІІ місце та нагороджена дипломом ІІІ ступеню за роботу «Геоекологічна оцінка рівня засолення урбоземів на прикладі м. Черкаси» на V Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт «Молодь і прогрес у раціональному природокористуванні», який проходив на базі факультету екологічної безпеки інженерії та технологій Національного авіаційного університету.Науковий керівник обох робіт – доцент кафедри, к.х.н. Мислюк О.О.

На Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності 101 Екологія на базі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського відзначились студенти Драголюб Є.( науковий керівник- к.т.н.Єгорова О.В.) та Іващенко І. ( науковий керівник- проф. Хоменко О.М.) та отримали сертифікати участі у конкурсі.

Студентські гурткикафедри хімічних технологій та водоочищення і їх досягнення:

-В рамках роботи наукового студентського гуртка «Синтез продуктів та розробка технології виробництва» магістри Андрющенко М.В. і Токаренко А.А. розробили і впровадили на підприємстві "Хемікел Елементс Укрейн" Черкаси дві технології виробництва хімічно чистих магнієвих і мідних солей.Науковий керівник: Столяренко Г.С.

-В рамках роботи наукового студентського гуртка проведено серію наукових експериментів за напрямом використання природних сорбентів для очищення прісних та солоних поверхневих природних вод від нафтопродуктів а також експерименти по інтенсифікації окислювальних процесів в аеротенках на активних поверхнях в технології очищення стічної води. Готується публікація за результатами експериментів.Науковий керівник: Громико А.В.

-Керівництво науково-дослідним гуртком «Використання природних сорбентів для переробки відходів у стічних водах, що містять барвники». Науковий керівник: Коваль М.Г.

-Керівництво науково-дослідними гуртками: «Озонування води», «Енергозберігаючі технології», «Синтез продуктів з відходів виробництва». Результатом їх роботи є виготовлення, налаштування та введення в дію 2-х кавітаційних установок з постійною регенерацією сорбенту. Науковий керівник: Столяренко Г.С.

-Керівництво науково – дослідним гуртком«Використання методу ультрафільтрації і адсорбентів для очищення стічних вод та покращення якості питної води». Науковий керівник: Клименко Т.В.

-Керівництво науково-дослідним гуртком «Використання методів аналітичної хімії для дослідження фізико-хімічних властивостей природних об’єктів».Науковий керівник: Солодовнік Т.В.

-Керівництво науково – дослідним гуртком  «Природоохоронні технології».Науковий керівник: Фоміна Н.М. (студенти 1, 2 та 3 курсів).

Студенти кафедри загальної екології, педагогіки та психології  беруть активну участь у проведенні дослідженнь за напрямками «Фітоіндикація урбанізованих та природних екосистем», «Кваліметрія деревини», «Геоботанічні дослідження соснових борів», «Продуктивність чистих та мішаних соснових деревостанів». За результатами дослідженнь опубліковано 7  робіт у матеріалах науково-практичних конференцій.

На кафедрі працює Проблемна група з дослідження психолого–педагогічних аспектів навчально–виховного процесу вищої школи на прикладі ЧДТУ (керівник: Старовойтенко Н.В.). Науково-дослідна робота, що проводиться проблемною групою,  передбачає проведення психологічних та соціально-педагогічних досліджень. До цієї діяльності активно залучаються окремі студенти, які мають змогу опублікувати результати своїх досліджень у формі тез чи наукових статей; виступити із доповіддю на студентських конференціях . Результати досліджень студентів  використовуються викладачами кафедри для підготовки підручників та посібників з психології і педагогіки вищої школи, для проведення методичних та наукових кафедральних семінарів. Окрім цього на кафедрі ще працюють науково-дослідних гуртки «Деревинознавства» та «Геоботанічних досліджень».

На факультеті інформаційних технологій і систем діють:

  • науковий гурток «Мистецтво програмування»(в рамках освітньо-тренувального центру). Науковий керівник – Заспа Г.О. Результатом роботи гуртка є розроблені у співпраці з компаніями – розробниками програмного забезпеченняпрограмні продукти, що використовуються для підвищення ефективності виробничих і бізнес-процесів, а також впроваджуються в навчальний процес;
  • проблемна група з розробки та дослідження методів факторіального кодування інформації. Наукові керівники: доц. Швидкий В.В., доц. Фауре Е.В. Робота гуртка зосереджена на розробці та дослідженні методів факторіального кодування інформації, які суміщують операції завадостійкого кодування та захисту інформації від несанкціонованого читання та нав'язування хибних даних.

На лінгвістичному факультеті діє науково-дослідна лабораторія «Перекладацькі студії». До основних завдань науково-дослідної  лабораторії належать:

-Проведення досліджень у галузі сучасного перекладознавства з метою подальшого впровадження результатів у практичну діяльність.

-Організація та проведення конференцій, круглих столів, семінарів з проблем сучасного перекладознавства за участю провідних вчених.

-Проведення творчих перекладацьких конкурсів, олімпіад, тижнів перекладацької майстерності.

-Переклад творів сучасних німецькомовних письменників, які ще не були перекладені українською мовою.

На кафедрі романо-германської філології та перекладу успішно працює мовний клуб „Gesprächsklub“, метою діяльності якого є поглиблення знань німецької мови та розширення лінгвокультурологічної інформації про країну, мова якої вивчається, у студентів спеціальності «Переклад». На засіданнях студенти мають можливість переглядати автентичні фільми мовою оригіналу та обговорювати їх, брати участь у дискусіях на різні теми

На кафедрі автомобілів та технології їх експлуатації діє студентський гурток «Автомайстер», на якому проводяться дослідження, спрямовані на визначення можливих шляхів адаптації дизельних і бензинових двигунів до роботи на стиснутому природному газі. В роботі гуртка задіяні також молоді вчені, аспіранти та магістранти зазначеної кафедри. Діяльність гуртка спрямована на визначення перспективних напрямків досліджень автомобілебудівної галузі.

Як внутрішні стимулюючі заходи для студентів і молодих вчених, що мають значні наукові досягнення, в ЧДТУ проводяться нагородження переможців наукових заходів та подій, що відбуваються в університеті, подяками та грамотами. Для студентів і молодих вчених, що відзначилися на Всеукраїнському та Міжнародному рівнях, приймаючи участь і займаючи призові місця у олімпіадах, конкурсах, виставках тощо, в якості мотивуючого заходу застосовується преміювання.

Роки

Кількість студентів, які беруть участь у наукових дослідженнях

(відсоток від загальної кількості студентів)

Кількість молодих учених, які працюють у ЗВО або науковій установі

Відсоток молодих учених, які залишаються у ЗВО або установі після закінчення аспірантури

2017

1356 (39%)

83

9%

2018

1148 (35%)

132

12%

2019

1072 (33,3%)

41

10%

2020

861 (30,7%)

32

8%