,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ Наукова діяльність Науково-технічна рада

Науково-технічна рада

Науково-технічну діяльність університету координує науково-технічна рада (НТР), створена у 1991 році. Науково-технічна рада Черкаського державного технологічного університету організована згідно зі Статутом ЧДТУ. В своїй діяльності НТР керується Конституцією України, законами України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», «Про інноваційну діяльність», «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», «Положенням про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації», Указами Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, іншими нормативно-правовими актами, нормативними документами та Статутом ЧДТУ.

Науково-технічна рада університету є колегіальним дорадчим консультативно-експертним органом ректорату з питань формування науково обґрунтованої єдиної народногосподарської політики України, спрямованої на забезпечення розвитку науково-технічного потенціалу, впровадження у виробництво новітніх досягнень вітчизняної і зарубіжної науки, техніки та технології. НТР проводить свою роботу на основі колегіальності в формі колективного обговорення, обміну думками та ділової критики. Рекомендації та висновки НТР є основою для прийняття рішень ректором та проректором з наукової роботи та міжнародних зв’язків, Вченої ради, видання наказів і розпоряджень в університеті, що забезпечує інтеграцію освіти, науки і виробництва.

Персональний склад НТР затверджується наказом ректора.

Головою НТР є проректор з науково-дослідної роботи та міжнародних зв’язків доктор технічних наук, доцент Фауре Е.В. Допомагає організовувати роботу НТР та проводити засідання секретар науково-технічної ради кандидат технічних наук, доцент Миронець І.В.

До складу НТР в обов'язковому порядку входять за посадами: ректор, перший проректор, проректор з науково-дослідної роботи та міжнародних зв’язків, декани факультетів, помічники деканів факультетів з науково-дослідної роботи, доктори наук, які працюють у ЧДТУ за основним місцем роботи (за згодою), завідувач аспірантурою, провідний фахівець науково-дослідного інституту (НДІ), начальник редакційно-видавничого центру, начальник юридичного відділу, голова Ради молодих вчених, голова студентської ради ЧДТУ.

 

Основні завдання і функції науково-технічної ради

 

-   Підвищення ефективності та проведення наукової, науково–технічної та інноваційної діяльності ЧДТУ, як невід’ємної складової навчального процесу. Сприяння інформаційно–аналітичному забезпеченню науковій, науково–технічній та інноваційній діяльності ЧДТУ.

-   Удосконалення управління науковою, науково–технічною та інноваційною діяльністю ЧДТУ. Забезпечення ефективної роботи щодо впровадження результатів наукових досліджень та розробок.

-  Підготовка і здійснення заходів щодо вирішення найважливіших науково-технічних завдань, визначених державними цільовими науково-технічними програмами галузевого характеру, постановами Кабінету Міністрів України, координаційними планами Міністерства освіти і науки України, а також регіональними науково-технічними програмами і планами. Координація наукових досліджень ЧДТУ з пріоритетних напрямів науки і техніки.

-   Розгляд та подання пропозицій ректору університету щодо структури наукових підрозділів університету, розробка рекомендацій щодо створення, закриття та реорганізацій структурних підрозділів, які виконують науково-дослідну роботу та патентно-ліцензійну діяльність.

-   Затвердження результатів першого етапу конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету та затвердження тематичного плану фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт.

-   Розгляд та подання пропозицій ректору університету щодо розвитку і вдосконалення організації науково-дослідної роботи в університеті. Розгляд та затвердження поточних планів наукових досліджень.

-   Аналіз підсумків наукової та науково-технічної діяльності, стану виконання науково-дослідних робіт, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету, грантів, досліджень і розробок, які виконуються науковими, науково-педагогічними працівниками та стипендіатами.

-   Координація роботи щодо організації контролю за підвищенням якості підготовки наукових кадрів, росту кваліфікації професорсько-викладацького складу на інноваційних засадах розвитку науки й техніки.

-   Здійснення науково-методичного забезпечення, організації та аналізу діяльності аспірантури і докторантури університету; пропозиції щодо планів прийому, проведення оцінки ефективності роботи наукових керівників.

-   Проведення атестації докторантів та заслуховування звітів працівників, які працюють над виконанням дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора наук згідно з планом.

-   Контроль за виконанням міжнародних угод і контрактів.

-   Аналіз і координація діяльності НДІ, Ради молодих вчених, студентського наукового товариства та редколегії наукових видань ЧДТУ.

-   Формування річного плану видання монографій та подання пропозицій на затвердження ректору щодо фінансування або відшкодування витрат на видання монографій за рахунок коштів ЧДТУ (за наявності можливості фінансування).

-   Розгляд звітів деканів факультетів про результати наукової діяльності та міжнародної науково-технічної співпраці і ефективності наукового потенціалу.

-   Висунення для затвердження на Вченій раді кандидатур для присвоєння державних нагород, призначення державних стипендій обдарованим студентам, молодим вченим та видатним діячам освіти і науки.

-  Рекомендації наукових проектів на участь у конкурсах на здобуття Державних премій в галузі науки і техніки, щорічних премій Кабінету Міністрів, Президента України в галузі науки і техніки, премій імені видатних учених, грантів, а також на конкурси, що проводяться Національною Академією наук України, Міністерством освіти і науки України.

-   Прийняття рішень про призначення грантів університету молодим ученим.

-   Розгляд інших питань за пропозицією членів НТР, пов’язаних з науково-технічною діяльністю університету.