,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ Наукова діяльність Науково-технічна рада

Науково-технічна рада

Науково-технічну діяльність університету координує науково-технічна рада (НТР), створена у 1991 році. Науково-технічна рада Черкаського державного технологічного університету організована згідно зі Статутом ЧДТУ. В своїй діяльності НТР керується Конституцією України, законами України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», «Положенням про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації», Указами Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, іншими нормативно-правовими актами, нормативними документами університету, Статутом університету.

Науково-технічна рада університету є колегіальним дорадчим консультативно-експертним органом ректорату з питань формування науково обґрунтованої єдиної народногосподарської політики України, спрямованої на забезпечення розвитку науково-технічного потенціалу, впровадження у виробництво новітніх досягнень вітчизняної і зарубіжної науки, техніки та технології. НТР проводить свою роботу на основі колегіальності в формі колективного обговорення, обміну думками та ділової критики. Рекомендації та висновки НТР є основою для прийняття рішень ректоратом, видання наказів і розпоряджень в університеті. 

Науково-технічна рада складається з Президії НТР і членів Ради. До складу Президії НТР входять голова НТР, його заступники, голови секцій та вчений секретар НТР. Очолює науково-технічну раду голова НТР – в.о. ректора  доктор економ. наук, доцент Назаренко С.А.; першим заступником голови НТР є проректор з науково-дослідної роботи та міжнародних зв’язків - доктор техн. наук, доцент Заболотній С.В. Допомагає організовувати роботу НТР та проводити засідання вчений секретар науково-технічної ради канд-т техн. наук, доцент Бондаренко М.О. До складу НТР в обов'язковому порядку входять за посадами ректор університету, проректори, декани, завідувачі кафедр, директор НДІ, начальник міжнародного відділу, директор бібліотеки, завідувач аспірантурою, начальник редакційно-видавничого центру. 

 

 

У складі НТР функціонує дев'ять секцій:

- секція інформаційних технологій і систем (голова - декан ФІТІС, к.т.н., доцент Є.В. Ланських);

- секція електронних технологій (голова - декан ФЕТ, к.т.н., доцент А.В. Гончаров);

- секція машинобудування (голова - декан ФКТМД, к.т.н., доцент М.В. Підгорний);

- секція природничих наук (голова - завідувач кафедри фізики, д.т.н., професор В.А. Ващенко);

- секція промислового та цивільного будівництва (голова - професор кафедри ПЦБ, к.т.н., професор П.А. Донченко );

- секція хімтехнологій та промислової екології (голова - завідувач кафедри ХХТНР, д.т.н., професор Г.С. Столяренко);

- секція екології та збалансованого природокористування (голова - зав.кафедри екології, к.х.н., доцент О.М. Хоменко);

- фінансово-економічна секція (голова - зав.кафедри економ. кібернетики і маркетингу, д.е.н., проф. О.В. Коломицева);

- гуманітарна секція (голова - почесний професор університету, д.і.н., професор М.І. Бушин).

 

 

Основні завдання, якими займається науково-технічна рада, наступні:

–  аналіз та координація науково-дослідної та інноваційної діяльності в університеті за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки України;

 – підготовка і здійснення заходів щодо вирішення найважливіших науково-технічних проблем, визначених державними цільовими науково-технічними програмами галузевого характеру, постановами Кабінету Міністрів України, координаційними планами Міністерства освіти і науки України, а також регіональними науково-технічними програмами і планами ;

– розроблення Концепції розвитку фундаментальних та прикладних досліджень університету з постановкою перспективних (стратегічних) напрямів та найближчих завдань;

– сприяння комплексності вирішення наукових та науково-технічних проблем науковими підрозділами університету. Розробка заходів щодо удосконалення їх наукової діяльності;

– здійснення координації патентно-ліцензійної діяльності університету;

– проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету та затвердження тематичного плану фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт;

– аналіз підсумків наукової та науково-технічної діяльності за  рік, стану виконання науково-дослідних робіт, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету, грантів, досліджень і розробок, які виконуються науковими, науково-педагогічними працівниками,  молодими ученими, докторантами та  аспірантам;

–  розробка рекомендацій щодо форм та обсягів фінансування робіт, їх координації, організації виконання;

–  контроль за виконанням міжнародних угод та контрактів;

–  аналіз і координація діяльності НДІ, аспірантури, ради молодих вчених, редколегій Вісника ЧДТУ та збірників наукових праць університету;

– формування  річного плану видання монографій та подання пропозицій на затвердження ректору щодо фінансування або відшкодування затрат на видання монографій за рахунок коштів ЧДТУ;

– проведення атестації докторантів, аспірантів, стипендіатів Кабінету Міністрів України та заслуховування звітів працівників, які працюють над виконанням дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеню доктор та кандидат наук згідно «Комплексної програми підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів»; розробка рекомендацій та заходів щодо покращення цієї роботи;

–  аналіз діяльності спеціалізованих вчених рад, які діють в ЧДТУ із захисту дисертацій;

–  розгляд звітів керівників наукових підрозділів, деканів факультетів та завідувачів кафедр про результати наукової діяльності та міжнародної науково-технічної співпраці, аналіз їх науково-технічного і економічного рівня. Розроблення рекомендацій щодо подальшого використання результатів таких робіт в інтересах розвитку народногосподарської економіки;

–  аналіз результатів виконання наукових досліджень студентами університету;

–  організація атестації наукових підрозділів та виконавців науково-дослідних робіт;

–  висунення для затвердження на Вченій раді кандидатур для присвоєння державних нагород, призначення державних стипендій видатним діячам освіти і науки;

– прийняття рішень про висунення кращих завершених науково-дослідних робіт для участі у конкурсах на здобуття Державних премій в галузі науки та техніки, щорічних премій Кабінету Міністрів, Президента України в галузі науки і техніки, премій імені видатних учених, грантів, а також на конкурси, що проводяться Національною Академією наук України, Міністерством освіти і науки України;

– прийняття рішень про призначення грантів університету молодим ученим.