,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ Новини 28 травня День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження України!
П'ятниця, 27 травня 2016 23:55

28 травня День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження України!

28 травня День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження України!

Щіро вітаємо співробітників кафедри механіки, поліграфічних машин, редакційно-видавничого центру ЧДТУ та всіх професіоналів-поліграфістів! 

Видавнича справа та друковане слово – один із визначальних факторів формування національної свідомості українців. Тож ваша повсякденна праця є важливішою за зброю! Саме вона сприяє подальшій розбудові української державності, відродженню духовності, культурних традицій, досягненню європейських соціальних, економічних та культурних стандартів в Україні.

Бажаємо наснаги та нових здобутків на просвітницькій ниві!

 

ЧДТУ. ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ КАФЕДРИ МЕХАНІКИ, ПОЛІГРАФІЧНИХ МАШИН і ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра механіки, поліграфічних машин і технологій започаткована в травні 1962р. як секція загальнотехнічних наук Черкаського загальнотехнічного факультету (ЗТФ) Київського технологічного інституту харчової промисловості. Пізніше ЗТФ був підпорядкований Київському інженерно- будівельному інституту. До 1970 року ЗТФ мав лише кілька секцій, які забезпечували викладання технічних дисциплін. В 1970 році на базі секції загальнотехнічних наук була створена кафедра загальнотехнічних дисциплін (ЗТД). Завідувачем кафедри було обранокандидата технічних наук, доцента Аліпова Георгія Івановича, який працював на цій посаді упродовж 1970-1980-х рр. Кафедрою забезпечувалося викладання таких дисципліни: опір матеріалів, теорія механізмів і машин та деталі машин, технологія конструкційних матеріалів, загальна електротехніка, теоретичні основи електротехніки, інженерна геодезія, нарисна геометрія, технічне креслення, інженерна графіка. Ці дисципліни вивчали близько 500 студентів, на початку 80-х років — до 1500 студентів (за12 спеціальностями) різних факультетів. На початку 1990-х років – студенти 22 спеціальностей на перших трьох курсах ЗТФ за вечірньою та заочною формами навчання.

На другий етап навчання студенти переводились до вищих навчальних закладів Києва, Харкова, Дніпропетровська та інших міст,вони навчались переважно за заочною формою навчання. У 70-ті рр. на кафедрі ЗТД працювали сім кандидатів технічних наук, доцентів (Аліпов Г.І., Філіпенко В.М., Агальцев А.В., Моцаренко А.П., Снісаренко Н.І., Шатохін В.І, Кулебякін A.M.), три старші викладачі Криштопа В.П., Лещенко Д.Д., Лугінін В.І.), шість асистентів (Бєлуха В.Т., Окунєв П.Г., Ведмеденко А.Т., Габ М.П., Зарічний B.C., Луговська Н.М.). У 1970-2006 рр. на кафедрі були організовані та матеріально оснащені на той час сучасним устаткуваннямлабораторії: ТММ, деталей машин, електротехніки, TOE, ТКМ, опору матеріалів, аудиторія технічного креслення, кабінет інженерної геодезії, кафедральна механічна майстерня. У зв'язку з рішенням Міністерства вищої та середньої освіти України про створення матеріальної бази та відкриття на базі Черкаського ЗТФ другого етапу (в т.ч. денної форми) навчання спочатку за спеціальністю„Промислове та цивільне будівництво", а потім і „Технологія машинобудування" штатний склад кафедри почав зростати. Були прийняті за конкурсом на викладацьку роботу після закінчення аспірантури кандидати технічних наук, доценти Кайдаш М.Г., Титаренко Л.В., Фірсов В.І., Мироненко В.В., Ягудін К.З., Шуленок П.П., Сирота М.Д., Мордвінов СІ., Смоляр A.M., Губар Є.Я. Чисельність викладачів кафедри на кінець 70-их та початок 80-их років становила 25 осіб, учбово- допоміжного персоналу — 8 осіб. Кількість навчальних дисциплін зросла з 10 до 24. В 1981 році завідувачем кафедри ЗТД призначено кандидата технічних наук, доцента Лугініна Валентина Івановича.

В тому ж році від кафедри ЗТД була відокремлена кафедра технології машинобудування. В подальшому на базі кафедри ЗТД були сформовані кафедри: електротехніки та електроніки, нарисної геометрії та інженерної графіки. У 1989-1993 рр. кафедру ЗТД очолював доктор технічних наук, професора Білоусов Віталій Янович. У 1993 р. кафедру ЗТД перейменували на кафедру прикладної механіки (ПМ). У 1993-2002 рр.завідувачем кафедри ПМ був кандидат технічних наук, доцент Титаренко Леонід Володимирович. У 2002-2009 рр. кафедру прикладної механіки очолював кандидат технічних наук, доцент Веретільник Тимофій Іванович – вмілий організатор та адміністратор, який вдало поєднував ці риси з умінням здійснювати наукове керівництво творчим колективом кафедри. У 2004 р. з його ініціативи на кафедрі ПМ, яка була обслуговуючою кафедрою в структурі факультету комп`ютеризованих технологій машинобудування, ліцензована спеціальність «Поліграфічні машини і автоматизовані комплекси» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» з ліцензованим обсягом підготовки по 25 осіб денної та заочної форм навчання. У 2005 р. кафедра ПМ перейменована в кафедру механіки і поліграфічних машин (МПМ) і отримала статус випускної кафедри. У 2009-2011 рр. завідувачам кафедри МПМ був доктор хімічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Дорош Анатолій Кузьмич. У 2010 р. кафедра МПМ перейменована в кафедру механіки, поліграфічних машин і технологій (МПМТ). Із вересня 2011 р. завідувачем кафедри МПМТ призначено кандидата технічних наук, професора Веретільника Тимофія Івановича, який очолює кафедру і до тепер. У період з 2003 р. і до теперішнього часу на кафедрі під керівництвом зав. Кафедрою Т.І. Веретільника проводяться науково-дослідні роботи (НДР) за напрямом «Фізико-хімічна гідромеханіка», до виконання яких залучаються аспіранти та молоді викладачі кафедри. З 2014 р. на кафедрі ліцензована підготовка бакалаврів за напрямом 6.051501 «Видавничо- поліграфічна справа».

В подальшому є перспектива освіти за програмою магістрів за спеціальностями: - Технологія електронних мультимедійних видань; - Комп`ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв. Кафедрою нині забезпечується викладання таких дисципліни: теоретична механіка, опір матеріалів, теорія механізмів і машин, деталі машин, прикладна механіка, будівельна техніка, інтелектуальна власність, історія інженерної діяльності, технологія поліграфічного виробництва, палітурно- брошурувальне устаткування, проектування поліграфічних машин, автоматизація процесів поліграфічного виробництва, друкарське устаткування, складальне та формне устаткування, історія видавничо-поліграфічної справи, основи системного аналізу, цифрова обробка аудіо та відео інформації, технології фотореєстраційних процесів, ЕОМ і мікропроцесорні системи, технології створення WEB сторінок, технології обробки інформації, САПР, технології електронних видань, автоматизоване проектування видань та паковань, метрологія і стандартизація, технології та обладнання спецвидів друку, схемотехніка, дизайн видань і паковань. За останнє десятиріччя на кафедрі проводилась велика робота щодо створення навчально- методичної документації зі спеціальних дисциплін. Розроблені та постійно вдосконалюються навчально-методичні комплекси з кожної дисципліни навчальних планів.

Викладачі кафедри проводять плідну науково-методичну і науково-дослідну роботи, беруть участь у багатьох всеукраїнських та міжнародних науково-технічних конференціях, активно проводять профорієнтаційну роботу серед молоді випускних класів шкіл, середніх професійних навчальних закладів м. Черкаси та регіону. Кафедра МПМТ налагодила тісну співпрацю з провідними поліграфічними вищими навчальними закладами України (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Українська академія друкарства м. Львів, Львівський національний університет, Національний авіаційний університет м. Київ, Харківський національний університет радіотехніки, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця). У зв`язку з анексією Криму кафедра втратила навчально-наукові зв`язки з Московським державним університетом друкарства та Санкт-Петербурським університетом. Кафедра МПМТ проводить велику організаційну роботу по створенню навчальної бази для проведення ознайомчої, виробничої, переддипломної практики.

З цією метою підписано довгострокові угоди про співпрацю з багатьма поліграфічними підприємствами та установами міста Черкас і Києва, районними поліграфічними підприємствами, зокрема Банкното-монетним двором Національного банку України, Київським заводом «Київполіграфмаш», ЗАТ «Книга» та ін. Колектив кафедри інтенсивно працює над головним завданням – створенням сучасної навчальної науково-дослідної бази з метою забезпечення необхідної якості підготовки фахівців для видавничо-поліграфічної галузі України на рівні європейських та світових стандартів.