,
,

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ Аспірантура і докторантура Етапи присудження ступеня доктора філософії

Етапи присудження ступеня доктора філософії

Етапи присудження ступеня доктора філософії

1

Разова рада утворюється закладом, в якому здобувач виконав

акредитовану освітньо-наукову програму.

Здобувач, який виконує неакредитовану освітньо-наукову програму, має право у порядку, встановленому законодавством, на переведення до іншого закладу, який має акредитовану освітньо-наукову програму за відповідною спеціальністю (спеціальностями).

2

Здобувач звертається до кафедри Університету, що реалізує відповідну освітньо-наукову програму, для отримання висновку.До заяви додаються:

- академічна довідка про виконання освітньо-наукової програми,

- дисертація в друкованому та електронному вигляді,

- наукові публікації (або їх копії), в яких висвітлено наукові результати дисертації,

- висновок наукового керівника (керівників).

 

Наукові результати дисертації повинні бути висвітлені не менше ніж у трьох наукових публікаціях здобувача, до яких зараховуються:

1) статті в наукових виданнях, включених на дату опублікування до переліку наукових фахових видань України (якщо число співавторів більше двох осіб, така стаття прирівнюється до 0,5 публікації;

2) статті в періодичних наукових виданнях, проіндексованих у базах даних Web of Science Core Collection та/або Scopus;

3) не більше одного патенту на винахід (прирівнюється до однієї наукової публікації);

4) одноосібні монографії, що рекомендовані до друку вченими радами закладів вищої освіти.

3

Кафедра Університету надає висновок:

- позитивний – утворення разової ради за заявою здобувача,

- негативний - зберігається право на повторне звернення до кафедри Університету після доопрацювання дисертації або на поновлення в Університеті для завершення виконання відповідної освітньо-наукової програми,

4

Утворення разової ради Вченою радою Університету (на пізніше 2 місяців з дня отримання заяви). До заяви додаються:

- дисертація в друкованому та електронному вигляді;

- наукові публікації (або їх копії), в яких висвітлено наукові результати дисертації;

- академічна довідка про виконання освітньо-наукової програми;

- висновок наукового керівника (керівників);

- висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації.

Разова рада 5 осіб: Голова, 2 рецензенти та 2 опоненти

або Голова, 1 рецензент та 3 опоненти.

5

Протягом п’яти робочих днів з дати видання наказу про утворення разової ради аспірантура Університету:

1) оприлюднює на офіційному веб-сайті електронну копію дисертації, інформацію про склад разової ради, посилання на веб-сайт, де здійснюватиметься трансляція захисту дисертації;

2) вносить інформацію про утворення разової ради до інформаційної системи;

3) передає друкований примірник дисертації, підписаний здобувачем, до бібліотеки Університету;

4) подає електронний примірник дисертації до державної наукової установи “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, а також до локального репозиторію Університету.

6

Оприлюднення Національним агентством інформації про утворення разової ради

 (внесення змін до складу разової ради)

7

МОНпроводить перевірку відповідності складу разової ради вимогам та розглядає повідомлення щодо невідповідності складу разової ради (у разі надходження) протягом місяця з дня оприлюднення Національним агентством інформації про утворення разової ради (внесення змін до складу разової ради)

8

Подання рецензій та відгуків– протягом 45 календарних днів з дня оприлюднення інформації про утворення разової ради

9

Разова рада призначає дату, час і місце проведення публічного захисту дисертації- протягом трьох робочих днів з дня надходження до разової ради останньої рецензії (відгуку).

Дата проведення публічного захисту дисертації призначається не раніше ніж через два тижні та не пізніше ніж через чотири тижні з дня надходження до разової ради останньої рецензії (відгуку).

10

Публічний захист дисертації з використанням засобів відеозв`язку

Рада приймає рішення шляхом відкритого голосування:

- про присудження ступеня доктора філософії, якщо його підтримали не менше ніж чотири члени разової ради;

- про відмову у присудженні ступеня доктора філософії, якщо його підтримали два чи більше членів разової ради.

У разі зняття здобувачем дисертації із захисту або відмови разової ради у присудженні ступеня доктора філософії здобувач має право за умови доопрацювання подати дисертацію повторно до захисту не раніше ніж через рік

11

Рішення разової ради про присудження ступеня доктора філософії набирає чинності з дати набрання чинності наказом Університету про видачу диплома доктора філософії.

Диплом доктора філософії оформляється за формою, затвердженою МОН, та видається здобувачеві у порядку, встановленому Університетом.

12

Голова ради протягом десяти робочих днів від дати наказу про видачу диплома доктора філософії передає аспірантурі Університету:

- висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації,

- рецензії та відгуки,

- рішення разової ради про присудження ступеня доктора філософії

- відеозапис трансляції захисту дисертації на електронному носії.

Аспірантура Університету додає отримані документи до особової справи здобувача, яка зберігається відповідно до законодавства.