,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Факультет інформаційних технологій і систем

Розвиток інформаційних технологій і систем у ЧІТІ (нині ЧДТУ) розпочався у 1988 р. з відкриттям спеціальності 0608 "Електронні обчислювальні машини" під керівництвом доцента Г.Т. Олійника, а потім професора Ю.О. Кочкарьова. Після цього змінювалися назви і шифри спеціальностей: 22.01 "ЕОМ.Комп'ютерні системи та мережі", надалі 22.01 "Інтелектуальні обчислювальні машини, мережі та системи", а нині 7.091501 "Комп'ютерні системи та мережі". Зміна шифрів і назв спеціальності практично не змінила базового складу спеціальних дисциплін, а відобразила лише зміну поетапних поглядів на класифікацію напрямів підготовки фахівців. Вимоги ринку праці в 90-ті рр. ХХ ст. у Черкаському регіоні настійно потребували більш високої спеціалізації випускників у галузі програмного забезпечення обчислювальних та автоматизованих систем і в прикладних галузях використання обчислювальної техніки, тобто в галузі створення і використання сучасних інформаційних технологій. Це стало передумовою створення на початку 1998/1999 навчального року на базі кафедри обчислювальної техніки факультету інформаційних технологій і систем (ФІТІС).

Факультет має 10 спеціалізованих лабораторій, обладнаних сучасними комп'ютерами, системами передачі даних та іншими спеціалізованими пристроями і наочним приладдям. Більш ніж 80 % професорсько-викладацького складу мають науковий ступінь доктора або кандидата технічних наук. 
Високий професійний рівень професорсько-викладацького складу факультету дає можливість готувати висококваліфікованих спеціалістів, розробляти і використовувати нові інформаційні технології, проектувати автоматизовані системи управління підприємствами та ін. Випускники факультету вивчають теоретичні й практичні основи автоматизованих систем обробки інформації та управління на базі швидкісних обчислювальних мереж та систем. Особливий внесок випускники ФІТІС вносять у розвиток нових інформаційних систем, які виконують міжбанківські операції, захищені від несанкціонованого доступу, відомчі мережі податкової інспекції, зв'язку та ін. Студенти вивчають сучасні комп'ютерні технології та методи, включаючи дистанційну освіту.
Викладачі факультету постійно розробляють нове програмно-методичне забезпечення з кожної дисципліни, що сприяє швидкому впровадженню новітніх знань у навчальний процес. Спеціалісти факультету співробітничають з українськими та зарубіжними партнерами. Ними здійснюються постійні наукові контакти з Інститутом кібернетики НАН України (м. Київ), міжнародним науково-учбовим центром ЮНЕСКО, національним технічним університетом "КПІ" (м. Київ), Національним університетом будівництва і архітектури (м. Київ), Університетом техніки, науки та культури (м. Лейпциг), технічним університетом (гірничою академією), (м. Фрайберг, Германія) та ін.
Навчально-виховний процес на факультеті базується на сучасному рівні знань у сфері інформаційних технологій і систем, що дало змогу отримати четвертий рівень акредитації за всіма спеціальностями та розширити перелік нових за якими студенти здобувають освітньо-кваліфікаційні рівні «бакалавр», «спеціаліст» і «магістр».

Колектив факультету головним завданням вважає підготовку студентів на сучасному технічному рівні відповідно до концепції інтелектуальних інформаційних систем, підготовку молодого покоління викладацького складу і формування в них почуття гордості за причетність до великої ідеї інтелектуалізації суспільства. При формуванні складу викладачів окремих кафедр на факультеті колектив спирається на загальнофакультетські завдання підготовки фахівців.
Можна виділити головні напрямки основної спеціалізації викладачів, які підтримують у своїй навчальній і науковій праці устояні наукові напрямки: архітектури і структури ЕОМ, сучасних систем і мереж; конструкторсько-технологічний напрямок створення ЕОМ; програмні засоби і комплекси комп’ютеризації; новітні інформаційні технології та їх використання; засоби телекомунікації та Internet. 
Найбільша розмаїтість наукових шкіл спостерігається в першому напрямку, що відображується в традиційно широкому спектрі наукових інтересів викладацького складу.
Нині обчислювальна техніка як основний технічний засіб, що забезпечує реалізацію інформаційних технологій у різних галузях науки, техніки і виробництва, поряд з технологіями матеріального та енергетичного виробництв міцно узвичаїлася у повсякденному використанні практично кожної людини і суспільства в цілому. Настає ера суцільної інформатизації, коли людина здатна впровадити застосування обчислювальної техніки в усі елементи навколишнього світу, у тому числі в себе, так ще на самому нижньому, практично клітинному, рівні. Так, наприклад, в оповіданнях фантастів мікроскопічні діагностичні комп'ютерні структури вводяться у кров людини і, подорожуючи по всіх куточках організму, передають інформацію про її стан. І це не таке вже далеке майбутнє. Активно розробляється тематика віртуальних підприємств, навчальних закладів, бібліотек, створюються засоби типу "електронний будинок", нейронних мереж та ін. Реалізація практично будь-яких проектів інформатизації можлива лише за наявності висококласних фахівців, які, звичайно ж, виходять з вищих навчальних закладів. ФІТІС ЧДТУ саме й орієнтований на комплексну підготовку студентів у галузі засобів сучасної та перспективної обчислювальної техніки і її використання за найбільш важливими напрямками:
комп'ютерної інженерії (спеціальності "Комп'ютерні системи і мережі", "Системне програмування", "Спеціальні комп’ютерні мережі");
комп'ютерних наук: (спеціальності "Інформаційні управляючі системи і технології", "Інтелектуальні системи прийняття рішень", "Інформаційні технології проектування";
програмної інженерії: (спеціальності "Програмне забезпечення автоматизованих систем");
системного аналізу: (спеціальності  "Системи і методи прийняття рішень"). 
Ці спеціальності і становлять основне ядро фахівців, що формують базу впровадження обчислювальної техніки та інформаційних технологій і систем для підприємств регіонального рівня, якими є підприємства регіону м. Черкаси.
 
На сьогоднішній день факультет складається з шести кафедр:
  • комп'ютерних наук та інформаційних технологій управління;
  • інформаційних технологій проектування;
  • програмного забезпечення автоматизованих систем;
  • інформаційної безпеки та комп’ютерної інженерії;
  • спеціалізованих комп’ютерних систем;
  • вищої та прикладної математики.

Факультет має 15 спеціалізованих лабораторій, обладнаних сучасними комп'ютерами, системами передачі даних та іншими спеціалізованими пристроями і наочним приладдям.

Більш ніж 80 % професорсько-викладацького складу мають науковий ступінь доктора або кандидата наук. Колектив факультету головним завданням вважає підготовку студентів на сучасному технічному рівні відповідно до концепції інтелектуальних інформаційних систем, підготовку молодого покоління ІТ-фахівців і формування в них почуття гордості за причетність до великої ідеї інтелектуалізації суспільства.

Декан факультету інформаційних технологій та систем – Трегубенко Ірина Борисівна

Деканат факультету інформаційних технологій та систем: корпус №1, к.501