,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Факультет гуманітарних технологій

Факультет гуманітарних технологій ЧДТУ – є одним із провідних факультетів Черкащини по наданню якісних освітніх послуг у сфері підготовки високопрофесійних, високоінтелектуальних фахівців зі знанням англійської, німецької та французської мов, здатних конкурувати в сучасних ринкових умовах.

Випускники факультету постійно користуються попитом на ринку праці, як в України так і за кордоном.

Маючи можливість проходити практику, навчання та стажування в закордонних організаціях та навчальних закладах, студенти факультету підвищують свій інтелектуальний рівень, мовні комунікативні навички та здібності, що створює позитивні умови для обміну досвідом, новими ідеями та інноваціями. Науковий потенціал професорсько-викладацького складу факультету забезпечує високу ефективність навчально-виховного процесу через підвищення якості навчання, шляхом поліпшення форм і методів, впровадження інноваційних технологій, поліпшення ресурсного забезпечення начального процесу, що сприяє підвищенню престижу та іміджу факультету не лише в регіоні, а й за його межами.

Самовдосконалення, постійний науковий пошук та міжнародна співпраця - все це забезпечує успіх та високий рейтинг факультету по підготовці фахівців-філологів з високим рівнем інтелігентності, культури, духовності, патріотизму та вихованості, що є передумовою і одним із визначальних важелів входження України до Європейського освітнього простору.

Декан факультету гуманітарних технологій - Махиня Наталія Володимирівна

Деканат факультету гуманітарних технологій: тел. 73-02-80 к. 803, 1 корпус ЧДТУ

Сайт - https://chdtu.edu.ua/lf

Humanitarian Technologies Faculty of Cherkasy State Technological University is one of the leading linguistic faculty in Cherkasy Region on rendering qualitative educational services in the training of highly professional, highly intellectual specialists with the deep knowledge of foreign languages (Englisg, German, French), who are able to compete in contemporary market conditions. Faculty graduates are constantly in demand on the labor market both in Ukraine and abroad. Having the opportunity to do their practical training and undergo internships in foreign organizations and educational institutions, students of the faculty raise their intellectual level, improve language skills and communication abilities creating  positive conditions for the experience exchange, sharing new ideas and innovations.The scientific potential of the faculty teaching staff  provides high efficient teaching and educational process through the educational quality increase by improving  forms and methods, through introduction of innovative  technologies, improvement of resource provision of educational process that promotes prestige and image of the faculty not only in the region but also beyond. Self improvement, constant scientific research and international cooperation  provide success and high rating of the faculty in training specialists in philology with a high level of intelligence, culture, spirituality, patriotism and civility, which is a prerequisite and one of the key levers of Ukraine's accession into the European higher education space.