,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ Студенту Навчання Болонський процес

Болонський процес

Кредитно-модульна організація навчального процесу (КМСОНП) є основою Європейської кредитно-трансферної системи – ЄКТС/ECTS. Впровадження системи ЄКТС/ECTS – один з ключових напрямів інтеграції вищої освіти України до загальноєвропейського освітнього простору.

Основні терміни і поняття

          Кредитно-модульна система організації навчального процесу – модель організації навчального процесу, яка базується на поєднанні модульних технологій навчання та залікових освітніх одиниць (залікових кредитів).

          Модуль – це поіменована, цілісна, структурована певним чином документована змістова частина освітньо-професійної програми підготовки фахівця, яка повинна бути освоєна студентом шляхом реалізації різних форм навчання (аудиторні заняття, практика, курсова робота, дипломна робота, самостійна робота, контрольні заходи) і забезпечує здобуття ним відповідних компетенцій.

         Модуль – це навчальна дисципліна або її частина, група навчальних дисциплін, практика, курсова робота, дипломна робота тощо.

          Заліковий кредит – характеристика обсягу, трудомісткості певної частини програми підготовки та якості її засвоєння студентом. Залікові кредити студент отримує тільки після засвоєння певного кредитного модуля та позитивного оцінювання досягнутих результатів навчання.

         Навчальна дисципліна – загальна сукупність модулів, що підлягає підсумковому контролю

          Змістовий модуль – логічно завершена частина навчального матеріалу (розділ навчальної програми) окремого кредитного модуля, що передбачає оволодіння певними знаннями та уміннями.

ЄКТС/ECTS - кредити відображають навчальне навантаження студентів на відповідному курсі. Один рік навчання за денною формою відповідає 60 кредитам ЄКТС/ECTS, що присуджуються по завершенні періоду навчання за результати підсумкового контролю. Ціна кредитної одиниці складає 36 академічних годин навчальної роботи студента (враховуючи аудиторні заняття, самостійну роботу, семестровий контроль та практику).

         Система оцінювання ЄКТС/ECTS – європейська система оцінювання успішності засвоєння студентом кредитних модулів.

 

Шкала ЄКТС/ECTS оцінок

Оцінка в ЕСТS

Значення оцінки ЕСТS

Критерії оцінювання

Рівень

компетентості

 
 

A

відмінно

Студент виявляє особливі творчі здібності, вміє самостійно здобувати знання, без допомоги викладача знаходить та опрацьовує необхідну інформацію, вміє використовувати набуті знання і вміння для прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, самостійно розкриває власні обдарування і нахили

Високий (творчий)

 

B

дуже добре

Студент вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, застосовує його на практиці, вільно розв’язує вправи і задачі у стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущені помилки, кількість яких незначна

Достатній

(конструктив

но-

варіативний)

 

C

добре

Студент вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача; в цілому самостійно застосовувати її на практиці; контролювати власну діяльність; виправляти помилки, серед яких є суттєві, добирати аргументи для підтвердження думок

 

D

задовільно

Студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень; з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, виправляти помилки, серед яких є значна кількість суттєвих

Середній (репродук-тивний)

 

E

достатньо

Студент володіє навчальним матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні

 

FX

незадовільно з можливістю повторного складання семестрового контролю

Студент володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу

Низький

(рецептивно-продуктивний)

 

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням залікового кредиту

Студент володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів, об’єктів