,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ Спорт і дозвілля Положення про «Спортклуб ЧДТУ»

Положення про «Спортклуб ЧДТУ»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 


"Затверджую"
Ректор ЧДТУ
д.т.н., професор Лега Ю.Г.
15.01.2006 р.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про спортивний клуб «ЧДТУ»


 
1. Загальні положення

Основною ланкою самодіяльного фізкультурного руху є колектив фізичної культури. Вищою формою організації колективу фізичної культури є спортивний клуб. Це звання присвоюється колективу за досягнуті показники в масовій фізкультурної та спортивної роботи, до яких належать, зокрема, наявність спортивної бази, а також масове залучення студентської молоді до занять фізкультурою і спортом.

 

2. Цілі, завдання та зміст роботи спортивного клубу ЧДТУ

Мета діяльності спортивного клубу у вузі – сприяння вихованню всебічно розвинених фахівців, готових до високопродуктивної праці за обраною професією, ведення виховної роботи педагога, здатних використовувати і впроваджувати фізичну культуру і спорт у навчально-виробничу діяльність, організовувати здоровий спосіб життя.

Спортивний клуб ЧДТУ вирішує наступні завдання:

 • залучення студентської молоді, аспірантів, викладачів, співробітників вищого навчального закладу до систематичні заняття фізичною культурою і спортом;
 • виховання фізичних і морально-вольових якостей, підвищення рівня професійної готовності, соціальної активності;
 • взаємодія з ректоратом, деканатами факультетів і громадськими організаціями вищого навчального закладу щодо формування у студентів необхідних професійних знань, умінь, навичок і якостей;
 • організація і проведення масових оздоровчих, фізкультурних і спортивних заходів;
 • створення спортивних аматорських об'єднань, клубів, секцій і команд з видів спорту;
 • пропаганда фізичної культури і спорту, здорового способу життя, організація змістовного дозвілля.

Спортивний клуб ЧДТУ здійснює свою роботу в безпосередньому контакті з ректоратом, деканатами факультетів, громадськими організаціями, кафедрою фізичного виховання ЧДТУ і виконує такі функції:

 • здійснює впровадження фізичної культури і спорту в навчальну та трудову діяльність, побут і відпочинок студентів, аспірантів, викладачів і співробітників ВНЗ; пропагує здоровий спосіб життя, формує знання та навички особистої гігієни, самоконтролю, веде боротьбу з подолання шкідливих звичок;
 • створює необхідні організаційно-методичні умови для занять різними формами і видами фізичної культури і спорту відповідно зі сформованими у вищому навчальному закладі традиціями, інтересами членів колективу;
 • нові форми і методи фізичного виховання, передовий досвід і досягнення науки; раціонально і ефективно використовує матеріальну базу;
 • залучає студентів до участі та проведення масових фізкультурно-спортивних заходів;
 • всіляко розвиває громадські начала в масової фізкультурно-спортивній роботі;
 • організовує навчання, підвищення кваліфікації, і використання в практичній діяльності громадських фізкультурних кадрів: спортивних інструкторів, спортивних організаторів, суддів, громадських тренерів;
 • організовує і проводить навчально-тренувальний процес в спортивних секціях, групах, збірних командах;
 • розробляє і реалізує календарні плани масових фізкультурних та спортивних;
 • забезпечує контроль за навчально-тренувальним процесом в секціях спортивного клубу з підготовки студентів-спортсменів, сприяє створенню необхідних умов для зростання їх спортивної майстерності;
 • формує збірні команди з видів спорту вищого навчального закладу та забезпечує їх участь у спортивних змаганнях;
 • заохочує тренерів, викладачів, і фізкультурний актив, котрі домоглися високих показників у роботі;
 • готує пропозиції щодо розвитку фізичної культури і спорту для вищого навчального закладу.

У місті Черкаси спортивний клуб «ЧДТУ» співпрацює і спільно працює з комітетами з фізичної культури і спорту області, міста, федераціями з видів спорту.

Головні завдання цієї співпраці:

 • створення сприятливих можливостей для задоволення різноманітних інтересів студентства і колективу вузу в галузі фізичної культури і спорту;
 • розвиток міжвузівській інфраструктури у сфері фізичної культури і спорту;
 • представництво і захист інтересів спорту в державних і громадських організаціях.

 

3. Права та обов'язки спортивного клубу і його членів:

 • в установленому порядку сприяє придбання та видачі для користування членам клубу спортивне майно;
 • в межах своєї компетентності здійснює підбір і розстановку фізкультурних кадрів;
 • проводить масові змагання та спартакіади, навчально-тренувальні збори; відповідно до затвердженого порядку направляє команди та окремих спортсменів на змагання;
 • вносить пропозиції в ректорат і вчену раду про заохочення спортивного активу, окремих тренерів-викладачів і спортсменів за високі показники у розвитку фізкультурно-спортивної роботи, нагороджує грамотами в установленому порядку;
 • вносить в ректорат і вчена рада ЧДТУ, вищі спортивні організації пропозиції щодо поліпшення діяльності в галузі фізичної культури і спорту.

 

Члени спортивного клубу, їх права та обов'язки

Членом спортивного клубу може бути кожен студент, аспірант, викладач, співробітник вузу.

Члени спортивного клубу мають право:

 • підвищувати кваліфікацію за обраним розділом фізкультурно-спортивної діяльності;
 • займатися фізичною культурою і спортом у групах, секціях, командах клубу;
 • виступати за свій спортивний клуб у змаганнях;
 • користуватися спортивними спорудами та інвентарем клубу.

 

Члени спортивного клубу зобов'язані:

 • брати участь в роботі клубу, виконувати рішення керівних органів спортивного клубу;
 • вдосконалювати свою фізичну підготовку та спортивну майстерність;
 • вести здоровий спосіб життя, виконувати рекомендований руховий режим;
 • активно брати участь у проведенні масових фізкультурно-спортивних заходів клубу і суспільства, показувати приклад організованості і дисциплінованості на навчально-тренувальних заняттях і змаганнях;
 • дбайливо ставитися до майна клубу, спортивного інвентаря та спортивної формі;
 • регулярно вести самоконтроль за станом свого організму, дотримувати особисту і суспільну гігієну;
 • мати власну тренувальну форму для занять.

 

4. Органи управління та фінансова діяльність спортивного клубу

Фінансування спортивного клубу здійснюється за рахунок держбюджетних і позабюджетних коштів ЧДТУ, профкому ЧДТУ, спонсорських коштів. Повсякденне керівництво роботою спортивного клубу здійснюється головою спортивного клубу, який розподіляє обов'язки між іншими членами спортивного клубу: викладачами кафедри фізичного виховання; викладачами, відповідальними за спортивно-масову роботу на факультетах; суддями; організаторами змагань тощо.

 

5. Планування, організаційна та навчально-спортивна робота

Спортивний клуб розробляє план своєї роботи і спортивно-масових заходів, спортивних змагань на рік. Календарний план розмножується і направляється до Центру культури ЧДТУ, де доводиться до відома всіх студентів, спортсменів, фізкультурників, активістів, вивішується на спортивному стенді.

Організаційна та навчально-спортивна робота включає наступні розділи: організація груп, клубів за інтересами, спортивних секцій за всіма формами спортивної роботи, культивованої в університеті, і проведення в них навчально-тренувальних занять; підбір та затвердження викладачів, тренерів та громадських інструкторів для проведення навчально-тренувальних занять; складання розкладу навчально-тренувальних занять; контроль за якістю навчально-тренувального процесу; розробка та затвердження положень про проведення спортивних змагань; затвердження суддівських колегій для проведення змагань в ЧДТУ; затвердження складів збірних команд клубу, контроль за їх підготовкою і виступами у змаганнях; затвердження результатів проведених змагань, спартакіад за участю збірних команд різного рівня; обговорення результатів виступу факультетських команд і збірних команд університету на внутрішніх змаганнях і на змаганнях міського, обласного, іншого рівня; контроль за успішністю студентів-спортсменів.

 

6. Взаємодія спортивного клубу з адміністрацією, організаціями вузу, кафедрою фізичного виховання, факультетом фізичної культури

 

Спортивний клуб виконує свої функції при тісній взаємодії і спільної роботи з ректоратом, Центром культури та вихованням, господарським та іншими підрозділами вузу, з деканатами факультетів, профспілкою студентів, кафедрою фізичного виховання.

Ректорат безоплатно надає спортивному клубу приміщення і спортивні споруди, обладнання, інвентар та спортивну форму для проведення навчально-тренувального процесу. Господарська частина та інші підрозділи забезпечують транспорт, ремонт приміщень та інші роботи. Керівники структур університету сприяють успішному впровадженню фізичної культури і спорту у вузі і на факультетах.

Особливо тісна спільна робота об'єднує спортивний клуб з кафедрою фізичного виховання ЧДТУ, яка виконує безперервний навчально-виховний процес, вирішальні завдання фізкультурної освіти, сприяє різнобічному фізичному розвитку, вдосконаленню спортивної майстерності студентів на протязі їх навчання, виховання у них організаторських та інструкторських навичок проведення самостійної роботи з фізичної культури і спорту в ЧДТУ, на відпочинку. 

 

7. Облікова документація:

 • Звіти спортивного клубу ЧДТУ про виконану роботу за рік.
 • Журнали обліку навчальної роботи груп спортивних секцій. Він включає обліковий склад групи, загальні відомості про студентів-спортсменів, співробітників-спортсменів, облік відвідуваності занять тощо.
 • Протоколи і таблиці спортивних змагань.
 • Плани роботи секцій на рік і звіти про виконану роботу за звітний період.

 

Положення розробила:

В.о.зав. кафедри фізичного виховання       Л. П. Ярославська