,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Вівторок, 03 червня 2014 15:39

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ "Соціальні та гуманітарні технології: філософсько-освітній аспект (до 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка)"

Міністерство освіти і науки України

Черкаський державний технологічний університет

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Національний університет «Острозька академія»

Єлецький філіал НОУ ВПО «Российский новый университет»

 

Соціальні та гуманітарні технології:  філософсько-освітній аспект

(до 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка)

 

ПРОГРАМА

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ

29 – 30 травня 2014 року

Черкаси – 2014

Організаційний комітет

Голова комітету:

Качала Т.М, д.е.н., професор, ректор Черкаського державного технологічного університету 

Заступники голови:

Андрущенко В.П., д.філос.н, професор, член-кор. АПН України, ректор НПУ ім. М.П.Драгоманова

Бойко А. І., д.філос.н., доцент, завідувач кафедри філософії Черкаського державного технологічного університету 

Члени оргкомітету:

Гаврилюк Г.М., директор департаменту освіти і науки Черкаської облдержадміністрації

Уваркіна О.В., д.філос.н., проф., вчений секретар НПУ ім. М.П.Драгоманова

Богданов В.С., декан Черкаського факультету ОНЮА

Марченко О.В., д.філос.н., проф., завідувач кафедри філософії ЧНУ ім.Богдана Хмельницького

Руденко І.І., к.філос.н., доц., завідувач кафедри філософії та суспільних дисциплін Черкаського Інституту Університету банківської справи Національного банку України

Технічний секретар: Санжаровська Л.М., інженер кафедри    філософії ЧДТУ

Секретаріат:    

Голова: Дроздова  Т.О., к філос.н, доцент  кафедри філософії ЧДТУ 

Члени:Кожем’якіна О.М., к філос.н, доцент  кафедри філософії ЧДТУ, Кулєшов О.В., к.філос.н., доцент кафедри філософії ЧДТУ

 

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

29.05.14

Конференц-зал ЧДТУ – І корпус, каб.105

Інтернет-платформа

В обговоренні беруть участь:

 Бурковський І.В. (Росія), завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін Єлецького філіала НОУ ВПО «РосНОУ», д. ю. наук, професор психології міжнародного університету «ПРО ДЕО», дійсний член Європейської Академії Природничих наук

Івашина О.Г. (Росія), юрисконсульт, ТОВ «Образовательно-информационный центр дополнительного профессионального образования»

Прокофьєв С.О. (Росія), завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін  Єлецького філіала НОУ ВПО «РосНОУ», к. політ. н, доцент

Андрущенко В.П. (Україна), ректор НПУ ім. М.П.Драгоманова, професор

Уваркіна О.В. (Україна), професор кафедри соціальної філософії НПУ ім. М.П.Драгоманова

Кафедра філософії ЧНУ ім. Б.Хмельницького

Кафедра філософії ЧДТУ

30.05.14

Конференц-зал ЧДТУ – І корпус, каб.105

10.00 – реєстрація,  кава-брейк

11.00 – початок роботи

11.00–12.00 – Філософські проблеми освіти

12.00–12.30 – кава-брейк

12.30–13.30 – Шевченкіана

13.30–14.00 – кава-брейк

14.00–15.00 – платформа дискусій

15.00 – фуршет

Запрошені:

Ткаченко Ю.О. – голова Черкаської обласної державної адміністрації, кандидат економічних наук

Коваленко В.М. – голова Черкаської обласної ради, кандидат філологічних наук, доцент

Гаврилюк Г.М. – директор департаменту освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації

В обговоренні беруть участь:

Білик Л.І., д.пед.н., проф., завідувач кафедри загальної екології, педагогіки та психології ЧДТУ, Богданов В.С., д.філос.н., проф., декан Черкаського факультету ОНЮА, Лазуренко В.М., д.і.н., проф., помічник ректора ЧДТУ, Лімборський І.В., д.пед.н., проф., завідувач кафедри прикладної лінгвістики ЧДТУ, Бойко А.І., д.філос.н., доц., завідувач  кафедри філософії ЧДТУ, Шпак В.Т., д.філос.н., проф. кафедри філософії ЧДТУ, Дядюра Г.М., к.філ.н, доц. кафедри української мови та загального мовознавства ЧДТУ, Пахаренко В.І., к.філ.н, доц. ЧНУ ім.Б.Хмельницького, Руденко І.І., к.філос.н., доц., завідувач кафедри філософії та суспільних дисциплін Черкаського інституту Університету банківської справи Національного банку України, Сидоренко Л.М., к.філол.н, доц. кафедри української мови та загального мовознавства ЧДТУ, Стадник І.Ю., к.і.н., доц. кафедри історії України ЧДТУ, Даник В.О., ст.викладач кафедри радіотехніки ЧДТУ, Гудима І.П., к.філос.н., доц. кафедри філософії ЧДТУ, Даценко В.С., к.філос.н., доц. кафедри філософії ЧДТУ, Дроздова Т.О., к.філос.н., доц. кафедри філософії ЧДТУ, Кожем’якіна О.М., к.філос.н., доц. кафедри філософії ЧДТУ, Кулєшов О.В., к.філос.н., доц. кафедри філософії ЧДТУ та інші.

Вітальне словоКачала Т.М. – ректор Черкаського державного технологічного університету.

Заключне словоБойко А.І. – завідувач кафедри філософії Черкаського державного технологічного університету.

Секція 1

Філософськіаспектисучасногошевченкознавства

Модератор секції – Шпак В.Т., доктор філософських наук, професор

ВладленоваИ.В., Кальницкий Э.А. Государственно-правовые взгляды Т.Г. Шевченко

Гладун О.Д. Творчість Шевченка в інформаційну добу: творення нової міфологеми

Даник В.О. Деякі аспекти власної Шевченкіани

Комлєва О.О. Малярський доробок Шевченка як фрагмент його філософської картини світу

Остапчук Г.О. Філософські категорії-символи в просторі міфологічної культури Т. Шевченка

Шпак В.Т. Шевченко і сучасність

Секція 2

Трансформації соціокультурної реальності: виклики, ризики, перспективи розвитку

Модератор секції – Кожемякіна О.М.,кандидат філософських наук, доцент

Астапова-Вязьмина Е.И. К вопросу о поиске содержания в различных знаковых системах

Бернацька С.М., Будинкевич Л.А. Рівень культури в аспекті глобальних проблем сучасності

Братко К.В. Розмежування художнього та естетичного в феноменологічній естетиці

Гаркавий С. Ф. Наша сила в єдності: Україна єдина!

Гудима І.П. Протестантська теологія у добу науки: загальне і особливе

Данилова Н.О. Самосовершенствование в условиях социального неравенства

Дроздова Т.О. Перспективи наукової творчості у добу інформатизації

Єрмоленко В.А. Проблема реабілітації природного в економічній теорії

Исмаилов А.Х. Биотехнологии в сельском хозяйстве как приоритетное направление для привлечения инвестиций в Липецкую область

Кожемякіна О.М. Філософія довіри в контексті сучасних процесів глобалізації

Корчовий П.О. Особистість у сучасному суспільстві: криза ідентичності

Кретов П.В. Символ і символіка та сучасна філософія свідомості

Кулєшов О.В. Поняття політики: проблема визначення

Майстренко С.В. Моральні принципи християнства як етична основа ділового спілкування

Мацнєва Є.А. Вплив економічної глобалізації на розвиток білінгвізму

Поліхов О.Л. Музика як предмет феноменології і герменевтики

Прокофьев С.А. Современное состояние и перспективы развития законодательства о здравоохранении в Российской Федерации

Пушонкова О.А. Візуальна герменевтика у просторі сучасного музею

Секція 3

Гуманітарні технології та проблеми сучасної цивілізації: пошуки, досягнення, проекти, гіпотези

Модератор секції – Бойко А.І.,доктор філософських наук, професор

Бойко А.І. Університетська освіта: місія та перспектива

Брацун І.Л. Інститут освіти як об’єкт соціально-філософського дослідження

Бурковский И.В. Опыт применения законодательства в сфере охраны окружающей среды стран ближнего и дальнего зарубежья в России

Воловчук Н.Н. Глобальные проблемы XXI века – вызов образованию

Гончаренко Т.П. Экологическая  культура как основа рационального природопользования

Даценко В.С.Глобальний вплив хай-тек сміття

Дем’яненко О.О. Громадянська освіта молоді у контексті демократизації українського суспільства

Дудко Л. А. Роль соціології у розв’язанні проблем сучасної цивілізації

Ивашина О.Г. Повышение экологической безопасности общества

Каюк Т.В. Методологічні пошуки в сфері філософсько-гуманітарних досліджень: метод «виділення тенденцій»

Лімборський І.В. Глобалізаційні процеси початку ХХІ ст. і сучасно-постсучасна освіта

Лещинський О.П. Індивідуалізація вищої освіти – шлях у майбутнє

Мащенко І.Ю. Патріотичне виховання у вищих технічних навчальних закладах

Пасаман Н.Ф. Політичні технології – чинники впливу на проблеми сучасної цивілізації

Процишин В.М. Викладання філософії як навчально-технологічна проблема

Радзюн О.В. Природа і сенс університетської освіти в умовах її трансформації

Федько О.Ф. Проблеми мистецької освіти у добу інформатизації