,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ Нормативна база Нормативні документи діяльності ЧДТУ РЕГЛАМЕНТ ЧЕРКАСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

РЕГЛАМЕНТ ЧЕРКАСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

 конференцією трудового колективу ЧДТУ

 

 06 березня 2015 року

 

 

РЕГЛАМЕНТ

ЧЕРКАСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО

ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

 

Регламент Черкаського державного технологічного університету Міністерства освіти і науки України (далі – Регламент Університету) є локальним нормативним актом, що встановлює порядок організації діяльності навчального закладу, здійснення його повноважень та завдань.

 

І. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Черкаський державний технологічний університет (далі Університет) створений відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів за № 460-р від 26 вересня 2001 року. ЧДТУ заснований на державній формі власності, підпорядкований Міністерству освіти і науки України.

1.2. Діяльність Університету координується та спрямовується Міністерством освіти і науки України на безумовне виконання норм та вимог Конституції України, Законів України, Указів Президента України, Постанов Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, наказів і розпоряджень міністра освіти і науки України, інших нормативних та підзаконних актів.

1.3. Навчальний заклад, в межах своїх повноважень, видає накази та розпорядження, організує і контролює їх виконання структурними підрозділами та відокремленими навчальними закладами.

1.4. Під час виконання завдань і повноважень навчальний заклад взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, з підприємствами, організаціями та установами, з іншими як вітчизняними, так і зарубіжними закладами освіти і науки.

1.5. Діяльність Черкаського державного технологічного університету максимально відкрита і прозора, що забезпечується розміщенням відповідної інформації на його сайті, шляхом періодичної публікації у засобах масової інформації, трансляції по радіо і телебаченню, інтерв’ю та репортажів, а також виступів керівників і науковців Університету.

 

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ УНІВЕРСИТЕТУ

2.1. Організаційна структура Університету

2.1.1. Відповідно до Статуту Університету розробляється і його структура. Вона складається зі структурних підрозділів, які в процесі виконання покладених на них обов’язків взаємодіють між собою. Цим процесом керує ректор та проректори (згідно з розподілом обов’язків).

2.1.2. Організація та контроль за роботою структурних підрозділів покладається на їх керівників, які несуть персональну відповідальність за виконання покладених на підрозділи обов’язків.

2.1.3. Структурний підрозділ здійснює свою діяльність на підставі розроблених Положень про структурний підрозділ. Положення розробляються безпосередньо їх керівниками і затверджуються ректором Університету. Оригінали Положень складаються у двох примірниках і зберігаються: один – у відділі кадрів, другий – у керівника структурного підрозділу.

2.1.4. Кожний працівник Університету здійснює свою діяльність відповідно до посадових інструкцій, які розробляє керівник структурного підрозділу. Інструкції затверджуються ректором Університету, узгоджуються з юридичним відділом, відділом кадрів, профкомом. Оригінали посадових інструкцій складаються у двох примірниках і зберігаються: один – у відділі кадрів, другий – у працівника.

2.1.5. Проект організаційної структури розробляється проректором з навчальної роботи. До організаційної структури періодично вносяться зміни. Для внесення змін до структури Університету, факультетів, кафедр керівники структурних підрозділів подають на Вчену раду Університету копію протоколу засідання вченої ради факультету, обґрунтування та довідки. Після розгляду Вченою радою це питання розглядається конференцією трудового колективу. Створення, ліквідація та реорганізація кафедр, факультетів здійснюються тільки після закінчення навчального року.

Організаційна структура затверджується щорічно до 20 січня ректором Університету.

2.2. Інформаційно-аналітичне забезпечення та планування

2.2.1. Черкаський державний технологічний університет розробляє та затверджує перспективний (річний) план заходів з виконання покладених на нього завдань та функцій (далі – річний план), який затверджується рішенням Вченої ради Університету у грудні поточного року.

2.2.2. За рішенням керівництва навчального закладу для підготовки інформаційних матеріалів та самого плану може бути створена робоча група з представників його структурних підрозділів, науковців та інших фахівців.

2.2.3. Організаційне забезпечення підготовки перспективного (річного) плану покладається на навчальний відділ на підставі пропозицій структурних підрозділів, погоджених з проректором з навчальної роботи та проректорами (відповідно до розподілу обов’язків) і подається ректору для подальшого розгляду та затвердження Вченою радою Університету.

Контроль за виконанням перспективного (річного) плану здійснюється ректором, навчальним відділом, а планів структурних підрозділів – проректором з навчальної роботи та проректорами (згідно з розподілом обов’язків).

Моніторинг ходу виконання річного плану здійснюється щоквартально.

2.2.4. Структурні підрозділи Університету, на основі всебічного аналізу та об’єктивної оцінки інформації про стан своєї діяльності за попередній період, у жовтні готують і подають відповідні пропозиції до проекту перспективного (річного) плану Університету.

2.2.5. У перспективному (річному) плані передбачаються заходи, які необхідно виконати, і зазначаються конкретні структурні підрозділи або посадові особи, відповідальні за виконання запланованих заходів та терміни їх здійснення.

Посадова особа, яка визначена першою серед виконавців, організаційно забезпечує та персонально відповідає за своєчасне і якісне виконання запланованих заходів, наказів і розпоряджень ректора, інших управлінських рішень.

2.2.6. Заходи перспективного (річного) плану повинні бути актуальними, реалістичними, матеріально і фінансово забезпеченими та спрямованими на безумовне досягнення мети.

Орієнтовні розділи плану:

–     загальноуніверситетські заходи;

–     питання до розгляду на Вченій раді Університету;

–     питання, що підлягають розгляду на ректораті;

–     питання, що підлягають розгляду на вчених радах факультетів;

–     проблеми для вивчення, розробки;

–     питання, що перебувають на контролі;

–     робота науково-технічної та методичної рад;

–     питання ліцензування та акредитації нових та існуючих спеціальностей.

2.2.7. Структурні підрозділи діють за поточними (квартальними) планами, які розробляються відповідно до перспективного (річного) плану Університету і затверджуються керівництвом навчального закладу (згідно з розподілом обов’язків).

2.2.8. Працівники структурних підрозділів складають особисті щомісячні плани роботи, які затверджуються і контролюються їх керівниками.

2.2.9. При необхідності, за дорученням ректора, розробляються перспективні, тематичні та робочі плани, готуються розпорядження, окремі доручення, інші управлінські рішення з підготовки та проведення комплексних заходів щодо виконання окремих загальноуніверситетських завдань.

2.2.10. Оригінали планів роботи Університету зберігаються у навчальному відділі, структурних підрозділів – у відповідних підрозділах.

2.2.11. Підготовка звітності проводиться структурними підрозділами університету. Зміст  звітності визначається Міністерством освіти і науки, Державною службою статистики та іншими державними органами.

            Університет як установа, що утримується за рахунок коштів державного бюджету, відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Указу Президента України «Про Положення про Державну казначейську службу України», інших нормативно-правових актів складає затверджені форми щомісячної, квартальної та річної звітності і подає їх до Міністерства освіти і науки України, органів Державної казначейської служби, Державної служби статистики, Державної податкової служби та загальнодержавних фондів соціального захисту і страхування.

Звіт ректора про результати діяльності Університету заслуховується щорічно на конференції трудового колективу.

2.3. Організація роботи керівництва Університету

2.3.1. Повноваження ректора визначаються контрактом, що укладений з Міністерством освіти і науки України, Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», трудовим законодавством, іншими нормативними актами, Статутом Черкаського державного технологічного університету – державного вищого навчального закладу Міністерства освіти і науки України, а також Колективним договором адміністрації з трудовим колективом в особі профспілкового комітету викладачів, допоміжного складу, студентів та аспірантів ЧДТУ.

2.3.2. Проректори і керівники структурних підрозділів (та ін. фахівці зі складу адміністративно-управлінського персоналу):

–       опрацьовують документи, що надходять до Університету, готують на них аналітичні довідки, а також проекти наказів, рішень Вченої ради, ректорату;

–       перевіряють за дорученням ректора виконання наказів, розпоряджень структурними підрозділами, вивчають та узагальнюють досвід роботи, надають практичну допомогу в розв’язанні складних проблем, розробляють пропозиції, щодо удосконалення їх діяльності, здійснюють контроль за своєчасним поданням інформаційних та інших матеріалів;

–       здійснюють правове забезпечення діяльності Університету, надають методичну та практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства структурними підрозділами;

–       готують аналітичні, інформаційні та інші матеріали з основних напрямів діяльності Університету.

2.3.3. Розподіл обов’язків між ректором, проректором з навчальної роботи та проректорами визначається посадовими інструкціями, де передбачаються:

- перелік структурних підрозділів, діяльність яких спрямовується, координується та контролюється відповідним проректором;

- перелік напрямків діяльності в науковій, навчально-методичній, виховній та фінансово-господарській сферах, які делеговані ректором під особисту відповідальність відповідного проректора.

2.3.4. За напрямками своєї діяльності, в загальноуніверситетських інтересах чи інтересах окремого структурного підрозділу, за дорученням ректора проректори мають право від імені Університету укладати договори та угоди відносно науково-технічного співробітництва, постачання товарів та надання послуг, виконання робіт і т. ін.

2.3.5. Кількісний склад проректорів визначається Міністерством освіти і науки України.

2.3.6. Керівники структурних підрозділів особисто, на підставі чинних нормативних актів, розробляють Положення про підпорядковані їм структурні підрозділи, погоджують їх зміст з відповідним проректором та юридичним відділом і подають на затвердження ректору.

2.3.7. Обов’язки керівника структурного підрозділу визначаються відповідним Положенням про структурний підрозділ, а обов’язки працівників підрозділів – посадовими інструкціями, які затверджуються ректором Університету.

 

2.4. Колегіальні, дорадчі, робочі органи управління

та органи громадського самоврядування

 

2.4.1. Для вирішення поточних питань діяльності університету утворюються робочі органи - ректорат, деканати, приймальна комісія, адміністративна рада тощо.

З метою вироблення стратегії та напрямів провадження освітньої та/або наукової діяльності університету ректор має право утворювати на громадських засадах дорадчі (дорадчо-консультативні) органи (раду роботодавців, раду інвесторів, раду бізнесу, студентську, наукову раду тощо).

2.4.2. Положення про робочі та дорадчі органи затверджуються вченою радою університету відповідно до статуту.

Вчена рада Черкаського державного технологічного університету

          2.4.3. Вчена рада є колегіальним органом управління ЧДТУ, який утворюється строком на п’ять років, склад якого затверджується наказом ректора протягом п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.

               Вчена рада ЧДТУ:

–     визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності вищого навчального закладу;

–     розробляє і подає вищому колегіальному органу громадського самоврядування проект статуту університету, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;

–     ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт університету;

–     визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;

–     ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах;

–     ухвалює за поданням керівника вищого навчального закладу рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів;

–     обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади деканів, завідувачів кафедр, професорів і доцентів, директора бібліотеки, керівників філій;

–    ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає строки навчання на відповідних рівнях;

–     затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;

–     ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;

–     оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;

–     присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки;

–    приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, а також під час зарахування вступників на навчання;

–     має право вносити подання про відкликання керівника вищого навчального закладу з підстав, передбачених законодавством, статутом вищого навчального закладу, контрактом, яке розглядається вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого навчального закладу;

–     розглядає інші питання діяльності вищого навчального закладу відповідно до його статуту.

У складі Вченої ради ЧДТУ діють комісії з основних напрямків діяльності ЧДТУ:

–    комісія з навчально-методичної роботи;

–    комісія з науково-дослідної роботи та міжнародних зв’язків;

–    комісія з питань інформатизації;

–    комісія з гуманітарно-виховної роботи;

–    комісія з фінансово-економічних, господарських питань та соціального розвитку.

Основними напрямками діяльності комісій є підготовка, попередній розгляд питань порядку денного Вченої ради, розробка проектів рішень Вченої ради з відповідного напряму.

2.4.4. Засідання Вченої ради проводяться, як правило, один раз на місяць (кожного третього понеділка), а позапланові – у разі потреби. Голова Вченої ради може визначити й іншу періодичність її засідань. Організаційне забезпечення засідань Вченої ради здійснює її Вчений секретар.

2.4.5. Робота Вченої ради проводиться відповідно до плану на чергове  півріччя, в якому визначаються питання, що необхідно розглянути, термін подання матеріалів, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів, доповідачі.

План роботи Вченої ради формується Вченим секретарем на підставі пропозицій структурних підрозділів, узгоджених з першим проректором.

Після розгляду Вченою радою план затверджується її головою. Зміни до затвердженого плану вносяться за рішенням голови Вченої ради та за поданням керівників відповідних структурних підрозділів із погодженням з проректорами (згідно з розподілом обов’язків).

Доповнення до затвердженого плану засідань Вченої ради можуть бути включеними за рішенням її голови не пізніше ніж за п’ять днів до чергового засідання.

2.4.6. Матеріали до чергового засідання Вченої ради подаються Вченому секретарю не пізніше ніж за п’ять днів, членам Вченої ради – за три дні, а у випадку позачергового засідання – не пізніше ніж за один день і складаються з:

–     доповідних записок та довідок з питань порядку денного засідання Вченої ради, обґрунтованих висновків і пропозицій;

–     проектів рішень, наказів або листів ректора, які за матеріалами Вченої ради необхідно видати чи направити структурним підрозділам, Міністерству освіти і науки України, іншим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування;

–     списку запрошених осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні питань порядку денного, із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця роботи та займаної посади;

–     довідкових матеріалів (розрахунки, звіти, статистичні дані, діаграми, таблиці і тощо), що безпосередньо стосуються питань порядку денного.

2.4.7. Відповідальність за своєчасну та якісну підготовку матеріалів до засідання Вченої ради покладається на проректорів та керівників відповідних структурних підрозділів Університету.

2.4.8. Заголовки та назви проектів рішень, доповідних записок (адресованих колегіальному органу), розпорядчих документів мають бути ідентичними, конкретними та розкривати основний зміст питань порядку денного.

2.4.9. Матеріали до засідання Вченої ради підписуються керівником структурного підрозділу, який вносить їх на розгляд, і візуються проректором (згідно з розподілом обов’язків), головою та членами комісії Вченої ради відповідного напряму, керівниками інших зацікавлених підрозділів та установ.

2.4.10. Вчений секретар контролює своєчасність подання матеріалів на розгляд, перевіряє відповідність їх оформлення відповідно до вимог цього Регламенту.

2.4.11. Засідання Вченої ради є правочинним і проводиться, коли у ньому беруть участь не менше двох третин її загального складу.

Члени Вченої ради беруть участь у засіданні особисто і реєструються Вченим секретарем. Якщо член Вченої ради не може бути присутнім на засіданні, він повинен попередити про це голову Вченої ради.

Порядок денний засідання Вченої ради затверджується її членами шляхом відкритого голосування.

На засідання Вченої ради запрошуються керівники структурних підрозділів навчального закладу та особи, які мають безпосереднє відношення до питань порядку денного. Явку цих осіб забезпечують (за списком) керівники структурних підрозділів, що готують питання на розгляд Вченої ради.

Керівники структурних підрозділів навчального закладу, голови комісій Вченої ради, відповідальні за підготовку питань порядку денного, узгоджують та координують роботу інших структурних підрозділів, залучених до формування необхідних матеріалів та відповідного технічного забезпечення.

Члени Вченої ради і особи, запрошені для розгляду окремих питань, беруть участь у їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

Особи, запрошені на засідання Вченої ради для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду й інших, але лише з дозволу голови Вченої ради.

2.4.12. Рішення Вченої ради приймається з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні її членів.

За рішенням головуючого може застосовуватись процедура таємного голосування чи закритий розгляд питань порядку денного. Під час закритих засідань Вченої ради (обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до чинних нормативних актів.

Думка відсутнього члена Вченої ради з питань порядку денного, яка подана у письмовій формі, розглядається на поточному засіданні і враховується під час голосування.

Голова Вченої ради приймає рішення щодо присутності в залі під час її засідання засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.

У випадку виникнення розбіжностей між головою та іншими членами Вченої ради під час прийняття рішення – голова Вченої ради проводить у життя своє рішення, доповідаючи у разі потреби про розбіжності, що виникли, керівництву Міністерства освіти і науки України. В свою чергу, члени Вченої ради можуть повідомити свою думку керівництву МОН України.

2.4.13. На засіданні Вченої ради ведеться протокол, який підписується її головою та секретарем. У протоколі фіксується розгляд кожного питання порядку денного та результати голосування.

Рішення Вченої ради з організаційних, процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання наказу чи розпорядження).

2.4.14. Після засідання Вченої ради структурний підрозділ, відповідальний за підготовку матеріалів, протягом п’яти днів (якщо не встановлено інший термін) доопрацьовує проект рішення, враховуючи зауваження та пропозиції, висловлені під час обговорення питань порядку денного, погоджує його з членами Вченої ради та керівниками зацікавлених структурних підрозділів і подає на розгляд головуючого.

Рішення Вченої ради оформлюються окремо з кожного питання порядку денного на відповідних бланках, які підписуються головуючим на засіданні, і доводяться до відома членів Вченої ради, керівників структурних підрозділів та інших зацікавлених посадових осіб.

Рішення Вченої ради вводяться в дію рішенням ректорату.

2.4.15. Матеріали засідань Вченої ради (протоколи, довідки, рішення і т. ін.) зберігаються у Вченого секретаря.

2.4.16. Контроль за виконанням рішень Вченої ради та наказів ректора, виданих на їх підставі, здійснює Вчений секретар та навчальний відділ.

2.4.17. Вчена рада періодично (раз на рік) перевіряє і розглядає на своїх засіданнях стан та якість виконання власних рішень.

 

Вчені ради структурних підрозділів Університету

2.4.18. Відповідно до Статуту Університету у його складі утворюються і діють вчені ради структурних підрозділів, таких як факультети, інститути, коледжі (педагогічні ради).

2.4.19. Вчену раду факультету очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів вченої ради факультету, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності вченої ради факультету.

2.4.20. До складу вченої ради факультету навчального закладу входять за посадами керівник вищого навчального закладу, заступники керівника, керівник факульту, учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників вищого навчального закладу, а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа завідувачів (начальників) кафедр, професорів, докторів філософії, докторів наук, виборні представники, які представляють інших працівників вищого навчального закладу і які працюють у ньому на постійній основі, виборні представники аспірантів, докторантів, слухачів, асистентів-стажистів, керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів, керівники органів студентського самоврядування університету відповідно до квот.

За рішенням вченої ради факультету до її складу можуть входити також представники організацій роботодавців. При цьому не менш як 75 відсотків складу вченої ради факультету повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники факультету і не менш як 10 відсотків - виборні представники з числа студентів що навчаються на факультеті.

2.4.21.        До компетенції вченої ради факультету належить обрання за конкурсом відкритим голосуванням на посади асистентів, викладачів та старших викладачів. Вченим радам структурних підрозділів може бути делеговано частину повноважень вченої ради університету.

2.4.22. У межах своїх повноважень вчена рада факультету визначає і оперативно впроваджує в життя прогресивні, інноваційні засади організації навчально-виховного процесу, розглядає та схвалює навчальні плани і програми, забезпечує дієвий контроль за їх виконанням. Планує і спрямовує виділені фінансові та матеріальні ресурси на підвищення якості освітніх послуг та соціального захисту працівників і студентів.

2.4.23. Рішення вченої ради факультету вводиться в дію відповідним розпорядчим актом його керівника. За певних обставин (порушення законодавства, статутних вимог тощо.) рішення може бути скасоване Вченою радою Університету або наказом ректора.

2.4.24. Вчена рада Смілянського промислово-економічного коледжу Університету є колегіальним органом управління структурного підрозділу. Склад відповідної вченої ради формується на засадах, визначених пунктом 2.4.19., 2.4.20.

2.4.25. До функцій вченої ради коледжу входить забезпечення підготовки фахівців, які мають необхідні теоретичні знання і практичні навички, високі громадянські і патріотичні почуття, постійне вивчення і широке розповсюдження передового досвіду викладачів коледжу та інших навчальних закладів системи освіти, заслуховування питань і прийняття рішень про випуск спеціалістів тощо.

2.4.26. На підставі рішень вченої ради коледжу директор може видавати накази, обов’язкові для виконання викладачами, працівниками та студентами коледжу.

2.4.27. Вчена рада Університету, ректор, залежно від конкретних обставин, з метою вдосконалення системи управління наявними ресурсами, науковою і навчально-виховною діяльністю, в межах своєї компетенції, можуть делегувати факультетам, коледжу, їх керівним органам й інші повноваження, не передбачені цим Регламентом.

Проведення засідань ректорату

2.4.28. Робочим органом узгодженого, оперативного управління Університетом є ректорат, який діє відповідно до вимог законів України, інших нормативних актів та відповідного Положення, затвердженого ректором.

2.4.29. Ректор очолює і спрямовує діяльність ректорату, а за його відсутності ці функції покладаються на проректора з навчальної роботи.

2.4.30. За визначенням ректора і за його наказом до складу ректорату входять: проректор з навчальної роботи, проректори, помічники ректора, декани факультетів, директор коледжу, голова профспілкового комітету працівників та студентів Університету (за згодою), головний бухгалтер, керівник науково-технічної бібліотеки, керівники відділів з навчальної роботи, планово-фінансового, охорони праці, юридичного відділу, відділу кадрів, редакційно-видавничого центру та ін.

Ректор своїм наказом може створювати ректорат в іншому, розширеному складі.

На засідання ректорату можуть бути запрошені й інші керівники структурних підрозділів, фахівці окремих напрямків освіти та науки.

2.4.31. Термін повноважень ректорату – п’ять років. Його організаційною формою роботи є засідання, які скликає і проводить ректор щотижнево (кожного понеділка о 1015). Залежно від обставин ректор може визначати й іншу періодичність засідань ректорату.

2.4.32. На підставі поточної оцінки стану організаційної та практичної діяльності навчального закладу, проблем навчально-виховної, наукової та фінансово-господарської роботи за пропозиціями проректорів, керівників структурних підрозділів, ректор визначає і формує порядок денний засідань ректорату.

Керівники структурних підрозділів, інші посадові особи, відповідальні за підготовку питань порядку денного, готують звіти, довідки, статистичні матеріали, таблиці та графіки і разом з проектами рішень, за тиждень до початку засідання ректорату, подають на узгодження проректору (згідно з розподілом обов’язків).

2.4.33. Серед загальних питань, що виносяться на засідання ректорату, визначальне місце займають розгляд та затвердження перспективних і поточних планів навчального закладу, окремих планів з виконання нормативних актів законодавчих органів, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, наказів та розпоряджень Міністерства освіти і науки України, рішень Колегії МОН України.

2.4.34. У порядку періодичного системного контролю ректорат заслуховує на своїх засіданнях звіти керівників структурних підрозділів, інших посадових осіб щодо виконання спланованих заходів, організації навчально-виховного процесу, наукової та фінансово-господарської діяльності, забезпечення науково-педагогічними кадрами навчальних планів та програм, готовності до атестації та акредитації, виконання сторонами умов Колективного договору.

У разі потреб концентрації зусиль для подолання найбільш складних проблем навчального закладу ректорат координує і спрямовує діяльність структурних підрозділів, забезпечує їх інструктивними рекомендаціями, надає практичну допомогу.

До підготовки засідань ректорату з питань організації наукової роботи, навчально-виховного процесу, його науково-методичного забезпечення залучаються фахівці методичної та науково-технічної рад.

2.4.35. Учасники засідання ректорату обговорюють звіти та доповіді з питань порядку денного, вносять пропозиції до проекту рішення і, після відповідних висновків та остаточної оцінки головуючим, приймають його відкритим голосуванням простою більшістю голосів.

Рішення приймаються по кожному питанню порядку денного окремо і підписуються ректором. В разі потреби рішення ректорату вводиться в дію наказом ректора.

Розгляд питань порядку денного фіксується протоколом, який підписується секретарем засідання.

2.4.36. Протоколи засідань ректорату ведуться у спеціальній книзі (що прошита, пронумерована, завірена підписом ректора і скріплена печаткою). Після закінчення визначеного терміну книга протоколів передається на збереження до архіву.

2.4.37. Керівники структурних підрозділів Університету, інші учасники засідань ректорату та нарад не можуть без згоди ректора оприлюднювати будь-яку інформацію про хід засідання ректорату (наради) та про персональні оцінки і позиції, що висловлювались його учасниками.

Робочі органи структурних підрозділів Університету

2.4.38. Відповідно до Статуту навчального закладу, з метою узгодженого оперативного управління структурними підрозділами, утворюються і діють як робочі органи деканати факультетів, інститутів.

2.4.39. Керівники структурних підрозділів очолюють робочі органи (деканати) і визначають їх персональний склад.

2.4.40. Засідання деканату планується щомісячно, в дні і години, що визначає керівник структурного підрозділу залежно від загального розпорядку навчального закладу.

2.4.41. У межах своїх повноважень, передбачених відповідним Положенням, декан факультету, директор коледжу, виходячи з конкретних обставин, що склалися, враховуючи пропозиції науково-педагогічних працівників, завідувачів кафедр, інших керівників структурного підрозділу, формує порядок денний засідання колегіального органу.

2.4.42. На розгляд деканату, структурного підрозділу виносяться першочергово, в послідовній періодичності, питання вдосконалення організації наукової та навчально-виховної роботи, методичного та кадрового забезпечення навчальних програм, виконання перспективних та поточних планів Університету, рішень Вченої ради та ректорату, наказів і розпоряджень ректора Університету.

2.4.43. На засіданнях деканату, структурного підрозділу розглядаються відповідні корективи до розкладу занять, навчальних планів та програм, забезпечення навчально-виховного процесу технічними засобами навчання, раціональне використання аудиторного фонду та наявних фінансових і матеріальних ресурсів.

2.4.44. Декан факультету та його заступник особисто відповідальні за своєчасність і якість підготовки матеріалів порядку денного та саму організацію засідання колегіального органу.

2.4.45. Рішення деканату приймаються по кожному питанню порядку денного окремо і підписуються деканом факультету.

2.4.46. Для вирішення питань діяльності коледжу створюється робочий орган – адміністративна рада, яка діє на підставі Положення про Смілянський промислово-економічний коледж Університету. Члени адміністративної ради визначаються наказом директора коледжу. Можуть бути створені інші робочі органи: виховна рада, художня рада, комісія по нагородженню, кадрова комісія.

Організація і проведення оперативних нарад

2.4.47. Ректор, декани факультетів, директор коледжу, враховуючи конкретні поточні обставини, що склалися, демографічні, соціально-економічні та соціально-політичні виклики, які можуть мати негативний вплив і наслідки на реалізацію завдань освітянської сфери, скликають оперативні наради з метою колегіального опрацювання невідкладних, попереджувальних заходів, спрямованих на забезпечення стабільної й ефективної діяльності навчального закладу та його  структурних підрозділів.

2.4.48. Оперативні наради можуть скликатися з інформаційною метою негайного доведення до відома широкого загалу виконавців завдань та вимог, які випливають зі щойно прийнятих законів та інших нормативних актів щодо закладів освіти і науки, оголошення наказів міністра та ректора навчального закладу, рішень Колегії МОН України та Вченої ради Університету.

На оперативній нараді розглядаються й інші поточні питання, що потребують мобілізації зусиль, людських, фінансових та матеріальних ресурсів для розв’язання невідкладних локальних завдань.

2.4.49. На оперативних нарадах, як правило, розглядаються проблеми, які не потребують попереднього всебічного вивчення.

Організаційне забезпечення оперативної наради, формування порядку денного, доведення його до учасників наради покладається на підрозділ, який його готує, та відповідного проректора (згідно з розподілом обов’язків).

2.4.50. Персональний склад учасників оперативної наради, періодичність та день проведення оперативної наради визначають ректор Університету, декан факультету, керівники структурних підрозділів.

2.4.51. Обговорення порядку денного та рішення, прийняті на оперативній нараді, фіксуються протоколом, який оформляється у п’ятиденний термін, підписується головуючим та секретарем засідання і невідкладно доводиться до виконавців.

Наглядова Рада Університету

     2.4.52. Наглядова рада Черкаського державного технологічного університету функціонує для здійснення нагляду за управлінням майном університету, додержанням мети його створення.

      2.4.53. Наглядова рада університету сприяє розв’язанню перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням, ефективній взаємодії вищого навчального закладу з державними органами та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суспільно-політичними організаціями та суб’єктами господарської діяльності в інтересах розвитку та підвищення якості освітньої діяльності і конкурентоспроможності вищого навчального закладу, здійснює громадський контроль за його діяльністю тощо.

2.4.54. Члени наглядової ради мають право брати участь у роботі вищого колегіального органу громадського самоврядування вищого навчального закладу з правом дорадчого голосу.

 2.4.55. Наглядова рада має право вносити вищому колегіальному органу громадського самоврядування університету подання про відкликання керівника вищого навчального закладу з підстав, передбачених законодавством, статутом університету, контрактом.

2.4.56. Порядок формування наглядової ради, строк її повноважень, компетенція і порядок діяльності визначаються статутом вищого навчального закладу. До складу наглядової ради не можуть входити працівники вищого навчального закладу.

 

Підготовка і проведення конференції трудового колективу

2.4.57. Вищим органом громадського самоврядування Черкаського державного технологічного університету є конференція трудового колективу (далі – Конференція).

2.4.58. Організацію підготовки Конференції здійснює профспілковий комітет Університету. Порядок скликання Конференції та її роботи визначається Статутом ЧДТУ.

2.4.59. Конференція трудового колективу :

  -  погоджує за поданням вченої ради вищого навчального закладу статут вищого навчального закладу чи зміни (доповнення) до нього;

- заслуховує щороку звіт керівника вищого навчального закладу та оцінює його діяльність;

- обирає комісію з трудових спорів відповідно до законодавства про працю;

- розглядає за обґрунтованим поданням наглядової або вченої ради вищого навчального закладу питання про дострокове припинення повноважень керівника вищого навчального закладу;

- затверджує правила внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу і колективний договір;

- розгладає дотримання Колективного договору, вносить зміни та доповнення до нього один раз на рік;

- обирає і рекомендує Міністерству освіти і науки кандидатури претендентів на посаду ректора університету, які набрали не менше ніж 30% голосів від статутного складу конференції трудового колективу університету під час голосування.

- приймає рішення про відкликання з посади ректора на підставах, визначених законодавством про працю, за порушення статуту вищого навчального закладу та умов контракту.

-     розглядає інші питання діяльності університету.

2.4.60. На конференції трудового колективу повинні бути представлені всі категорії учасників освітнього процесу університету. При цьому не менш як 75 відсотків складу делегатів (членів) виборного органу повинні становити наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники вищого навчального закладу, які працюють у цьому закладі на постійній основі, і не менш як 15 відсотків - виборні представники з числа студентів, які обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.

2.4.61. Конференція трудового колективу скликається не рідше одного разу на рік. Питання, що підлягають розгляду, формуються профспілковим комітетом відповідно до плану роботи і пропозицій, що надійшли від членів трудового колективу та перебувають у компетенції Конференції. Розглядаються пропозиції, що надійшли до профспілкового комітету не пізніше як за місяць до звітного періоду.

2.4.62. Профспілковий комітет організовує вибори делегатів на конференцію трудового колективу у структурних підрозділах, стежить за дотриманням процедури та графіка виборів у підрозділах Університету та за документальним оформленням цього процесу; створює мандатну та лічильну комісії. Зазначені комісії мають складатися не менше ніж з трьох осіб; одну третину мають становити представники профспілкового комітету, одну третину – члени трудового колективу, одну третину – представники адміністрації.

2.4.63. Ректор Університету, уповноважені представники трудового колективу щорічно звітують на Конференції про хід виконання Колективного договору, вносять зміни та доповнення до внутрішнього трудового розпорядку Університету.

2.4.64. Під час проведення конференції трудового колективу Університету ведеться протокол, який зберігається один календарний рік у профспілковому комітеті Університету, після закінчення цього терміну передається в архів Університету.

Органи громадського самоврядування структурних підрозділів

2.4.65. Органом громадського самоврядування є збори трудового колективу факультету, коледжу, іншого структурного підрозділу Університету, у випадку кількості працівників у структурному підрозділі до 100 осіб. Якщо кількість працівників понад 200 осіб – органом громадського самоврядування є конференція.

2.4.66. В органі громадського самоврядування структурного підрозділу  повинні бути представлені всі категорії працівників структурного підрозділу  та виборні представники з числа осіб, які навчаються у структурному підрозділі. При цьому не менш як 75 відсотків складу делегатів (членів) виборного органу повинні становити наукові та науково-педагогічні працівники структурного підрозділу  і не менш як 15 відсотків - виборні представники з числа студентів, які обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.

2.4.67. Орган громадського самоврядування структурного підрозділу скликається один раз на рік. У разі потреби можуть скликатися позачергові збори трудового колективу.

Голова зборів та секретар обираються з-поміж їх учасників відкритим голосуванням простою більшістю голосів.

2.4.68. Орган громадського самоврядування обирає своїх представників до вченої ради структурного підрозділу та Вченої ради навчального закладу, делегатів на конференцію трудового колективу.

2.4.69. Збори трудового колективу дають оцінку діяльності керівника структурного підрозділу, затверджують його річний звіт та приймають відповідне рішення.

2.4.70. Керівник факультету може бути звільнений з посади керівником вищого навчального закладу за поданням вченої ради вищого навчального закладу або органу громадського самоврядування факультету з підстав, визначених законодавством про працю, за порушення статуту вищого навчального закладу, умов контракту.

Пропозиція про звільнення керівника факультету  вноситься до органу громадського самоврядування факультету не менш як половиною голосів статутного складу вченої ради факультету. Пропозиція про звільнення керівника факультету приймається не менш як двома третинами голосів статутного складу органу громадського самоврядування факультету.

2.4.71. Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Положення про державний вищий навчальний заклад освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України, Примірного положення про студентське самоврядування у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом міністра освіти і науки України, Статуту Черкаського державного технологічного університету в його складі сформовані і діють органи студентського самоврядування.

2.4.72. Організаційна структура, порядок формування органів студентського самоврядування навчального закладу, їх повноваження та функції, напрями, форми і методи діяльності регулюються Положенням про студентське самоврядування Черкаського державного технологічного університету, законами та іншими нормативними актами.

2.4.73. Органи студентського самоврядування діють на принципах:

-  добровільності, колегіальності, відкритості;

-  виборності та звітності органів студентського самоврядування;

-  рівності права студентів на участь у студентському самоврядуванні;

- незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій.

2.4.74. Адміністрація навчального закладу, його структурні підрозділи, науково-педагогічний і допоміжний склад всебічно сприяють активізації та ефективності роботи органів студентського самоврядування всіх рівнів.

2.4.75. Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів студентів та їх участь в управлінні вищим навчальним закладом. Студентське самоврядування здійснюється студентами безпосередньо і через органи студентського самоврядування, які обираються шляхом прямого таємного голосування студентів.

Вищим органом студентського самоврядування є конференція студентів Черкаського державного технологічного університету. Вона  скликається один раз на рік у квітні з представників академічних груп, виходячи з квоти – по одному делегату від кожної академічної групи. До складу делегатів конференції студентів ЧДТУ, за громадською посадою, входять голови студентських рад факультетів Університету.

Конференція студентів ЧДТУ вважається правочинною за умов наявності 50 % + 1 делегат від загальної чисельності делегованих.

Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, інституту (факультету), відділення, гуртожитку, вищого навчального закладу. Студентське самоврядування може здійснюватися на рівні курсу, спеціальності, студентського містечка, структурних підрозділів.

 Органи студентського самоврядування можуть мати різноманітні форми (парламент, сенат, старостат, студентський ректорат, студентські деканати, студентські ради тощо). Орган студентського самоврядування може бути зареєстрований як громадська організація.

Представницькі, виконавчі та контрольно-ревізійні органи студентського самоврядування обираються строком на один рік. Студенти, обрані до складу органів студентського самоврядування, можуть бути усунені із своїх посад за результатами загального таємного голосування студентів. Для ініціювання такого голосування потрібно зібрати підписи не менш як 10 відсотків студентів університету.

Керівник студентського самоврядування та його заступники можуть перебувати на посаді не більш як два строки.

З припиненням особою навчання у вищому навчальному закладі припиняється її участь в органі студентського самоврядування у порядку, передбаченому положенням про студентське самоврядування Черкаського державного технологічного університету.

          2.4.76. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори (конференція) студентів, які:

–       ухвалюють положення про студентське самоврядування вищого навчального закладу, визначають структуру, повноваження та порядок проведення прямих таємних виборів представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування;

–      заслуховують звіти представницьких, виконавчих і контрольно-ревізійних органів студентського самоврядування, дають їм відповідну оцінку;

–      затверджують процедуру використання майна та коштів органів студентського самоврядування, підтримки студентських ініціатив на конкурсних засадах;

–      затверджують річний кошторис витрат (бюджет) органів студентського самоврядування, вносять до нього зміни та доповнення, заслуховують звіт про його виконання;

–      обирають контрольно-ревізійну комісію з числа студентів для здійснення поточного контролю за станом використання майна та виконання бюджету органів студентського самоврядування.

              За погодженням з органом студентського самоврядування університету приймаються рішення про:

–      відрахування студентів з вищого навчального закладу та їх поновлення на навчання;

–      переведення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб;

–     переведення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням;

–      призначення заступника декана факультету, заступника директора інституту, заступника керівника вищого навчального закладу;

–      поселення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, у гуртожиток і виселення їх із гуртожитку;

–      затвердження правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу в частині, що стосується осіб, які навчаються;

–      діяльність студентських містечок та гуртожитків для проживання осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі.

2.4.77. Рішення конференції студентів ЧДТУ ухвалюються шляхом прямого відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх делегатів та мають обов’язковий характер для Студентської ради, інших структурних формувань студентського самоврядування навчального закладу.

Обрання голови Студентської ради ухвалюється шляхом прямого таємного голосування простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Протокол конференції студентів ЧДТУ затверджується підписами головуючого та секретаря тимчасової виборчої комісії.

2.4.78. Постійно діючим виконавчим органом студентського самоврядування між конференціями студентів є Студентська рада навчального закладу, до складу якої входять голови студентських рад факультетів та гуртожитків, обрані у визначеному порядку.

2.4.79. Студентська рада організує та координує діяльність органів студентського самоврядування за річними планами.

2.4.80. Засідання Студентської ради скликаються щотижнево. Позачергове засідання Студентської ради скликається на вимогу ректора, з ініціативи більшості її членів, чи з ініціативи голови Студентської ради Університету.

2.4.81. На своїх засіданнях Студентська рада навчального закладу розглядає:

–     перспективні напрямки діяльності органів студентського самоврядування та шляхи розв’язання актуальних проблем студентського життя;

–     перелік питань самоврядування, що належить узгоджувати з адміністрацією ЧДТУ;

–     пропозиції до планів роботи і порядку денного засідань Вченої ради і ректорату, конференції трудового колективу, за попереднім їх узгодженням з керівництвом навчального закладу;

–     доцільність та першочерговість спрямування фінансових та матеріальних ресурсів, передбачених кошторисом навчального закладу, на задоволення потреб студентської громади і т. ін.

2.4.82. Засідання Студентської ради вважається правочинним за умов присутності не менше половини її складу.

На засідання можуть бути запрошені керівники навчального закладу та його структурних підрозділів, представники професорсько-викладацького складу Університету.

2.4.83. Головує на засіданні Студентської ради її голова або (за його відсутності) його заступник.

Розгляд питань порядку денного фіксується протоколом, який підписується головою засідання Студентської ради та секретарем.

2.4.84. Рішення Студентської ради приймається по кожному питанню порядку денного окремо простою більшістю голосів і підписується головою засідання та секретарем. Рішення є обов’язковим до виконання органами студентського самоврядування навчального закладу всіх рівнів і, в разі потреби, доводиться до відома адміністрації Університету чи його структурних підрозділів.

2.4.81. Порядок обрання керівників та формування персонального складу органів студентського самоврядування нижчої ланки, їх права та обов’язки, взаємовідносини з адміністрацією Університету, іншими посадовими особами його структурних підрозділів, фінансове та матеріально-технічне забезпечення, міжнародні зв’язки та співпраця регулюються розділом ІІ, п. 2.10.7. – 2.10.8. та розділами ІV  п. 4.1.2. Положення про студентське самоврядування в Черкаському державному технологічному університеті.

 

2.5. Прийняття на роботу та звільнення з роботи.

Формування кадрового резерву

 

2.5.1. Організація роботи з кадрами в Черкаському державному технологічному університеті здійснюється на підставі відповідного Положення про прийняття та звільнення науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації за поточними та перспективними планами їх добору та розстановки, підготовки та перепідготовки, підвищення кваліфікації.

2.5.2. Відповідальність за стан та організацію роботи з персоналом покладається на начальника відділу кадрів.

2.5.3. Прийняття на роботу та звільнення з роботи здійснюється відповідно до Кодексу законів про працю України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Статуту Університету, інших нормативних актів.

2.5.4. Науково-педагогічні працівники приймаються на роботу на конкурсній основі.

2.5.5. Порядок обрання за конкурсом на вакантні посади науково-педагогічних працівників регулюється Положенням «Про прийняття та звільнення науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів Ш–ІV рівнів акредитації», що затверджене наказом Міністерства освіти і науки України № 744 від 24.12.2002 р.

2.5.6. Резерв кадрів на заміщення посад ректора та проректорів навчального закладу, деканів факультетів та завідувачів кафедр формується до 01 січня наступного року, обговорюється і ухвалюється на засіданні Вченої ради Університету.

2.5.7. До кадрового резерву зараховуються ініціативні, професійно підготовлені науково-педагогічні працівники, які успішно виконують свої посадові обов’язки, засвідчили здібності і навички організаторської роботи, мають відповідну науково-педагогічну кваліфікацію та стаж науково-педагогічної роботи.

2.5.8. Зарахування до кадрового резерву Університету затверджується наказом ректора і подається Міністерству освіти і науки України до 15 січня наступного року.

 

2.6. Атестація працівників

 

2.6.1. Атестація працівників Університету проводиться відповідно до Положення «Про порядок проведення атестації керівного складу державних підприємств» (Постанова КМ України № 1571 від 27.08.1999 р.) та Положення «Про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів культури», затвердженого наказом міністра культури і туризму № 44 від 16.07.2007 р., з метою оцінки якості й підвищення ефективності роботи керівників і персоналу структурних підрозділів навчального закладу та працівників, які підлягають атестації, а також для оптимізації чисельності працівників Університету, вдосконалення системи оплати праці тощо.

2.6.2. Атестація керівного складу й персоналу структурних та інших підрозділів навчального закладу здійснюється в разі необхідності.

2.6.3. Наказом ректора відповідно до Статуту навчального закладу та чинних нормативних актів створюється атестаційна комісія, визначаються посадові особи, відповідальні за підготовку атестаційних та довідкових матеріалів, час і місце проведення атестації та узагальнення її результатів.

2.6.4. Підсумки атестації затверджуються наказом ректора і беруться до уваги при оцінці результатів праці, відповідності посадових осіб займаній посаді, оптимізації чисельності персоналу, формуванні кадрового резерву Університету, плануванні подальшого кар’єрного росту працівників та ін.

 

2.7. Підвищення кваліфікації працівників

 

2.7.1. Порядок підготовки, перепідготовки, та підвищення кваліфікації персоналу університету регламентується Законом України «Про вищу освіту» та Кодексу законів про працю України відповідно до розробленого навчальним відділом Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників.

2.7.2. Організаційне забезпечення, координацію роботи з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу за відповідними поточними, перспективними планами та графіками здійснює навчальний відділ.

2.7.3. Професійне навчання наукових, науково-педагогічних та інших категорій працівників відбувається за відповідними професійними програмами підвищення кваліфікації, на постійно діючих тематичних та короткотермінових семінарах, у школі педагогічної майстерності та стажування на профільних посадах.

 

2.8. Робочий час та його використання

 

2.8.1. Тривалість робочого часу для науково-педагогічних працівників встановлена 36 годин на тиждень, для інших працівників навчального закладу – 40 годин на тиждень.

Робочий час науково-педагогічного працівника включає час виконання ним навчальної, методичної, наукової, організаційної роботи та інших трудових обов’язків.

 Робочий час наукового працівника включає час виконання ним наукової, дослідницької, консультативної, експертної, організаційної роботи та інших трудових обов’язків.

Максимальне навчальне навантаження на одну ставку науково-педагогічного працівника не може перевищувати 600 годин на навчальний рік.

2.8.2. Час початку і закінчення роботи, перерва для відпочинку визначається Правилами внутрішнього розпорядку Університету та Колективним договором між адміністрацією і трудовим колективом Університету.

2.8.3. Напередодні святкових днів тривалість робочого часу скорочується на одну годину для навчально-допоміжного та адміністративно-господарського персоналу.

2.8.4. За наказами ректора Університету, для виконання невідкладної і непередбаченої роботи, працівники можуть залучатися до роботи у вихідні дні, святкові та інші неробочі дні з подальшою компенсацією відповідно до чинного законодавства.

2.8.5. Керівники структурних підрозділів забезпечують реєстрацію виходу працівників на роботу та їх відсутності на робочому місці, ведуть табель обліку робочого часу працівників підрозділу і подають його до бухгалтерії до 10 і 20 числа кожного місяця.

2.8.6. Відрядження працівника Університету з робочого місця в межах м. Черкаси здійснюється з дозволу керівника структурного підрозділу і фіксується у спеціальному журналі.

2.8.7. Керівники структурних підрозділів можуть бути відсутніми на робочому місці з дозволу проректора (згідно з розподілом обов’язків).

2.8.8. Проректори доводять до відома ректора мету та термін своєї відсутності на робочому місці.

2.8.9. Необхідність виїзду працівника у відрядження визначає проректор (згідно з розподілом обов’язків). Оформлення відрядження здійснюється таким чином:

- керівник структурного підрозділу подає проректору, якому підпорядкований підрозділ, службову записку, де чітко визначається мета, місце і кількість днів відрядження;

- за візами проректора та головного бухгалтера службова записка подається на розгляд ректору навчального закладу. За умов позитивного рішення загальний відділ готує проект розпорядження та посвідчення;

- працівник, який прибув з відрядження, готує фінансовий звіт та звіт щодо виконання завдання. Звіти підписуються керівником структурного підрозділу, затверджуються ректором і здаються в бухгалтерію в триденний термін після повернення з відрядження.

2.8.10. Забороняється відволікати працівників від виконання їх прямих обов’язків у робочий час для виконання ними доручень, які не пов’язані з діяльністю Університету, скликати збори, засідання та наради з питань, що не стосуються діяльності Університету.

2.8.11. Міжнародні телефонні розмови працівниками Університету здійснюються з дозволу проректора з науково-дослідної роботи та міжнародних зв’язків з телефону приймальної ректора, після чого працівник, що здійснив дозвіл, повинен зробити належний запис у спеціальному журналі.

2.8.12. Міжміські телефонні розмови та дзвінки на телефонні номери мобільних операторів працівниками проводяться з дозволу безпосереднього керівника структурного підрозділу з урахуванням встановлених лімітів.

 

2.9. Порядок надання відпусток

 

2.9.1. Надання відпусток працівникам регламентується Законом України «Про відпустки».

2.9.2. Черговість надання відпусток визначається графіком, який затверджується ректором Університету, за погодженням з профспілковим комітетом, не пізніше 05 січня поточного року і доводиться до відома працівників Університету під розпис.

2.9.3. Про дату відпустки працівник повідомляється за два тижні до встановленого графіком терміну.

2.9.4. Відпустка, на вимогу працівника, якщо це не зашкоджує виконанню обов’язків, може бути надана в інший термін, аніж це передбачено графіком за згодою керівника підрозділу.

2.9.5. У випадку поділу відпустки на частини невикористану частину щорічної відпустки має бути надано працівнику до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка.

2.9.6. Науково-педагогічним працівникам Університету щорічна основна відпустка повної тривалості надається у період літніх канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу.

2.9.7. Науково-педагогічним працівникам невикористана частина щорічної відпустки, за умови її поділу, надається в період літніх канікул, або в інший канікулярний період.

2.9.8. Частина невикористаної відпустки науково-педагогічним працівникам надається протягом навчального року за необхідності санаторно-курортного лікування, іншим працівникам – у будь-який час поточного року або приєднується до щорічної відпустки у наступному році.

2.9.9. Контроль за виконанням графіка відпусток та оформлення документів, пов’язаних з відпустками, покладається на відділ кадрів Університету та керівників структурних підрозділів.

2.9.10. Працівникам Університету, за їх заявами, відповідно до Закону України «Про відпустки», може надаватись короткотермінова відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин без збереження заробітної плати.

2.9.11. Додаткова оплачувана відпустка, відповідно до умов Колективного договору надається працівникам з ненормованим робочим днем та жінкам, які мають двох дітей віком до 15 років.

 

2.10. Заохочення та стягнення

 

2.10.1. Адміністрація Університету, в межах своїх повноважень, відповідно до Колективного договору між адміністрацією і трудовим колективом Університету та вимог законодавства про працю створює належні умови працівникам для раціонального використання робочого часу, творчого і ефективного виконання посадових обов’язків.

2.10.2. За сумлінне ставлення до роботи, зразкове виконання посадових обов’язків і високі професійні досягнення до працівників застосовуються такі заохочення, як оголошення подяки, нагородження грамотами, цінними подарунками, преміювання.

За особливі заслуги працівники Університету можуть бути представлені до державних нагород та присвоєння почесних звань.

Заохочення оголошується наказом ректора Університету, доводиться до відома всього колективу, здійснюється відповідний запис у трудових книжках.

Стимулювання працівників здійснюється відповідно до Колективного договору між адміністрацією і трудовим колективом Університету.

Преміювання працівників Університету здійснюється виключно ректором на підставі службової записки, що повинна містити підписи головного бухгалтера і начальника планово-фінансового відділу про наявність відповідних коштів. Службова записка є підставою для наказу про преміювання, що розробляється відділом кадрів Університету.

2.10.3. За порушення трудової дисципліни, неналежне виконання посадових обов’язків до працівників Університету можуть застосовуватись такі стягнення, як догана та звільнення з роботи.

2.10.4. Працівники Університету несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну ними Університету внаслідок недбалого виконання посадових обов’язків, відповідно до чинного законодавства.

2.10.5. Застосуванню дисциплінарного стягнення передує отримання відповідних письмових пояснень від порушника дисципліни. Відмова працівника надати таке пояснення не може бути перешкодою для застосування стягнення. За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосоване лише одне дисциплінарне стягнення.

2.10.6. Стягнення оголошується наказом ректора, про що працівнику повідомляється під розпис.

Якщо протягом року, з дня накладення дисциплінарного стягнення, працівника не було піддано новому дисциплінарному стягненню, він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

2.10.7. Протягом терміну дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника застосовуватись не можуть.

 

ІІІ. НОРМОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

3.1. Загальні засади нормотворчої діяльності в Університеті

 

3.1.1. Нормотворча діяльність, підготовка та видання нормативно-правових актів Університету локальної дії загального чи обмеженого спрямування здійснюється на підставі Конституції України та нормативно-правових актів Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, наказів та розпоряджень Міністерства освіти і науки України, Статуту та Регламенту Університету, інших нормативно-правових актів, що визначають ідеологію, зміст та порядок їх формування.

3.1.2. Локальними нормативними актами загального спрямування є Статут Університету, Колективний договір між адміністрацією і трудовим колективом Університету, Правила внутрішнього розпорядку, Положення про структурний підрозділ та положення, які регламентують навчальний процес та окремі напрямки діяльності Університету.

3.1.3. Локальними нормативними актами індивідуального характеру є посадові інструкції, накази та розпорядження ректора Університету, інші управлінські розпорядчі документи.

Накази та розпорядження ректора набувають чинності з моменту їх підписання або з терміну, визначеного в самому документі, і діють до їх відміни чи внесення змін та доповнень.

 

3.2. Порядок розробки локальних нормативних актів Університету

 

3.2.1. Головним розробником нормативно-правового акта Університету є структурний підрозділ, який за наказом ректора безпосередньо здійснює його підготовку відповідно до своєї компетенції.

Якщо проблема, що потребує врегулювання, належить до компетенції кількох структурних підрозділів, головним розробником проекту нормативного акта визначається структурний підрозділ, компетенція і зацікавленість якого у відповідній сфері правового регулювання є домінуючими.

3.2.2. Головний розробник попередньо вивчає та аналізує стан правового регулювання у відповідній сфері, з’ясовує причини, що зумовлюють необхідність підготовки проекту відповідно до чинного законодавства, готує його текст, опрацьований проект погоджує зі співвиконавцями і, в разі потреби, вносить зміни та доповнення.

3.2.3. За умов підготовки нормативного акта, спільно з іншими структурними підрозділами навчального закладу, головний розробник здійснює відповідні погодження, враховує зауваження та пропозиції до проекту, опрацьовує їх і за участю співвиконавців забезпечує детальне обговорення спірних питань, вживає дієвих заходів щодо усунення розбіжностей та прийняття виважених обґрунтованих рішень.

Співвиконавець вивчає та аналізує стан правового регулювання у відповідній сфері діяльності, в межах своєї компетенції готує пропозиції до проекту нормативного акта у письмовій формі і в термін, установлений дорученням, надає їх головному розробнику.

3.2.4. Головний розробник, співвиконавці та зацікавлені структурні підрозділи узгоджений проект нормативного акта разом з пояснювальною запискою та довідковими матеріалами подають до юридичного відділу для оцінки та висновку щодо його відповідності чинному законодавству і візування.

Проект нормативного акта, погоджений з юридичним відділом, головний розробник доповідає проректору з навчальної роботи для остаточного розгляду, візування і подальшого подання на підпис ректору Університету.

 

3.3. Організація правового забезпечення діяльності Університету

 

3.3.1. Загальне правове забезпечення діяльності навчального закладу, надання методичної та практичної допомоги суб’єктам відповідних правовідносин здійснює юридичний відділ Університету.

3.3.2. У своїй діяльності юридичний відділ керується Конституцією України нормативно-правовими актами Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки України та іншими нормативно-правовими актами.

3.3.3. Основні завдання і функції юридичного відділу, їх детальний перелік передбачені відповідним Положенням і спрямовані на загальне забезпечення правової роботи, неухильне виконання нормативних актів та запобігання їх порушень, ефективний захист фінансових та майнових прав, прав інтелектуальної власності та інших інтересів Університету.

3.3.4. Проекти наказів ректора Університету, його розпоряджень, положень і посадових інструкцій, договорів та угод, контрактів з науково-педагогічними працівниками Університету та інших нормативно-правових актів в обов’язковому порядку попередньо узгоджують з юридичним відділом.

3.3.5 У разі необхідності нотаріального засвідчення копій установчих документів Університету керівник зацікавленого структурного підрозділу Університету подає ректору службову з обґрунтуванням необхідності нотаріального засвідчення установчих документів та щодо дозволу надання оригіналів відповідних документів. Копії установчих документів, які необхідно нотаріально засвідчити, та нотаріальне засвідчення карток зразків підписів, за дорученням ректора, готуються юридичним відділом Університету.

Підготовка і нотаріальне засвідчення інших документів забезпечуються керівниками структурних підрозділів, де зберігаються ці документи.

 

ІV. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

4.1. Майно та кошти Університету

 

4.1.1. З метою виконання завдань та функцій в освітній та науковій сферах Університет здійснює фінансово-господарську діяльність, використовуючи майно (будинки, споруди, технологічне обладнання, транспортні засоби зв’язку і т. ін.) та кошти, передані йому в оперативне управління і постійне користування Міністерством освіти і науки України.

4.1.2. Майно закріплюється за університетом на праві господарського відання і не може бути предметом застави, а також не підлягає вилученню або передачі у власність юридичним і фізичним особам без згоди вищого колегіального органу самоврядування університету, крім випадків, передбачених законодавством.

4.1.3. Земельні ділянки передаються університету незалежно від форми власності у постійне користування в порядку, передбаченому Земельним кодексом України.

4.1.4. Поряд з майном та коштами державного бюджету, переданими в оперативне управління та постійне користування ЧДТУ, Університет, відповідно до чинного законодавства та власного Статуту, може отримувати кошти, об’єкти нерухомості, інші матеріальні ресурси від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, від приватних осіб.

4.1.5.Власні надходження державних і комунальних вищих навчальних закладів, наукових установ, отримані від плати за послуги, що надаються згідно з освітньою, науковою та навчально-виробничою діяльністю, благодійні внески та гранти відповідно до рішення, прийнятого вченою радою університету, зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в територіальному органі центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або на поточні та/або вкладні (депозитні) рахунки установ державних банків. Зазначені доходи, а також відсотки, отримані від розміщення коштів вищого навчального закладу, наукової установи на вкладних (депозитних) рахунках в установах державних банків, включаються до фінансового плану (кошторису) вищого навчального закладу, наукової установи і можуть використовуватися на придбання майна і його використання, капітальне будівництво та ремонт приміщень, поліпшення матеріально-технічного, навчально-лабораторного, навчально-методичного забезпечення освітнього процесу тощо в межах статутної діяльності університету.

4.1.6.Передача в оренду університом закріплених за ним на праві господарського відання об’єктів власності здійснюється без права їх викупу відповідно до законодавства.

 

 

 

4.2. Організація фінансово-господарської діяльності

 

4.2.1. Організацію фінансово-господарської діяльності та матеріально-технічного забезпечення Університету покладено на адміністративно-господарчу частину та бухгалтерію, які здійснюють свої повноваження в межах чинного законодавства, відповідно до нормативно-правових актів Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, наказів та розпоряджень Міністерства освіти і науки України, Статуту, Регламенту Університету, наказів та розпоряджень ректора Черкаського державного технологічного університету, Положень відповідних структурних підрозділів, поточних та перспективних планів.

4.2.2. Враховуючи підсумки фінансово-господарської діяльності за минулий рік, перспективи подальшого розвитку Університету, головний бухгалтер, на підставі завдань ректора Університету, інших його керівників та пропозицій структурних підрозділів, формує бюджетний запит, який після відповідних узгоджень в червні поточного року подається на розгляд Міністерству освіти і науки України.

4.2.3. Отримавши бюджетні пропозиції, ухвалені Міністерством освіти і науки України, головний бухгалтер спільно з адміністративно-господарською частиною та іншими структурними підрозділами готують проект звіту щодо виконання кошторису минулого року та проект кошторису Університету на поточний рік.

4.2.4. Узгоджені проекти звіту та кошторису до 15 січня подаються на розгляд ректору Університету для подальшого їх ухвалення та затвердження на черговому засіданні Вченої ради Університету. З дня прийняття рішення кошторис набирає чинності і є підставою для здійснення фінансової діяльності.

4.2.5. В межах видатків і надходжень, передбачених кошторисом, відповідно до чинного законодавства Університет та його структурні підрозділи:

-      здійснюють капітальне будівництво, реконструкцію та поточний ремонт основних фондів;

-      спрямовують кошти на будівництво, благоустрій та подальший розвиток соціально-побутових, спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних об’єктів та об’єктів культури;

-      створюють умови для матеріально-технічного забезпечення навчальної діяльності й проведення навчально-виробничої практики студентів та власної господарської діяльності;

-      надають госпрозрахункові, тематичні, освітні та видавничі послуги;

-      здійснюють рекламні, пропагандистські, іміджеві заходи з метою залучення безоплатних послуг та благодійних внесків юридичних та фізичних осіб.

4.2.6. Для забезпечення підготовки фахівців за державним замовленням і проведення науково-дослідних робіт в Університеті створюється загальний фонд, для інших потреб Університету – спеціальний фонд, який формується за рахунок надходжень, передбачених п. 6.6 Статуту Університету.

 

4.3. Оплата праці

 

4.3.1. Оплата праці в Черкаському державному технологічному університеті здійснюється відповідно до Кодексу законів про працю України, інших нормативних актів за схемами посадових окладів і тарифними ставками, що встановлюються Кабінетом Міністрів України, Міністерством освіти і науки України та договорами відповідно до чинного законодавства.

4.3.2. Форми і системи оплати праці, умови і показники преміювання, порядок встановлення надбавок до посадових окладів, встановлення чи скасування підвищених посадових окладів та стипендій визначаються Колективним договором між адміністрацією і трудовим колективом Університету та окремим Положенням, відповідно до інших нормативних актів, які регулюють оплату праці в Україні.

4.3.3. Кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи, що надходять у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи благодійних внесків юридичних та фізичних осіб до Університету для здійснення його завдань та функцій, не вважаються прибутком і не підлягають оподаткуванню.

4.3.4. Поряд з державними бюджетними коштами Університет може використовувати й інші, не заборонені законодавством, джерела фінансування для оплати праці та матеріального стимулювання.

4.3.5. Ректор та головний бухгалтер Черкаського державного технологічного університету несуть персональну відповідальність за стан та організацію фінансово-господарської діяльності, підготовку і достовірність бухгалтерської та статистичної звітності.

4.3.6. Аудит фінансово-господарської діяльності навчального закладу здійснюється в установленому порядку органами, яким надане право такого контролю.

 

V. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЛОВОДСТВА

 

5.1. Загальні засади діловодства в Університеті

 

5.1.1. Діловодство в Університеті здійснюється відповідно до чинної «Інструкції з діловодства у Черкаському державному технологічному університеті», затвердженої наказом ректора та погодженої з експертно-перевірною комісією Державного архіву Черкаської області.

5.1.2. Відповідальність за організацію і ведення діловодства Університету покладається на загальний відділ, а у структурних підрозділах – на їх керівників і відповідальних осіб.

5.1.3. Діловодство за зверненнями, заявами і скаргами громадян ведеться окремо від інших видів діловодства і покладається на загальний відділ, а також на спеціально призначених для цього осіб у структурних підрозділах Університету.

5.1.4. Заяви студентів, а також заяви чи службові від працівників Університету реєструються в загальному відділі лише після проставлення на них всіх резолюцій відповідних керівників структурних підрозділів.

5.1.5. Керівники структурних підрозділів призначають відповідального працівника за ведення діловодства й контроль за виконанням та зберіганням документів, про що письмово повідомляють загальний відділ.

5.1.6. Працівникам Університету, незалежно від їх службового положення, забороняється приймати кореспонденцію безпосередньо від представників інших установ без її реєстрації у загальному відділі.

5.1.7. Керівники всіх рівнів в Університеті зобов’язані терміново розглядати документи, які надійшли до них, і невідкладно передавати їх із відповідними резолюціями виконавцям.

5.1.8. Резолюції на документах повинні бути чіткими із зазначенням конкретних виконавців та дій щодо виконання документів, строків виконання тощо.

5.1.9. У випадку, коли працівник оформляє відпустку, виїздить у тривале відрядження, звільняється із займаної посади, він передає отримані для опрацювання службові документи керівнику структурного підрозділу.

5.1.10. Діловодство в Університеті ведеться державною мовою.

 

5.2. Робота з вхідною та вихідною документацією

 

5.2.1. Вся кореспонденція, що надходить до Університету, приймається загальним відділом, який здійснює попередній розгляд документів, реєструє їх та після підпису ректора переадресовує до відповідного структурного підрозділу і веде контроль за виконанням доручень. До бібліотеки Університету надходить кореспонденція засобів масової інформації.

5.2.2. На розгляд ректора чи його заступників передаються документи та нормативно-правові акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів, Міністерства освіти і науки України, інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також документи з принципових питань діяльності Університету.

5.2.3. Інша вхідна документація реєструється та передається у структурні підрозділи особам, зазначеним на конверті.

5.2.4. Після розгляду та проставлення візи ректора вхідна документація передається зазначеним виконавцям у день підпису або на наступний день. Якщо документ адресується кільком особам, то головним виконавцем є особа, яка зазначена у резолюції першою.

5.2.5. Контроль за виконанням документів покладається на загальний відділ.

5.2.6. Документ вважається виконаним лише тоді, коли поставлені в ньому питання вирішені, відповідь оформлена вихідним листом, а документ знятий з контролю в книгах обліку загального відділу.

5.2.7. Вихідна кореспонденція друкується на бланках Університету.

5.2.8. Вихідна кореспонденція приймається загальним відділом від структурних підрозділів протягом робочого дня.

5.2.9. Вихідна кореспонденція реєструється в загальному відділі та структурних підрозділах.

5.2.10. У загальному відділі реєструється вихідна кореспонденція за підписом ректора або його заступників.

5.2.11. Відправлення вихідної кореспонденції без її реєстрації в загальному відділі не допускається.

5.2.12. Вихідний документ виконується у трьох примірниках, на кожному з яких у лівому нижньому куті зазначається прізвище та контактний телефон виконавця. Візується виконавцем лише 2-й примірник документа.

5.2.13. У структурних підрозділах реєструються листи, що підписуються керівником підрозділу або заступником і передаються до загального відділу для поштової розсилки.

 

5.3. Порядок підписання документів

 

5.3.1. Документи, які надсилаються до Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, а також угоди, в тому числі міжнародні, розпорядчі документи з питань розподілу та використання коштів, матеріальних цінностей, автотранспорту, матеріально-технічної бази Університету, підприємств, установ і організацій, підписуються лише ректором, а в разі його відсутності – особою, яка виконує обов’язки ректора.

5.3.2. Такі документи повинні мати візи проректорів (згідно з розподілом обов’язків), керівників відповідних структурних підрозділів, начальника юридичного відділу та виконавця.

 

VІ. РОБОТА ЗІ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН І ОРГАНІЗАЦІЙ

 

6.1. Депутатські запити і звернення, звернення організацій

 

6.1.1. Депутатські запити і звернення розглядаються у порядку, визначеному відповідно статтями 12 і 19 Закону України «Про статус народного депутата України».

6.1.2. Підготовку проекту відповіді на депутатський запит в день його надходження до Університету ректор доручає проректорам (відповідно до розподілу функціональних повноважень), керівникам структурних підрозділів, до компетенції яких належить вирішення порушеного в запиті питання.

6.1.3. Письмова відповідь на депутатський запит надається народному депутату України за підписом ректора Університету не пізніше ніж у 15-денний термін з дня його надходження до Університету або в інший термін, установлений Верховною Радою України.

6.1.4. Якщо відповідь на депутатський запит з об’єктивних причин не може бути надана в установлений термін, структурний підрозділ Університету, якому доручено її підготовку, повинен підготувати проект листа народному депутату України з пропозицією щодо надання відповіді в інший термін, але не більше одного місяця з дня надходження запиту до Університету.

6.1.5. Письмова відповідь про результати розгляду звернення дається народному депутатові України, депутату місцевої ради ректором у 10-денний термін з дня реєстрації в Університеті.

6.1.6. Якщо розгляд депутатського звернення з об’єктивних причин не може бути проведено у 10-денний термін, народному депутатові України повідомляється про це листом з викладенням мотивів продовження терміну розгляду. При цьому термін розгляду звернення не повинен перевищувати 30 днів з дня його надходження.

6.1.7. Звернення комітетів і тимчасових комісій Верховної Ради України з питань, що належать до їх компетенції, надходять до Університету і розглядаються у порядку, передбаченому для розгляду депутатських звернень.

6.1.8. Листи-доручення і листи-запити, що надійшли від Адміністрації Президента, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Міністерства освіти і науки України, розглядаються до зазначеного в них терміну або протягом 30 днів, якщо конкретний термін не визначено. Терміни виконання таких доручень затверджені Графіком проходження документів згідно з визначеними термінами їх розгляду і опрацювання, що надсилаються до виконання Кабінетом Міністрів України.

6.1.9. Інші документи та доручення виконуються у такі строки:

Звіт бухгалтерський і баланс річнийрозглядається, затверджується і повідомляється рішення у 15-денний термінз дня одержання.

Телеграми,в яких порушуються питання, що потребують термінового вирішення, розглядаються в термін до 2 днів, а решта – до 10 днів.

 

6.2. Розгляд звернень громадян

 

6.2.1. Звернення громадян розглядаються відповідно до Закону України «Про звернення громадян», «Інструкції з діловодства у Черкаському державному технологічному університеті», затвердженої наказом ректора, та в порядку, встановленому цим Регламентом.

Звернення, які надійшли поштою або безпосередньо від заявників, реєструються централізовано, опрацьовуються загальним відділом і подаються на розгляд ректору, проректорам, керівникам структурних підрозділів Університету відповідно до їх компетенції для прийняття рішень щодо порушених питань.

6.2.2. Відповіді за результатами розгляду звернень громадян надають відповідно до їх компетенції ректор, проректори, керівники окремих структурних підрозділів Університету та спеціально уповноважені працівники.

6.2.3. У разі, якщо питання, порушене в зверненні, не входить до компетенції Університету, звернення в термін не більше п’яти днів пересилається за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який звернувся зі зверненням.

Заяви, звернення і скарги громадян розглядаються в термін до 30 днівз дня надходження, якщо вищими органами законодавчої та виконавчої влади України, які переслали заяву, не встановлений більш стислий термін розгляду. В разі відсутності необхідності додаткової перевірки і вивчення звернення громадян розглядаються невідкладно, але не пізніше 15 днів.

Термін виконання документа може бути змінений лише за вказівкою посадової особи, яка його встановила, а в разі її відсутності – особи, яка її заміщає.

Термін розгляду документа може бути продовжено за обґрунтованим проханням виконавця, яке подається не пізніше ніж за 3 дні до закінчення встановленого строку, а щодо документа без зазначеного терміну виконання – до закінчення 30-денного строку від дня його підписання. У разі продовження терміну розгляду документа, що знаходиться на контролі, виконавець в обов’язковому порядку повинен повідомити про це загальний відділ Університету.

6.2.5. Відповідальність за виконання документа несуть керівники підрозділів (особи, вказані в резолюції, а також безпосередньо виконавці). У випадках, коли документ виконується кількома виконавцями, відповідальним за організацію виконання є виконавець, який у резолюції вказаний першим.

6.2.6.  Переведення осіб, які навчаються за контрактами, на навчання за державним замовленням проводиться за погодженням з органом студентського самоврядування факультету. Заяви студентів про переведення з контрактної форми навчання на бюджетну обов’язково реєструються у загальному відділі Університету тільки після їх попереднього розгляду деканом відповідного факультету і з його візою про наявність вакантних бюджетних місць на той чи інший напрям підготовки (спеціальність), середній бал успішності та разом з витягом із протоколу засідання вченої ради факультету і пільговими документами (у разі необхідності) подаються ректору Університету для погодження.

У разі позитивного рішення ректора, що стосується переведення студента на вакантне місце державного замовлення, видається відповідний наказ.

Зазначені заяви студентів розглядаються в термін до двох тижнів. При відмові у позитивному вирішенні заяви студенту надається обґрунтована письмова відповідь за підписом декана факультету з наданням копії заяви із зазначенням резолюції ректора Університету.

Відповідальність за виконання зазначеного документа несуть керівники підрозділів (особи, вказані в резолюції, а також безпосередньо виконавці).

 

6.3. Особистий прийом громадян ректором Університету

 

6.3.1. Ректор Черкаського державного технологічного університету здійснює особистий прийом громадян щомісячно (в останній понеділок з 14.00 до 17.00).

6.3.2. За умов відсутності ректора Університету, за його дорученням, особистий прийом громадян здійснює проректор з навчальної роботи або ж інша відповідальна посадова особа.

6.3.3. Під час особистого прийому ректор у деяких випадках запрошує інших посадових осіб, до компетенції яких відноситься розгляд відповідних питань.

6.3.4. Провідний спеціаліст ректорату повинен вести журнал реєстрації прийому ректором громадян з особистих питань.

6.3.5. За умов неможливості надання негайної відповіді на конкретне звернення громадян ректор чи інша посадова особа, яка здійснює особистий прийом, визначає відповідального виконавця, який в 7-денний термін надає для погодження проект відповіді для автора звернення.