,
,

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ Нормативна база Нормативні документи діяльності ЧДТУ Документи, якими регулюється організаційна діяльність Положення Про організацію професійної орієнтації в Черкаському державному технологічному університеті
П'ятниця, 23 квітня 2021 12:02

Положення Про організацію професійної орієнтації в Черкаському державному технологічному університеті

 ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор ЧДТУ

 Ю.Г. Лега

«__21_»___03_____2011 р.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ

ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ

В ЧЕРКАСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ  ТЕХНОЛОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

 

Професійна орієнтація молоді - це комплексна науково обґрунтована система форм, методів та засобів впливу на особу з метою оптимізації її професійного самовизначення на основі врахування професійно важливих особистісних характеристик кожного індивідуума та потреб ринку праці. Вона спрямована на досягнення збалансованості між професійними інтересами і можливостями людини та потребами суспільства в конкретних видах професійної діяльності. Професійна орієнтація є складовою частиною соціально-орієнтованої ринкової економіки, яка впливає на ринок праці, товарів, послуг та капіталу.

Профорієнтаційна робота сприяє цілеспрямованому розвитку здібностей людини, зростанню її професіоналізму, працездатності, збереженню здоров'я і виступає одним із важливих елементів державної політики в сфері соціального захисту та зайнятості населення, забезпечує ефективне використання трудового потенціалу особи, підвищення її соціальної та професійної мобільності. Профорієнтаційні заходи стимулюють пошук людиною найефективніших засобів підвищення свого професійно-кваліфікаційного рівня, розвиток соціально-економічної ініціативи, інтелектуальної та трудової незалежності.

Головною метою профорієнтаційної роботи є сприяння специфічними для неї методами посиленню конкурентоспроможності працівника на ринку праці і досягнення продуктивної зайнятості населення.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.           Положення про організацію професійної орієнтації в Черкаському державному технологічному університеті (надалі - Положення) розроблене відповідно до вимог Кодексу законів про працю України, законів України "Про зайнятість населення", "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні", положення конвенцій та рекомендацій Міжнародної організації праці, Концепції державної системи професійної орієнтації населення, схваленої постановою Кабінету міністрів України від 27 січня 1994 року N 48, «Положення про організацію професійної орієнтації населення» N 27/169/79 від 31 травня 1995 року та інших законодавчих, нормативних і методичних документів з питань професійної орієнтації населення, а також з урахуванням практичного досвіду цієї роботи провідних ВНЗ України.

1.2.           Метою Положення є забезпечення на основі єдиного методологічного підходу скоординованої діяльність усіх підрозділів університету для підвищення соціальної та економічної ефективності управління і організації профорієнтаційної роботи та залучення абітурієнтів на навчання до ЧДТУ.

1.3.    Положення є обов'язковим до виконання усіма структурними підрозділами ЧДТУ, які здійснюють професійну орієнтацію.

 На основі Положення структурними підрозділами університету відповідно до їх компетенції можуть розроблятися  відповідні положення про професійну орієнтацію молоді.

1.4. Професійна орієнтація молоді включає елементи: професійної інформації, професійної консультації, професійного відбору та професійної адаптації.

Професійна інформація забезпечує ознайомлення зі змістом і перспективами розвитку напрямів підготовки, спеціальностей, формами та умовами їх здобуття, станом та потребами ринку праці в кадрах, вимогами професійної підготовки до особистості, можливостями професійно-кваліфікаційного становлення випускника ЧДТУ.

Професійна консультація ґрунтується на науково організованій системі взаємодії профконсультанта і особи, що потребує допомоги у виборі або зміні професії чи виду діяльності, на основі вивчення індивідуально-психологічних характеристик, особливостей життєвої ситуації, професійних інтересів, нахилів, стану здоров'я особи та з урахуванням потреб ринку праці.

Професійний відбір здійснюється з метою визначення ступеню придатності особи до окремих видів професійної діяльності згідно з нормативними вимогами. Професійний відбір громадян здійснюється відповідно Переліку спеціальностей, що вимагають професійного відбору.

Професійна адаптація покликана сприяти входженню особи під час навчання у трудову діяльність, практичній перевірці правильності професійного вибору і успішному професійному становленню працівника шляхом проходження ним виробничих практик.

1.5.        Об'єктом професійної орієнтації є молодь, яка навчається в загальноосвітніх навчальних закладах, ліцеях, гімназіях, ВНЗ І-ІІІ рівнів акредитації та решта незайнятого і зайнятого населення.

2. ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ

2.1. Основними завданнями організації системи професійної орієнтації є:

 • Ø заохочення та формування позитивного відношення молоді до здобуття вищої освіти;
 • Ø розповсюдження інформації про ЧДТУ;
 • Ø залучення молоді до вступу на навчання до ЧДТУ;
 • Ø підвищення іміджу ЧДТУ;
 • Ø надання допомоги у виборі майбутньої професії.

2.2.  Основними функціями надання профорієнтаційних послуг є:

 • Ø забезпечення відповідного рівня надання профорієнтаційних послуг молоді;
 • Ø здійснення професійного інформування про напрями підготовки та спеціальності, за якими здійснюється підготовка в університеті;
 • Ø ознайомлення молоді з правилами прийому до ЧДТУ та нормативно-організаційною документацією, яка регулює проведення вступної кампанії;
 • Ø розробка інформаційного забезпечення (аудіо-, відеоматеріали, друкована продукція, інформаційне наповнення сайту ЧДТУ);
 • Ø створення банку професіографічних матеріалів з професійної орієнтації молоді;
 • Ø розробка і впровадження у практику роботи з професійної орієнтації сучасних методів, в тому числі з використанням комп'ютерної техніки;
 • Ø вивчення та поширення сучасного досвіду профорієнтаційної роботи.

3. УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ

3.1.    Управління системою професійної орієнтації направлене на забезпечення цілі професійної орієнтації - надання профорієнтаційних послуг у повному обсязі учнівській та студентській молоді з метою вільного і свідомого вибору професії з урахуванням попиту ринку праці, професійних інтересів, нахилів, здібностей та стану здоров'я особи.

3.2.  Управління професійною орієнтацією молоді на загальноуніверситетському рівні здійснює проректор з навчальної роботи.

3.3. Організацію професійно-орієнтаційної роботи в цілому здійснює начальник навчального відділу університету. Координацію спільної діяльності факультетів та контроль за виконанням планів профорієнтаційних заходів здійснює відповідальна особа – працівник навчального відділу ЧДТУ, на яку покладено обов’язки відповідального за професійно-орієнтаційну роботу університету. Відповідальна особа забезпечує розміщення реклами про університет в засобах масової інформації, контролює оновлення інформації на сайті ЧДТУ.

3.4. Управління професійно-орієнтаційною роботою на факультеті здійснює декан факультету, який відповідає за організацію та проведення профорієнтаційної роботи випусковими та обслуговуючими кафедрами факультету.

3.5. Управління професійною орієнтацією на кафедрі здійснює завідувач кафедри, який несе персональну відповідальність за організацію та виконання плану профорієнтаційних заходів провідними науково-педагогічними працівниками кафедри та за роботу членів агітаційної групи (якість підготовки, присутність на навчально-інструктивних заняттях, заміну агітатора у разі хвороби або зайнятості в навчальному процесі).

3.6. До участі у професійно-орієнтаційній роботі залучаються провідні науково-педагогічні працівники. Участь у профорієнтаційних заходах (якість та результативність) береться до уваги при продовженні трудових відносин з науково-педагогічним працівником.

3.7. Декани факультетів та завідувачі кафедрами відповідають за оновлення інформації про свій структурний підрозділ на сайті ЧДТУ (постійно протягом року, контроль: двічі  на рік – вересень, лютий) та розробку інформаційно-агітаційних буклетів та листівок.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ

4.1. Загальну організацію профорієнтаційної роботи в університеті проводить навчальний відділ, який до 20 вересня поточного навчального року розробляє графіки профорієнтаційних заходів в загальноосвітніх начальних закладах та ВНЗ І-ІІІ рівня акредитації (графік поїздок, перелік населених пунктів, закладів освіти, інформацію про кількість випускників, орієнтовні дати та час відвідування тощо).

4.2. Декани факультетів до 1 жовтня подають до навчального відділу список осіб, відповідальних за проведення профорієнтаційної роботи на факультеті згідно з розробленими графіками профорієнтаційних заходів.  

4.3. На основі даних, перелічених в п.4.2, навчальний відділ вносить проект наказу про організацію та виконання заходів профорієнтаційної роботи в ЧДТУ на поточний навчальний рік та склад осіб, відповідальних за проведення профорієнтаційної роботи.

4.4. Працівник навчального відділу, що координує профорієнтаційну роботу, займається супроводом агітаційної групи, а саме: уточнення дати та часу поїдок, тривалість, маршрут, види інформаційного забезпечення тощо.

4.5. Перед початком роботи агітаційної групи навчальний відділ разом з приймальною комісією університету проводять навчально-інструктивну роботу, перевіряють наявність та якість інформаційного забезпечення членів агітаційної групи.

4.6. Крім обов’язкових, затверджених профорієнтаційних заходів, кафедри університету проводять індивідуальну профорієнтаційну роботу (проведення майстер-класів, занять та агітаційної роботи в підшефних загальноосвітніх навчальних закладах, укладання договорів про співпрацю, участь у ярмарках професій, що проводяться обласним та районними центрами зайнятості, співпраця з роботодавцями та підприємцями тощо).

 

5. ЗВІТНІСТЬ ПРО ПРОВЕДЕНУ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНУ РОБОТУ

5.1. Після проведеного профорієнтаційного заходу член агітаційної групи від факультету в триденний термін обробляє анкети випускників, надає узагальнений звіт та інформацію про майбутніх абітурієнтів, що виявили бажання навчатися в ЧДТУ, до навчального відділу університету.

5.2. Завідувачі кафедрами двічі на рік (січень, червень) подають звіти про проведену індивідуальну профорієнтаційну роботу кафедри до навчального відділу університету.

5.3. Декани факультетів звітують на засіданні Вченої ради ЧДТУ про стан та перспективи профорієнтаційної роботи факультету згідно з планом роботи Вченої ради.

 

ПОГОДЖЕНО:

Проректор з навчальної роботи                                О.О. Ситник       

             

Начальник навчального відділу                                О.О.Григор

 

Додатки

Зразок анкети для випускника загальноосвітньої школи, ВНЗ І-ІІ рівня акредитації

 1. ПІП.
 2. №  і назва ЗОШ, класу (ВНЗ).
 3. Адреса навчального закладу.
 4. Контактний телефон.
 5. Електронна адреса (із зазначенням побажання отримувати інформацію від ЧДТУ про правила прийому та умови вступу).
 6. Які напрями підготовки (спеціальності) Вас цікавлять?
 7. Чи чули Ви раніше про ЧДТУ? З яких джерел?

 

Зразок орієнтованого індивідуального плану профорієнтаційних заходів кафедри із загальноосвітніми школами та ВНЗ І-ІІ рівня акредитації з метою залучення до навчання в ЧДТУ

№ з/п

Організаційні заходи

Відповідальний

Очікуваний продукт

1

Підготувати перелік навчальних закладів, із яких навчаються студенти на 1 курсі за напрямом «Менеджмент»

Нетепчук В.В.,
Окорський В.П.

1. Список ЗОШ, із поштовими адресами.
2. Список студентів 1 курсу із вказанням № школи, яку він закінчив.

2

Підготовити листи-звернення до директорів шкіл із вдячністю за підготовку абітурієнтів

Клюха О.О.

Лист звернення підписаний деканом факультету, із зазначенням контакт. тел. декана, відповідального за профорієнтацію кафедри

3

Підготувати CD диски з інформацією про університет, факультет, кафедру

Кузнецова Т.О.

Диски, що містять фільм про кафедру та факультет, навчальний план підготовки за напрямком

4

Підготувати інформаційні пакети для директорів шкіл

Окорський В.П.

Лист до директора школи,
CD-диск
Інформаційні буклети

Правила прийому на навчання у ЧДТУ

5

Провести зустріч із студентами 1 курсу з метою роз’яснення змісту їх зустрічі із директором школи

Окорський В.П.,
Нетепчук В.В.

 

6

Організувати та провести зустрічі викладачів кафедри із випускниками шкіл

Клюха О.О.

План-графік зустрічей.
Мультимедійна презентація для учасників зустрічі.
Зведена звітна інформація про результати проведених зустрічей.

7

Провести зустрічі із керівництвом ВНЗ 1-2 рівня акредитації та погодити зміст, умови поширення інформації про прийом на навчання випускників технікумів

Кузнецова Т.О.

Умови вступу випускників технікумів на навчання в ЧДТУ
Перелік технікумів, к. телефони директорів технікумів, із якими проведено зустрічі
Графік зустрічей із студентами – випускниками технікумів викладачами кафедри

8

Підготувати узагальнюючу довідку (Звіт) про результати профорієнтаційної роботи, що проводилася кафедрою менеджменту у 2010-2011 н.р.

Нетепчук В.В.

Звіт

Примірний план профорієнтаційної роботи на 2011-2012 н. р.

 

 

Список викладачів – членів агітаційної групи

факультету економіки та управління на 2010-2011 н.р.

 

 

ПІП викладача

Посада

№ чи назва закріпленого навчального закладу

Кафедра менеджменту

1.

 

Коваль О. А.

доцент

ЗОШ № 8, 22

2.

 

Дроба Н.П.

доцент

Технічний ліцей

3.

Романенко Р.П.

ст.викладач

Смілянський радіотехнікум

4.

 

Шинкаренко О.П.

ст.викладач

ЗОШ № 19

5.

 

Карпенко Л. А.

асистент

ЗОШ № 18

6.

 

Болілий О.С.

асистент

ЗОШ № 25, 26

Кафедра туризму

7.

 

Грищенко І.М.

професор

ЗОШ № 20, 24

8.

 

Пересічна С.М.

доцент

ГПЛ

9.

 

Антоненко А.Б.

доцент

Ліцей «ЕКО»

10.

 

Литвиненко Т.Є.

доцент

Приватна ЗОШ

11.

 

Костюк В.С.

ст. викладач

ЗОШ № 1

12.

 

Дорохович В.В.

асистент

ЗОШ № 2

 

ЗВІТ

про проведення індивідуальної профорієнтаційної роботи

кафедрою _________________________________________________________

Черкаського державного технологічного університету

за 2010-2011 навчальний рік

№ з/п

Назва навчального закладу

Кількість абітурієнтів (учнів), що брали участь у заході

Дата проведення заходу

Відповідальний

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри                                                            ________     ______________

                                                                                               (підпис)                       (прізвище)

 

Декан факультету                                                             ________     ______________

                                                                                               (підпис)                       (прізвище)

 

ПЕРЕЛІК

технікумів та коледжів, в яких проводяться профорієнтаційні заходи кафедрою фінансів

 

 №

Назва навчального закладу

Дата проведення

Кількість абітурієнтів

Договір про співпрацю

1.

Смілянський радіотехнікум ЧДТУ”

 

 

№ 21 від 12.04.2006

(03.04.06-03.04.11)

2.

Черкаський державний бізнес-коледж

 

 

№ 12 від 13.03.2008

(13.03.08-15.03.10)

3.

Чигиринський економічний технікум

 

 

№ 2 від 17.01.2009

(17.01.09-17.01.11)

4.

Черкаський політехнічний технікум

 

 

№ 3 від 18.01.2010

(20.01.10-10.01.12)

5.

Тальнівський економіко-будівельний коледж

 

 

№ 17 від 27.03.06

(08.02.06-01.09.11)

6.

 

Кіровоградський комерційний технікум

 

 

№ 12 від 21.02.06

(03.02.06-03.02.11)