,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Історія кафедри


Кафедра «Технології та обладнання машинобудівних виробництв» (ТОМВ) створена у2010 році шляхом об’єднання кафедр – «Технології машинобудування» (ТМ), «Обробка металів за спецтехнологіями» (ОМСТ) та «Інженерна та комп’ютерна графіка» (ІКГ).

На теперішній час навчальний процес кафедри забезпечує 16 викладачів, у тому числі 3 професори, 8 кандидатів технічних наук, 2 старших викладачі, 3 асистенти та 3 співробітники допоміжного персоналу.

Кафедра «Технології машинобудування» (історична довідка)

Історія кафедри починається з 1980 року, колиу Черкаській філії Київського політехнічного інституту (ЧФ КПІ) було започатковано підготовку інженерів-механіків широкого профілю зі спеціальності 0501 «Технологія машинобудування, металорізальні верстати і інструменти».

Аліпов Георгій ІвановичАліпов,к.т.н., доцент, є засновником і першим завідувачем кафедри «Технологія машинобудування, металорізальні верстати і інструменти» (1980 р.).

 

 

 

 

 

Мироненко Валерій ВікторовичМироненко,к.т.н., доцент, з1981 році завідувач кафедри «Технологія машинобудування».

Кафедра здійснювала підготовку студентів вечірньої форми навчання зі спеціальності «Технологія машинобудування, металорізальні верстати і інструменти», а також одночасно з цим створювала нові спеціалізовані навчальні та науково-дослідні лабораторії, розробляла та комплектувала учбово-методичне забезпечення навчального процесу, проводила підготовку до дипломного проектування та випуску інженерів-механіків.

 

 

Биков Валентин ІвановичБыков, д.т.н., професор, очолює кафедрутехнології машинобудування з 1984 року. У цей час на кафедрі працює висококваліфікований склад викладачів, з яких 85% мають вчені ступені та звання. До складу кафедри входять дев'ять учбових та чотири науково-дослідних лабораторії, у яких виконуються госпдоговірні науково-дослідні роботи з актуальних проблем машинобудування.Кафедра здійснює підготовку студентів на денній, вечірній та заочній формах навчання.

З 1989 року кафедра технології машинобудування була розділена на дві самостійні випускаючі кафедри - кафедру «Технології машинобудування» та кафедру «Металорізальні верстати та інструменти».

 

 

Аблязов Рауф Ахметович,д.т.н., професор, очолює кафедру «Металорізальні верстати та інструменти»з 1989 року.

 

 

 

 

 

img043

Руденко Петро Олексійович, к. т.н., професор,очолює кафедру «Технології машинобудування» з 1989 по1993 рік.

В цей період на кафедрі в навчальний процес інтенсивно впроваджувалися комп’ютерні системи «ADEM», «КОМПАС» та «Симатрон». Студенти приймали участь в міжнародних комп’ютерних олімпіадах по тривимірному моделюванню.

 

 

 

Боровик Боровик Анатолій Іванович,к. т. н., доцент, очолює кафедру «Технологія машинобудування» з 1993 по 2010 рік. Кафедра «Технологія машинобудування» проводить підготовку фахівців за трьома рівнями: бакалавра, спеціаліста, магістра.

Основним завданням кафедри є підготовка висококваліфікованих інженерів-механіків для підприємств машинобудівного напрямку з використанням сучасних комп’ютерних технологій.

За період з 1980 р. кафедрою підготовлено понад 2500 спеціалістів серед яких дипломи з відзнакою одержало 64 особи.

Розвиток і подальше становлення спеціальності 7.090202 забезпечується шляхом підготовки викладацького складу через аспірантуру, створення матеріально-технічної бази спільно з підприємствами області.

За період 1994-2010 рр. на кафедрі опубліковано близько 250 друкованих робіт, 3 монографії в співавторстві, отримано 19 авторських свідоцтв, 25 раціоналізаторських пропозицій, розроблено та використовується у навчальному процесі понад 130 методичних видань.

Із 1989 року з кафедри «технології машинобудування» виділяється кафедра «Високоефективні процеси обробки».

 

Кафедра «Високоефективні процеси обробки» (історична довідка)

Котельников Дмитро Іванович, д.т.н., професор, є засновником кафедри «Високоефективних процесів обробки» (ВПО).

Із 1989 по 1992 рік Котельников Д. І. працює заступником директора з наукової роботи Черкаського філіалу Київського політехнічного інституту (нині Черкаський державний технологічний університет) та завідувачем кафедри ВПО.

Котельников Д.І. є автором понад 160 наукових праць.

 

 

 

 

 

Поляков Святослав Петрович д.т.н., професор, очолює кафедру 1992 по 2007 рік. Він є автором 473 наукових праць, присвячених теоретичним та експериментальним дослідженням теплових процесів при плазмовій та електроерозійній обробці матеріалів. Результати його робіт впроваджені у виробництво на підприємствах України: Дніпропетровський машинобудівний завод (1989 р.); Криворізький центральний рудоремонтний завод (1990 р.);Черкаська ТЕЦ (2001 р.) Державне підприємство ’’Мотор-січ’’ (2004 р.) Державний науково-виробничий комплекс ’’Фотоприлад’’ (2004 р.) та ін., і відзначені медалями ВДНГ СРСР (1980 р.) і ВДНГ України (1988 р.). У наукових працях професора С.П. Полякова вирішено ряд важливих питання машинобудування та енергетики, запропоновано і впроваджено на виробництві нові прогресивні технології. Результати досліджень ядер атомів та фізики елементарних частинок, виконаних професором С.П. Поляковим, лягли в основу розробленої ним атрисної фізики, яка дає змогу пояснити властивості речовини і сутність фізичних явищ.

Професор С. П. Поляков підготував 15 кандидатів та одного доктора технічних наук і продовжує працювати з групою молодих науковців.

Губар Євген Якович, к.т.н, професор, з 2007 по 2010 рік очолював кафедру «Комп’ютеризовані технології високоефективної обробки матеріалів» (раніше кафедра ВПО).

У 1981 році Губар Є. Я. створює міжкафедральну лабораторію плазмового напилення, яка займається  дослідженнями і оптимізацією процесів нанесення захисних покрить з використанням плазми як джерела енергії, розробкою новітніх технологій отримання газотермічних покрить на деталях двигунів машин та механізмів в умовах тертя для підвищення їх моторесурсу та економії металу.

Автор більш ніж 80 наукових публікацій, в тому числі шести авторських свідоцтв СРСР.

 Канашевич Георгій Вікторович, д.т.н., професор, з 2010 і по теперішній час очолює кафедру «Технології та обладнання машинобудівних виробництв».

Галузь наукових інтересів: інтегральна оптика, мікрооптика, нанооптика, мікрообробка та наноінженерія, процеси взаємодії концентрованих потоків енергії з поверхневими шарами матеріалів.

З 1987 року по 2002 рік – відповідальний виконавець науково-дослідних робіт між Черкаським державним технологічним університетом та ЦКБ «Завод Арсенал», «Завод Арсенал» Національного космічного агентства України (м. Київ).

Під керівництвом та безпосередній участі Г.В.Канашевича у ЧДТУ на протязі 1998-2007 років створені лабораторії «Вакуумних та електронно-променевих методів обробки» та «Атомно-силової мікроскопії», ним проводилася підготовка з технології електронної обробки оптичних матеріалів 2 кандидатів наук, а з 2002 року 3 аспірантів та пошукачів.

У 2004 році в рамках наукової діяльності кафедри фізики ЧДТУ при безпосередній участі Г.В.Канашевича створено Міжнародний навчально-науковий центр «Мікротехнології та обладнання» головною метою якого є підготовка спеціалістів і розробка інноваційних технологій для машинобудування, оптичної промисловості та оптичного приладобудування України.

Має понад 140 науково-методичних праць – з них 2 монографії, 3 навчальних посібники з грифом МОНУ, 5 авторських свідоцтв СРСР, 6 патентів України, 1 патент Росії.