,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ващенко Вячеслав Андрійович

Ващенко Вячеслав Андрійович

 

Завідувач кафедри фізики
Черкаського державного технологічного університету,
доктор технічних наук, професор,

заслужений діяч науки і техніки України

 

бул. Т.Г.Шевченка, 460, м. Черкаси, 18006 , каб. 307-2 корпус,
     роб.тел.:    +380 472 51-15-69
     e-mail:        Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
     сайт:           http://vaschenko.io.ua/ 

    Рік народження - 1947.


Науково-педагогічна біографія

У 1965 році закінчив середню школу (м.Черкаси, Україна) з золотою медаллю та поступив вчитися на факультет аеромеханіки та летальної техніки (м.Жуковський, Московська обл.) Московського фізико-технічного інституту.

У 1969-1970 роках проходив переддипломну практику в Центральному аерогідродинамічному інституті ім. М.Є.Жуковського (м.Жуковський, Московська обл.) та Центральному інституті авіаційного двигунобудування ім.М.П.Баранова (м.Москва). 

Працював інженером, молодшим науковим співробітником НДІ прикладної хімії (1971-1979 роки, м.Сєргєєв-Посад, Московська обл., Росія).

У 1971 році закінчив Московський фізико-технічний інститут, одержав кваліфікацію інженера-фізика за спеціальністю “Динаміка польоту і керування”.

У 1979 році захистив кандидатську дисертацію з технічних наук за спеціальністю 05.07.10 "Технологія спеціальних продуктів" (напрямок: фізика горіння та вибуху) у Ленінградському технологічному інституті ім. Лєнсовєта.

У 1980-1984 роках працював старшим науковим співробітником НДІ техніко-економічних досліджень (м.Черкаси, Україна).

У 1984-1988 роках працював старшим науковим співробітником, начальником сектора та заступником начальника відділу НДІ "Аккорд" (м.Черкаси, Україна).

У 1988-1990 роках працював старшим науковим співробітником, старшим викладачем та доцентом кафедри вищої математики Черкаського філіалу Київського політехнічного інституту.

У 1989 році отримав вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю 05.13.16 “Застосування обчислювальної техніки, математичного моделювання, математичних методів у наукових дослідженнях" (напрямок: задачі прикладної фізики).

У 1996 році захистив докторську дисертацію на здобуття вченого ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.03.07 "Процеси фізико-технічної обробки" (напрямок: фізико-технічні процеси взаємодії стрічкового електронного потоку з оптичними матеріалами) у спеціалізованій вченій раді Д 26.002.15 при Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут”.

У 1990-1994 роках працював доцентом, професором кафедри високоефективних процесів обробки Черкаського інженерно-технологічного інституту, а у 1995-1998 роках - професором кафедри фізики.

У 1997 році отримав вчене звання професора кафедри фізики Черкаського інженерно-технологічного інституту.

З 1998 року і до нині є завідувачем кафедри фізики Черкаського державного технологічного університету.

Автор (співавтор) більше ніж 450 науково-методичних праць, в тому числі: 4 навчальні посібники з грифом МОНУ, 9 монографій, 10 авторських свідоцтв і 3 патента, 7 статей включених до міжнародних наукометричних баз даних, 10 статей у зарубіжних виданнях,  тези доповідей на Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях. Бере участь у науковій роботі кафедри та в підготовці студентів до участі у Днях студентської науки в ЧДТУ.


Наукові статті у фахових виданнях:

1. Яценко І.В. Попередження можливих руйнувань оптичних елементів точного приладобудування в умовах зовнішніх термодій/ І.В. Яценко, В.С. Антонюк, В.А. Ващенко, В.В. Цибулін// Журнал нано- та електронної фізики. - 2016. – т. 8. - № 1. -  С. 01027 – 01032.

2. Яценко І. В.Визначення критичних значень параметрів зовнішніх термодій на оптичні елементи точного приладобудування/ І.В. Яценко, В.С. Антонюк, О.В. Кириченко,В.А. Ващенко// Вісн. Нац. техн. ун-ту України “Київський політехнічний інститут”. -  2016. – № 51(1).  – С. 71 – 75.

3. Yatsenko I. Improvement of technical and operational characteristics of devices with optical elements by preliminary electron beam treatment of their surface/I. Yatsenko, V. Antoniuk, O. Kiritchenko,V. Vashchenko//International journal for science and innovations for the industry “Machines. Technologies. Materials”, ISSN 1313-0226, YEAR X, ISSUE 6/2016, Bulgaria. –P. 47 – 50.

4. Yatsenko I. Increasing the resistance of precision instrument-making elements from optical glass to external thermo-influences by preliminary electron-beam processing of surfaces/ I. Yatsenko, V. Antoniuk, O. Kiritchenko,V. Vashchenko,V. Tsybulin//International journal for science and innovations for the industry “Innovations in discrete productions” ISSN 1314-8907, YEAR IX, ISSUE 1/2016, Bulgaria. –P. 9 – 12.

5.Яценко І. В. Визначення критичних значень параметрів електронного променю при поверхневому оплавленні оптичних елементів точного приладобудування/ І.В. Яценко, В.С. Антонюк,В.А. Ващенко, В.В. Цибулін//Журнал нано- та електронної фізики. -  2017. – т. 9. - №1. – С.01010(5).

6.YatsenkoI.  Improvingthereliabilityinstrumentsofmeasuringandthermalcontrolofobjectsofdifferentphysicalnature by the finish of electron beam processing surfaces of optical elements./I. Yatsenko, V. Antoniuk, O. Kiritchenko,V. Vashchenko,V. Tsybulin//International journal for science and innovations for the industry “Machines. Technologies. Materials” ISSN 1313-0226, YEAR XI, ISSUE 1/2017, Bulgaria. –P. 20 – 23.

7.Yatsenko I., Improvement of optical characteristics of  components of optoelectronic devices in the harsh conditions of their functioning by using electron beam technology/I. Yatsenko, V. Antoniuk V., O. Kiritchenko, V. Gordienko,V. Vashchenko//International scientific journal “Material science. Nonequilibrium phase transformations” ISSN PRINT: 2367-749x, ISSN WEB 2534-8477, YEAR III, ISSUE 2/2017, Bulgaria. – P. 42 – 48.

8. YatsenkoI.V. Increase of realibility of optic-electronic devices by means of finishing electron-beam processing of their optical elements/ I.V. Yatsenko, V.C. Antonyuk, V.I. Gordienko, O.V. Kyrychenko, V.A. Vashchenko// International journal for science, technics and innovations for the industry «Machines, Technologies, Materials» issue 4/2018 – Р. 160-164.

9. Яценко І. В., Антонюк В. С., Гордієнко В. І., Кириченко О. В.Збільшення вірогідності безвідмовної роботи ІЧ – приладів самонаведення та спостереження шляхом фінішної електронно-променевої обробки оптичних обтічників на ділянках максимального зовнішнього термовпливу. Журнал нано- та електронної фізики, 2018. – т. 10. - №3. – С.01010(7).

10. Антонюк В.С., Яценко І.В., Кириченко О.В. Закономірності впливу режимів електронно-променевої технології на експлуатаційні характеристики оптичних елементів. Журнал нано- та електронної фізики, 2018. – т. 11. - №3.

11. Антонюк В.С., Яценко І.В., Кириченко О.В. Закономірності впливу  електронно-променевої технології на експлуатаційні характеристики оптичних елементів з нанорозмірними оксидними покриттями.International journal for science and innovations for the industry “Innovations in discrete productions” ISSN 1314-8907, YEAR X, ISSUE 2/2018, Bulgaria.

12. Яценко І. В., Антонюк В. С., Гордієнко В. І., Кириченко О. В.Покращення техніко – експлуатаційних характеристик оптико – електронних приладів шляхом фінішної електронно-променевої обробки їх оптичних елементів.International journal for science and innovations for the industry “Machines.Technologies.Materials.”ISSN 1313-0226, YEAR XІІ, ISSUE 3/2018,Bulgaria.

13  Яценко І. В., Антонюк В. С., Кириченко О. В., Діброва О.С.Перспективні напрямки розвитку електронно-променевої технології у точному приладобудуванні.International journal for science and innovations for the industry «Machines.Technologies.Materials».ISSN 1313-0228, YEAR XІІ, ISSUE 6/2018,Bulgaria.


Навчальні посібники з грифом МОНУ

1. Спеціальні методи обробки оптичного скла (технологія, техніка, економіка): навчальний посібник/ [ М.П. Бочок, М.П. Бутко, В.А. Ващенко та ін.]. – Чернігів: ЧДТУ, 2002. – 152 с.

 2. Основи біофізики і біомеханіки: підручник /[ В.С. Антонюк, М.О. Бондаренко, В.А. Ващенко та ін.] – К.: Наукова думка, 2012. – 346 с.

 3. Основи теплоперенесення в елементах оптичного приладобудування: навчальний посібник/[ В.А. Ващенко, В.С. Антонюк, Г.С. Тимчик  та ін.]  – К.: НТУУ «КПІ», 2012. -412 с.

 4. Біофізика в задачах та прикладах : навчальний посібник/[ Г.С. Тимчик, В.С. Антонюк, М.О. Бондаренко, В.А. Ващенко та ін.] – К.: Політехніка, 2015. - 144 с.


Навчально-методичні посібники:

1.Колинько С.А.Комплексна контрольна робота з дисципліни “Фізика“: практикум для здобувачів освітнього ступеня “бакалавр” з технічних спеціальностей денної форми навчання [Електронний ресурс]/ С.А.Колинько, В.А.Ващенко, Т.І. Бутенко  – Черкаси: ЧДТУ, 2018. – 100 с.

2.“Фізика”: навчально-методичний посібник для самостійної роботи здобувачів освітнього ступеня “бакалавр” з технічних спеціальностей денної форми навчання [Електронний ресурс]/ [С.А. Колинько,В.А. Ващенко, Т.І. Бутенко, В.В. Цибулін ] - Черкаси: ЧДТУ, 2018. – 45 с.


Монографії:

1. Тепловые процессыприэлектронной обработке оптических материалов и эксплуатации изделий на их основе: монография/ [ В.А. Ващенко, Д.І. Котельников, Ю.Г. Лега и др.]  – К: Наукова думка, 2006. – 368 с.

2. Процессы горения металлизированных конденсированных систем: монография / [В.А.Ващенко, О.В. Кириченко, Ю.Г. Лега и др.] – К.: Наукова думка, 2008. – 745 с.

3.Основи електронної обробки виробів з оптичних матеріалів:монографія/ [В.А.Ващенко, І.В. Яценко, Ю.Г. Лега, О.В. Кириченко] – К.:Наукова думка, 2011. – 562 с.

4.Основи пожежної безпеки піротехнічних нітратовмісних виробів в умовах зовнішніх термовпливів: монографія/ [ О.В. Кириченко, П.С. Пашковський, В.А. Ващенко, Ю.Г. Лега.] – К.: Наукова думка, 2013.  – 318 с.


Міжнародні наукові конференції:

1. Коваленко Ю.И., Канашевич Г.В., Бойко В.П., Ващенко В.А., Рудь М.П., Яценко И.В. Применение АСМ в исследовании стойкости к морской воде металлизированных поверхностей оптических стекол, модифицированных электронным потоком// Сборник докладов IXМеждународной конференции«Методологические аспекты сканирующей зондовой микроскопии» (Институт тепло- и массообмена им. А.В.Лыкова НАНБ, г. Минск, Беларусь, 2010) - С. 50-56.

2. Яценко И.В., Ващенко В.А., Цыбулин В.В., Рева И.А., Чепурна О.Н. Компьютерное моделирование температурных полей в многослойных оптических элементах при воздействии ленточного электронного потока// Материалы XVIIIМеждународной конференции «Современные методы и средства неразрушающего контроля и технической диагностики» (г. Ялта, 2010) - С. 215-217.

3. Ващенко В.А., Яценко И.В., Коваленко Ю.И., Рева И.А., Бойко В.П. Особенности определения микрогеометрических характеристик наноразмерных оксидных покрытий на поверхностях оптических диэлектриков методом атомно-силовой микроскопии// Материалы XIXМеждународной конференции «Современные методы и средства неразрушающего контроля и технической диагностики» (г. Гурзуф, 2011) - С. 193-195.

4. Бондаренко М.А. Яценко И.В., Петлеваный П.В., Коваленко Ю.И., Ващенко В.А. Применение метода атомно-силовой микроскопии в изучении доменно- диссипативных структур, сформированных в пьезокерамике электронно-лучевым методом// Сборник докладов XМеждународной конференции «Методологические аспекты сканирующей зондовой микроскопии» (Институт тепло- и массообмена им. А.В.Лыкова НАНБ, г. Минск, Беларусь, 2012) -  С. 48-52.

5.Яценко І.В., Ващенко В.А., Цибулін В.В., Антонюк В.С. Критичні значення параметрів зовнішніх термодій при поверхневому оплавленні оптичних елементів приладобудування// Матеріали VМіжнародної науково-практичної конференції «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем» (м. Чернігів, 2015). -  С. 121 – 122.

6.Яценко І.В., Антонюк В.С., Кириченко О.В. та Ващенко В.А. Покращення техніко-експлуатаційних характеристик приладів з оптичними елементами шляхом збільшення їх коефіцієнта пропускання ІЧ-випромінювання// Материалы 16 Международной научно-технической конференции«Инженерия поверхности и реновации изделий» (АТМ України, Київ, 2016) -  С. 185 – 187.

7. Антонюк В.С., Яценко И.В., Ващенко В.А., Гордиенко В.И., Кириченко О.В. Особенности електронно-лучевой обработки криволинейных поверхностей оптических элементов// Materials of the18thInternationalScientificandTechnicalSeminar« Modernquestionsofproductionandrepairinindustryandintransport» (Brno, CzechRepublic, 2018) - Р. 3 - 6.

8.Антонюк В.С., Яценко И.В., Кириченко О.В., Ващенко В.А. Закономірності впливу електронно-променевої технології на експлуатаційні характеристики елементів з п’єзоелектричних керамік// Международная научно-техническая конференция «Инженерия поверхности и реновация изделий» (г. Свалява, Закарпатская обл., 2018) - С. 13-15.


Патенти:

 1. Пристрій для електронно-променевого полірування виробів//  Патент України № 4177, опубл. 17.01.2005, бюл. № 1/ Г.В. Канашевич , Ю.І. Коваленко, М.О. Бондаренко, В.А. Ващенко, В.П. Бойко, М.П. Рудь, І.В. Яценко.   

 2. Пристрій для електронно-променевої обробки виробів// Патент України № 4752, опубл. 15.02.2005, бюл. № 2/ Г.В. Канашевич, М.О. Бондаренко, М.П. Рудь, В.А. Ващенко, І.В. Яценко.

 3. Спосіб обробки криволінійних поверхонь// Патент України № 119627, опубл. 25.09. 2017, бюл. № 18/ І.В. Яценко, В.С. Антонюк, В.А. Ващенко.

Основні напрямки наукової діяльності:

- динаміка польоту та процеси аерогазодинамічного нагріву літальних апаратів;
- процеси горіння та пожежної безпеки металізованих конденсованих систем піротехнічного типу;
- фізико-технічні процеси електронно-променевої мікрообробки оптичних матеріалів;
- розробка та дослідження тонкоплівкових матеріалів, вивчення полікристалів та наноструктур, вивчення структури і складу однорідних та неоднорідних покритів;
- застосування масспектрометричного методу для контролю електроерозійних порошків;
- методи атомно-силової мікроскопії для діагностування функціональних шарів мікрооптики та наноелектроніки, які отримані електронними технологіями.

Під керівництвом В.А.Ващенка протягом 1980-2007 років була створена наукова школа прикладної фізики в таких областях як фізика горіння металізованих конденсованих систем (МКС) та фізико-технічні процеси електронної обробки оптичних матеріалів. В рамках діяльності наукової школи під керівництвом В.А.Ващенка створено навчально-науковий центр "Мікронанотехнології та обладнання" (ННЦ "МНТО"), в состав якого входять такі спеціалізовані та навчально-наукові лабораторії кафедри фізики Черкаського державного технологічного університету: "Вакуумної техніки та електронно-прменевих методів обробки", "Нанометричних досліджень", а також 15 провідних організацій: НДІ, НПО, Вишів Україны, Росії, Білорусі, Німеччини, Швеції, Польщі, Болгарії. Наукові досягнення ННЦ "МНТО" в області мікрооптики, інтегральної та волоконної оптики отримали золоту медаль та диплом на IV Міжнародному форумі "OPTICS-EXPO 2008" (м.Москва, Всеросійський виставковий центр).

При безпосередній участі та під науковим керівництвом В.А.Ващенка виконувалися наступні НДР: "ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОТРИМАННЯ МЕТАЛІЗОВАНИХ ПОКРИТТІВ НА ВИРОБАХ МІКРООПТИКИ ТА НАНОЕЛЕКТРОНІКИ ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВИМ МЕТОДОМ" (№д/р 0103U003689, 2003-2005 роки); "ДІАГНОСТИКА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ШАРІВ У ВИРОБАХ МІКРООПТИКИ І НАНОЕЛЕКТРОНІКИ, ОТРИМАНИХ ЕЛЕКТРОННИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ" (№д/р 0106U004500, 2006-2008 роки); "ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЕЛЕКТРОННОЇ НАНООБРОБКИ ПОВЕРХОНЬ ВИРОБІВ ІЗ П‘ЄЗОЕЛЕКТРИЧНИХ КЕРАМІК" (№д/р 0109U002738, 2009-2010 роки); "ОТРИМАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЗНОСОСТІЙКИХ ПОКРИТТІВ НА ПОВЕРХНЯХ ОПТИЧНИХ ВИРОБІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ КОМБІНОВАНИМ МЕТОДОМ ТЕРМІЧНОГО ВИПАРОВУВАННЯ" (№д/р 0110U000852, 2009-2011 роки); "ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОТРИМАННЯ ВПОРЯДКОВАНИХ НАНОСТРУКТУР НА ПОВЕРХНЯХ ЗОНДІВ ДЛЯ АТОМНО-СИЛОВОЇ МІКРОСКОПІЇ" (№д/р 0111U002932, 2011-2012 роки); "ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ НАНОРОЗМІРНИХ ОКСИДНИХ ПОКРИТТІВ НА ПОВЕРХНЯХ ОПТИЧНИХ ДІЕЛЕКТРИКІВ КОМБІНОВАНИМ ТЕРМОВАКУУМНИМ ОСАДЖЕННЯМ" (№д/р 0112U001701, 2012-2013 роки).

Під науковим керівництвом В.А.Ващенка було підготовано та захищено десятьдисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наукта чотиридисертаціїна здобуття наукового ступеня доктора наук.

Наукові та практичні результати діяльності В.А.Ващенка надруковано більш ніж у 500 наукових працях, у тому числі: в трьохпідручниках, 15навчальних посібниках, 14монографіях та у 350 наукових працях у відкритому друці, серед яких 220 статей у фахових виданнях України та у закордонних наукометричних виданнях, 20авторських свідоцтвах СРСР та патентів України.

Педагогічна діяльність: викладає дисципліни "Фізика", "Основи теплотехніки" для студентів інженерних спеціальностей напрямів підготовки: 6.050701 - Електротехніка та електротехнології; 6.050502 - Інженерна механіка; 6.050503 - Машинобудування; 6.050601 - Теплоенергетика; 6.070106 - Автомобільний транспорт.

Науково-організаційна та громадська робота: завідувач кафедри фізикита прикладного матеріалознавства; член Вченої, науково-технічної та методичної рад ЧДТУ; член редколегії наукової збірки "Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія: технічні науки"; член спеціалізованої вченої ради К26.72.01 (Український науково-дослідний інститут пожежної безпеки (УкрНДІ ПБ) МНС України); спеціальність 21.06.02 - Пожежна безпека,); член спеціалізованої вченої ради К73.052.01 (Черкаський державний технологічний університет, спеціальність 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи); член Американського хімічного товариства.

Нагороди:

Науково-технічні досягнення В.А.Ващенка включені у 9-е видання "Who'Whoin Scienceand Engineering" ("Хто є хто в науці та техніці", США), яке містить біографічні дані про людей, що признані міжнародним науковим співтовариством в науці та інженерії. Також В.А.Ващенко отримав сертифікат, який підтверджує, що Публікаційна Рада "The Margnis Who'Who" включила Вячеслава Андрійовича Ващенка у біографічний довідник "Who'Whoin Scienceand Engineering 2008 - 2009", в якому розміщуються дані виключно про людей, які продемонстрували надзвичайні досягнення в конкретних галузях і зробили значний внесок у покращення сучасного суспільства. В 2007 році Міжнародний біографічний центр (м. Кембридж, Англія) включив В.А.Ващенка у видання "Видатні вчені 21 століття", а також присудив йому "Нагороду Архімеда" за суттєві досягнення у наукових дослідженнях.

У 2008-2009 роках Міжнародний біографічний центр (м. Кембрідж, Англія) включив біографію В.А.Ващенка у видання "2000 видатних Учених 2008/2009", нагородивши його пам'ятною медаллю і дипломом, а в 2009 році - біографія В.А.Ващенка була включена в список "Top 100 scientists" (100 кращих учених 2009 року).При цьому, В.А.Ващенко був нагороджений медаллю та дипломом "Top 100 scientists 2009", а його ім'я було зареєстровано Міжнародним біографічним центром (м. Кембрідж, Англія).

У 2009 році відділ Нагород Міжнародного біографічного Центра (м. Кембридж, Англія) присвоїв В.А.Ващенку "Міжнародну Нагороду Ейнштейна за Наукові Досягнення в області фізики".

У 2010 році Міжнародний Біографічний Центр (м. Кембридж, Англія) включив досягнення В.А.Ващенка в новий оксфордський англійський словник "2000 Видатних Вчених 2010 року У цьому ж році, В.А.Ващенко був обраний членом Американського Хімічного Товариства як кваліфікований фахівець в галузі прикладної хімії, а Міжнародний Біографічний Центр (New York, USA) включив біографічні дані В.А.Ващенка в компіляційне видання "Who's Who in Science and Engineering", яке вийшло у 2011 році, як одного з лідерів в галузі науки и техніки. У 2011 році досягнення В.А.Ващенка увійшли до хронологічного рукопису "Видатні мислителі 21 століття" Американського Біографічного Інституту (м.Сан-Франциско, Каліфорнія). У 2011 році В.А.Ващенко був включений в престижну публікацію "2000 Видатних Інтелектуалів 21-го століття"(Міжнародний біографічний центр, м.Кембридж, Англія). Також, В.А.Ващенко був номінований Міжнародною Премією Миру Об'єднаної Культурної Конвенції (Американський біографічний інститут, м.Сан-Франциско, Каліфорнія). В цьому ж році, В.А.Ващенко був нагороджений Американським Орденом "За досягнення" (Американський біографічний інститут, м.Сан-Франциско, Каліфорнія). Також, В.А.Ващенко був обраний Американським Біографічним Інститутом Людиною року за видатні досягнення в області прикладної фізики (м.Ролі, Північна Кароліна).

 У 2011 році В.А.Ващенко за вагомий внесок в національну науку був удостоєний Диплому всеукраїнського проекту «Золотий фонд нації», а його наукові досягнення були внесені у довідково-біографічне видання Української конфедерації журналістів та Українського видавничого консорціуму «Золотий фонд нації» (м. Київ, 2011 рік).

У 2012 році В.А.Ващенко Міжнародним Біографічним Центром (м. Кембрідж, Англія) був включений до списка «ТОР 100 EDUCATORS 2012» («100 найкращих педагогів 2012»).В цьому ж році В.А.Ващенко був номінований як «Людина 2012 Року» від імені Американського Біографічного інституту в результаті вивчення біографічних архівів інституту, а також шляхом вивчення листування В.А.Ващенко з провідними бізнес-структурами, медіа-ресурсами, університетами та організаціями по всьому світу. В 2012 році Міжнародний Біографічний Центр (Кембрідж, Англія) включив біографію В.А. Ващенка у Видання 2000 Видатних Інтелектуалів 21-го Століття, яке представляє передових учених зі світовим ім'ям. Міжнародним Біографічним Центром (Кембрідж, Англія) В.А.Ващенко був номінований як «Людина 2012 Року». Дослідницька і Консультаційна Комісія Міжнародного Біографічного Центру (Кембрідж, Англія) вибрала В.А. Ващенка, як одного з небагатьох номінантів на отримання важливої міжнародної нагороди: «Міжнародний Педагог 2012 року», якою нагороджується обмежене число знаменитих претендентів, чиї досягнення і лідерство виділяються в Міжнародному Викладацькому Суспільстві. В цьому ж році Американський Біографічний Інститут (Північна Кароліна, США) вибрав номінантом В.А.Ващенка для вручення однієї з найбільш престижної інтернаціональної премії, а саме "Золотої Медалі для України", яку отримують лише видатні мислителі. У цей же рік В.А.Ващенко був рекомендований Генеральним Директором Міжнародного Біографічного центру (Кембрідж, Англія) паном Ніколасом С. Ло на посаду "Делегат Генерального директора Міжнародного Біографічного Центру В Європі" з України, як одного з кваліфікованих фахівців у своїй області. В.А.Ващенко був офіційно введенийдо«Зализнаменитих професіоналів" Американського Біографічного Інституту як один з номінантів, ділові якості яких виділяються великою інтегрованістю, інноваційністю і компетентністю в реалізації намічених цілей. Правління нагород Міжнародного Біографічного Центру (Кембрідж, Англія) присудило В.А. Ващенку нагороду Да Вінчі "За натхненну працю" як фахівцю міжнародного визнання в різних галузях прикладної фізики. Біографічні дані В.А.Ващенко були включені у 30-те щорічне видання "Хто є хто у світі" (New York, USA. Також В.А.Ващенко був вибраний Американським Біографічним Інститутом в якості одержувача

У 2012 році кандидатура В.А.Ващенка була включена Міжнародним Біографічним центром (м.Кембридж, Англія) до списка "Кращі 100 вчених 2012 року". Варіант повної біографії В.А.Ващенка був включений до Видання "Видатні Розуми 21-го століття" (Ювілейне 45-те Біографічне Видання Світового Форуму 2012 року, м.Оксфорд, Англія).Біографія В.А.Ващенка була також включена до Міжнародного Словника Професіоналів (Північна Кароліна, Видавництво Біографічних довідників). У 2012 році В.А.Ващенку було вручено Кембріджське Свідоцтво Видатного Наукового досягнення, яке присуджується лише тим вченим, досягнення яких признають багато організацій (м.Кембридж, Міжнародний біографічний центр). Біографічний профіль В.А.Ващенка був включений в нове 31-ше видання Marquis Who's Who ("Хто є ким у Світі 2014")

У 2013 році В.А.Ващенку було присвоєне почесне звання "Заслужений діяч науки та техніки України" (Указ президента України № 278/2013 від 16 травня 2013 року).

За багаторічну науково-педагогічну роботу, високий професіоналізм та видатні досягнення у науково-дослідній роботі та в зв'язку зі святкуванням Дня науки В.А.Ващенко був нагороджений почесними грамотами Черкаської обласної державної адміністрації (№ 2018 від 15 травня 2004 року), Черкаської обласної ради (№1856 від 1 вересня 2005 року), Головного управління освіти та науки Черкаської обласної державної адміністрації (№1668 від 15 травня 2006 року), Черкаської обласної державної адміністрації (№4479 від 16 травня 2009 року) та Черкаського державного технологічного університету (від 17 липня 2007 року, від 14 травня 2009 року).