,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Перелік дисциплін, що викладає кафедра

 

 

1.      Технологія виробництва автомобілів.

Метою викладання дисципліни «Технологія виробництва автомобілів» є вивчення сучасних конструкцій різальних інструментів, їх призначення, технологічних можливостей та технології їх виготовлення.

2.      Вступ до фаху.

Метою викладання дисципліни «Вступ до фаху» є ознайомлення з сучасними прийомами та методами науково-технічної творчості.

3.      Автомобілі.

Метою викладання дисципліни «Автомобілі» є придбання студентами навичок по конструкціях і технології експлуатаційних властивостей автомобілів, робочих процесах і основ розрахунку їх механізмів.

4.      Енергія та упорядкований рух.

Метою викладання дисципліни «Енергія та упорядкований рух »Опанування технологіями та методами розробки силовихагрегатів та двигунів автомобілів.

5.      Менеджмент у автотранспорті.

Метою викладання дисципліни «Менеджмент у автотранспорті» є накопичення знань майбутнім керівником всіх рівнів управління в автотранспортних підприємствах.

6.      Економіка та організація автогосподарства.

Метою викладання дисципліни «Економіка та організація автогосподарства» є формування у студентів комплексу теоретичних знань і прикладних навичок із раціональної організації та використання методів підвищення результативності виробничих систем промислового підприємства.

7.      Методи оптимізації та комп’ютерні технології.

Метою викладання дисципліни «Методи оптимізації та комп’ютерні технології» є вивчення методичних основ оптимізації та комп’ютерних технологій процесів прийняття та реалізації організаційно-технічних рішень.

8.      Безпека дорожнього руху.

Метою викладання дисципліни «Безпека дорожнього руху» є ознайомлення студентів з системою ВАДС (водій-автомобіль-дорога-середовище) – ядром безпеки дорожнього руху, нормативними і правовими документами, які діють у цій сфері, а також дати необхідний об’єм знань для правильної організації роботи по забезпеченню безпеки дорожнього руху,  дотримання останньої у процесі діяльності.

9.      Автомобільні двигуни;

Метою викладання дисципліни «Автомобільні двигуни» є вивчення теоретичних основ конструкції і розрахунку двигунів внутрішнього згоряння, а також підготовка студентів до виконання дипломного проекту.

10.  Тертя, змащення та спрацювання машин;

Метою викладання дисципліни «Тертя, змащення та спрацювання машин» формування у студентів професійних знань, умінь і навичок по забезпеченню довговічності машин шляхом застосування триботехнічних засобів і мастильних матеріалів.

11.  Сучасні автомобільні системи та перспективи галузі;

Метою викладання дисципліни «Сучасні автомобільні системи та перспективи галузі» формування у студентів знань в галузі новітніх автомобільних технологій, які відповідають сучасним і перспективним вимогам стосовно безпеки руху, паливної економічності, побудови сучасних електронних систем керування, застосування альтернативних видів пального та джерел енергії, високої надійності, впровадження новітніх конструкційних матеріалів.

12.  Теоретико-експериментальні дослідження автомобільних систем;

Метою викладання дисципліни «Теоретико-експериментальні дослідження автомобільних систем» формування в студентів системи професійних знань, умінь та навичок, що необхідні для самостійного застосування методів та алгоритмів, аналізу/ синтезу і моделювання, які використовуються в інженерній практиці при проектуванні, експлуатації та дослідженні функціонування технічних об’єктів і автомобільних систем.

13.  Основи технічної діагностики автомобілів.

Метою викладання дисципліни «Основи технічної діагностики автомобілів» вивчення теоретичних основ технічної діагностики автомобілів, обладнання і систем, які застосовуються для діагностування транспортних засобів.

14.  Ремонт автомобілів;

Метою викладання дисципліни «Ремонт автомобілів» є вивчення технології й організації капітального ремонту автомобілів і агрегатів, основних способів відновлення деталей, технології ремонту деталей різних класів, основ конструювання технологічного оснащення, основ проектування і реконструкції ділянок виробництва по ремонту автомобілів, організації роботи з технічного нормування.

15.  Фірмовий сервіс автомобілів;

Метою викладання дисципліни ”Фірмовий сервіс  автомобілів” є вивчення організаційно-технологічної структури сервісних центрів по обслуговуванню автомобілів  різних марок, основ технічних оглядів та гарантійних умов, що запропоновують різні сервісні центри.

16.  Реновація та зміцнення автодеталей.

Метою викладання дисципліни ²Реновація та зміцнення автодеталей² є вивчення основних положень і понять технології відновлення автодеталей, виклад сутності авторемонтного виробництва, його широкого спектру можливостей стосовно зміцнення та відновлення автодеталей, а також чіткої відповідності способіввідновлення до їх безпосереднього призначення.

17.  Технічне проектування автотранспортних підприємств і станцій технічного обслуговування.

Метою вивчення дисципліни «Технічне проектування автотранспортних підприємств» є придбання студентами знань по  теорії і практиці проектування об’єктів автотранспортних підприємств, навчитись аналізу обставин для визначення необхідності реконструкції і технічного переоснащення, набути навики практичного рішення інженерних задач, пов’язаних з розвитком виробничо-технічної бази підприємств автомобільного транспорту.

18.  Інтелектуальна власність.

Метою вивчення дисципліни „Інтелектуальна власність” є формування у студента творчого потенціалу необхідного для самостійної постановки нових інженерних завдань, та їх розв’язування, які в кінцевому рахунку забезпечують підвищення якості продукції, економію ресурсів.

19.  Основи програмування та системи автоматизованого проектування автомобілів;

Метою вивчення дисципліни «Основи програмування та системи автоматизованого проектування автомобілів» є отримання студентами знань про тривимірне проектування деталей та вузлів машин, проведення інжинірингу на стадії проектувальних робіт, та створення прикладних розрахункових програм. Дисципліна розкриває роль автоматизованого проектування як підсистеми автомобільної галузі, стан і перспективи розвитку САПР автомобілів.

20.  Технічна експлуатація автомобілів.

Метою вивчення дисципліни „Технічна експлуатація автомобілів” є підготовка фахівців в області  раціонального використання, експлуатації і налагодження машин.

21.  Електронне та електричне обладнання автомобілів;

Метою вивчення дисципліни є вивчення принципів «Електронне та електричне обладнання автомобілів» є набуття студентами знань та навичок принципів дії, конструкції, основам теорії і характеристикам електронного та електричного обладнання в автомобілі.

22.  Автоматизація виробничих процесів на автотранспорті.

Метою вивчення дисципліни «Автоматизація виробничих процесів на автотранспорті» є придбання знань і навичок апаратно-програмних засобів, що здійснюють контроль та управління виробничих і технологічних процесів на підприємствах автомобільного транспорту.

23.  Основи комп’ютерної діагностики автомобілів.

Метою вивчення дисципліни «Основи комп’ютерної діагностики автомобілів» є придбання студентами знань та навичок по визначенню стану агрегатів автомобіля, визначення діагностичного симптому (дефекту) та зміни структурних параметрів агрегатів автомобіля.

24.  Надійність автомобілів.

Метою вивчення дисципліни «Надійність автомобілів» є навчання майбутніх фахівців забезпечувати експлуатаційні показники машин протягом встановленого часу при оптимальних витратах матеріальних і трудових ресурсів на їх проектування, в виробництво, експлуатацію, технічне обслуговування та ремонт.

25.  Випробування автомобілів.

Метою вивчення дисципліни «Випробування автомобілів» є надання знань та навичок про сучасні методи та випробування обладнання для проведення експериментальних досліджень, про планування та проведення випробувань систем автомобілів, його експлуатаційних властивостей.

26. Дизайн сучасних автомобілів.

Метою вивчення дисципліни «Дизайн сучасних автомобілів» є придбання студентами навичок з побудови ескізів, нарисів та креслень при моделюванні автомобілів, які потрібні для подальшої діяльності інженерів на підприємствах автомобільного транспорту.

27.  Моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту.

Метою вивчення дисципліни «Моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту» є вивчення принципів організації автомобілебудівного виробництва з урахуванням забезпечення працездатності рухливого складу включаючи конструктивну безпеку і безпеку прямування.

28.  Гідравлічні системи автомобіля.

Метою вивчення дисципліни «Гідравлічні системи автомобіля» – є дати студенту знання і підготовку, як майбутньому інженеру в галузі експлуатації систем гідро- та пневмоприводів сучасних автомобілів та методику розрахунків.

29.  Спеціалізований рухомий склад автотранспорту;

Метою вивчення дисципліни «Спеціалізований рухомий склад автотранспорту» є дати систему теоретичних знань і практичних навиків по організації перевезення вантажів із застосуванням спеціалізованого рухомого складу (СРС).

30.  Організація автомобільних перевезень.

Метою вивчення дисципліни «Організація автомобільних перевезень» є формування комплексного підходу до організації перевезень на автотранспортних засобах (АТЗ) в умовах комерціалізації продажу автотранспортних послуг за умови забезпечення високої ефективності вживаних технологічних процесів переміщення вантажів від постачальників до споживачів з урахуванням оптимального вибору транспортних засобів.