,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Інформаційне забезпечення

Відкрити у PDF

Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Інформація про наявність бібліотеки

 

Найменування бібліотеки

Площа (кв. метрів)

Обсяг фондів навчальної, наукової літератури (примірників)

Площа читального залу (кв. метрів),

кількість місць

Примітка*

Науково – технічна бібліотека

1157,5

Навчальних видань – 184004

Наукових

видань – 150662

479м2/260 пм

Електронно-бібліотечна система ЧДТУ

elib.chdtu.edu.ua

 

 

В.о. ректора ЧДТУ                                            О.О. Григор

 

Таблиця 11.2

 

Забезпечення навчальними підручниками,  навчальними
посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою із спеціальності

121 Інженерія програмного забезпечення

 

№з/п

Найменування навчальної
дисципліни

Автор підручника (навчального
посібника тощо)

Найменування підручника

(навчального
посібника тощо)

Найменування видавництва, рік видання

Кіль-кість при-мірників**

1

2

3

4

5

6

Н О Р М А Т И В Н І   Н А В Ч А Л Ь Н І   Д И С Ц И П Л І Н И

          1.1 Цикл дисциплін загальної підготовки

1

Наукова іноземна мова

Шпак В.К., Полулях В.Я., Кириченко З.В.                                    518

 

Англійська мова для повсякденного спілкування

К.: Вища школа, 1999.- 302с

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2007

2008

 

518

501

12

19

27

37

106

75

42

Барановская Т.В.

Грамматика английского языка. Сборник упражнений: Учебное пособие.

К.: ИП Логос-М, 2008. – 384с.

6

Голицынский Ю.

Грамматика: Сборник упражнений.

СПб.: КАРО, 2009. – 544с.

6

 

1

2

3

4

5

6

 

 

Ятель Г.П.

Англійська мова: Підручник

– К.: Вища шк. 1993

250

И.П.Агабекян, П.И.Коваленко

Английский для технических вузов.

Ростов-на-Дону: Феникс, 2002г.

10

за ред. В.К.Шпака

Англійська мова для економістів і бізнесменів. Підручник для студентів вузів.

- Київ: Вища школа, 2001р.

450

за ред. В.К.Шпака

Англійська мова для повсякденного спілкування. Підручник для студентів вузів.

Київ: Вища школа, 2004р.

930

Є.О.Мансі

Англійська. Тексти: Підручник для студентів інженерних, аграрних, медичних вузів.

Київ: ВЦ „Академія”, 2004р.

50

Т.Ю.Полякова, Е.В.Синявская, О.И.Тынкова, Э.С.Улановская

Английский язык для инженеров: Учебник для студентов вузов.

Москва: Высшая школа, 2002г.

86

2

Охорона праці в галузі

За ред.. В.О.Кучерявого.

Охорона праці: Навчальний посібник

– Львів: Оріяна-Нова, , 2007.

100

М.П., Гандзюк

Є.П.Желібо,Халімовський М.О.

Основи охорони праці: Підручник.

– К.: Каравела, 2004.

2005.

2003.

2008.

 

100

2

1

3

ЖидецькийВ.Ц.

Основи охорони праці: Підручник.

– Львів:, 2004

30

В.Ц.Жирецький, В.С. Джигирей, О.В. Мельников.

Основи охорони праці: Навчальний посібник

– Львів:, 2000

50

М.П.Купчик М.П.Гандзюк

Основи охорони праці : Підручник

Основа, 2000.

50

Л. П.Ярославська

Безпека та охорона праці в системі фізичного виховання студентів ВНЗ : навчальний посібникдля студентів усіх спеціальностей.

Черкаси : Гордієнко Є. І., 2013.

1, ЕВ

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

Є.П.Желібо,

 Н.М.Заверуха В.В.Зацарний

Безпека життєдіяльності: Навчальний посібник.

– К.: Каравела, 2001

2002

2005

2007

2008

2009

 

30

5

5

5

4

4

О.С. Кожемякіна, В.Л. Цікановський.

Надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків

Черкаси:  ЧДТУ, 2003.

298

3

Інтелектуальна власність

Ю.С. Шемшученка, І.С. Чижа.

Інформаційне законодавство України: Науково-практичний коментар

-К.:Юридична думка,2006

5

Ю.С. Шемшученка, І.С. Чижа.

Інформаційне законодавство: Збірник законодавчих актів

-К.:Юридична думка,2005.

1

Ю.С. Шемшученка, І.С. Чижа.

Правове забезпечення інформаційної діяльності в Україні

-К.:Юридична думка,2006

5

С.П.Павлюк

Правове регулюван-ня інформаційної діяльності в Україні

— К.: Юрінком Інтер, 2001.

1

П.Д. Біленчук, Б.В. Романюк, В.С. Цимбалюк

Компютерна зло-чинність: Навч. посібник

– К.: Атіка, 2002

1

під ред.

Підопригори О.А,

Святоцького О.Д.

Право інтелектуальної власністі. Академічний курс.

Київ: «Видавни-чий дім», 2004р.

21

Інформаційне законодавство

Збірник законодавчих актів в 6-ти томах.

Київ: «Юридична думка», 2005р.

6

Учебное пособие

Патентное право: правовая охрана изобретений.

Київ: МАУП, 1999г.

2

І.І.Дахно

Право інтелектуальної власності навчальний посібник.

Київ: ЦНЛ, 2006р.

2

4

Науковий практикум

И. Саммервил

Инженерия программного обеспечения.-

М.: Вильямс, 2002.- 620 с

1

М.О. Сидоров

Вступ до програм-ної інженерії: конспект лекцій.

К.: НАУ, 2009.- 130с

1

1

2

3

4

5

6

 

 

M.O. Sidorov

 

Software engineering: lecture Course.-.

K. NAU. 2007.- 140 p

1

Ю.А. Берко

Організація науко-вих досліджень, написання та захист магістерської дисер-тації: навчальний посібник

Львів: Новий світ, 2010. - 282с

3

Ю.С. Шемшученка, І.С. Чижа.

Інформаційне законодавство України: Науково-практичний коментар

-К.:Юридична думка,2006

5

Ю.С. Шемшученка, І.С. Чижа.

Інформаційне законодавство: Збірник законодавчих актів

-К.:Юридична думка,2005.

1

Ю.С. Шемшученка, І.С. Чижа.

Правове забезпечення інформаційної діяльності в Україні

-К.:Юридична думка,2006

5

С.П.Павлюк

Правове регулюван-ня інформаційної діяльності в Україні

— К.: Юрінком Інтер, 2001.

1

В.І. Ганін,

 Н.В.Ганін,

 К.Д.Гурова

Методологія соці-ально-економічних досліджень.

Київ: ЦУЛ, 2008

.-224С.

1

А.М.Єріна,

 В.Б. Захожай,

Д.Л. Єрін

Методика наукових досліджень:

К.: ЦНЛ, 2004.-212с.

5

В.В.Ковальчук Л.М.Мойсеїв

Основи наукових досліджень: нав-чальний посібник.

К.: ВД Професіонал, 2005.- 240с.

10

А.Р.Наринян В.А.Поздеев

Основы научных исследований: учебное пособие.

К.: Изд-во Европ. ун-та, 2002.-110с.

3

А.Є. Конверського.

Організація та мето-дологія наукових досліджень: нав-чальний посібник

К.: ЦУЛ, 2010.- 352с

1

Ю.В.Макогон В.В.Пилипенко

Основи наукових досліджень в економіці:

Донецьк: Альфа-прес, 2007. - 144с.

50

А.Р.Наринян, В.А.Поздеев

Основы научных исследований: учебное пособие.

К.: Изд-во Европ. ун-та, 2002.-110с.

3

А.Є. Конверського.

Організація та мето-дологія наукових досліджень: нав-чальний посібник

К.: ЦУЛ, 2010.- 352с

1

 

1

2

3

4

5

6

 

 

І.С.П’ятницька-Позднякова

Основи наукових досліджень у вищій школі:

К.: ЦНЛ, 2003.-116с.

50

А. А Тимченко

Системні дослідження в науці та техніці.

Ч.: ЧДТУ, 2006.-68с.

 

51

 

А.С.Філіпенко

Основи наукових досліджень.

K.: Академвидав, 2005. - 208с.

51

5

Функціональний і опуклий аналіз

Г.П.Головач,

О.Ф.Калайда

Збірник задач з диференціальних та інтегральних рівнянь: навчаль-ний посібник.

К.: Техніка, 1997

5

А.В.Катренко

Системний аналіз об’єктів та процесів комп’ютеризації: Навчальний посібник.

Львів: Новий світ-2000.

2

І. В.   Стеценко  

Моделювання систем: навчальний посібник .

- Черкаси : ЧДТУ, 2010. - 399 с. - Электрон. версия печ. Назва з екрана.

Електронний ресурс

О. Ф. Волошин, С.О. Мащенко

Моделі та методи прийняття рішень: навч. посібник. –

 

К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київсь-кий універси-тет», 2010. – 336 с. Назва з екрана.

Ел.

ресурси

 

В.Є.Снитюк

Програмування. Моделі. Методи. Алгоритми: навчальний посібник.

К  Маклаут, 2008.

14

О.І. Черняк,

 П.В.Захарченко

 

 

Інтелектуальний аналіз даних: Підручник
 

Знання, 2014С.599

Назва з екрана.

Ел. Ресурси бібліотеки

ЧДТУ

1.2. Цикл дисциплін професійної підготовки

 

Основи інтеграції інформаційних потоків

Антонов В.М.

 

Сучасні комп’ютерні мережі.

К.: МК-Прес, 2005

5

Зайченко О. Ю.

Комп’ютерні мережі: Навчальний  посібник 

К.:Видавничий дім «Слово», 2010.

20

Снитюк В.Є.

Програмування. Моделі. Методи. Алгоритми: навчальний посібн.

К.: Маклаут, 2008.

14

1

2

3

4

5

6

 

 

Ситник В.Ф.

Основи інформаційних систем: навчальний посібник.

К.: КНЕУ, 2001.

7

Ситник В.Ф.

Основи інформаційних систем: навчальний посібник.

К.: КНЕУ, 1997.

52

Дьяконов В.П.6, Абраменкова И.В.

Mathcad7.0 в математике, физике и в Internet.

– М.: Нолидж, 1999.

1

Стеценко  І. В.  

Моделювання систем: навчальний посібник .

- Черкаси : ЧДТУ, 2010. - 399 с. - Электрон. версия печ.

Електронний ресурс

О. Ф. Волошин, С.О. Мащенко

Моделі та методи прийняття рішень: навч. посібник. –

 

К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київсь-кий універси-тет», 2010. – 336 с. Назва з екрана.

Ел.

ресурси

 

7

Теорія прийняття рішень

Гнатієнко Г.М., Снитюк B.Є.

 

Експертні техно-логії прийняття рішень: Монографія

К.: ТОВ Маклаут, 2008.

10

Джексон Питер

Введение в экспертные системи.

М.: Вильямс, 2001.

1

Ладанюк А.П.

Основи системного аналізу: навчальний посібник.

Вінниця: Нова книга, 2004.

4

Снитюк В.Є.

Програмування. Моделі. Методи. Алгоритми: навчальний посібник.

К.: Маклаут, 2008.

14

Устинова Г.М.

Информационные системы менеджмента: Основные аналитические технологии в поддержке принятия решений: учебное пособие.

СПб.: DiasSoftUP, 2000.

10

Ямпольський Л.С., Лавров О.А.

Штучний інтелект у плануванні та управлінні виробництвом: підручник.

К.: Вища школа, 1995.

34

Ус С.А.

Методи прийняття рішень: навч. посібник

Дніпропетровськ, НГУ, 2012 - 212 с.

Ел.

 

1

2

3

4

5

6

 

 

Волошин О. Ф., Мащенко С.О.

Моделі та методи прийняття рішень: навч. посібник.

 

К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. – 336 с.

1

Пономаренко В.С., Павленко Л.А.

Методи та системи підтримки прийнят-тя рішень в управ-лінні еколого-економічними про-цесами підпри-ємств: навч. Пос.

Х.: ХНЕУ, 2012. – 272 с.

Ел.

ресурсибібліотеки

ЧДТУ

8

Методологія та організація наукових досліджень у програмуванні

Ю.А. Берко

Організація науко-вих досліджень, написання та захист магістерської дисер-тації: навчальний посібник

Львів: Новий світ, 2010. - 282с

3

Ганін В.І. Ганін Н.В., Гурова К.Д.

Методологія соці-ально-економічних досліджень.

Київ: ЦУЛ, 2008

.-224С.

1

Єріна А.М., Захожай В.Б.,

Єрін Д.Л.

Методика наукових досліджень:

К.: ЦНЛ, 2004.-212с.

5

Ковальчук В.В., Мойсеїв Л.М.

Основи наукових досліджень: нав-чальний посібник.

К.: ВД Професіонал, 2005.- 240с.

10

Лега Ю.Г., Титарчук А. О.

Теорія технічних систем - основи методики комп’ю-терного конструювання. -

-К: Наукова думка, 2000. - 400с.

186

.М. Петрович, А.В. Дубодєлова, І.Г. У стінова, І.І. Новаківський.

Менеджмент організацій: методи виконання випускних робіт

Львів Львівська політехніка, 2000.- 160с.

50

Наринян А.Р., Поздеев В.А.

Основы научных исследований: учебное пособие.

К.: Изд-во Европ. ун-та, 2002.-110с.

3

А.Є. Конверського.

Організація та мето-дологія наукових досліджень: нав-чальний посібник

К.: ЦУЛ, 2010.- 352с

1

П’ятницька-Позднякова І.С.

Основи наукових досліджень у вищій школі:

К.: ЦНЛ, 2003.-116с.

50

Снитюк В. Є

Прогнозування. Мо-делі. Методи. Алгоритми.

К: Маклаут, 2008-364с.

25

Тимченко А. А

Системні дослід-ження в науці та техніці.

Ч.: ЧДТУ, 2006.-68с.

 

51

 

1

2

3

4

5

6

 

 

Філіпенко А.С.

Основи наукових досліджень.

K.: Академвидав, 2005. - 208с.

51

Макогон Ю.В., Пилипенко В.В.

Основи наукових досліджень в економіці:

Донецьк: Альфа-прес, 2007. - 144с.

50

Ладанюк А.П.

Основи системного аналізу: навчальний посібник.

Вінниця:  Нова книга, 2004.

4

Кальченко  А.Г.

Основи логістики: навчальний посібник

– К.: Знання, 1999.

62

9

Створення програмних продуктів для мобільних платформ

БланшетЖ.

Qt4: программирование GUIна С++,

Саммерфилд М. ; пер. с англ. - 2-е изд., доп. - М. : КУДИЦ-ПРЕСС, 2008. - 736 с.

Назва з екрана.

 

Голощапов А. Л.

GoogleAndroid: программирование для мо­бильных устройств   (Профессиональное программирование).

- СПб. : БХВ-Петербург, 2011. -448 с.

Назва з екрана.

 

Здзиарски Дж.

iPhone. Разработка приложений с открытым ко­дом; пер. с англ. - 2-е изд., перераб. и доп.

- СПб. : БХВ-Петербург, 2009. - 368 с. : ил.

Назва з екрана.

 

Махер А.

Программирование для iPhone; пер. с англ

. - М. : Эксмо. 2010. -368 с.

Назва з екрана.

 

Петзольд Ч.

Программируем WindowsPhone7; пер. с англ.

- Redmond, Washington 98052-6399: Microsoft Press, 2011.-695 с.

Назва з екрана.

 

С. Хашими, С. Коматинени, Д. Маклин

Разработка приложений для Android

- СПб. : Питер, 2011. - 736 с. : ил.

 

Бондаренко М.Ф.. Качко О.Г.

Операційні системи: Навчальний посібник

– Х.: Компанія Сміт, 2008. – 432с.

30

Гудмэн Дж.

Управление памятью для всех. Лучшее издание.

– К.: Диалектика, 1995. – 528с.

1

Зозуля Ю

Windows 7 на 100%.

- СПб.: Питер, 2010. – 432с.

1

Олифер В.Г

Сетевые операционные системы: Учебник

– СПб.: Питер, 2008. – 669с.

1

 

1

2

3

4

5

6

 

 

Олифер В.Г., Олифер Н.А

Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник

– СПб.: Питер, 2007. – 958с.

5

РудницькийВ.М., Бєсєдіна, Г.А.Кучук

Дослідження і проектування драйверів операційних систем: навчальний посібник

– Ч.: ЧДТУ, 2010. – 216с. 

10

Маслаков В. Г.

Видеосамоучитель Linux.

– СПб.: Питер, , 2008.

1

Проскурин В.Г., Крутов С.В., Мацкевич И.В.

Программно-аппаратные средства обеспечения информационной безопасности. Защита в операционных системах: Учебное пособие.

Изд-во: М.: Радио и связь, 2000

1

Шеховцов В.А

Операційні системи: Підручник.

– К.: Видав-нича група ВНУ, 2005.

10

Столинг В.

Операционные системы: внутреннее устройство и принципы проектирования.

Вильямс, 2002.

1

Вайнер Р.. Пинсон Л.

С++ изнутри

- К.: ДиаСофт,  1993

4

Дьюхарст C..  Cтарк К.

Программирование на С++.

- К.: ДиаСофт,  1993

7

Лаптев В.В

C++ объектно-ориентированное программирование.

– СПб.: Питер, , 2008.

3

П.Вилтон, Д.МакПик

JavaScriptРуководство прог-раммиста[Текст]/.-

СПб.: Питер, 2009.- 720 с.

1

А.Ф.Верлань, И.А.Чмырь, С.Д.Кузничен-ко, Л.Б.Коваленко.

Императивное программи-рование и объектно-ориентированное моделирование: Java, UML, OCL : учебное пособие для студентов высших учебных заведений/

О.:Экология, 2013.-432 с.

10

 

1

2

3

4

5

6

 

 

Ноутон П., Шилдт Г

Java 2: Наиболее полное руководство в подлиннике: Пер. с англ.-

СПб.: БХВ-Петербург, 2001.-1050 с.

1

Брюс Эккель

Философия Java [Текст] /; пер. с англ. Е.Матвеева.- 4-е изд.-

СПб.: Питер, 2011.- 638 с

1

10

Захист інформації

Дьяконов В

Об'єктно-орієнтоване мо-делювання при проектуван-ні вбудованих систем і сис-тем реального часу: навч. посіб

.-К.; Черкаси : Інтроліга ТОР, 2011.- 512 с.

8

Дмитриев В.И.

Прикладная теория информации.

- М.: Высшая школа,  1989.

6

Рудометов Е.А., Рудометов В.Е.

Электронные средства коммерческой разведки и защита информации.

Издательство АСТ, 2000.

2

Трегубенко І.Б., Коваль О.В.

Безпека корпоративних мереж. Служба каталогу ACTIVEDIRECTORY: навчальний посібник.

ЧДТУ, 2010.

1+ Ел. Ресур-си бібліотеки

ЧДТУ

 

Усатенко Т.М.

Криптологія: Навчальний посібник.

Вид-во СумДУ, 2008.

1

Хорошко В.А., Чекатков А.А.

Методы и средства защиты информации.

Юниор, 2003.

28

Юдін О.К., Корченко О.Г., Конахович Г.Ф.

Захист інформації в мережах передачі даних: підручник.

ІНТЕРСЕРВІС, 2009.

6

Проскурин В.Г., Крутов С.В., Мацкевич И.В.

Программно-аппаратные средства обеспечения информационной безопасности. Защита в операционных системах: Учебное пособие.

Изд-во: М.: Радио и связь, 2000.

Назва з екрана.

1

Зегда П.Д.

Основы безопас-ности информа-ционных систем: учебное пособие.

Гарячая  линия-Телеком, 2000.

2

1

2

3

4

5

6

 

 

Г.Ф.Конахович

Защита информации в телекоммуникационных  системах.

Пресс, 2005

40

11

Основи систем управління програмними проектами

Ройс У.

Управление проект-тами по созданию программного обес-печения: Унифици-рованный подход

Лори, 2002

5

Бек К

Экстремальное программирование.

.- СПб.: Питер, 2002.

1

Йордон Э.

Управление слож-ными Интернет-проектами.

Лори, 2002

1

Десслер Гари

Управление персоналом

БИНОМ, 1997.

2

Благодатских В.А.

Экономика, разка-ботка и использова-ние программного обеспечения ЭВМ

Финансы и статистика, 1995

3

Саранча Г.А. Метрологія

стандартизація та управління якістю: підручник

Либідь, 1993.

6

Зелинский С.Э.

Автоматизация учета персонала: Практическое пособие.

ЦУЛ, 2003.

5

Маклаков С.В.

Моделирование бизнес-процесов  с ALLFusionProcessModeler(ВPwin4.1.). 

Диалог Мифи, 2003.

1

12

Програмне забезпеченя АСУ технологічних процесів

Зелинский С.Э.

Автоматизация учета персонала: Практическое пособие.

ЦУЛ, 2003.

5

Ладанюк А.П.

Основи системного аналізу: навчальний посібник.

Вінниця:  Нова книга, 2004.

4

Кальченко  А.Г.

Основи логістики: навчальний посібник

– К.: Знання, 1999.

62

Устинова Г.М.

Информационные системы менеджмента: Основные аналитические технологии в поддержке принятия решений: учебное пособие.

- СПб.: DiasSoftUP, 2000.

 

10

 

1

2

3

4

5

6

 

 

Ямпольський Л.С., Лавров О.А.

Штучний інтелект у плануванні та управлінні виробництвом: підручник.

– К.: Вища школа, 1995.

34

Перевозчикова О.Л.

Основы системного аналізу об’єктів та процесів автоматизації.

ВД Академія, 2003.

1

13

Виробнича практика

Старовойтенко Н.В., Фоміна Н.М.

Основи психології та педагогіки: теорія і практика

Навчальний посібник. – Черкаси, «Вертикаль».- 2010р.

3

Сапогова Е.Е.

Психология развития человека

Москва: Аспект Пресс, 2001р.

1

Старовойтенко Н.В.,

Фоміна Н.М.

Основи психології та педагогіки

Видання друге, доповнене - електронний підручник, Черкаси, 2010р

3

М‘ясоїд П.А.

Загальна психологія

Київ: Вища школа, 2000р.

32

Заброцький М.М.

Педагогічна психологія

Київ: МАУП, 2000р.

100

Дубравська Д.М.

Основи психології

Львів: Світ, 2001р.

30

Цибульська Т.Ф.

Загальна та прикладна психологія

Київ: Наукова думка, 2000р.

3

14

Наукова практика

Трофімов Ю.Л.,

Рибалка В.В.,

Гончарук П.А. та інші

Психологія

Київ: Либідь, 2001р.

18

Шунда Н.М., Томусяк А.А.

Практикум з математичного аналізу: Вступ до аналізу. Диференціальне числення: навчальний посібник.

– К.: Вища школа, 1993. – 375с

6

Шунда Н.М., Томусяк А.А.

Практикум з математичного аналізу Інтегральне числення. Ряди: навчальний посібник.

– К.: вища школа, 1995. – 541с.

7

Щерба А.І., Нестеренко А.М., Щерба В.О.

Вступ до математичного аналізу: практикум з вищої математики.

– Ч.: ЧДТУ, 2012. – 97с.

50

1

2

3

4

5

6

 

 

Ю.А. Берко

Організація науко-вих досліджень, написання та захист магістерської дисер-тації: навчальний посібник

Львів: Новий світ, 2010. - 282с

3

Ю.С. Шемшученка, І.С. Чижа.

Інформаційне законодавство України: Науково-практичний коментар

-К.:Юридична думка,2006

5

Ю.С. Шемшученка, І.С. Чижа.

Інформаційне законодавство: Збірник законодавчих актів

-К.:Юридична думка,2005.

1

Ю.С. Шемшученка, І.С. Чижа.

Правове забезпечення інформаційної діяльності в Україні

-К.:Юридична думка,2006

5

С.П.Павлюк

Правове регулюван-ня інформаційної діяльності в Україні

— К.: Юрінком Інтер, 2001.

1

Ганін В.І. Ганін Н.В., Гурова К.Д.

Методологія соці-ально-економічних досліджень.

Київ: ЦУЛ, 2008

.-224С.

1

Єріна А.М., Захожай В.Б., Єрін Д.Л.

Методика наукових досліджень:

К.: ЦНЛ, 2004.-212с.

5

Ковальчук В.В., Мойсеїв Л.М.

Основи наукових досліджень: нав-чальний посібник.

К.: ВД Професіонал, 2005.- 240с.

10

Наринян А.Р., Поздеев В.А.

Основы научных исследований: учебное пособие.

К.: Изд-во Европ. ун-та, 2002.-110с.

3

А.Є. Конверського.

Організація та мето-дологія наукових досліджень: нав-чальний посібник

К.: ЦУЛ, 2010.- 352с

1

Макогон Ю.В., Пилипенко В.В.

Основи наукових досліджень в економіці:

Донецьк: Альфа-прес, 2007. - 144с.

50

Наринян А.Р., Поздеев В.А.

Основы научных исследований: учебное пособие.

К.: Изд-во Европ. ун-та, 2002.-110с.

3

А.Є. Конверського.

Організація та мето-дологія наукових досліджень: нав-чальний посібник

К.: ЦУЛ, 2010.- 352с

1

П’ятницька-Позднякова І.С.

Основи наукових досліджень у вищій школі:

К.: ЦНЛ, 2003.-116с.

50

 

1

2

3

4

5

6

 

 

Тимченко А. А

Системні дослідження в науці та техніці.

Ч.: ЧДТУ, 2006.-68с.

 

51

 

Філіпенко А.С.

Основи наукових досліджень.

K.: Академвидав, 2005. - 208с.

51

Філіпенко А.С.

Основи наукових досліджень.

K.: Академвидав, 2005. - 208с.

51

2.  В И Б І Р К О В І    Д И С Ц И П Л І Н И

Блок А. Дисципліни самостійного вибору, приклад вибору одного студента

          2.1 Цикл дисциплін загальної підготовки

15

Філософські проблеми наукового пізнання

Ковальчук В.В., Мойсеїв Л.М.

Основи наукових досліджень: нав-чальний посібник.

К.: ВД Професіонал, 2005.- 240с.

10

Єріна А.М., Захожай В.Б., Єрін Д.Л.

Методика наукових досліджень:

К.: ЦНЛ, 2004.-212с.

5

Наринян А.Р., Поздеев В.А.

Основы научных исследований: учебное пособие.

К.: Изд-во Европ. ун-та, 2002.-110с.

3

А.Є. Конверський.

Організація та мето-дологія наукових досліджень: нав-чальний посібник

К.: ЦУЛ, 2010.- 352с

1

Бичко А.К., Бичко В.І., Табачковський В.Г.

Історія філософії: Підручник

К.: Либідь, 2001

41

Л.М.Нікітіна.

Вступ до філософії.  Кредитно-модуль-ний курс: навчаль-ний посібник

К.: ЦУЛ, 2008.

2

А.Л. Данилюк.

Вступ до філософії: Конспект лекцій

Черкаси: ЧДТУ, 2004.

480

Кремень В.Г. , Ільїн В.В.

Філософія: Логос, Софія, Розум: Підручник.

К.: Книга, 2006.

60

Лазарчук Ю.В.

Філософія.  Дайджест для студентів і аспірантів: Підручник

Ч., 2003.

30

Прибутько П. С.

Філософія : посібник для підгоповки до іспитів.

Київ : Паливода А. В., 2009.

2

Петрушенко В.Л.

Філософія: Навчальний посібн.

Львів: Новий світ-2000, 2010.

3

Горлач М.І., Кремень В.Г., Рибалка В.К.

Філософія: Підручник

Х.: Консум, 2000.

100

Г.А. Заїченко, В.М. Сагатовський, І.І. Кальний

Філософія: Підручник

К.: Вища школа, 1995.

140

 

1

2

3

4

5

6

 

 

Кремень, В.Г. Горлач  І.М.

Філософія: Підручник

Х.: Прапор, 2004.

33

Сілаєва Т.О., Гнасевич Н.В., Орендарчук Г.О., Сокол З.С..

Філософія: Навчальний посібник

Тернопіль: Астон, 2008.

2

2.2. Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки

16

Інформаційні банківські системи

Бор М.З.

Стратегическое управление банков-ской деятельнос-тью: практические рекомендации.

М.: ПРИОТ

 

 

1

Береза А.М.

 

Основи створен-ня інформацій-них систем: нав.  пос.

К.: КНЕУ, 1998.

3

Бухвальд В.

Техника банковско-го дела. Справочная книга и руководство по изучению прак-тики банковских и биржевых операцій.

М.: АО Дис, 1993.

1

Вовчак І.С.

Інформаційні сис-теми та комп’ютер-ні технології в менеджменті.

Тернопіль:  Карт-бланш, 2001.

3

Маклаков С.В.

Моделирование бизнес-процесов  с ALLFusion Process Modeler (ВPwin 4.1.).

М.:  Диалог Мифи, 2003

1

Наумов А.Н.

Системы управле-ния базами данных и знаний: справоч-ное издание.

М.: Финансы и статистика, 1991.

9

Столинг В.

Операционные сис-темы: внутрен-нее устройство и прин-ципы проект-тирования.

М.: Вильямс, 2002.

1

Шеховцов В.А.

Операційні системи: Підручник.

К.: Видавнича група ВНУ, 2005.

10

Бахрушин В.Є.

 

Методи аналізу даних: навч.пос.

Запоріжжя : КПУ, 2011.-268 с.

 

17

Кількісний аналіз даних

Дьяконов В.П.6, Абраменкова И.В.

Mathcad7.0 в математике, физике и в Internet.

– М.: Нолидж, 1999.

1

Стеценко  І. В.  

Моделювання систем: навчальний посібник .

- Черкаси : ЧДТУ, 2010. - 399 с. - Электрон. версия печ. Назва з екрана.

Електронний ресурс

             

 

1

2

3

4

5

6

 

 

О. Ф. Волошин, С.О. Мащенко

Моделі та методи прийняття рішень: навч. посібник. –

 

К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київсь-кий універси-тет», 2010. – 336 с. Назва з екрана.

Ел.

ресурси

 

Снитюк В.Є.

Програмування. Моделі. Методи. Алгоритми: н.п.

К.: Маклаут, 2008.

14

Шунда Н.М., Томусяк А.А.

Практикум з математичного аналізу: Вступ до аналізу. Диферен-ціальне числення: навчальний пос.

– К.: Вища школа, 1993. – 375с

6

Шунда Н.М., Томусяк А.А.

Практикум з математичного аналізу Інтегральне числення. Ряди: навчальний пос.

– К.: вища школа, 1995. – 541с.

7

Щерба А.І., Нестеренко А.М., Щерба В.О.

Вступ до математичного аналізу: практикум з вищої математики.

– Ч.: ЧДТУ, 2012. – 97с.

50

Наумов А.Н.

Системы управле-ния базами данных и знаний: справоч-ное издание.

М.: Финансы и статистика, 1991.

9

Фаронов В.

Delphi2005. Разработка периложений для баз данных и Интернета.

– СПб.: Питер, , 2006.

1

Наумов А.Н.

Системы управления базами данных и знаний: справочное издание

–М.: Финансы и статистика, 1991

9

Фаронов В.

Delphi2005. Разработка периложений для баз данных и Интернета.

– СПб.: Питер, , 2006

1

Фаронов В.В

Программирование баз данных  в Delphi7: Учебный курс.

– СПб.: Питер, , 2006

1

Кубенский А.А.

Кубенский А.А. Создание и обработка структур даннях в примерах на  Java2001.

СПб.: БХВ-Петербург, 2001

9

             

 

1

2

3

4

5

6

18

Гнучке програмування

Бек К.О.

Экстремальное программирование.

СПб.: Питер, 2002.

1

Бек К.О.

Экстремальное программирование: разработка через тестирование.

СПб.: Питер, 2003.

1

КалбертсонЕ.М.

Быстрое тестирование.

М.: Вильнюс, 2002.

1

Коберн А.М.

Быстрая разработка програмного обеспечения.

– М.: Лори, , 2002.

1

Ройс У.

 

 

Управление проект-тами по созданию программного обес-печения: Унифици-рованный подход

Лори, 2002

5

Єжова Л.Ф.

Алгоритмізація і Об'єктно-орієнто-ване програмування процедур обробки інформа-ції: Навч.-метод. посібник

– К.:КНЕУ, 2000.- 152с.

    80

Бузовський О.В., Чебаненко Т.М.

Технології автома-тизованого проект-ттування ком-п’ютерних систем

К.: Електронне видання  2012, 268с,: ил.

Назва з екрана.

Ел.

Трегубенко І.Б., Олійник Г.Т., Панаско О.М.

Сучасні технології програмування в мережах: навч.пос.

– Черкаси: ЧДТУ,, 2010.

1+ Ел.

 

за ред. В.В. Литвинова

Об'єктно –орієнто-ване моделювання при проектуванні вбудованих систем і систем реального часу.

Київ-Черкаси, Інтроліга ТОР, 2011р.

2

Буч Г.

Объектно-ориенти-рованный анализ и проектирование с примерами приложений на С++

М.: Бином, СПб.: Невский диалект, 1999

7

Бегун А.В.

Технологія програмування: об’єктно-орієнтований підхід: навчально-методичний посібник.

– К.: КНЕУ, 2000

1

Э.Гамма, Р. Хелм, Р. Джонсон, Дж Влиссидес

Приемы объектно-ориентированного проектирования. Паттерны проектирования

.- СПб.: Питер,, 2011

1

 

1

2

3

4

5

6

 

 

Бегун А.В.

Технологія програмування: об’єктно-орієнтований підхід: навчально-методичний посібник.

– К.: КНЕУ, 2000

1

Эрик Фримен, Элизбает Фримен, Кэтти Сьерра, Берта Бейтс

Паттерны проектирования; перевод с английского

СПб.: Питер, 2011.-646 с.

5

А.Ф.Верлань, И.А.Чмырь, С.Д.Кузничен-ко, Л.Б.Коваленко.

Императивное программи-рование и объектно-ориентированное модели-рование: Java, UML, OCL : учебное пособие для студентов высших учебных заведений/

О.:Экология, 2013.-432 с.

10

Ноутон П., Шилдт Г

Java 2: Наиболее полное руководство в подлиннике: Пер. с англ.-

СПб.: БХВ-Петербург, 2001.-1050 с.

1

Брюс Эккель

Философия Java [Текст] /; пер. с англ. Е.Матвеева.- 4-е изд.-

СПб.: Питер, 2011.- 638 с

1

Дьяконов В

Об'єктно-орієнтоване мо-делювання при проектуван-ні вбудованих систем і сис-тем реального часу: навч. посіб

.-К.; Черкаси : Інтроліга ТОР, 2011.- 512 с.

8

Кандзюба С.П., Громов В.Н.

Delphi6/ базы данных и предложения. Лекции и упражнения.

Издательство: ДиаСофтЮП, 2001 г.

5

Кубенский А.А.

Создание и обработка структур даннях в примерах на  Java2001.

СПб.: БХВ-Петербург, 2001

9

Лаптев В.В.

C++ объектно-ориентиро-ванное программирование.

СПб.: Питер, 2008.

3

Ноутон П., 

Шилдт Г

Java2. Наиболее полное руководство в подлиннике.

СПб.: Питер,  2001.

2

 

1

2

3

4

5

6

 

 

В.В.Литвинов, С.В.Голуб, К.М.Григорьев, В.Ю.Жигульська

Об’єктно орієнтоване моделювання при проектуванні вбудованих систем і систем реального часу: навчальний посібник

– Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. – 379 с.

10

Пышкин Е.В.

Основные концеп-ции и механизмы объектно-ориентированного программирования: учебник.

СПб.: БХВ-Петербург, 2005. — 640 с.

1

19

Науково-дослідна робота

Ю.С. Шемшученка, І.С. Чижа.

Інформаційне законодавство України: Науково-практичний коментар

-К.:Юридична думка,2006

5

Ю.С. Шемшученка, І.С. Чижа.

Інформаційне законодавство: Збірник законодавчих актів

-К.:Юридична думка,2005.

1

Ю.С. Шемшученка, І.С. Чижа.

Правове забезпечення інформаційної діяльності в Україні

-К.:Юридична думка,2006

5

С.П.Павлюк

Правове регулюван-ня інформаційної діяльності в Україні

— К.: Юрінком Інтер, 2001.

1

Ганін В.І. Ганін Н.В., Гурова К.Д.

Методологія соці-ально-економічних досліджень.

Київ: ЦУЛ, 2008

.-224С.

1

Єріна А.М., Захожай В.Б., Єрін Д.Л.

Методика наукових досліджень:

К.: ЦНЛ, 2004.-212с.

5

Ковальчук В.В., Мойсеїв Л.М.

Основи наукових досліджень: нав-чальний посібник.

К.: ВД Професіонал, 2005.- 240с.

10

Наринян А.Р., Поздеев В.А.

Основы научных исследований: учебное пособие.

К.: Изд-во Европ. ун-та, 2002.-110с.

3

А.Є. Конверського.

Організація та мето-дологія наукових досліджень: нав-чальний посібник

К.: ЦУЛ, 2010.- 352с

1

Макогон Ю.В., Пилипенко В.В.

Основи наукових досліджень в економіці:

Донецьк: Альфа-прес, 2007. - 144с.

50

Наринян А.Р., Поздеев В.А.

Основы научных исследований: учебное пособие.

К.: Изд-во Европ. ун-та, 2002.-110с.

3

 

1

2

3

4

5

6

 

 

А.Є. Конверського.

Організація та мето-дологія наукових досліджень: нав-чальний посібник

К.: ЦУЛ, 2010.- 352с

1

П’ятницька-Позднякова І.С.

Основи наукових досліджень у вищій школі:

К.: ЦНЛ, 2003.-116с.

50

Тимченко А. А

Системні дослідження в науці та техніці.

Ч.: ЧДТУ, 2006.-68с.

 

51

 

Філіпенко А.С.

Основи наукових досліджень.

K.: Академвидав, 2005. - 208с.

51

Ройс У.

 

 

Управление проект-тами по созданию программного обес-печения: Унифици-рованный подход

Лори, 2002

5

20

Аналіз та реінжиніринг бізнес-процесів об'єктів управління інформаційних систем

Йордон Э.

Управление слож-ными Интернет-проектами.

Лори, 2002

1

Маклаков С.В.

Моделирование бизнес-процесов  с ALLFusion Process Modeler (ВPwin 4.1.). 

Диалог Мифи, 2003.

1

Стеценко  І. В.  

Моделювання систем: навчальний посібник .

- Черкаси : ЧДТУ, 2010. - 399 с. -

Ел.

Снитюк В.Є.

Програмування. Моделі. Методи. Алгоритми: навч.посібник.

К.: Маклаут, 2008.

14

за ред. В.В. Литвинова

Об'єктно–орієнто-ване моделювання при проектуванні вбудованих систем і систем реального часу.

Київ-Черкаси, Інтроліга ТОР, 2011р.

2

В.В.Литвинов, С.В.Голуб, К.М.Григорьев, В.Ю.Жигульська

Об’єктно орієнтоване моделювання при проектуванні вбудованих систем і систем реального часу: навчальний посібник

– Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. – 379 с.

10

Ред. М.Г.Твердохліб

Моделювання та інформаційні системи в економіці: Міжвід. наук. зб.

К.:КНЕУ, 2012, 175с.

Ел.

 

1

2

3

4

5

6

 

 

Томашевський В.М.

Моделювання систем

К.: Видавнича група BHV, 2005.- 352 с.

Ел.

Лега Ю.Г., Кожухівський А.Д., Кожухівська О.А., Олійник Г.Т.

Моделювання обчислювальних процесів і систем

РВВЧДТУ, Черкаси, 2009 – 203 с.

Ел.

Шарапов О.Д., Дербенцев В.Д., Семьонов Д.Є.

Системний аналіз

К.: КНЕУ, 2003. — 154 с.

10

О.М.Томашевський, Г.Г. Цегелик, М.Б. Вітер, В.І. Дубук.

Інформаційні технології та моделювання бізнес процесів

К.: ЦУЛ, 2012. -296с

10

Варенко В. М., Братусь І. В., Дорошенко В. С., Смольніков Ю. Б., Юрченко В. О.

Системний аналіз інформаційних процесів

К.:Університет “Україна”, 2013. – 203 с.

Ел.

Страхарчук А.Я., Страхарчук В.П.

Інформаційні системи і технології в економіці

Київ.:УБС НБУ ; Знання,2010.-515 с

Ел.

Тимченко А. А.

Основи системного проектування та системного аналізу складних об’єктів.

В 2-х частинах. - К.: Либідь, 2000

500

Ю.Г. Лега, А.О.Сытник, В.Ф.Юзвенко,

О.В.Подгорный..

Моделирование процесов в технических системах: монографія.

Ч.: ЧГТУ, 2004. - 183с.

10

О.М.Томашевський, Г.Г. Цегелик, М.Б. Вітер, В.І. Дубук.

Інформаційні технології та моделювання бізнес процесів

К.: ЦУЛ, 2012. -296с

10

О. Ф. Волошин, С.О. Мащенко

Моделі та методи прийняття рішень: навч. посібник. –

 

К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київсь-кий універси-тет», 2010. – 336с.

Електронний ресурс

В.С. Пономаренка

Проектування інформа-ційних систем :Посібник

К.: Видав. центр «Академія», 2007.-486 с.

1

Блок Б. Дисципліни, які може обрати студент замість відповідних дісциплін Блока А.

2.1 Цикл дисциплін загальної підготовки

21

Психологія і педагогіка вищої школи

Старовойтенко Н.В., Фоміна Н.М.

Основи психології та педагогіки: теорія і практика Навч.посібник.

 Черкаси, «Вертикаль».- 2010р.

3

Сапогова Е.Е.

Психология развития человека

Москва: Аспект Пресс, 2001р.

1

 

1

2

3

4

5

6

 

 

Старовойтенко Н.В.,

Фоміна Н.М.

Основи психології та педагогіки

Видання друге, доповнене - електронний підручник, Черкаси, 2010р

3

М‘ясоїд П.А.

Загальна психологія

Київ: Вища школа, 2000р.

32

Заброцький М.М.

Педагогічна психологія

Київ: МАУП, 2000р.

100

Дубравська Д.М.

Основи психології

Львів: Світ, 2001р.

30

Цибульська Т.Ф.

Загальна та прикладна психологія

Київ: Наукова думка, 2000р.

3

Трофімов Ю.Л.,

Рибалка В.В.,

Гончарук П.А. та інші

Психологія

Київ: Либідь, 2001р.

18

Сидоренко О.П.,

Корлюк С.С.,

Філяпіп М.С. та ін. (за ред. О.П. Сидоренка)

Філософія

К.: Знання, 2010. – 414 с. (2-е изд.) ISBN 978-966-346-742-9

Ел.

22

Логіка і методологія наукового пізнання

Найдыш В.М.

Наука древнейших цивилизаций. Философский анализ

М. : Альфа-М, 2012. - 576 с. ISBN 978-5-98281-245-2

Ел.

Бойко А.І.

Філософія модернізації освіти в системі ринкових трансформацій:

світоглядно-філософський аналіз

К.: Знання України, 2009. – 379 с.

   Ел.

М‘ясоїд П.А.

Загальна психологія

Київ: Вища школа, 2000р.

   32

23

Соціально-психологічні аспекти інженерної діяльності

Дубравська Д.М.

Основи психології

Львів: Світ, 2001р.

30

Цибульська Т.Ф.

Загальна та прикладна психологія

Київ: Наукова думка, 2000р.

3

Старовойтенко Н.В.,

Фоміна Н.М.

Основи психології та педагогіки Видання друге, доповнене -

Черкаси, 2010р.

Ел.

Трофімов Ю.Л.,

Рибалка В.В.,

Гончарук П.А. та ін.

Психологія

Київ: Либідь, 2001р.

18

Старовойтенко Н.В., Фоміна Н.М.

Основи психології та педагогіки: теорія і практика Навч. посібник

Черкаси, «Вертикаль» 2010р.

3

 

1

2

3

4

5

6

 

 

Сапогова Е.Е.

Психология развития человека

Москва: Аспект Пресс, 2001р.

1

Заброцький М.М.

Педагогічна психологія

Київ: МАУП, 2000р.

100

Ганін В.І.,

Ганін Н.В.,

Гурова К.Д.

Методологія соціально -економічних досліджень

Київ: ЦУЛ, 2008.-224С.

1

Макогон Ю.В., Пилипенко В.В.

Основи наукових досліджень в економіці

Донецьк: Альфа-прес, 2007. - 144с.

50

24

Економічне обґрунтування інженерних рішень

М. Петрович,

А.В. Дубодєлова,

І.Г. Устінова,

І.І. Новаківський

Менеджмент організацій: методи виконання випускних робіт

Львів Львівська політехніка, 2000.- 160с.

50

Снитюк В. Є.

Прогнозування. Моделі. Методи. Алгоритми.

К: Маклаут, 2008-364с.

25

Страхарчук А.Я., Страхарчук В.П.

Інформаційні системи і технології в економіці

Київ.:УБС НБУ ; Знання,2010.-515 с

Ел.

Ред. М.Г.Твердохліб

Моделювання та інформаційні системи в економіці: Міжвід. наук. зб.

К.:КНЕУ, 2012, 175с.

Ел.

Балдін К.В.,

Уткін В.Б.

Інформаційні системи в економіці

М.: «Дашков і К», 2008 .- 395с.

Ел.

Солодухін С. В., Скрипник С. А.

Експертні та інтелектуальні системи в економіці

Запоріжжя : ЗДІА, 2008. - 94 c. : iл.

Ел.

За ред. д.е.н., проф. Н.П. Тихомирова

Інтелектуальні ін.-формаційні системи в економіці: Навчальний пос.

М.: Видавництво «Іспит», 2013. - 496 с.

Ел.

За ред. д.е.н., проф. Н.П. Тихомирова

Інтелектуальні інформаційні системи в економіці: Навчальний пос.

М.: Видавництво «Іспит», 2013. - 496 с.

Ел.

Горбань А. Г.

Програмування в Java

Полтавського державного технічного університету, 2008, 310 ст.

Ел.

2.2. Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки

25

Проектування та розробка WEB-сервісів

Бегун А.В., Камінський О.Є.

WEB - програмування

К.: КНЕУ, 2011, 327с.

Ел.

Пасiчнік О.Г., Пасiчнік О.В., Стеценко I.В.

Основи веб-дизайну

Вид. група BHV, 2009, 336 с.

Ел.

 

1

2

3

4

5

6

 

 

Матвієнко О.В., Бородкіна Л.І.

Інтернет-технології: Проектування Web-сторінки

– К.: ЦНЛ,  2004

2

Подольский С., Скиба С.,

Кожедуб О.

Разработка интернет-приложений в DELPHI.

СПб.: БХВ-Петербург, 2002.

1

Самсонов В.В., Єрохін А.Л.

Методи та засоби Інтернет-технологій: Навчальний посібник

Х.: Компанія СМІТ, 2008 - 264 с.

18

Эдвард Йордон

Управление сложными Интернет-проектами

 

/.- М.: Изд-во "Лори", 2002.- 344 с.

1

И.Квинт

HTML, XHTMLи CSS [Текст

 

].- СПб.: Питер,

.

2

Матвієнко О.В.

Internet-технології: проектування Web-сторінки: Навч. посібник

О.В.Матвієнк 2010.- 384с

4

Чейз, Николас

Active Server Pages 3.0 напримерах. Пер. с англ.-М.:

Издательский дом "Вильямс", 2001.- 352 с.

1

П.Вилтон, Д.МакПик

JavaScriptРуководство прог-раммиста[Текст]/.-

СПб.: Питер, 2009.- 720 с.

1

Григин, Игорь Евгеньевич

PHP5.1. Руководство прог-раммиста [Текст]

СПб.: Питер, 2006.- 490 с

4

Йордон Э.

Управление слож-ными Интернет-проектами

– М.: Лори, 2002.

1

Соломенчук В.

Интернет: краткий курс

– СПб.: Питер, , 2000

1

Норенков И.П.

Основы автоматизи-рованного проектирования

М,: Издательство МГТУ им. Баума-на, 2002. – 326 с.

1,

Ел.

26

Бізнес аналіз і архітектура систем

Томашевський В.М.

Моделювання систем

К.: Видавнича група BHV, 2005.- 352 с.

Ел.

Лега Ю.Г., Кожухівський А.Д., Кожухівська О.А., Олійник Г.Т.

Моделювання обчислювальних процесів і систем

РВВЧДТУ, Черкаси, 2009 – 203 с.

Ел.

Шарапов О.Д., Дербенцев В.Д., Семьонов Д.Є.

Системний аналіз

К.: КНЕУ, 2003. — 154 с.

10

 

1

2

3

4

5

6

 

 

Варенко В. М., Братусь І. В., Дорошенко В. С., Смольніков Ю. Б., Юрченко В. О.

Системний аналіз інформаційних процесів

К.:Університет “Україна”, 2013. – 203 с.

Ел.

Страхарчук А.Я., Страхарчук В.П.

Інформаційні системи і технології в економіці

Київ.:УБС НБУ ; Знання,2010.-515 с

Ел.

Гуржій А.М. та інші

Архітектура, принципи функціювання та керування  ресурсами ІВМ РС: Навч. посібник

Х.: Компанія СМІТ, 2003

100

Эрик Фримен, Элизбает Фримен, Кэтти Сьерра, Берта Бейтс

Паттерны проектирования; перевод с английского

СПб.: Питер, 2011.-646 с.

5

Э.Гамма, Р. Хелм, Р. Джонсон, Дж Влиссидес

Приемы объектно-ориен-тированного проектирования. Паттерны проектирования

.- СПб.: Питер,, 2011

1

А.Ф.Верлань, И.А.Чмырь, С.Д.Кузничен-ко, Л.Б.Коваленко.

Императивное программи-рование и объектно-ориентированное модели-рование: Java, UML, OCL : учебное пособие для студентов высших учебных заведений/

О.:Экология, 2013.-432 с.

10

Маклаков С.В

Моделирование бизнес-процесов  с ALLFusionProcessModeler(ВPwin4.1.). 

– М.: Диалог Мифи, , 2003

1

Томашевський В.М.

Вирішення практик-них задач методами комп’ютерного моделювання: нав-чальний посібник.

– К.: Видавнича група BHV, 2005

10

Томашевський В.М.

Моделювання систем: Підручник.

К.:«Корнійчук», 2001

20

Фаулер М., Скотт К.

UML/ Основы: Краткое руко вод-ство по унифициро-ванному язику мо-делирования– 2-е изд.

– СПб.: Символ-Плюс, 2002.

1

 

1

2

3

4

5

6

 

 

В.В.Литвинов, С.В.Голуб, К.М.Григорьев, В.Ю.Жигульська

Об’єктно орієнто-ване моделювання при проектуванні вбудваних систем і систем реального часу: навчальний пос іб.

– Черкаси: ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2011. – 80с.

10

за ред. В.В. Литвинова

Об'єктно –орієнто-ване моделювання при проектуванні вбудованих систем і систем реального часу.

Київ-Черкаси, Інтроліга ТОР, 2011р.

2

Тимченко А. А.

Основи системного проектування та системного аналізу складних об’єктів.

В 2-х частинах. - К.: Либідь, 2000

500

О.М.Томашевський, Г.Г. Цегелик, М.Б. Вітер, В.І. Дубук.

Інформаційні техно-логії та моделювання бізнес процесів

К.: ЦУЛ, 2012. -296с

10

27

Серверне WEB-програмування

Бегун А.В., Камінський О.Є.

WEB - програмування

К.: КНЕУ, 2011, 327с.

Ел.

Матвієнко О.В., Бородкіна Л.І.

Інтернет-технології: Проектування Web-сторінки

– К.: ЦНЛ,  2004

2

Подольский С., Скиба С., Кожедуб О.

Разработка интернет-приложе-ний в DELPHI.

СПб.: БХВ-Петербург, 2002.

1

Самсонов В.В., Єрохін А.Л.

Методи та засоби Інтернет-техноло-гій: Навчальний посібник

Х.: Компанія СМІТ, 2008 - 264 с.

18

Эдвард Йордон

Управление слож-ными Интернет-проектами

- М.: Изд-во "Лори", 2002.- 344 с.

1

И.Квинт

HTML, XHTML и CSS на 100%

- СПб.: Питер,  2010.- 384 с.

2+Ел.

Матвієнко О.В.

Internet-технології: проектування Web-сторінки: Навч. посібник

О.В.Матвієнк 2010.- 384с

4

Чейз, Николас

Active Server Pages 3.0 напримерах. Пер. с англ.-М.:

Издательский дом "Вильямс", 2001.- 352 с.

1

Матвієнко О.В., Бородкіна Л.І.

Інтернет-технології: Проектування Web-сторінки

– К.: ЦНЛ,  2004

2

Тригубенко І.Б., Олійник Г.Т., Панаско О.М.

 

Сучасні технології програмування в мережах: навчальний посібник.

– Черкаси: ЧДТУ,, 2010.

1+ Ел.

 

1

2

3

4

5

6

 

 

Олифер В.Г., Олифер Н.А.

Компьютерные сети. Принципы, технологии, прото-колы: учебник

– СПб.: Питер, 2007. – 958с.

5

Стивенс У.Р.

Протоколы ТСР/ІР. Практическое руководство

– СПб.: Невский диалект; БХВ-Петербург, 2003. – 672с.

1

Подольский С., Скиба С., Кожедуб О.

Разработка интер-нет-приложений в DELPHI.

СПб.: БХВ-Петербург, 2002.

1

Фаронов В.

Delphi2005. Разработка перило-жений для баз данных и Интернета.

– СПб.: Питер, , 2006.

1

Соколов А.В.

Степенюк О.М

Методы инфор-мационной защиты объекта и компью-терных сетей

М.: Триумф, 2002. – 797 с

3

28

Створення і дослідження імітаційних проектів

Снитюк В.Є.

Програмування. Моделі. Методи. Алгоритми: навч. посібник.

К.: Маклаут, 2008.

14

Черняк О.І., Захарченко П.В.

Інтелектуальний аналіз даних: Підручник

Знання, 2014 С. 599

Ел.

 

Стеценко І. В.  

Моделювання систем: навч. Пос.

- Черкаси : ЧДТУ, 2010. - 399 с. -

Ел.

 

О. Ф. Волошин, С.О. Мащенко

Моделі та методи прийняття рішень: навч. посібник. –

 

К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київсь-кий універси-тет», 2010.– 336 с.

Ел.

ресурс

 

29

Аналіз великих даних

Стеценко І. В.  

Моделювання систем: навчальний посібник .

- Черкаси : ЧДТУ, 2010. - 399 с. -

Ел.

О. Ф. Волошин, С.О. Мащенко

Моделі та методи прийняття рішень: навч. посібник. –

 

К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київсь-кий універси-тет», 2010. – 336с.

Електронний ресурс

В.С. Пономаренко

Проектування інформа-ційних систем :Посібник

К.: Видав. центр «Академія», 2007.-486 с.

1

Снитюк В.Є.

Програмування. Моделі. Методи. Алгоритми:навч.пос

К.: Маклаут, 2008.

14

Литвин В.В., Пасічник В.В., Яцишин Ю.В

Інтелектуальні системи Підручник

Новий Світ-2000, 2012 р. 406 с

1

 

1

2

3

4

5

6

 

 

Довбиш А.С. /А.С. Довбиш.–

Основи проек-тування інтелек-туальних систем:  навч.посібник

Суми: Вид-во СумДУ, 2009.– 171 с.

1

30

Моделі, технології проектування та управління  інформаційними системами

за ред. В.В. Литвинова

Об'єктно –орієнто-ване моделювання при проектуванні вбудованих систем і систем реального часу.

Київ-Черкаси, Інтроліга ТОР, 2011р.

2

Маклаков С.В.

Моделирование бизнес-процесов  с ALLFusionProcessModeler(ВPwin4.1.). 

Диалог Мифи, 2003.

1,

Ел.

Ред. М.Г.Твердохліб

Моделювання та інформаційні системи в економіці: Міжвід. наук. зб.

К.:КНЕУ, 2012, 175с.

Ел.

Устинова Г.М.

Информационные системы менедж-мента: Основные аналитические тех-нологии в поддерж-ке принятия реше-ний: уч. пособие.

DiasSoftUP, 2000.

10

Стеценко  І. В.  .

Моделювання систем: навчальний посібник

- Черкаси : ЧДТУ, 2010. - 399 с. -

Ел.

Валях Е.

Последовательно-паралельные вычисления.

— М.: Мир, 1985

5

Лупенко С.А.,  Луцків А.М, Пасічник В.В.

Паралельні та роз-поділені обчислен-ня. Навч. посібник.

 

 

31

Мультизадачне програмування

Головкин Б.А.

Расчет характерис-тик и планирование паралельних вичис-лительных процессов.

Изд-во: М.: Радио и связь, 1983.

3

Миренков Н.Н.

Паралельное программирование для многомодульных вычислительных систем.

Изд-во: М.: Радио и связь, 1989.

1

Р.Бэба

Программирование на паралельних вычислительных системах

— М.: Мир, 1991

3

 

1

2

3

4

5

6

 

 

Хокни Р., Джессхоуп К.

Паралельные ЭВМ: архитектура, программирование.

 

Изд-во: М.: Радио и связь, 1986.

1

В.Е.Котова.

Элементы параллельного программирования

Изд-во: М.: Радио и связь.

2

Абрамов С.А.

Задачи по программированию

М.: Наука, 1988.

149

Томашевський В.М.

Вирішення практик-них задач методами комп’ютерного мо-делювання: нав-чальний посібник.

«Корнійчук», 2001

20

Богачев К.Ю.

Основы параллельного программирования

- М.: БИНОМ. Лаб. знаний, 2003.

1,

Електронний ресурс

Гома X

UML. Проектирование систем реального времени, па­раллельных и распределенных приложений

..-М.: ДМ К Пресс. 2002.-704 с.

1,

Електронний ресурс

Жуков І.,

Корочкін О.

Паралельні та розподілені обчислення

- К.: Корнійчук, 2005.-226 с.

1,

Електронний ресурс

Немнюгин С. Стесик О.

 

Параллельное программирование длямногопроцес-сорныхвычисли-тельных систем.

- СПб.: БХВ-Петербург, 2002.-400 с.

 

1

Електронний ресурс

Эндрюс Г

 

Основы многопоточного, параллельного и распределенного програмирования.: Пер. с англ.

-М.: Изд. Дом «Виль -ямс», 2003.-512 с.

 

1,

Електронний ресурс

Андреев, А. А

 

Введение в Интернет - образование : учеб. пособ.

. - М. : Логос, 2003. - 76 с.: ил.+ ел. опт. диск (CD-ROM).

Електронний ресурс

П. П. Воробієнко, Л. Н. Нікітюк, П. І. Резніченко.

Телекомунікаційні та інформаційні мережі : підруч. для студ. ВНЗ 

- К. : САММІТ-КНИГА, 2010. - 640 с.

Електронний ресурс

32

Моделі та методи хмарних технологій

Риз Д.

 

Облачные вычисления.: пер. с англ. под ред. О. Кокоревой.

– СПб.: Изд-во: БХВ-Петербург, 2011. – 288 с.

Електронний ресурс

 

1

2

3

4

5

6

 

 

Сафонов В.

 

Платформа облач-ных вычислений Microsoft Windows Azure: Уч. пособие.

Бином. Лаборато-рия знаний, 2013. – 240 с.

Ел.

Сейдаметова З.С., Аблялимова Э.И., Меджитова Л.М., Сейтвелиева С.Н., Темненко В.А.

Облачные технологии и образование: под общ. ред. З.С. Сейдаметовой.

– Симферополь: «ДИАЙПИ», 2012

Ел.

Фингар П.

 

Dot.Cloud: облачные вычисления - бизнес-платформа XXI века.: пер. с англ. А. Захарова.

– М.: Аквамариновая Книга, 2011. – 256 с.

Ел.

Норенков И.П.

Основы автоматизи-рованного проектирования

М,: Издательство МГТУ им. Баумана, 2002. – 326 с.

1,

Ел.

Бузовський О.В., Чебаненко Т.М.

Технології автома-тизованого проекту-вання комп’ютер-них систем

К.: Електронне видання  2012, 268с,: ил.

Ел.

33

Продуктивність обчислювальної інфраструктури

Антонов В.М.

 

Сучасні комп’ю-терні мережі.

К.: МК-Прес, 2005

5

Зайченко О. Ю.

Комп’ютерні мере-жі: Навчальн.  пос.

К.:Видавничий дім«Слово», 2010.

20

Буров Є

Компютерні мережі

– Львів: БаК, 2003. – 584с.

2

Лозікова Г.М.

Комп’ютерні мере-жі: навчально- методичний посібн.

– К.: ЦНЛ, 2004. –128с.

2

Норткатт С., Новак Дж, Маклахлен Д

Обнаружение втор-жений в сеть: Настольная книга специалиста по системному пограммированию

– М.: Лори, ,, 2001. – 384с.

1

Олифер В.Г., Олифер Н.А.

Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: учебник

– СПб.: Питер, 2007. – 958с.

5

Стивенс У.Р.

Протоколы ТСР/ІР. Практическое руководство

– СПб.: Невский диалект; БХВ-Петербург, 2003. – 672с.

1

 

 

Гуржій А.М. та інші

Архітектура, прин-ципи функціювання та керування  ресур-сами ІВМ РС: Навч. посібник

Х.: Компанія СМІТ, 2003

100

 

1

2

3

4

5

6

34

Комплексна автоматизація підприємства на базі "1С-Підприємство"

Зелинский С.Э.

Автоматизация учета персонала: Практическое пособие.

ЦУЛ, 2003.

5

Ладанюк А.П.

Основи системного аналізу: навчальний посібник.

Вінниця:  Нова книга, 2004.

4

Кальченко  А.Г.

Основи логістики: навчальний посібн.

– К.: Знання, 1999.

62

Устинова Г.М.

Информационные системы менедж-мента: Основные аналитические тех-нологии в поддерж-ке принятия реше-ний: учебное пособ.

- СПб.: DiasSoftUP, 2000.

 

10

Ямпольський Л.С., Лавров О.А.

Штучний інтелект у плануванні та уп-равлінні виробниц-твом: підручник.

– К.: Вища школа, 1995.

34

Перевозчикова О.Л.

Основы системного аналізу об’єктів та процесів автоматизації.

ВД Академія, 2003.

1

Корнєв В.П.,
Мельохіна О.П.,
Бондаренко Н.О.,
Лободзинська Т.П.

Інформаційні систе-ми і технології в обліку. Система 1С: Підприємство v 7.7: навч. посібник НТУУ «КПІ»

– Київ : НТУУ «КПІ», 2011. - Назва з екрана.

Електронний ресурс

1.2. Цикл дисциплін фундаментальної підготовки

35

Екстремальне програмування

 

 

Астелс Д., Миллер Г., Новак М.

 

Практическое руко-водство по екстре-мальному программированию.

М.: Вильямс, 2002.

1

Бек К.

Экстремальное программирование.

СПб.: Питер, 2002.

1

Бек К.

Экстремальное программирование: разработка через тестирование.

СПб.: Питер, 2003.

1

Калбертсон

Быстрое тестирование.

М.: Вильнюс, 2002.

1

Коберн А.

Быстрая разработка програмного обеспечения.

– М.: Лори, , 2002.

1

 

 

 

В.о. ректора ЧДТУ ЧДТУ                                            О.О. Григор

 

Таблиця 11.3

 

Перелік фахових періодичних видань

 

№ з/п

Найменування фахового періодичного видання

Роки надходження

1

Информационные технологии

2006-2016

2

Инфокоммуникационные технологии

2009-2016

3

Мир ПК

2001-2016

4

Hi-tech

2009-2016

5

Домашний ПК

2005-2016

6

Chip

2007-2016

7

Управляющие системы и машины

2006-2016

8

Вісник КПІ

2008-2016

9

Вісник КНУТиД

2008-2016

10

Вісник ВПІ

2008-2016

11

Вісник ЧДТУ

2008-2016

12

Вісник ХНУ

2008-2016

13

Защита информации

2008-2016

14

LAN- магазин

2005-2014

15

Компьютерная практика. Пособие для профессионалов

2004-2016

16

Компьютерное проектирование и докуметооборотов

2008-2016

17

Мир ПК

2008-2016

18

PC Word

2007-2016

19

Системні дослідження і інформаційні технології

2002-2016

20

CАПР і графіка

2003-2016 р.

21

Мир психологии

2005-2016

22

Педагогіка і психологія

2003-2015

23

Психология в вузе

2003, 2005, 2010-2016

24

Вісник ЧДТУ. Серія технічні науки

2003-2016

 

 

В.о. ректора ЧДТУ                                            О.О. Григор