,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Триус Юрій Васильович

Триус Юрій Васильович

Завідувач кафедри комп’ютерних наук та системного аналізу  Черкаського  державного технологічного університету, професор, доктор педагогічних наук, кандидат фізико-математичних наук.

У ЧДТУ працює з 1 вересня 2008 року спочатку професором кафедри  комп’ютерних технологій, а з 1 вересня 2012 року завідувачем цієї кафедри (з 3 липня 2014 року кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій управління).   

Закінчив з відзнакою Полтавський державний педагогічний інститут імені В.Г. Короленка у 1978 році за спеціальністю «математика» і одержав кваліфікацію вчителя математики середньої школи.

З вересня 1983 року по жовтень 1986 року навчався у стаціонарній аспірантурі Київського державного педагогічного інституту імені О.М. Горького за спеціальністю «Обчислювальна математика».

У жовтні 1987 року у Київському державному університеті імені Т.Г. Шевченка захистив кандидатську дисертацію з фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.09 – математична кібернетика на тему «Ітераційні процеси з накопичуванням для розв’язування деяких задач недиференційованої оптимізації».

28 грудня 2005 року захистив докторську дисертацію з педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (інформатика) на тему «Комп’ютерно-орієнтовані методичні системи навчання математичних дисциплін у вищих навчальних закладах».

Вчене звання «Професор кафедри прикладної математики» присвоєне 21 червня 2007 року.

Брав участь у понад 100 всеукраїнських і міжнародних наукових конференціях, є ініціатором і організатором Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і техніці» (ІТОНТ), яка проводилась 9 разів і широко відома в Україні та за її межами. Був одним із організаторів та очільником у 1997–2002 рр. черкаського осередку Наукового товариства імені Т. Шевченка. Член спеціалізованих вчених рад з захисту докторських і кандидатських дисертацій Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (Д 26.053.03) та Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України (Д 26.459.01), член редакційних колегій кількох фахових наукових журналів з технічних і педагогічних наук.

Професор Ю.В. Триус має такі нагороди: нагрудний знак «Відмінник освіти України» (18.11.1996 р., Наказ Міністерства освіти України  №672-к, посвідчення №20701), Почесна грамота Міністерства освіти України (21.05.2001 р., Наказ Міністерства освіти України  №348-к), нагрудний знак Міністерства освіти і науки України  «За наукові та освітні досягнення» (27.02.2015 р., Наказ Міністерства освіти і науки України  №54-к, посвідчення №13).

Професор Ю.В. Триус є науковим керівником 10 аспірантів зі спеціальностей 05.13.06 – інформаційні технології, 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті, 13.00.02 – теорія і методика навчання (математика, інформатика), троє з яких (Бакланова М.Л., Гришко Л.В., Герасименко І.В.) успішно захистили кандидатські дисертації, є науковим консультантом одного докторанта зі спеціальності 13.00.10 – інформаційно-комунікаційні технології в освіті.

Науково-дослідна роботаведеться проф. Триусом Ю.В. за такими основними напрямами:

 • створення інформаційних управляючих систем і технологій в галузі економіки, науки й освіти;
 • математичні методи прийняття рішень в інтелектуальних системах;
 • теорія та методи оптимізації і дослідження операцій;
 • розробка моделей, методів, технологій і засобів електронного навчання;
 • розробка і впровадження комп’ютерно-орієнтованих систем навчання математичних та інформатичних дисциплін.

Професор Ю.В. Триус викладає такі дисципліни: «Теорія алгоритмів», «Організація баз даних та знань», «Теорія прийняття рішень», «Методи еволюційного моделювання в економіці», «Нечіткі моделі і методи в системах прийняття рішень», «Штучні нейронні мережі в комерції та бізнесі» для студентів комп’ютерних та економічних напрямів підготовки і спеціальностей.

Кількість наукових і методичних праць180, з них 5 монографій і навчальних посібників.

Науково-педагогічний стаж34 роки.

 

Основні науково-методичні публікації за 2010-2014 р.р.:

Монографії

 

 1. Інформаційно-аналітична система контролю і оцінювання навчальних досягнень студентів ВНЗ. Монографія / А.А. Тимченко, Ю.В. Триус, І.В. Стеценко, Л.П. Оксамитна, В.М. Франчук, Г.О. Заспа, Д.П. Тупицький, О.В. Тьороло, І.В. Герасименко. –  Черкаси: МакЛаут, 2010. – 300 с.
 2. TryusY., YatskoO. Theoreticalandpracticalaspectsofcomputercourse«InformationTechnology» forblended  learningoffuture economists  // E-learning & Lifelong Learning, Monograph:  Sc. Editor Eugenia Smyrnova-Trybulska, University of Silesia Katowice, Studio-Noa, 2013, 587 p., pp.329-342.
 3. Розробка і використання web-сервісів для розв’язування задач економічного моделювання і прийняття рішень / Ю.В. Триус, С.О. Говорухін, К.І. Галасун, Є.В. Магер, Б.Л. Ткаченко  // Інформаційні технології та моделювання в економіці: на шляху до міждисциплінарності: Монографія / За ред. д.ф.-.м.н., проф. Соловйова В.М. та ін. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. ­ – 408 с. – С. 347-364.
 4. Tryus Y., Kachala T. INNOVATIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN BLENDING LEARNING FUTURE IT PROFESSIONALS IN THE TECHNICAL UNIVERSITIES OF UKRAINE/ E-learning and Intercultural Competences Development in Different Countries // Monograph. Scientific Editor - Eugenia Smyrnova-Trybulska / Katowice - Cieszyn: Studio-Noa for University of Silesia in Katowice, Faculty of Ethnology and Sciences of Education in Cieszyn. Printed in Poland. – 2014. – PP. 157-176.

Навчальні і методичні посібники

 1. Система електронного навчання ВНЗ на базі MOODLE: Методичний посібник / Ю. В. Триус, І. В. Герасименко, В. М. Франчук // За ред. Ю. В. Триуса. – Черкаси, 2012– 220 с.
 2. Триус Ю.В., Галасун К.І. Нечіткі моделі і методи в системах прийняття рішень // Посібник для студентів спеціальностей «Системи і методи прийняття рішень» і  «Інформаційні управляючі системи і технології». – Черкаси: ЧДТУ, 2014. – 108 с.

Статті

 1. Триус Ю.В., Триус В.Ю. Оптимізація багатоекстремальних функцій за допомогою гібридних методів у середовищі MatlabR2007a// Вісник Черкаського університету. Серія Прикладна математика. Інформатика. – Випуск 172. – Черкаси: ЧНУ, 2010. – С. 104 – 122.
 2. Триус Ю.В. Мобільні математичні середовища: сучасний стан та перспективи розвитку / Словак К.І., Семеріков С.О., Триус Ю.В. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць./Педрада. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова,  2011. – №12(19). – С. 102 –109.
 3. Інформаційно-аналітична система управління навчальним процесом ВНЗ / Триус Ю.В., Стеценко І.В., Герасименко І.В., Гриценко В.Г. // Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць. Випуск 9.– Херсон: Видавництво ХДУ, 2011. – С. 39-48.
 4. Триус Ю.В. Інноваційні інформаційні технології у навчанні математичних дисциплін// Вісник Національного університету «Львівська політехніка» / Серія «Інформатизація вищого навчального закладу». – Львів, 2012. – Випуск №731. – С. 76-81.
 5. Триус Ю.В., Герасименко І.В. Комбіноване навчання як інноваційна освітня технологія у вищій школі // Теорія та методика електронного навчання: збірник наукових праць. Випуск ІІІ. – Кривий Ріг: Видавничий відділ НметАУ, 2012. – С. 299-308.
 6. Tryus Y., Kachala T. Cloud technologies in management and educational process of Ukrainian technical universities// Інформаційнітехнологіївосвіті. Збірникнауковихпраць. – Херсон: ХДУ. – Випуск19. – 2014. – С. 22-33.
 7. Триус Ю.В., Манько М.О. Web-орієнтовна консультаційна експертна система з методів оптимізації / Вісник Черкаського університету. Серія Прикладна математика. Інформатика. – №18 (311).2014. – Черкаси: ЧНУ, 2014. – С. 99-114.