,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Напрями і спеціальності

Спеціальність

122 – комп’ютерні науки

Освітні програми

«Інформаційні управляючі системи та технології»

«Програмне та інформаційне забезпечення робототехніки»

 

Освітнірівні:

 • Бакалавр
 • Магістр
 • Доктор філософії (у галузі комп’ютерних наук)
 • Кваліфікація:бакалавр комп’ютерних наук, фахівець з інформаційних технологій
 • Термін навчання – 4 роки
 • Форма навчання:денна, заочна
 • Кваліфікація:магістркомп’ютерних наук,аналітик комп’ютерних систем
 • Термін навчання – 1,5 роки
 • Форма навчання:денна
 • Кваліфікація:доктор філософії (у галузі комп’ютерних наук)
 • Термін навчання – 4 роки
 • Форма навчання:денна

 

Фахівці за спеціальністю «Комп’ютерні науки»готуються як фахівці широкого профілю для участі в різноманітних сферах діяльності, що вимагають фундаментальних знань з вищої математики, інформатики, інформаційних і комп’ютерних систем та технологій, природничих та соціально-економічних дисциплін, а також вмінь з проектування і розробки інформаційних систем з використанням сучасних засобів і мов програмування, web-орієнтованих і хмарних технологій.

Освітня програма «Інформаційні управляючі системи та технології», у якій поєднано фундаментальні знання комп’ютерних наук, програмної та комп’ютерної інженерії з сучасними методами прийняття рішень, системного аналізу та інформаційними технологіями проектування і розробки інформаційних управляючих систем для практичної діяльності в державному управлінні, промисловості, економіці, бізнесі, фінансовій та соціальній сферах.

В освітній програмі «Програмне та інформаційне забезпечення робототехніки», крім базових напрямків підготовки IT-фахівців (програмування, бази даних, хмарні і мобільні технології), систем і методів прийняття рішень, штучного інтелекту, особлива увага приділяється науковим основам робототехнічних систем, їх аналізу методами комп'ютерного моделювання,проектуванню і створенню програмного та інформаційного забезпечення для інтелектуальних роботехнічних систем.

Мета зазначених освітніх програм– підготовка фахівців з комп'ютерних наук та інформаційних технологій, які володіють цінними знаннями з технологій майбутнього – технологій штучного інтелекту та інтелектуальних робототехнічних систем, що будуть вигідно їх відрізняти на міжнародному ринку IT-послуг.

 

Професійні перспективи:

 

 • розробка та впровадження в експлуатацію автоматизованих систем обробки інформації та управління;
 • використання сучасних інформаційних технологій для побудови автоматизованих систем обробки інформації та управління для високопродуктивних локальних комп’ютерних мереж та мережі Інтернет;
 • проектування і розробка інтелектуальних інформаційних управляючих систем для забезпечення діяльності органів держаної влади, підприємств різних форм власності, банків і небанківських фінансових установ, податкової інспекції, малого і середнього бізнесу засобами web-орієнтованих і CASE технологій, мультимедійних та хмарних технологій.

 

Посади випускників:

бакалаври:

 • фахівець з інформаційних технологій;
 • фахівець із сучасних інформаційно-аналітичних технологій;
 • фахівець комп’ютерних систем;

магістри:

 • прикладний програміст,
 • адміністратор баз даних,
 • тестувальник програмного забезпечення,
 • інженер з автоматизованих систем керування виробництвом,
 • інженер з комп’ютерних систем,
 • аналітик комп’ютерних систем,
 • аналітик з комп’ютерних комунікацій,
 • менеджер і керівник ІТ-проектів.

 

Практична діяльність:

 

діяльність у сфері інформатизації:

 • надання консультацій з питань інформатизації та комп’ютеризації;
 • надання консультацій стосовно типу і конфігурації комп'ютерних технічних засобів та використання програмного забезпечення: аналіз інформаційних потреб користувачів і пошук оптимальних рішень;
 • розробка програмного забезпечення за допомогою сучасних мов програмування та інформаційних технологій і надання відповідних консультацій;
 • розробка стандартного програмного забезпечення: створення, випуск і реалізація (продаж, прокат та (або) надання ліцензій) системних пакетів програм, службових та ігрових програм;
 • інші види діяльності у сфері розробки програмного забезпечення: надання консультацій з питань створення програмного забезпечення та надання допомоги щодо технічних аспектів комп'ютерних систем; розробка індивідуального програмного забезпечення (на замовлення) та адаптування пакетів програм до специфічних потреб користувачів; розробка веб- і мобільних додатків; надання послуг з системного аналізу, програмування і супроводу, а також спеціалізованих послуг у сфері інформатизації, що не належать до інших груп;

 

діяльність з обробкиданих:

 • обробка даних із застосуванням програмного забезпечення користувача або власного програмного забезпечення; повна обробка, підготовка та введення даних; експлуатація на довготривалій основі комп'ютерної техніки, що належить іншим користувачам; надання місця у веб-мережі;
 • діяльність, пов'язана з базами і банками даних, з інтелектуальним аналізом даних;
 • надання даних у певному порядку чи послідовності шляхом їх вибирання чи прямого доступу до даних (автоматизоване ведення даних); публікація будь-якої інформації в Інтернеті;
 • створення баз даних в оперативному режимі он-лайн; створення в оперативному режимі каталогів, адресних списків тощо; діяльність, пов'язана з порталами; пошук у веб-мережі.

 

Професійні можливості:

 

 • формування програм розробки та дослідження комп’ютеризованих систем обробки інформації та управління;
 • виконання проектних та науково-дослідних робіт з створення і впровадження в експлуатацію автоматизованих систем обробки інформації та управління, робототехнічних систем;
 • планування та організація технологічних процесів обробки інформації та вирішення управлінських завдань;
 • застосування засобів і систем автоматизації та автоматизованого керування технологічними та соціально-економічними процесами.

 

Основні напрями наукових досліджень:

 

 • створення новітніх інформаційних технологій та впровадження їх в техногенні сфери виробництва;
 • поліпшення діючих виробничих технологій за рахунок впровадження новітніх інформаційних технологій;
 • розробка ефективних проектів та програм комп’ютеризації та інформатизації різних сфер діяльності людини;
 • розробка сучасних видів забезпечення комп’ютеризованих і робототехнічних систем: методичного, організаційного, інформаційного та програмного забезпечення.

 

124 – системний аналіз

Освітня програма

«Системи і методи прийняття рішень»

Освітнірівні:

 • Бакалавр

- Кваліфікаціябакалаврсистемного аналізу, фахівець з інформаційних технологій
- Термін навчання – 4 роки
- Форма навчання:денна, заочна

 •  Магістр

- Кваліфікація:магістрз системного аналізу,аналітик комп’ютерних систем
- Термін навчання – 1,5 роки
- Форма навчання:денна

 

Системний аналіз є спеціальністю, в якому поєднано методологію і досягнення математичних і прикладних наук. Системний аналіз у технічній галузі орієнтований на вирішення складних проблем аналізу та створення комп’ютерних, інформаційних та інших технічних систем, і ґрунтується на принципах інженерних наук, імітаційному та математичному моделюванні об’єктів і процесів.

Фахівці за спеціальністю «Системний аналіз»готуються як фахівці широкого профілю для участі в різноманітних сферах діяльності, що вимагають фундаментальних знань з вищої математики, інформатики, інформаційних і комп’ютерних систем та технологій, природничих та соціально-економічних дисциплін, а також вмінь з проектування і розробки інформаційних систем з використанням сучасних засобів і мов програмування, web-орієнтованих і хмарних технологій.

 Освітня програма «Системи і методи прийняття рішень»поєднує фундаментальні знання прикладної математики, комп’ютерних та фінансово-економічних наук з сучасними методами прийняття рішень, системного аналізу та інформаційними технологіями для проектування і розробки систем підтримки прийняття рішень, інтелектуальних інформаційних систем для практичної діяльності в державному управлінні, промисловості, економіці, бізнесі, фінансовій та соціальній сфері (охорона здоров’я, освіта).

Робочий інструментарій системного аналітика: методи математичного і комп’ютерного моделювання, системного аналізу, оптимізації та дослідження операцій, інтелектуальні технології планування, прогнозування і прийняття рішень.

 

Професійні перспективи:

 

 • правління, аналіз і програмування діяльності підприємств, організацій і банків, аналітичних відділів міністерств, податкової інспекції, відділів валютних, товарних і фондових ринків Міністерства фінансів України і Міністерства економіки України, аналітичні відділи спецслужб, пенсійні фонди, центри проектування баз даних;
 • застосування системного аналізу, побудова математичних моделей, використання системних методів для проектування систем підтримки прийняття рішень;
 • проектування, розробка та впровадження в експлуатацію систем підтримки прийняття рішень;
 • проектування та створення інтелектуального програмного та інформаційного забезпечення,
 • аналіз і узагальнення діяльності організацій та підприємств,
 • виявлення закономірностей і тенденцій, проблем, визначення правил і шляхів формування та прийняття рішень.

 

Посади випускників:

бакалавр:

 • фахівець з системного аналізу;
 • фахівець з інформаційних технологій;
 • фахівець з сучасних інформаційно-аналітичних технологій;
 • фахівець комп’ютерних систем;
 • фахівець зі знанням математичних методів прийняттярішень;

 

магістр:

 • системний аналітик на підприємствах виробничої та невиробничої сфери;
 • консультант з системних питань,
 • математик-аналітик з дослідження операцій,
 • інженер-математик,
 • інженер-програміст;
 • інженер-програміст бізнес-додатків та Internet-технологій в системах прийняття рішень;
 • інженер-дослідник;
 • інженер з організації управління виробництвом.

 

Практична діяльність:

 

діяльність у сфері інформатизації:

 • надання консультацій з питань інформатизації;
 • надання консультацій стосовно типу і конфігурації комп'ютерних технічних засобів та використання програмного забезпечення: аналіз інформаційних потреб користувачів і пошук найоптимальніших рішень;
 • розробка програмного забезпечення та надання відповідних консультацій;
 • розробка стандартного програмного забезпечення: створення, випуск і реалізація (продаж, прокат та (або) надання ліцензій) системних пакетів програм, службових та ігрових програм;
 • інші види діяльності у сфері розробки програмного забезпечення: надання консультацій з питань створення програмного забезпечення та надання допомоги щодо технічних аспектів комп'ютерних систем; розробка індивідуального програмного забезпечення (на замовлення) та адаптування пакетів програм до специфічних потреб користувачів; розробка веб-сторінок; надання послуг з системного аналізу, програмування і супроводу, а також спеціалізованих послуг у сфері інформатизації, що не належать до інших груп;

діяльність з обробкиданих:

 • обробка даних із застосуванням програмного забезпечення користувача або власного програмного забезпечення; повна обробка, підготовка та введення даних; експлуатація на довготривалій основі комп'ютерної техніки, що належить іншим користувачам; надання місця у веб-мережі;
 • діяльність, пов'язана з базами і банками даних, інтелектуальним аналізом даних;
 • надання даних у певному порядку чи послідовності шляхом їх вибирання чи прямого доступу до даних (автоматизоване ведення даних); публікація будь-якої інформації в Інтернеті;створення баз даних в оперативному режимі он-лайн; створення в оперативному режимі каталогів, адресних списків тощо; діяльність, пов'язана з порталами; пошук у веб-мережі.

 

Професійні можливості:

 • вирішення сучасними методами інформаційно-комп’ютерних технологій актуальних задач для прийняття ефективних оперативних та стратегічних рішень в галузях практичної економіки;
 • підтримка прийняття ефективних оперативних та стратегічних рішень в галузях економіки та бізнесу, менеджменті та маркетингу;
 • підтримка рішень в управлінні фінансовою, банківською і страховою діяльністю в умовах неповноти інформації та з врахуванням ризиків;
 • застосування засобів і систем автоматизації процесів підтримки виробничих рішень;
 • розробка комп’ютеризованих систем підтримки виробничих рішень;
 • впровадження систем автоматизації процесів управління виробничою діяльністю;
 • робота в державних установах, банківській сфері, страхових компаніях, біржах, інформаційно-аналітичних центрах стратегічних досліджень та інших установах.

 

Основні напрями наукових досліджень:

 • аналіз та розробка математичного, програмного та інформаційного забезпечення інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень та експертних систем, орієнтованих на економіку та бізнес;
 • аналіз проблем комп’ютеризації підприємств, розробка моделей і методів обробки інформації в автоматизованих системах;
 • економіко-математичні дослідження прикладних задач у виробничій сфері та інфраструктура підприємств.