,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Інформаційне забезпечення

Підручники

 

Забезпечення підручниками, навчальними посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою за напрямом підготовки 6.170103 «Управління інформаційною безпекою» (125 «Кібербезпека»)

Найменування навчальної дисципліни

Автор підручника (навчального посібника тощо)

Найменування підручника (навчального посібника тощо)

Найменування видавництва, рік видання

Кільк. при-мірн.

1

Iсторiя України

Бойко О.Д.

Історія України: Посібник для студентів вузів. - 2-е вид.

К.: Видавничий центр „Академія", 2001. Укр. мова

102

За ред. Сливки Ю.

Історія України: Підручник

Львів: Світ, 2003.  Укр. мова

50

Гончарук П.С.

Історія України з найдавніших часів до початку ХХ ст.: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, 2-е видання

К.:ЦУЛ, 2009. Укр. мова

1

О.М. Бут, М.І.Бушин, Ю.І. Вовк

Історія України: проблемні лекції: для студентів неісторичних спеціальностей ВНЗ: навчальний посібник.

Черкаси: Черкаський державний технологічний університет, 2012. Укр. мова

43

2

Історія української культури

Бокань В.

Культурологія: Навчальний посібник для студентів вузів

К.: МАУП, 2000. Укр. мова.

14

Бойко А.І.

Конспект лекцій з культурології

Черкаси: ЧДТУ, 2004. Укр. мова

212

Піча В.М.

Культурологія: Навчальний посібник для студентів вузів

Львів: „Новий Світ-2000”, 2004. Укр. мова

5

Б.О. Парахновський, Р.І. Погорілий,

М.А. Собуцький

Культурологія: Навчальний посібник

К.: ВД „Академія”, 2003. Укр. мова

10

Л.Л.Матвєєва

Культурологія. Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів вузів

К.: Либідь, 2005. Укр. мова

289

3

Культурологія

В.Бокань

Культурологія: Навчальний посібник для студентів вузів

К.: МАУП, 2000. Укр. мова.

14

А.І.Бойко

Конспект лекцій з культурології

Черкаси: ЧДТУ, 2004. Укр. мова

212

В.М Піча.

Культурологія: Навчальний посібник для студентів вузів

Львів: „Новий Світ-2000”, 2004. Укр. мова

5

Б.О. Парахновський,

Р.І. Погорілий,

М.А Собуцький.

 

 

Культурологія: Навчальний посібник

К.: ВД „Академія”, 2003. Укр. мова

10

Л.Л.Матвєєва

Культурологія. Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів вузів

К.: Либідь, 2005. Укр. мова

289

4

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Г.Р.Передрій

Лінгвістичний аналіз. Практикум.

К.: Видавничий центр „Академія”, 2005. Укр. мова

26

І.П. Ющук

Практикум з правопису української мови

К.: Освіта, 2000.

30

В.Т. Савицький

Діловодство та архівна справа у вищій школі

Хмельницький: ПП Ковальський В.В., 2005.

3

Л.П. Погиба

Складання ділових паперів

К.: Либідь, 2002.

80

5

Фiлософiя

А. І. Бойко,

О. М. Кожем'якіна,

І. П. Гудима

Філософські проблеми ХХІ століття: [монографія]

Черкаси : [Гордієнко Є. І.], 2016 . ─ 210 с.

1

М.П.Мозгова

Київська духовна академія 1819-1920. Філософський спадок

К.: „Книга”, 2004.

12

В.П.Матвиенко

Желаемое и действительное. Правы ли классики: О некоторых практических последствиях совершенного К.Марксом отрыва материального от идеального в теории диалектического развития

К.: Наукова думка, 2003.

1

Платон

Держава. Переклад з давньогрецької та коментарі

К.: „Основи”, 2000.

5

П. Фрейре

Формування критичної свідомості

К.: „Юніверс”, 2003.

12

А.Л. Данилюк

Вступ до філософії

Черкаси: ЧДТУ, 2004.

481

6

Етика ділового спілкування

Є. А. Подольська,

Кредитно-модульний курс з філософії: філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл.

Київ : Інкос, 2006

5

7

Англійська мова (за професійним спрямуванням)

И.П.Агабекян, П.И. Коваленко

Английский для технических вузов

Ростов-на-Дону: Феникс, 2002.

10

За ред. В.К.Шпака

Англійська мова для економістів і бізнесменів: Підручник для студентів вузів

К.: Вища школа, 2001.

450

За ред. В.К.Шпака

Англійська мова для повсякденного спілкування: Підручник для студентів вузів

К.: Вища школа, 2004.

930

Є.О. Мансі

Англійська. Тексти: Підручник для студентів інженерних, аграрних, медичних вузів

К.: ВЦ „Академія”, 2004.

50

Т.Ю.Полякова, Е.В. Синявская, О.И. Тынкова, Э.С. Улановская

Английский язык для инженеров: Учебник для студентов вузов

М.: Высшая школа, 2002.

86

8

Іноземна мова (професійна)

И.П.Агабекян, П.И. Коваленко

Английский для технических вузов

Ростов-на-Дону: Феникс, 2002.

10

За ред. В.К.Шпака

Англійська мова для економістів і бізнесменів: Підручник для студентів вузів

К.: Вища школа, 2001.

450

За ред. В.К.Шпака

Англійська мова для повсякденного спілкування: Підручник для студентів вузів

К.: Вища школа, 2004.

930

Є.О. Мансі

Англійська. Тексти: Підручник для студентів інженерних, аграрних, медичних вузів

К.: ВЦ „Академія”, 2004.

50

Т.Ю.Полякова, Е.В. Синявская, О.И. Тынкова, Э.С. Улановская

Английский язык для инженеров: Учебник для студентов вузов

М.: Высшая школа, 2002.

86

9

Розмовний практикум з іноземних мов

И.П.Агабекян, П.И. Коваленко

Английский для технических вузов

Ростов-на-Дону: Феникс, 2002.

10

За ред. В.К.Шпака

Англійська мова для економістів і бізнесменів: Підручник для студентів вузів

К.: Вища школа, 2001.

450

За ред. В.К.Шпака

Англійська мова для повсякденного спілкування: Підручник для студентів вузів

К.: Вища школа, 2004.

930

Є.О. Мансі

Англійська. Тексти: Підручник для студентів інженерних, аграрних, медичних вузів

К.: ВЦ „Академія”, 2004.

50

Т.Ю.Полякова, Е.В. Синявская, О.И. Тынкова, Э.С. Улановская

Английский язык для инженеров: Учебник для студентов вузов

М.: Высшая школа, 2002.

86

10

Вища математика

І.П.Коваленко

Вища математика: Навчальний посібник.

К.: Вища школа, 2006. - 343с.

150

В.П. Дубовик,

І.І.Юрик

Вища математика: Навчальний посібник.

К.: Вища школа, 2001. 1993. Укр. мова.

90

P.M. Дідковський,

В.В. Сисоєнко, В.О.Щерба 

Практикум з інтегрального числення: Частина 1. Невизначений інтеграл.

Черкаси: ЧДТУ, 2005. - 72с.

600

P.M.Дідковський,

В.В. Сисоєнко, В.О.Щерба 

Практикум з інтегрального числення: Частина 2. Визначений інтеграл.

Черкаси: ЧДТУ,2006. - 68с.

600

П.П.Овчинников,

Ф.П. Яремчук  В.М.Михайленко

Вища математика: Підручник. У 2-х ч. - 3-тє вид., випр.

К.: Техніка, 2003 Ч. 1. - 600с.

Ч. 2. – 2004. - 792с.

196

Г.Н.Берман

Сборник задач по курсу математического анализа.

М.: Наука, 2001.

836

В.Е.Гмурман

Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике.

М.: Высшая школа, 2001.

156

Под ред. Б.П.Демидовича

Задачи и упражнения по математическому анализу .

М.: Наука, 2001.

40

А.І..Щерба

Диференціальні рівняння та їх системи: Практикум з вищої математики.

Черкаси: ЧДТУ, 2006. - 75с.

500

А.І.Щерба

Практикум з математичної статистики 4.1.

Ч.:ЧДТУ, 2002. - 91с.

109

В.І.,Діскант

Л.Р. Береза

О.П Грижук.

Збірник задач з лінійної алгебри та аналітичної геометрії: Навчальний посібник.

К.: Вища школа, 2001. - 303с.

500

П.П. Овчинников,

Ф.П., Яремчук

 В.М. Михайленко

Вища математика: Підручник. У 2-х ч. - 3-тє вид., випр. - Ч. 1.

К.: Техніка, 2003. - 600с.

196

П.П. Овчинников,

Ф.П. Яремчук, В.М.Михайленко

Вища математика: Підручник. У 2-х ч. - 3-тє вид., випр. - Ч. 2.

К.: Техніка, 2004. - 792с.

196

Під ред. П.П. Овчинникова

Вища математика: Збірник задач: У 2-х ч./ – 2-ге вид. - Ч.1.

К.: Техніка, 2004. - 279с.

 

70

Під ред. П.П. Овчинникова

Вища математика: Збірник задач: У 2-х ч./ – 2-ге вид. - Ч.2.

К.: Техніка, 2004. - 376с.

70

Р.М Дідковський.,

В.В. Сисоєнко, В.О.Щерба

Практикум з інтегрального числення: Частина 1. Невизначений інтеграл.

Черкаси: ЧДТУ, 2005. - 72с.

600

Р.М Дідковський.,

 В.В Сисоєнко, В.О.Щерба

Практикум з інтегрального числення: Частина 2. Визначений інтеграл.

Черкаси: ЧДТУ, 2006. - 68с.

600

А.І.Щерба

Диференціальні рівняння та їх системи: Практикум з вищої математики.

Черкаси: ЧДТУ, 2006. - 75с.

727

А.І.Щерба,

А.М. Нестеренко, М.В.Губар

Функції багатьох змінних: Практикум з вищої математики.

Черкаси: ЧДТУ, 2005. - 80с..

700

11

Фізика

В.Є. Прямухін

Курс фізики. Механіка. Молекулярна фізика.

К.: ТОВ «Маклаут», 2002.

500

І.М Кучерук,

І.Т. Горбачук,

П.П. Луцик.

Т. І: Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка.

Т. ІІ: Електрика і магнетизм.

Т.ІІІ: Оптика. Квантова фізика.

2-ге вид., випр. – К: Техніка, 2006.

200

В.Є.Прямухін,

С.О. Колінько

Курс фізики Електрика.

Магнетизм

К.: ТОВ «Маклаут». 2009. – 148 с.

400

В.А. Ващенко, С.О. Колінько, М.О Бондаренко

Практикум з фізики для студентів інженерних спеціальностей. Частина І. «Механіка»

Черкаси: ЧДТУ, 2007. – 76с.

71

І.П. Гаркуша. та ін.

Загальний курс фізики: Збірник задач.

К.: Техніка, 2004. - 560с.

200

12

Інформатика

З.Я.Шпак

Програмування мовою С: Навч. посібник для студентів вузів.

–Л.: Оріяна-Нова, 2002.– 432 с.

 

40

Злобін Г. Г.

Основи інформатики, комп'ютерної техніки і комп'ютерних технологій

Київ : Каравела, 2007.

2

Іванов В. Г.

Карасюк В. В.

Гвозденко М. В.

Основи інформатики та обчислювальної техніки

Х. : Право, 2015.

елект. ресурс

Яковлева І.О.

Основи інформатики

Харків, 2003.

елект. ресурс

13

 

Інформаційна безпека держави

Гушко, С. В.

Управлінські інформаційні системи

Львів : Магнолія-2006, 2010.

1

В.М. Безрук

В.В. Баранник

Наукоемкие технологии в инфокоммуникациях: обработка и защита информации: коллективная монография

Х: Компания СМИТ, 2013. – 398с.

10

Богуш В. М.

Юдін О. К.

Інформаційна безпека держави : навчальний посібник

К. : МК-Прес, 2005.

7

Скулиш Є. Д., Остроуха Б. В.,

Петрик Б. М., Присяжнюк М. М.

Інформаційна безпека (соціально-правові аспекти)

К., 2005.

5

14

Технології програмування

Ковалюк, Т. В.

Алгоритмізація та програмування

Львів : Магнолія-2006, 2015 .

2

Миронець І.В.

Програмування

Харків : Щедра садиба плюс, 2015.

5

15

Основи національної безпеки

Богуш В. М.

Юдін О. К.

Інформаційна безпека держави : навчальний посібник

К. : МК-Прес, 2005.

7

Манойло А.В.

Государственная информационная политика в особых условиях

К., 2009.

5

Грицуленко С.И.,

Потапова-Синько Н.Е.

Основы интеллектуальной собственности: конспект лекций

Одесса, 2009.

5

16

Забезпечення інформаційної безпеки держави

Семченко О.І.,

Петрик В.М.

Забезпечення інформаційної безпеки держави. Підручник

 

ДПУ "Книжкова палата України", 2015.

5

В.М. Безрук

В.В. Баранник

Наукоемкие технологии в инфокоммуникациях: обработка и защита информации: коллективная монография

Х: Компания СМИТ, 2013. – 398с.

10

Іванченко Є.В., Іванченко І.С., Хорошко В.О., Хохлачова Ю.Є.

Забезпечення інформаційної безпеки держави. Підручник

К.: НАУ – 2016.

1

17

Прогнозування та моделювання в соціальній сфері

Самбуров Э.А.

Социальное моделирование, прогнозирование и проектирование. Курс лекций

Иркутск: ИГУ, 2010.

елек.

ресурс

Тюптя Л.Т.,

Іванова І.Б.

 

Соціальна робота: Теорія і практика

К.: ВМУРОЛ «Україна», 2004. 

5

Янч Е.

Прогнозування науково-технічного прогресу

М., 2006. 

2

18

Основи криптографічного захисту інформації

В.Н. Рудницкий

С.В. Пивнева

В.Г. Бабенко

И.В. Миронець

А.В .Дмитришин

Ю.В.Барышев

Криптографическое кодирование: методы и средства): монография

Тольят.гос.ун-т. – Тольятти, 2013. – 196 с.

10

В.Н. Рудницкий

С.В. Пивнева

В.Г. Бабенко

И.В. Миронець

А.В .Дмитришин

Ю.В.Барышев

Криптографическое кодирование: методы и средства (часть 2) ): монография

Тольят.гос.ун-т. – Тольятти, 2013. – 196 с.

10

В.Н. Рудницкий

В.Я. Мильчевич

Криптографическое кодирование): монография

ООО «Щедрая усадьба плюс», 2014.

10

Поповський В.В, Лемешко О.В.; Ковальчук В.К.; Плотніков М.Д.; Картушин Ю.П.; Попонін О.М.;

Агєєв Д.В.;

Сабурова С.О., Олійник В.Ф., Персиков А.В.; Лошаков В.А. Селіванов К.О.

Телекомунікаційні системи та мережі. Структура й основні функції. Том 1

Х: ТОВ "Компанія СМІТ", 2013.

елект. ресурс

Гончарова Л.Л., Возненко А.Д., Стасюк О.І., Коваль Ю.О. –

Основи захисту інформації в телекомунікаційних та комп’ютерних мережах.

К., 2013.

елект. ресурс

С. Е. Остапов,

С. П. Євсеєв,

О. Г. Король.

Технології захисту інформації

Х. : Вид. ХНЕУ, 2013.

елект. ресурс

19

Теорія ризиків

Вишняков Я.Д. , Радаев Н.Н.

Общая теория рисков

М.: Издательский центр ―Академия. – 2008.

елек.

ресурс

Мухин В.Е

Риск-ориентированная информационная безопасность.

Киев, ―Политехника. – 2011.

елек.

ресурс

20

Система охорони державної таємниці

Зачепило В. C.,

Шандра З. А.,

Опірський І. Р.,

Тишик І. Я.,

Мороз Л. В.

Охорона державної таємниці

Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015.

елект. ресурс

Архипов О.Є.

Критерії визначення можливої шкоди національній безпеці України у разі розголошення інформації, що охороняється державою

К: Наук.-вид. відділ НА СБ України, 2011. Укр. мова

елект. ресурс

21

Основи технічного захисту інформації

Рибальський О.В., Хахановський В.Г., Кудінов В.А.

Основи інформаційної безпеки та технічного захисту інформації.

К.: Вид. Національної академії внутріш. справ, 2012.

елект. ресурс

Поповський В.В, Лемешко О.В.; Ковальчук В.К.; Плотніков М.Д.; Картушин Ю.П.; Попонін О.М.;

Агєєв Д.В.

Сабурова С.О., Олійник В.Ф., Персиков А.В.; Лошаков В.А. Селіванов К.О.

Телекомунікаційні системи та мережі. Структура й основні функції. Том 1

Х: ТОВ "Компанія СМІТ", 2013.

елект. ресурс

Гончарова Л.Л., Возненко А.Д., Стасюк О.І.,

Коваль Ю.О.

Основи захисту інформації в телекомунікаційних та комп’ютерних мережах.

К., 2013..

елект. ресурс

Остапов С. Е.,

Євсеєв С. П.,

Король О. Г.

Технології захисту інформації

Х. : Вид. ХНЕУ, 2013.

елект. ресурс

22

Організаційне забезпечення захисту інформації 

Чернега, В.

Безпровідні локальні комп'ютерні мережі

Київ : Кондор, 2013.

1

В.М. Безрук

В.В. Баранник

Наукоемкие технологии в инфокоммуникациях: обработка и защита информации: коллективная монография

Х: Компания СМИТ, 2013. – 398с.

10

Задірака, В. К.

Комп'ютерна арифметика багаторозрядних чисел

К., 2003 .

1

23

Організація спеціального діловодства

Сельченкова С. В.

Діловодство: Практичний посібник.

К.: Видавництво "Інкунабула" 2009.

елект. ресурс

Палеха Ю.І.

ЛемішН.О.

Загальне документознавство

Київ-2008, вид. "Ліра-К".

елект. ресурс

Кацавець Г.М.,

Паламар Л.М.

Мова ділових паперів

К.: Алерта, 2008.

елект. ресурс

24

Психологія управління 

 

Орбан-Лембрик, Л. Е.

Психологія управління. Посібник

Київ : Академвидав, 2003.

1

Орбан-Лембрик, Л. Е.

Психологія управління. Навчальний посібник

Київ : Академвидав, 2010. . ─ 2-ге вид., доп

1

Заброцький М.М.

Педагогічна психологія

К.: МАУП, 2000.

100

Дубравська Д.М.

Основи психології

Львів: Світ, 2001.

30

Цибульська Т.Ф.

Загальна та прикладна психологія

К.:Наукова думка, 2000.

3

Трофімов Ю.Л., Рибалка В.В.. Гончарук П.А. та інші

Психологія

К.; Либідь, 2001.

18

25

Інформаційне забезпечення управлінської діяльності

Ілляшенко С. М.

Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи : Навч. посіб.

Суми : ВТД „Університетська книга”, 2003.

елект. ресурс

Манцуров І. Г

Статистика ринків : Підруч. для вищ. навч. закл.

К : КНЕУ, 2009.

елект. ресурс

26

Управління персоналом

Захарчин Г.М., Любомудрова Н.П., Винничук Р.О.,

Смолінська Н.В.;

Корпоративна культура. Навч. посібн.

Львів : Новий Світ-2000, 2011.

3

Лукашевич В. М.

Економіка праці та соціально-трудові відносини. Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл.

Львів: Новий Світ-2000, 2012.

4

Никифоренко В. Г.

Управління персоналом. Навчальний посібник.

Одеса: Атлант, 2013.

елект.

ресурс

27

Безпека інформації в інформаційно-комунікаційних системах

Гончарова Л.Л.

Возненко А Д.

Стасюк О. І.

Коваль Ю. О.

Основи захисту інформації в телекомунікаційних та комп’ютерних мережах. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

К., 2013.

елект.

ресурс

 

Закон України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»

 

Документ 80/94-вр, чинний, поточна редакція — Редакція від 19.04.2014, підстава 1170-18

елект.

ресурс

Хорев П.Б.

Методы и средства защиты информации в компьютерных системах

М. : Издательский центр «Академия», 2005.

елект.

ресурс

Вакалюк Т.А.

Захист інформації в комп’ютерних системах. Навчально- методичний посібник для студентів

Житомир: Вид-во ЖДУ, 2013.

елект.

ресурс

28

Комплексні системи захисту інформації

Завгородний В.И.

 

Комплексная защита информации

в компьютерных системах

 

М.: Логос; ПБОЮЛ Н.А. Егоров, 2001.

елект.

ресурс

В.М. Безрук

В.В. Баранник

Наукоемкие технологии в инфокоммуникациях: обработка и защита информации: коллективная монография

Х: Компания СМИТ, 2013. – 398с.

10

Дементьев А.Н.,

Дементьева Г.В.

Технические средства охраны: Учебное пособие.

Томск – 2012.

елект.

ресурс

Літнарович Р.М.

Сучасні технології

Інформаційної безпеки

Рівне,2011

елект.

ресурс

29

Безпека життєдіяльності та охорона праці

Желібо Є.П., Заверуха Н.М, Зацарний В.В.

Безпека життєдіяльності

К: Каравела, 2004.

50

Яким Р.С.

Безпека життєдіяльності людини

Львів : "Бескид Біт", 2005. – 304с.

10

Ярошевський М.М.

Словник термінів і понять з безпеки життєдіяльності

К.: Професіонал, 2004.

10

Купчик М.П.

Безпека життєдіяльності

К.: «НУХТ», 2004.

40

Ярошенко І.Ф.

Безпека життєдіяльності в інженерних рішеннях

К.: «Довкілля», 2003.

25

Жидецький В.Ц.

Основи охорони праці

К.: «Афіша», 2004.

30

Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О.

Основи охорони праці

К.: «Каравелла», 2004.

100

Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Сторожук В.М.

Практикум із охорони праці

К.: «Афіша», 2000.  

50

Кучерявий В.

Охорона праці

К.: «Оріяна-Нова», 2007.

100

Катренко Л. А.

Охорона праці в галузі комп'ютинґу

Львів : Магнолія-2006, 2012 . ─ 544 с. ─ ( Комп'ютинґ )

2

30

Психологія управління та управління персоналом

Орбан-Лембрик, Л. Е.

Психологія управління.

Посібник

Київ : Академвидав, 2003.

1

Орбан-Лембрик, Л. Е.

Психологія управління. Навчальний посібник

Київ : Академвидав, 2010. . ─ 2-ге вид., доп

1

Заброцький М.М.

Педагогічна психологія

К.: МАУП, 2000.

100

Дубравська Д.М.

Основи психології

Львів: Світ, 2001.

30

Цибульська Т.Ф.

Загальна та прикладна психологія

К.:Наукова думка, 2000.

3

Трофімов Ю.Л., Рибалка В.В.. Гончарук П.А. та інші

Психологія

К.; Либідь, 2001.

18

Захарчин Г.М., Любомудрова Н.П., Винничук Р.О.,

Смолінська Н.В.;

Корпоративна культура. Навч. посібн.

Львів : Новий Світ-2000, 2011.

3

Лукашевич В. М.

Економіка праці та соціально-трудові відносини. Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл.

Львів : Новий Світ-2000, 2012. Укр. мова

4

Никифоренко В. Г.

Управління персоналом. Навчальний посібник.

Одеса: Атлант, 2013.

елект.

ресурс

31

Вступ до кібербезпеки

Бурячок В. Л.

Толубко В. Б.

Хорошко В. О.

Толюпа С. В.

Інформаційна та кібербезпека: соціотехнічний аспект. Підручник

К.: ДУТ, 2015

елект.

ресурс

 

Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» від 5 жовтня 2017 року № 2163-VIII

 

елект.

ресурс

32

Теорія кодування

В.Н. Рудницкий

В.Я. Мильчевич

Криптографическое кодирование): монография

ООО «Щедрая усадьба плюс», 2014.

10

В.Н. Рудницкий

С.В. Пивнева

В.Г. Бабенко

И.В. Миронець

А.В .Дмитришин

Ю.В.Барышев

Криптографическое кодирование: методы и средства): монография

Тольят.гос.ун-т. – Тольятти, 2013. – 196 с. Рос.мова

10

В.Н. Рудницкий

С.В. Пивнева

В.Г. Бабенко

И.В. Миронець

А.В .Дмитришин

Ю.В.Барышев

Криптографическое кодирование: методы и средства (часть 2): монография

Тольят.гос.ун-т. – Тольятти, 2013. – 196 с.

10

Н. М. Пантєлєєва,

В. М. Рудницький

Теоретичні основи створення природно-надійних комп'ютерних систем

Черкаси : Брама-Україна, 2009.

1

В. М. Рудницький,

Н. М. Пантелєєва,

Л. А. Шувалова,

В. Г. Бабенко

Дослідження і проектування природно-надійних комп'ютерних систем

Черкаси : ЧДТУ, 2012.

1

33

Захист інформації в комп’ютених системах і мережах

Вакалюк Т.А.

Захист інформації в комп’ютерних системах. Навчально- методичний посібник для студентів

Житомир: Вид-во ЖДУ, 2013.

елект.

ресурс

В.М. Безрук

В.В. Баранник

Наукоемкие технологии в инфокоммуникациях: обработка и защита информации: коллективная монография

Х: Компания СМИТ, 2013. – 398с.

10

Хорев П.Б.

Методы и средства защиты информации в компьютерных системах

М. : Издательский центр «Академия», 2005.

елект.

ресурс

Остапов С. Е.

Євсеєв С. П.

Король О. Г.

Технології захисту інформації : навчальний посібник

Х. : Вид. ХНЕУ, 2013.

елект.

ресурс

34

Сигнали та процеси в інформаційних системах

Гумен М. Б.,

Співак В. М.,

Мещанінов С. К.,

Власюк Г. Г.,

Гумен Т. Ф.

Основи теорії процесів в інформаційних системах. Підручник

К: Кафедра, 2017.

елект.

ресурс

Мазурков М. І.

Основи теорії передаванняі інформації

 

Одеса: Наука і техніка, 2005.

елект.

ресурс

Дробик О.В.,

Кідалов В.В.,

Коваль В.В.,

Костік Б.Я.,

Лазебний В.С.,

Розорінов Г.М.,

Сукач Г.О.

Цифрова обробка аудіо- та відеоінформації у мультимедійних системах. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.

К.: Наукова думка, 2008.

елект.

ресурс

35

Експертні системи

Трофімов В.В.

Інформаційні технології

М. : Издательство Юрайт, 2013.

елект.

ресурс

Стефанюк В.Л.

Експертні системи і їхнє застосування. Курс лекцій.

М: «Новости исскуственного интелекта» 1993.

елект.

ресурс

Кравець В.О.,

Хавіна І.П.,

Колибін Ю.М.,

Нікітіна Л.О.,

Зиков І.С.,

Філоненко А.М.,

Хавін В.Л.

Вступ до експертних систем

Харків: НТУ “ХПІ”, 2006.

елект.

ресурс

36

Спеціальні розділи математики для інформбезпеки

ИвановБ. Н.

Дискретная математика. Алгоритмы и программы : учебное пособие

Москва : Лаборатория Базовых Знаний, 2002 . ─ 288 c.

2

Донской В. И.

Дискретная математика : учебное пособие для студ. вузов по спец. "Информатика", "Прикладная математика"

Симферополь: СОНАТА, 2000 . ─ 360 с.

5

Новиков Ф. А.

Дискретная математика для программистов. Учебник.

 

Санкт-Петербург : Питер, 2001 . ─ 301 с.

11

Бардачев Ю.М.,

Соколова Н.А.,

Ходаков В.Є.,  .

Дискретна математика: Підручник.

К.: Вища школа, 2007.-283с.

12

Горбатов В.А.

Основы дискретной математики:  учебное пособие.

М.: Высшая школа,  1986. – 312с.

82

С.И.Алешников,

Ю. Ф.Болтнев

Математические методы защиты информации : Учеб. Пособие.

Калининградский гос. ун-т. - Калининград, 2000

елект.

ресурс

Бондаренко М. Ф.,

Білоус Н. В.,

Руткас. А. Г.

Компютерна дискретна математика Підручник для студ. вищ. навч. закл.

Харків : Компанія СМІТ, 2004 . ─ 480 c. ─ ISBN 966-8530-20-9.

250

Дубовой В.М.,

Никитенко О.Д.

 

Спеціальні розділи математики. Навчальний посібник.

Вінниця: ВНТУ, 2007.

елект.

ресурс

Щерба А.І.

Практикум з математичної статистики 4.1.

Ч.:ЧДТУ, 2002. - 91с.

109

Гмурман В.Е.

Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике.

М.: Высшая школа.,2001. Рос. мова

156

37

Інтернет-технології

Квинт, И.

Работаем на нетбуке

Санкт-Петербург : Питер, 2010 .

1

Трофимов В.В.

Информационные технологии. Учебник

М.: Издательство Юрайт, 2014.

елект.

ресурс

38

Аналіз систем криптографічного захисту інформації

Гарбарчук В.,

Зинович З.,

 Свиц А.

Кибернетический подход к проектированию систем защиты информации. Учебник

К.; Луцк; Люблин, 2003.

елект.

ресурс

Ємець В.,

Мельник А.,

Попович Р.

Сучасна криптографія: Основні поняття

Л.:БаК, 2003. 

елект.

ресурс

Задірака В.К.,

Олексюк О.С.

Комп'ютерна криптологія.Підручник

К., 2002. 

елект.

ресурс

39

Фізичне виховання

 

Програма з фізвиховання.

 

 

40

Комп’ютерна графіка

Михайленко В. Є., Ванін В. В.,

Ковальов С. М.

Інженерна та комп'ютерна графіка Підручник для студ. вищ. навч. закл.

Київ : Каравела, 2010 .

3

Веселовська 

Г.В.,

Ходаков В.Є.

Комп'ютерна графіка: Навч. посібник для студентів ВНЗ.

 

Херсон : ОЛДІ - плюс, 2004.

елект.

ресурс

Верхола А. П.

Інженерна графіка: креслення, комп'ютерна графіка. Навч. посіб. для вищ. навч. закл.

Київ : Каравела, 2006.

елект.

ресурс

Фетісов В. С.

Інформаційні технології. Комп'ютерна графіка. Навч. посіб.

Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2008. .

елект.

ресурс

Левківський М.В.,  Горобець С. М.

Основи комп'ютерної графіки. Навч. посіб.

Київ : ЦНЛ, 2006. 

елект.

ресурс

41

Комп’ютерний практикум

Брикайло Л.Ф.

Інформатика та комп’ютерна техніка : навч. посіб.

К.: Вид. Паливода А.В., 2009.

елект.

ресурс

Дибкова Л.М.

Інформатика і комп’ютерна техніка : навчальний посібник [для студентів вищих навч. закладів].

К. : Академвидав, 2007.

елект.

ресурс

Рогоза М.Є.

Інформатика і комп’ютерна техніка: навч. посібник.

К.: Академія Української Преси, 2006..

елект.

ресурс

Гороль П.К.,

Гуревич Р.С., Коношевський Л.Л.,

Шестопалюк О.В.

Сучасні інформаційні засоби навчання: навч. посібник.

Вінниця: ВДПУ, 2004..

елект.

ресурс

Гуревич Р.С., Шестопалюк О.В., Кадемія М.Ю.

Сучасні інформаційні технології та їхнє використання: Навчальний посібник

Київ, 2006. Укр. мова.

 

елект.

ресурс

42

Бази даних і знань

Гайна Г.А.

 

Основи проектування баз даних: Навчальний посібник.

К.:КНУБА, 2005.

елект.

ресурс

В.Г. Бабенко,

С.Ю. Куницька.

Лабораторний практикум з дисципліни «Організація баз даних».

Черкаси: ЧДТУ, 2015.

елект.

ресурс

Пасічник В.В., Резніченко В.А.

 

Організація баз даних та знань

К.: Видавнича група BHV, 2006.

елект.

ресурс

43

Операційні системи

Федотова-ПівеньІ. М.

Операційні системи

Черкаси : [ЧДТУ], 2013 .

3

Шеховцов В. А.

Операційні системи

К.: Видавнича група BHV 2005.

елект.

ресурс

Бондаренко М. Ф.

Операційні системи : навч. посіб. для студ. ВНЗ.

Х.: Компанія СМІТ, 2008.

елект.

ресурс

44

Електронний документообіг

Тарнавський Ю.А

Системи електронного документообігу: Опорний конспект лекцій.

К.: ІПК ДСЗУ, 2007.

елект.

ресурс

Швецова-Водка Г.М.

Документознавство: Навч. посіб.

К.: Знання, 2007. Вища освіта XXI століття.

елект.

ресурс

Кириленко В.

ВИДАННЯ ЕЛЕКТРОННІ. Основні види та вихідні відомості ДСТУ 7157:2010

К.: Держспожив- стандарт України 2010..

елект.

ресурс

45

Надійність та безпека комп’ютерних систем

Ленков, С.В.

Методы и средства защиты информации

К. : Арий, 2008.

елект.

ресурс

Н. М. Пантєлєєва,

 В. М. Рудницький

Теоретичніоснови створення природно-надійних комп'ютерних систем  : [монографія]

Черкаси : Брама- Україна, 2009. – 200 c. 

20

В. В.Домарев

Защита информации и безопасность компьютерных систем

К.: Издательство «Диа- Софт», 1999.

елект.

ресурс

В. Ф.Шаньгин

Защита компьютерной информации. Эффективные методы и средства

М.: ДМК Пресс, 2008.

елект.

ресурс

В.П.Широчин, В.Е.Мухин,

 А.В.Кулик

Вопросы проектирования механизмов защиты информации в компьютерных системах и сетях

К,, "ВЕК+Н, 2000.

елект.

ресурс

В. М. Вишняков

Захист даних в інформаційних системах:навчальний посібник

К.: КНУБА, 2010.

елект.

ресурс

46

Архітектура та програмування мікропроцесорів

Хіхловська І.В.,

Антонов О.С.

Обчислювальна техніка та мікропроцесори

Одеса, 2011.

елект.

ресурс

Бойко, В.І.
Гуржій, А.М.
Жуйков, В.Я.
Зоря, А.А.
Петергеря, Ю.С.
Співак, В.М.
Терещенко, Т.О.
Якименко, Ю.І.

Схемотехніка електронних систем: У 3 кн. Кн. 3. Мікропроцесори та мікроконтролери: Підручник

К.: Вища шк., 2004.

елект.

ресурс

Юров В. И

Assembler. Учебник для вузов. 2-е [учебное пособие для студ. вузов изд.]

Санкт-Петербург : Питер, 2008 .

1

47

Програмний захист інформації

 

Бабенко Л. П.

Основи програмної інженерії : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл.

К. : Знання, 2001.Вища освіта XXI cтоліття. 

1

Корченко А.Г

Несанкционированный доступ к компьютерным системам и методы защиты. Учебное пособие.

К.: КМУГА.-1998.

елект.

ресурс

Корченко О.Г.,

Морозов А.С.

Захист та зламування програм. Навчальний посібник.

К.: НАУ. 2001.

елект.

ресурс

Гроувер Д.,

Сатер Р.,

Фипс Дж.

Защита программного обеспечения

М.: Мир, 1992. Пер. с англ. Под редакцией Д. Гроувера.

елект.

ресурс

Проскурин В.Г.

Защита программ и данных

М.: «Академия», 2012.

елект. ресурс

48

Комп’ютерні системи та мережі

Саух В. М.

Проектування відкритих інформаційних систем: навчальний посібник

Черкаси : Маклаут, 2008. Укр. мова.

99

Н. М. Пантєлєєва,

 В. М. Рудницький

Теоретичніоснови створення природно-надійних комп'ютерних систем  : [монографія]

Черкаси : Брама- Україна, 2009. – 200 c. 

20

Конахович Г.Ф., Климчук В.П.,

Паук С.М.,

Потапов В.Г.

Защита информации в телекоммуникационных системах

К. : МК-Пресс, 2005 .

1

49

Проектування систем комплексного захисту інформації

Домарєв В.В.,

Швець В.А.,

Шестакова В.В.

Організаційне забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом. Навчальний посібник.

К.: НАУ, 2006.

елект. ресурс

Домарєв В.В.,

Скворцов С.О.

Організація захисту інформації на об’єктах державної та підприємницької діяльності. Навчальний посібник.

К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2006.

елект. ресурс

Завгородний В.И.

Комплексная защита информации в компьютерных системах.

М.: Логос; 2001.

елект. ресурс

Юдін О.К.,

Корченко О.Г.,

Конахович В.Г.

Захист інформації в мережах передачі даних.

К.: Вид-во ТОВ «НВП» ІНТЕРСЕРВІС», 2009.

елект. ресурс

Дудатьєв А.В.

Інформаційна безпека. Навчальний посібник.

Вінниця: УНІВАР-Сум-Вінниця, 2009.

елект. ресурс

50

Основи управління програмними проектами

Гонтарева І. В.

Управління проектами. Підручник

Харків: Вид. ХНЕУ, 2011.

елект. ресурс

Ю. Г. Лега,. О. М. Донець, С. Ю. Куницька ;

Управління якістю в проектах : навч. посіб.

М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2013. – 356 с.

20

Микитюк П. П.

Управління проектами: Навч. пос. [для студ. вищ. навч. закл.]

Тернопіль, 2014.

елект. ресурс

Катренко A.B.

Управління IT-проектами . [Книга 1. Стандарти, моделі та методи управління проектами] : [підручник].

Львів: «Новий Світ-2000», 2013.

елект. ресурс

Катренко А.В.

Системний аналіз об’єктів та процесів комп’ютеризації.

Львів: «Новий світ-2000», 2003.

 

елект. ресурс

Федотова Д.Э.,

Семенов Ю.Д.,

Чижик К.Н.

CASE-технологии: Практикум.

М.: Горячая линия-Телеком, 2005.

елект. ресурс

 

 

Фахові видання

 

Перелік фахових періодичних видань за напрямом підготовки 6.170103 «Управління інформаційною безпекою»

(125 «Кібербезпека»)

Назва фахового періодичного видання

Роки надходження

1.

«Безпека інформації» (Національний авіаційний університет)

2013-2018

2.

«Захист інформації» (Національний авіаційний університет)

2010-2017

3.

«Інформаційна безпека» (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля МОН України)

2010-2018

4.

«Національна безпека: український вимір» (Інститут проблем національної безпеки РНБО України)

2009-2014

5.

«Informationtechnologyandsecurity” («Інформаційні технології та безпека») (ДЗ «Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»)

2016-2018

6.

«Інформаційна безпека людини, суспільства, держави» (Національна академія Служби безпеки України)

2010-2018

7.

«Відбір і обробка інформації» Національна академія наук України, Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України

2010-2017

8.

«Проблеми інформатизації та управління» (Національний авіаційний університет МОН України)

2009-2014

9.

«Вісник Черкаського державного технологічного університету» (Черкаський державний технологічний університет)

2011-2016

10.

«Комп’ютинг» (Тернопільський національний економічний університет МОН України)

2010-2015

11.

«Реєстрація, зберігання і обробка даних» (Інститут проблем реєстрації інформації НАН України)

2009-2018

12.

«Системи обробки інформації» (Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба Міністерства оборони України)

2009-2017

13.

«Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія: «Технічні науки»

2010-2017

14.

«Вісник Черкаського університету (серія: Прикладна математика. Інформатика)» (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького)

2015-2018

15.

«Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»» (серія: Системний аналіз, управління та інформаційні технології)

2010-2018

16.

«Комп’ютерні засоби, мережі та системи» (НАН України, Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України)

2009-2014

17.

«Вісник СевНТУ. Серія «Інформатика, електроніка, зв’язок »» (Севастопольський національний технічний університет МОН України)

2010-2015

18.

«Вісник Національного університету України «Київський політехнічний інститут». Інформатика, управління та обчислювальна техніка» (Національний технічний  університет України «Київський політехнічний інститут»)

2010-2015

19.

«Цифрові технології» (Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова)

2009-2017

20.

«Вісник Вінницького політехнічного інституту» (Вінницький національний технічний університет)

2009-2017

21.

«Вісник інженерної академії України» (Інженерна академія України)

2010-2015

22.

«Вісник Житомирського державного технологічного університету. Технічні науки» (Житомирський державний технологічний університет)

2010-2017

23.

«Системні дослідження та інформаційні технології» (Національна академія наук України, Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналізу» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»).

2009-2018

24.

«Проблеми програмування» (Національна академія наук України, Інститут програмних систем НАН України)

2010-2018

25.

«Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія» (Вінницький національний технічний університет)

2009-2017

26.

«Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку» (Державний університет телекомунікацій, ДП «Український науково-дослідний інститут зв’язку»)

2010-2017

27.

«Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова» (Одеська національна академія зв’язку ім. О.С.Попова)

2010-2017

28.

«Наукоємні технології» (Національний авіаційний університет)

2011-2018

29.

«Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка» (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

2009-2017

30.

«Вісник Хмельницького національного університету. Серія: технічні науки» (Хмельницький національний університет)

2010-2018

31.

«Вісник Тернопільського національного технічного університету» (Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя)

2009-2017

32.

«Вісник Національного університету «Львівська політехніка» Серія: Комп’ютерні науки та інформаційні технології» (Національний університет «Львівська політехніка»)

2009-2018

 

 

Обладнання

 

Обладнання, устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих комп’ютерних лабораторій, які забезпечують виконання начального плану за напрямом підготовки 6.170103 «Управління інформаційною безпекою»

(125 «Кібербезпека»)

№ з/п

Наймену-вання комп’ютерної лабораторії, її площа

Найменування

навчальної дисципліни

Модель і марка персональних комп’ютерів, їх кількість

Найменування пакетів прикладних програм

(у тому числі ліцензованих)

Доступ до Інтернету, наявність каналів доступу (так/ні)

1

103-1

(47 м2)

Організаційне забезпечення захисту інформації;

Організація спеціального діловодства;

Система охорони державної таємниці;

Основи криптографічного захисту;

Операційні системи;

ПК Intel – 7 шт.;

ПК AMD – 2 шт.

 1. Virtual box
 2. Filezilla
 3. Putty
 4. Notepad++
 5. Openserver
 6. MathCad
 7. 7zip
 8. WinRar
 9. Microsoft office 2007
 10. Internet explorer
 11. FrontPage

так

2

 

504-1

(63,3м2)

Вступ до

кібербезпеки;

Технології програмування.

 

ПК Intel – 7шт.;

ПК AMD – 1 шт.

 1. Virtual box
 2. Filezilla
 3. Putty
 4. Notepad++
 5. Openserver
 6. MathCad
 7. 7zip
 8. WinRar
 9. Microsoft office 2007
 10. Internet explorer
 11. FrontPage

так

3

505-1

(50,46м2)

Інтернет технології;

Проектування систем комплексного захисту інформації;

Програмний захист інформації

ПК  Intel – 4 шт.;

ПК AMD – 1 шт.

 1. Virtual box
 2. Filezilla
 3. Putty
 4. Notepad++
 5. Openserver
 6. MathCad
 7. 7zip
 8. WinRar
 9. Microsoft office 2007
 10. Internet explorer
 11. FrontPage0

так

4

 507-1 (52,5м2)

Вступ до кібербезпеки;

Основи захисту інформації;

Інтернет-технології

ПК  Intel – 2 шт.;

ПК AMD – 3 шт.

 1. Virtual box
 2. Filezilla
 3. Putty
 4. Notepad++
 5. Openserver
 6. MathCad
 7. 7zip
 8. WinRar
 9. Microsoft office 2007
 10. Internet explorer
 11. FrontPage

так