,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Коломицева Олена Віталіївна

Коломицева Олена Віталіївна

Доктор економічних наук, професор
Завідувач  кафедри економічної кібернетики та маркетингу


18006, м. Черкаси, бул. Шевченка 460
роб. тел.:   (0472) 51 15 81
e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
корпоративний e-mail:   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 


Основні етапи роботи

1987 – 2002 рр. Черкаський кооперативний економіко-правовий коледж,  викладач, викладач II, I категорії, викладач вищої категорії;
2003  - 2007 рр. Черкаський державний технологічний університет, викладач кафедри менеджменту;
2007 - 2010 рр. Черкаський державний технологічний університет, доцент кафедри менеджменту;
2010 - 2013 рр. ПВНЗ «Європейський університет» Черкаська філія, завідувач кафедрою економіки, обліку і аудиту;
2013 р.  – по т. ч. Черкаський державний технологічний університет, завідувач кафедри економічної кібернетики та маркетингу.


Сфера наукових інтересів

Маркетинг; територіальний маркетинг; екологічний маркетинг, брендинг територій, позиціонування підприємств регіону


Основні наукові досягнення та здобутки

Автор та співавтор біля 190 наукових праць, з яких 75 – у наукометричних виданнях, в тому числі 3 в журналах та збірниках наукових праць, що реферуються у наукометричних базах даних (Web of Science, Sсopus), 5 навчальних посібників та 12 монографій, з яких 5 є колективних, в т.ч. 1 міжнародна.

Основні дисципліни, що викладаються

«Маркетинг» для студентів спеціальності 075 «Маркетинг», 073 «Менеджмент», 051 «Економіка» освітнього ступеню «бакалавр»; «Екологічний маркетинг» для студентів спеціальності 101 «Екологія» освітнього ступеню «магістр»; «Регіональний маркетинг» для студентів спеціальності 075 «Маркетинг» наукового ступеню доктор філософії.
Керівник переддипломної та наукової практик студентів спеціальності 075 «Маркетинг» освітнього ступеню «бакалавр», «магістр».
З 2017 року – Гарант освітньо-професійної програми спеціальності 075 «Маркетинг» наукового ступеню доктор філософії.


Підвищення кваліфікації

2013 р. – Університет менеджменту освіти НАПН України. Тема стажування: «Нормативно-правове забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників у ВНЗ III-IV рівнів акредитації»
2015 р. - Університет «Humanitas» м.Сосновець, Польща. Тема стажування: «Нові технології в методиці проведення маркетингових дисциплін».
2017 р. - Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра маркетингу, інновацій та регіонального розвитку. Тема стажування: «Стратегічне управління екологічним маркетингом».
2018 р. - Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, кафедра  моделювання економіки і бізнесу. Тема стажування: «Моделювання економічних процесів ринкової економіки».

Участь в міжнародних проектах та держбюджетних темах

2012 – 2015 рр. учасник Міжнародного проекту «Лідерство та управління змінами у сфері вищої освіти»  (530621-TEMPUS-1-2012-1-BG-TEMPUS-JPGR);
2014-2016 рр. учасник  Міжнародний проект "Нова модель третього циклу вищої інженерної освіти у відповідності до рекомендацій Болонського процесу у Білорусі, Росії, Україні" (543724-TEMPUS-1-2013-1-LT-TEMPUS-JPCR);
16-18 грудня 2014 р. -  учасник  Семінару-тренінгу  Інституту міжнародної освіти CIVIC, Дюссельдорф, Німеччина,  Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси;
2010 – 2013 рр. – виконавець НДР 3.1.5.63 «Схема (Прогноз) розвитку і розміщення продуктивних сил України та її регіонів (областей) на тривалу перспективу» (номер держреєстрації 0100U000657);
2010 – 2013 рр. – виконавець НДР III-7-06/90 «Економічний простір і динаміка розвитку продуктивних сил економіки України» (номер держреєстрації 0106U5264);
2010 - 2013 рр. -  виконавець НДР «Сучасний агропромисловий комплекс України та його роль у вирішенні продовольчого забезпечення регіонів України» (номер держреєстрації 0109U002741);
2011 - 2014 рр. виконавець НДР «Регулювання сталого розвитку регіональних економічних систем в умовах трансформаційних змін» (номер держреєстрації 0111U002933);
2014 – 2016 р.р. - науковий керівник НДР «Управління еколого-економічним розвитком регіональної системи», номер державної реєстрації 0114U004827;

Наукове керівництво кандидатськими дисертаціями

Під керівництвом професора  Коломицевої О.В. захищено 7 кандидатських та 1 докторська дисертація.


Інші види діяльності

З 2017 р.  – по т.ч. голова спеціалізованої вченої ради Д 73.052.02 за спеціальністю 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» із захисту кандидатських і докторських дисертацій  Черкаського державного технологічного університету.
2016 – по т.ч. член спеціалізованої вченої ради Д. 26.006.08 за спеціальністю 08.00.05 – «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка» із захисту кандидатських і докторських дисертацій в  Київському національному економічному університеті, м. Київ.
2014 р. -  по т.ч. головний редактор «Збірника наукових праць Черкаського державного технологічного університету, серія: Економічні науки».
2016    – 2018 рр.  член наукового комітету International conference «Contemporary issues in theory and practice of management» факультету менеджменту Ченстоховського політехнічного університету, Польща.
2015 р. – по т.ч. член редакційної ради наукового журналу «Zeszyty naukowe Wyzszej Szkoly Humanitas» університету «HUMANITAS» м. Сосновець,  Польща;
2016 р. - голова Акредитаційної комісії по проведенню акредитаційної експертизи підготовки магістрів спеціальності 073 «Менеджмент», освітньо-професійна програма   «Управління проектами» Луцького національного університету ім. Лесі Українки.
2016 р. - член Акредитаційної комісії по проведенні акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів з напрямів підготовки: 6.030507, 7.03050701, 8.03050701 «Маркетинг» у Східноукраїнському  національному університеті ім. В. Даля (м. Сєвєродонецьк);
2017 р. - член Акредитаційної комісії по проведенні акредитаційної експертизи підготовки магістрів за напрямом підготовки 8.03050701 «Маркетинг» у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича;
2017 р. - голова Акредитаційної комісії по проведенню акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» університету імені Альфреда Нобеля;
2018  р. - голова Акредитаційної комісії по проведенню акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів спеціальності 051 «Економіка», освітньо-професійної програми «Економічна кібернетика» Херсонського державного університету;
2019 р. - голова акредитаційної комісії по проведенню акредитаційної експертизи за спеціальністю 075 «Маркетинг» другого освітнього рівня Української академії друкарства, м. Львів.
2016-2017 рр. - член конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу захисту студентських наукових робіт з економіки природокористування і охорони оточуючого середовища в Кременчуцькому національному університеті ім. Михайла Остроградського;
2018-2019 рр. - член конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу захисту студентських наукових робіт з управління проектами і програмамив в Східноєвропейському національному університеті ім. Лесі Українки;
2014 - по т.ч. член робочої групи обласної державної адміністрації з розроблення Стратегії регіонального розвитку Черкаської області на період до 2020 р.
З 2017 р. під керівництвом Коломицевої О.В. проведено I фестиваль реклами в Черкаській області Реклама-фест «Моя школа – найкраща».


Вибрані наукові публікації

Статті у наукових фахових виданнях

1. Маркетинг: теорія і практика : навчальний посібник / за ред. д.е.н., проф. О. В. Коломицевої – Черкаси: Вертикаль, 2016. – 344 с.
2. Стратегічна концепція формування маркетингового потенціалу регіону: монографія / О. В. Коломицева, І. С. Наденко // Черкаси: ЧДТУ, 2016.– 280 с.
3. Концепція позиціонування регіону в умовах глобальної конкуренції: монографія / О.В. Коломицева, С.М. Пепчук, Л. С. Васильченко— Черкаси: ЧДТУ, 2016. — 321 с.
4. Засади формування маркетингового потенціалу регіону / О.В. Коломицева //  Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: економічні науки. – Черкаси: ЧДТУ. – Вип. 37.– 2014. Частина II. –  С. 17-23.
5. Інтеграція регіонального маркетингу в інноваційний розвиток регіонів у контексті глобалізації світової економіки/ О. В. Коломицева, А.О. Боковня // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie nr.1. - Poland. – 2016. – Р. 121-125.
6. Використання маркетингових комунікаційних технологій в інноваційному розвитку підприємств // Т. І. Бурцева, О. В. Коломицева, А. О. Боковня // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. – Черкаси : ЧДТУ, 2016.  – Вип. 42. – Ч.І–С. 41-47. − (Серія: Економічні науки)
7. Формування маркетингової стратегії підприємства з урахуванням екологічних трендів / О. В. Коломицева, І. В. Горяна, Л. С. Васильченко // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. – Черкаси : ЧДТУ, 2016.  – Вип. 42. – Ч.І–С. 20–26. − (Серія: Економічні науки).
8. Перспективи розвитку маркетингових екологічних інновацій / О. В. Коломицева, І. В. Горяна, Л. С. Васильченко // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. – Черкаси : ЧДТУ, 2016.  – Вип. 42. – Ч.І–С. 35-41. − (Серія: Економічні науки).
9. Економіко-математичні методи в маркетинговій діяльності підприємства / О. В. Коломицева, Т.І. Бурцева, Т.А. Пальонна // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. – Черкаси : ЧДТУ, 2016.  – Вип. 41. –Ч.1. – С. 5-9.
10. Коломицева О. В., Пальонна Т. А., Бурцева Т. І. (2018). New approaches to corporate marketing.Slovak international scientific journal. – Bratislava, 2018. – №17. – VOL.2. – p.15-18

Статті у міжнародних індексованих виданнях Scopus & WoS

1. Positioning of regions of Ukraine incompetitive environment / O. Kolomytseva // Proceedings of the 1stInternational Conference Contemporary Issues in «Theory and Practice of Management» (Czestochowa, Poland, April 21-22, 2016).  – Czestochowa. – 2016. – P. 203-210. (WoS)
2. Kolomytseva O. Formation and development of organic production of the Ukrainian market / О. Kolomytseva, L. Vasilchenko, S. Pepchuk // Scientific bulletin of Polissia. ISSN: 2410-9576. - 2018. - № 2 (14). – Р.28-33. http://nvp.stu.cn.ua/ru/news/item/972-zmist.html  (WoS)
3.  Kolomytseva O., Bokovnya A., Shevchenko N. Development of organic food market with the use of ecological marketing toolsProceedings of the 2st International Conference Contemporary Issues in «Theory and Practice of Management»(Czestochowa, Poland, April 19-20, 2018).  – Czestochowa. – 2018. – P. 282-289.– Режим доступу: http://citpm.wz.pcz.pl/files/CITPM-2018.pdf  (WoS)

Монографії

1.Стратегічна концепція формування маркетингового потенціалу регіону: монографія / О. В. Коломицева, І. С. Наденко // Черкаси: ЧДТУ, 2016.– 280 с.
2. Концепція позиціонування регіону в умовах глобальної конкуренції: монографія / О.В. Коломицева, С.М. Пепчук, Л. С. Васильченко — Черкаси: ЧДТУ, 2016. — 321 с.
3. Регіонально-просторові економічні системи України: методологія і сучасна практика формування: монографія / Л.Г.Чернюк, М.І. Фащевський, Т.В. Пепа, Т.М. Качала, О. В. Коломицева // К.: РВПС України НАН України, 2010. – 387 с.
4. Стратегія структурних змін економіки регіонів: методологія і практика: монографія / О. В. Коломицева // Черкаси, Брама-Україна, 2010. – 371с..
5. Стійкий розвиток ресурсного потенціалу регіональних комплексів: монографія / О. В. Коломицева, Н.В. Васюк, Т.Г. Вяткіна, П.С.Вяткін – Черкаси, Брама-Україна, 2014. – 226 с..
6. Управління сталим регіональним розвитком в умовах глобальних протиріч: монографія / О. В. Коломицева, І.В. Горяна, Л.С. Васильченко // Черкаси: ЧДТУ, 2015.– 242с.
7.Формування цільового потенціалу підприємств машинобудівної промисловості регіону / О. В. Коломицева, П.С.Вяткін, О. Федоренко – Черкаси, Брама-Україна, 2015. – 182 с..
8. Еколого-економічний розвиток регіону: проблеми та перспективи: монографія /В.О. Шпильова, О.В. Коломицева, С.І. Головченко, Л.С. Васильченко. — Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2016. — 214 с.
9. Економічний механізм реалізації політики енерговикористання в діяльності сільськогосподарських підприємств: монографія «Розробка та вдосконалення енергетичних систем з урахуванням наявного потенціалу альтернативних джерел енергії» / [за заг. ред. О.О.Горба, Т.О. Чайки, І.О. Яснолоб]; – П. Полтава: ТОВ НВП «Укрпормсервіс», 2017. – 326 с. (Коломицева О. В., Бурцева Т. І., Пальонна Т. А., Горяна І. В. – п.п. 3.1 с. 156-163).

Навчальні посібники

1. Маркетинг: теорія і практика : навчальний посібник / за ред. д.е.н., проф. О. В. Коломицевої – Черкаси: Вертикаль, 2016. – 344 с.
2. Логістика: основи теорії і практики. Навчальний посібник / О. В. Коломицева, Т.М. Качала –  Черкаси : ЧДТУ, 2011. – 179 с
3. Облік зовнішньоекономічної діяльності: теорія, практика, рекомендації / Навчальний  посібник. О. В. Коломицева –  Черкаси: ЦНІІ,  2013. – 444 с.
4. Маркетингова товарна політика. Навчальний посібник / О.В.Коломицева, І.В. Ганжала, Л.С. Васильченко – Черкаси : ЧДТУ, 2018 р. – 172 с.


Перелік нагород та заохочень

Почесна грамота Черкаського державного технологічного університету (2014 р., 2016 р.), Подяка Міністерство освіти і науки України (Наказ МОНУ № 468 – к від 19.09.2014 р.); Почесна грамота Управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації (2017 р.)        
    orcid.org     google scholar