,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Коломицева Олена Віталіївна

Коломицева Олена Віталіївна

доктор економічних наук (у 2012р. захистила докторську дисертацію на тему: «Науково-методологічні основи структурної  трансформації регіональних соціально-економічних систем України) професор, завідувач  кафедри економічної кібернетики і маркетингу, член спеціалізованої Вченої ради в Київському національнону економічному університеті, м. Київ (2014 – по т.ч.); Київському національному торговельно-економічному університеті м. Київ (2016- по т.ч.).

Автор понад 150 наукових та навчально-методичних публікацій, у тому числі 5 навчальних посібників з грифом МОНУ, 6 монографій, більше 30 навчально-методичних видань. Керівник наукової теми «Управління еколого-економічним розвитком регіону» в Черкаському державному технологічному університеті (2014-2016 рр). Приймає участь у науково-дослідній роботі кафедри в межах державної та позабюджетної тематики. Є головним редактором «Збірника наукових праць Черкаського державного технологічного університету Серія: Економічні науки», член редакційної ради наукового журналу "Управління" університету «HUMANITAS» в м. Сосновець (Польща) (2015 – по т.ч.), член наукового комітету 1- міжнародної конференції «Сучасні проблеми в теорії і практиці управління», Політехнічного університету в Ченстохові (Польща), 21-22 квітня 2016 рр.

Сфера наукових інтересів: Регіональний маркетинг, формування регіональних брендів, структурні перетворення регіонів, стратегічний розвиток регіонів, модернізація регіональних економічних систем, регіональне управління

Перелік курсів, що читаються: маркетинг, екологічний маркетинг, регіональний маркетинг, лідерство та управління, ризикологія, стратегічне управління

Підвищення кваліфікації

1. Національна академія наук України, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування». Свідоцтво 12 СПК 421989, 28. 10. 2011 р. Тема: «Розробка інноваційного проекту».

2. Університет менеджменту освіти НАПН України. Свідоцтво  про підвищення кваліфікації 12 СПВ 016626, 15. 11. 2013 р. Тема: «Нормативно-правове забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників ВНЗ ІІІ-ІV р. а.»

3.Університет «Humanitas» (м.Сосновець, Польща). Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 15/BWZZ/2015 від 27.03.2015 р. Тема: «Нові технології в методиці проведення маркетингових дисциплін».

      Монографії:

1.                  Коломицева О. Стратегія структурних змін економіки регіонів: методологія і практика / О. Коломицева — Черкаси : Брама-Україна, 2010. – 372 с.

2.                  Чернюк Л., Фащевський М. , Пепа Т., Качала Т, Коломицева О. Регіонально-просторові економічні системи України: методологія і сучасна практика формування / Л. Чернюк, М. Фащевський, Т. Пепа, Т. Качала,  О. Коломицева — К.: РВПС України НАН України, 2010. – 387 с.

3.                  Коломицева О., Вяткіна Т., Вяткін П., Васюк Н.  Стійкий розвиток ресурсного потенціалу регіональних комплексів / О. Коломицева, Т. Вяткіна,  П. Вяткін, Н. Васюк — Черкаси: Брама-Україна, 2014.– 226 с.

4.                  Коломицева О., Вяткін П., Березіна О., Федоренко О. Формування цільового потенціалу підприємств машинобудівної промисловості регіону / О. Коломицева, П. Вяткін, О. Березіна,  О. Федоренко — Черкаси : Брама-Україна, 2010. – 182 с.

5.                  Коломицева О., Горяна І.,  Васильченко Л. Управління сталим регіональним розвитком в умовах глобальних протиріч / О. Коломицева, І. Горяна, Л. Васильченко — Черкаси : ЧДТУ, 2015.– 242с.

6.                  Стратегічна концепція формування маркетингового потенціалу регіону: монографія / О.В. Коломицева, І.С. Наденко, А.О. Коломицев. – Черкаси: видавець Чабанець Ю., 2016. – 266 с.

Навчальні посібники:

1.       Логістика: основи теорії і практики / Т.М. Качала, О.В. Коломицева – Ч. : ЧДТУ, 2011. – навчальний посібник. – 179 с.

2.       Облік зовнішньоекономічної діяльності: теорія, практика, рекомендації: Навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів / В.А. Шпильовий, О.В. Коломицева, В.П. Фурса, Н.В. Васюк – Ч.: Черкаський ЦНТІ, 2013 – 444 с.

3.      Маркетинг: теорія і практика»: навчальний посібник/ [Коломицева О.В., Боковня А.О., Васильченко Л.С. та ін.]; за ред. О.В.. Коломицевої. – Черкаси: «Вертикаль», 2016.

Статті у фахових виданнях:

1. Коломицева О.В. Комплексна модернізація як основа стратегічного маневру машинобудування в Україні./О.В. Коломицева //Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: економічні науки. – Черкаси: ЧДТУ. – Вип. 30.– 2012. Частина III. -  С. 43-46.

2. Коломицева О.В. Сутність і значення структури економіки та структурних зрушень  в регулюванні розвитку соціально-економічних систем./О.В.Коломицева, А.О.Коломицев// Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: економічні науки. – Черкаси: ЧДТУ. – Вип. 32.– 2012. Частина III. –  С. 42-45.

 3. Коломицева О.В. Кластеризація як інструмент формування конкурентоспроможного продовольчого комплексу регіону. /О.В.Коломицева, Шевченко Н.В.// Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: економічні науки. – Черкаси: ЧДТУ. – Вип. 31.– 2012. Частина I. –  С. 84-87.

  4.    Kolomytseva O.V. Formation of the mechanizm of efficient and sustainable development of engineering  companies./ O.V.Kolomytseva// Papers from International Scientific-practical conference of teachers, post-graduate students and students «Marketing On the International Markets of Commodities and Services: Global Aspects».– BanskaBystrica. – 2012.– P. 114-118.

  5. Коломицева О.В. Важелі управлінської діяльності в забезпеченні оптимального регіонального розвитку./ О.В.Коломицева // Сталий розвиток економіки. Всеукраїнський науково - виробничий журнал. – Хмельницький: ХІЕТП. – Вип. 1. – 2013 (18). – С.141–144.

  6. Коломицева О.В.Моделювання функціонування регіональної економічної системи в умовах невизначеності./ О.В.Коломицева // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: економічні науки. – Черкаси: ЧДТУ. – Вип. 33.– 2013. Частина I. –  С. 84-88.

7. Оптимізація інвестиційних проектів інноваційно орієнтованих підприємств у процесі структурної трансформації / О.В. Коломицева // Зб. наук. пр. Черкаського державного технологічного університету. Серія: економічні науки. – Черкаси: ЧДТУ. – Вип. 27.– 2011. Частина II. -  С. 170-175.

8. Cтимулювання інвестицій у прогресивні структурні зрушення сучасної економіки / О.В. Коломицева // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка». – Дніпропетровськ: ДНУ. – Вип. 6(3). – 2012. –№ 10/1. Т 20. – С.113 – 118

9. Моделювання розвитку регіональної економічної системи в умовах невизначеності / О.В. Коломицева // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: економічні науки. – Черкаси: ЧДТУ. – Вип. 35.– 2013. Частина II. –  С. 17-21.

10. Необхідність та напрями використання балансових моделей економіки регіонів в умовах сучасності / О.В. Коломицева // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – Черкаси : ЧДТУ, 2013. – Вип. 34, Ч. II. – С. 53-57.

11. BI technologies in modelling enterprise management activities / O. Kolomytseva, T. Palonna, T. Burceva // Zeszytach Naukowych Politechniki Śląskiej, seria Organizacja i Zarządzanie. - Poland. – 2014. – Р. 121-125.

12. Kolomytseva O. (2014). Contemporary features of social transformation in Ukrainian regions. Second International Scientific Conference Proceedings «Inequality and poverty in the European Union and Slovakia» (Kosice, Slovakia, October 22-24, 2014).  – Kosice. – 2014. – P. 221-225.

13. Kolomytseva O. (2014). Innovative development as a key to economic growth. Współpraca UE-Ukraina: Trendy gospodarcze. Warsaw. P. 26-31.

14. Kołomycewa O.W.  Integracja marketingu regionalnego w kontekście globalizacji gospodarki światowej. Integration of regional marketinginto innovative regional developmentinthe context of the globalization of world economy/, А.О.Bokownia// Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie nr.1. Polska, 2016, s. 121-125.

 

УЧАСТЬ У ОСВІТНІХ ПРОЕКТАХ

1.             Міжнародний проект «Лідерство та управління змінами у вищій освіті" (530621-TEMPUS-1-2012-1-BG-TEMPUS-JPGR), 2012 - 2015

2.             Семінар-тренінг фахівцями CIVIC Інституту міжнародної освіти (Дюссельдорф, Німеччина). Державний технологічний університет м Черкаси, Україна, грудень 2014

3.             Стажування в університеті «Humanitas» (м. Сосоновец, Польща)  по вивченню новітніх технологій викладання маркетингових та управлінських дисциплін, березень 2015