,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Наукова діяльність кафедри

На кафедрі працює десять науково-педагогічних працівників. З них 1 доктор наук, професор, 8 кандидатів наук (6 доценти, 2 старших викладачі) та 1 старший викладач.

В 2013-2016 році захищено п’ять дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

В 2016 році закінчує аспірантуру провідний спеціаліст кафедри, який працює над дисертаційною роботою.

Протягом 2014-2016 рр. на кафедрі виконувалась науково-дослідницька робота за темою: «Управління еколого-економічним розвитком регіональної системи» (номер держреєстрації 0114U004827).

Щорічно кафедрою економічної кібернетики та маркетингу організовується проведення Міжнародних науково-практичних конференцій: «Ефективне управління економікою: теорія і практика» (4-5 жовтня 2013 року), «Стратегії розвитку світової економіки в умовах глобалізації» (27 – 28 грудня 2013 року), «Ефективне управління економікою» (13 – 14 червня, 2014 року), «Соціально-економічна інтеграція України у глобальну інноваційну економіку: досвід підприємств і регіонів» (26 – 27 вересня, 2014 р.), «Ефективне управління економікою: інформаційні технології, маркетинг, бізнес» (8 грудня 2015).

Викладачами опубліковано більше 300 статей у наукових фахових виданнях.

Науково-педагогічний працівники кафедри брали участь в міжнародних та всеукраїнських конференціях, результатом яких є публікація тез.

Викладачі кафедри готують студентів до участі в днях студентської науки, результати яких публікуються в наукових фахових виданнях та в збірниках тез міжнародних та всеукраїнських конференцій.

Студенти спеціальності 6.030507 «Маркетинг» взяли участь у Міжнародному конкурсі для студентів та школярів «Реклама-фест», що проходив в Одеському національному економічному університеті в грудні 2015 року.

Студентка спеціальності 6.030507 «Маркетинг» посіла ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища».

Викладачі кафедри публікують наукові праці у закордонних наукових фахових виданнях та беруть участь в закордонних конференціях.