,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Перелік дисциплін, що викладає кафедра

1. Економічна кібернетика

Метоювивчення дисципліни є формування системного мислення та навичок проведення досліджень з проблем управління соціально-економічними системами методами економічної кібернетики.

Завдання дисципліни - вивчення теоретичних засад, методології і а методів економічної кібернетики, моделювання складних соціально-економічних систем; набуття навичок використання методів економічної кібернетики у прикладних дослідженнях, проектуванні та експлуатації інформаційних систем і технологій в економіці.

 

2. Статистика

Метоювивчення дисципліни є формування системи знань з методології та інструментарію побудови та використання різних способів прогнозування і аналізу складних суспільних явищ.

Завдання курсу: вивчення основних принципів та інструментарію постановки задач, побудови прогнозних моделей, методів їх розв’язування та аналізу з метою використання в економіці.

 

3. Інформатика

Метоювивчення дисципліни є формування системи знань з інформаційних технологій, методології побудови комп’ютерних систем, інструментарію побудови та використання програмних засобів для аналізу складних економічних ситуацій.

Завдання курсу: вивчення основних принципів побудови та інструментарію комп’ютерних систем, постановки задач, побудови прогнозних моделей, методів їх розв’язування та аналізу за допомогою інформаційних технологій з метою використання в туристичному бізнесі.

4. Економіко-математичні моделі та методи управління проектами

Метоювивчення дисципліни надання майбутнім економістам-кібернетикам теоретичних знань про особливості проектного менеджменту та використання економіко-математичних методів в цій сфері, а також забезпечення одержання та закріплення практичних навичок використання відповідних математичних моделей в задачах управління часом, послідовністю робіт, ресурсами, ризиком під час реалізації проектів з використанням сучасних інформаційних технологій.

Завдання курсу: вивчення передумов використання економіко-математичних методів для формалізації представлення проектів і вирішення типових задач управління проектами на різних стадіях життєвого циклу, ознайомлення з існуючими математичними моделями оптимізації проектних робіт.

5.  Моделювання економіки

Метою вивчення дисципліни є формування в студентів системи знань з методології та інструментарію побудови  і застосування математичних методів в економіці.

Завданнядисципліни – формування в студентів знань і навичок  моделювання економічних об’єктів та процесів.

6. Чисельні методи в економіці

Метоювивчення дисципліни є формування в студентів поняття про чисельні методи розв’язування прикладних задач, методи математичного моделювання, джерела похибок та методи оцінки точності результатів.

Завданнядисципліни – показати значення методу математичного моделювання при розв’язуванні прикладних задач економічних процесів, забезпечити студентів знаннями чисельних методів, необхідних для розв’язування економічних задач.

 7. Оптимізаційні методи і моделі

Метоювивчення дисципліни є формування в студентів системи знань з методології та інструментарію побудови і використання різних типів оптимізаційних економіко-математичних моделей.

Завданнядисципліни –  вивчення основних принципів та інструментарію постановки задач, побудови оптимізаційних економіко-математичних моделей, методів їх розв’язування та аналізу з метою використання в економіці.

8. Економетрика

Метоювивчення дисципліни є надання знань про методи оцінювання параметрів залежностей, які характеризують кількісні взаємозв’язки між економічними величинами.

Завданнядисципліни –  вивчення економетричних моделей, набуття вмінь використання їх у практиці управління економічними процесами на різних ієрархічних рівнях національної економіки.

9. Дослідження операцій

Метоювивчення дисципліни є надання фундаментальних знань з методолоґії, концепцій, методів і технолоґій дослідження раціональної поведінки орґанізаційно-економічних систем і кількісних методів прийняття рішень на засадах системного аналізу, сформувати практичні навички з питань постановки та розв’язування оптимізаційних економічних задач засобами дослідження операцій.

Завдання дисципліни – вивчення теоретичних основ операційних досліджень з метою використання їх методики та інструментарію в дослідженні економічних об’єктів та процесів.

10. Математичні методи в економіці

Метоювивчення дисципліни є отримання знань про особливості застосування економіко-математичних методів і моделей при обґрунтуванні управлінських рішень щодо формування та ефективного використання матеріальних, фінансових та інших ресурсів підприємств.

Завданнядисципліни –  набуття необхідних знань і вмінь у галузі побудови систем моделей та алгоритмів пошуку оптимальних управлінських рішень.

 

   11. Математичні моделі в менеджменті та маркетингу

Метоювивчення дисципліни є формування теоретичних і практичних знань математичного моделювання систем і процесів менеджменту і маркетингу..

Завдання дисципліни – вивчення методології, методики та інструментарію побудови економіко-математичних моделей у менеджменті та маркетинговій діяльності, їх аналізу та використання.

 

12. Прикладні задачі моделювання економічних процесів

Метою вивчення дисципліни єзасвоєння концептуальних положень побудови математичних моделей соціально-економічних процесів на основі комп'ютерних технологій та їх використання в аналізі та управлінні економічними системами.

Завдання дисципліни – вивчення інструментарію розв'язування прикладних задач моделювання та аналізу соціально-економічних процесів з використанням теорії випадкових процесів, нечіткої логіки, мережного управління та застосування комп'ютерних технологій.

 

13. Ефективність інформаційних систем

Метою вивчення дисципліни є формування теоретичних та практичних знань ефективності інформаційних систем,  експлуатації та проектування інформаційних систем. Курс дає можливість вивчення сучасних методик оцінки ефективності, впровадження інформаційних систем.

Завдання дисципліни – вивчення методології, методики та інструментарію оцінювання ефективності інформаційних систем, впровадження методик оцінювання ефективності інвестицій в інформаційні технології.

 

14. Моделювання економічної динаміки

Метою вивчення дисципліни є ознайомлення студентів з сучасними методами моделювання динамічних процесів в різних секторах і на різних рівнях економіки  та формування у них практичних навичок побудови й використання відповідних моделей для управління економічними системами.

  Завдання дисципліни - засвоєння студентами особливостей моделювання динамічних процесів в економіці, класифікації та призначення моделей, вивчення принципів побудови систем моніторингу та динамічних характеристик пошукових процедур, набуття вмінь розраховувати динамічні характеристики фінансових операцій, визначати оптимальний розподіл ресурсів між об’єктами інвестування з урахуванням динаміки фінансових потоків і ризику.

 

15. Прогнозування соціально-економічних процесів

Метоювивчення дисципліни є засвоєння знань про етапи, методи і моделі прогнозування соціально-економічних процесів, надання майбутнім економістам необхідних теоретичних знань про сучасний стан економіки України, про перспективи та економічні моделі прогнозування, а також забезпечити одержання та закріплення практичних навичок використання сучасних методів прогнозування та методик економічного обґрунтування розробок та пропозицій, запропонованих в дипломних роботах.

Завдання дисципліни – вивчення теоретичних основ методології соціально-економічного прогнозування; набуття вмінь застосовувати кількісні методи й моделі аналізу та прогнозування соціально - економічних процесів.

 

16. Основи економічної безпеки

Метою вивчення дисципліни є формування теоретичних знань та практичних навичок економіко-правового характеру щодо розвитку відносин між зацікавленими особами зовнішнього та внутрішнього сере­довищ в системі управління підприємством з метою підвищення рівня його економічної безпеки в ринковій економіці.

Завданням навчальної дисципліни є оволодіння знаннями щодо особливостей діяльності та розвитку підприємств в умо­вах ризику та невизначеності зовнішнього середовища і навичками щодо забезпечення відповідного рівня економічної безпеки підприємства; оде­ржання знань з основоположних принципів побудови та функціонування систем економічної безпеки; одержання знань про механізми забезпе­чення інформаційної та економічної безпеки, функціональні складові економічної інформації.

17. Інформаційний бізнес

Метою вивчення дисципліниє надання поглиблених знань та практичних навичок щодо теорії та практики з аналізу та проведення інформаційної діяльності на підприємстві, знайомство з правовими основами підприємництва та його особливостями в інформаційній сфері економіки, вміння обґрунтовувати доцільність створення тієї чи іншої організаційної форми інформаційного бізнесу.

Завданням навчальної дисципліни євивчення теоретичних засад формування інформаційного суспільства, набуття практичних умінь і навичок організації бізнесу в інформаційнійсфері економіки, обґрунтуваннядоцільностіствореннярізнихорганізаційнихформ інформаційногобізнесу.

18. Електронна комерція.

Метоювивчення дисципліни – сформувати систему фундаментальних знань щодо основних понять електронної комерції, особливостей ринку електронних фінансових послуг, основних платіжних систем мережі Internet, принципів організації дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами.

19. WEB-програмування.

Метою викладання даної дисципліни є формування системи теоретичних знань та практичних навичок з основ веб-програмування та їх використання в створенні веб-сайтів.

20. Логістика

Метою вивчення дисципліни є формування в студентів системних знань і розуміння концептуальних основ логістики як інструмента ринкової економіки, теорії і практики розвитку цього напряму та набуття вмінь і навичок ефективного управління матеріальними потоками.

Завдання дисципліни – опанування студентами теоретичних знань щодо управління матеріальними потоками на основі логістичного підходу, набуття практичних умінь використання методів скорочення витрат на переміщення матеріальних ресурсів та методів оцінки економічної ефективності наслідків здійснення логістичних рішень.

21. Інформаційні системи в економіці.

Мета дисципліни – Дати основні теоретичні положення створення інформаційних систем, ознайомитися із сучасними підходами, складом і змістом основних операцій створення інформаційних систем, методами керування процесом створення ІС і побудови ІС.

 

22. Комп’ютерні мережі.

Мета курсу – дати знання в галузі розробки і експлуатації комп’ютерних мереж, ознайомити із сучасними методами і засобами захисту економічної інформації в комп’ютерних мережах, виробити стійкі навички адміністрування комп’ютерних мереж.

23. Імітаційне моделювання.

Мета дисципліни: формування системи фундаментальних теоретичних знань та практичних навичок з основ створення імітаційних моделей та застосування імітаційного моделювання в економічних дослідженнях.

24. Корпоративні інформаційні системи

Метавивчення дисципліни  є надання студентам поглиблених знань з теорії та практики побудови і використання інформаційних систем на великих підприємствах, у фірмах та корпораціях, ознайомити їх з передовими методами комп'ютеризації управлінських процесів.

Завдання дисципліни - ознайомлення з основами побудови корпоративних інформаційних систем; вивчення основних технологій розробки корпоративних інформаційних систем, їхніх типів й особливостей використання; ознайомлення із програмним забезпеченням і тенденціями його розвитку на сучасному етапі; набуття практичних навичок вибору й проектування корпоративної інформаційної системи стосовно до умов конкретного об'єкта.

25. Аналіз, моделювання та управління  економічним ризиком

Метою вивчення дисципліни є задоволення  потреби майбутніх фахівців у знаннях в областісистемного аналізу, моделювання та управління економічним ризиком.

Завдання дисципліни – навчити студентів самостійно здійснювати аналіз ризику як на якісному так і на кількісному рівні, оцінювати його ступінь, моделювати та враховувати його, керувати ризиком, застосовуючи методи адекватні цілям та прийнятій системі гіпотез.

26. Фінансова математика

 Метоювивчення дисципліни є освоєння методики вимірювання та оцінки параметрів фінансових операцій, побудови та дослідження математичних процесів та явищ, а також застосування теоретичних знань на практиці при розв’язуванні конкретних фінансових задач. 

 Завданнядисципліни -  оволодінні основами математичного апарату сучасних методів кількісного фінансового аналізу, необхідного для здійснення широкого спектру різноманітних фінансово-економічних розрахунків, застосуванні методів моделювання і прогнозування фінансових процесів для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, освоєнні фінансово-економічних розрахунків з використанням базових моделей фінансових операцій і виконання прикладного кількісного фінансового аналізу.

27. Ризикологія

Метоювивчення дисципліни є забезпечення розуміння широкої гами економічних ризиків, що виникають у процесі господарської діяльності, урахування їх при прийнятті управлінських рішень і розробка заходів щодо зменшення їх впливу на показники ефективності функціонування підприємства та його господарський механізм.

Завдання дисципліни  – формування у студентів навичок і знань, які необхідні для розробки економічно обґрунтованих управлінських рішень.  

28. Актуарні розрахунки

Метою вивчення дисципліни є формування системи фундаментальних знань щодо сутності, побудови та аналізу математичних моделей і методів, що регламентують відносини між страховиками і страхувальниками.

Завдання дисципліни  – вивчення студентами основних методів та моделей актуарної математики з метою використання методики та інструментарію в страхуванні.

29. Аналіз моделювання та управління фінансовими інвестиціями

Метоювивчення дисципліни єформування системи знань щодо механізму фінансового інвестування, процесів ціноутворення на ринку цінних паперів та практичних навичок аналізу, моделювання інвестиційних процесів і прийняття інвестиційних рішень.

Завдання дисципліни ознайомлення студентів з інструментами фінансового інвестування; вивчення закономірностей і механізмів взаємовідносин учасників фінансового ринку; набуття теоретичних і практичних знань щодо моделювання інвестиційних процесів та формування інвестиційної політики підприємств.

30. Системний аналіз в економіці

Метоювивчення дисципліни єосвоєння методики проведення системних досліджень соціально-економічних проблем та процесів формування системних рішень.

Завдання дисципліни – засвоєння студентами основних положень теорії систем, методів збору і аналізу даних, набуття практичних навичок формалізованого описування досліджуваних проблем та організації й проведення системних досліджень різних організаційних структур.

 

31. Системи прийняття рішень

Метоювивчення дисципліни є формування системи фундаментальних теоретичних знань і практичних навичок побудови та аналізу моделей прийняття рішень, опанування методів і систем підтримки прийняття рішень в економіці.

 Завдання дисципліни –опанування студентами методів пошуку оптимального способу дій для досягнення цілей, методів підтримки прийняття рішень в умовах слабоструктурованих або неструктурованих ситуацій, набуття практичних навичок застосування сучасних комп'ютерних технологій підтримки прийняття рішень.

32. Системи моніторингу в економіці

Метоювивчення дисципліни є осягнення сучасних методів ефективної експлуатації інформаційних систем і підвищення ефективності систем в процесі експлуатації.

 Завдання дисципліни - навчання студентів теоретичних, методичних і організаційних основ моніторингу, програмних засобів і методів проведення моніторингу; набуття вмінь застосовувати інструменти методології моніторингу економіки в діяльності, пов’язаній з інформатизацією економіки.

33.Технологія проектування та адміністрування БД і СД

Метоювивчення дисципліни є вивчення основних принципів, методів і засобів організації та проектування баз даних (БД) та сучасних систем управління базами даних (СУБД) в обліково-управлінських службах.

 Завдання дисципліни - ознайомлення студентів з основами відомостей про бази даних та банки даних, інформаційні системи, в тому числі про вимоги, які до них висуваються, принципи та склад; опанування одної із сучасних СУБД; набуття навичок із створення баз даних за допомогою СУБД та їх застосування для розв’язання економічних та управлінських завдань.

 34. Фундаментальні основи кібернетики

Метоювивчення дисципліни єнадання майбутньому фахівцеві достатнє уявлення про функціонування та розвиток економічної системи в єдності об’єкта та процесу управління.

Завдання дисципліни: вивчення студентами предмету фундаментальних основ  кібернетики, визначення і класифікацію систем, ієрархію економічної системи, як об’єкта економічної кібернетики, моделювання об’єктів, принципи, методи і моделі управління.

35. Управління проектами інформатизації

Метоювивчення дисципліни є формування у студентів необхідних теоретичних знань і практичних навичок з методології управління проектами, яка є перспективним напрямком розвитку теорії менеджменту і набуває все більшого поширення в усіх сферах економічної діяльності, а також опанування відповідного інструментарію для успішного управління проектами інформатизації різних типів та видів.

 Завдання дисципліни - навчання студентів теоретичних, методичних і організаційних основ проектного менеджменту, програмних засобів і методів управління проектами; набуття вмінь застосовувати інструменти методології управління проектами інформатизації в діяльності, пов’язаній з інформатизацією економіки.

36. Інформаційні системи і технології в управлінні

Метою вивчення дисципліни є формування у майбутніх фахівців сучасного рівня інформаційної та комп'ютерної культури, набуття практичних навичок роботи на сучасній комп'ютерній техніці та використання сучасних інформаційних технологій для вирішення різноманітних завдань у практичній діяльності за фахом.

 Завдання дисципліни - навчання студентів теоретичних, методичних і організаційних основ проектного менеджменту, програмних засобів і методів управління проектами; набуття вмінь застосовувати інструменти методології управління проектами інформатизації в діяльності, пов’язаній з інформатизацією економіки.

37. Планування діяльності підприємства

Метою вивчення дисципліни є надання студентам ґрунтовних теоретичних знань та практичних навичок з питань планування і контролю основних напрямків діяльності підприємства в умовах функціонування ринкових відносин, озброєння майбутніх фахівців сучасною науковою методологією, передбачення економічних наслідків управлінських рішень, та їх обґрунтування на підставі використання принципів і методів планування, з метою забезпечення ефективності господарювання на рівні підприємства як первинної ланки виробництва.

Завдання дисципліни є формування у студентів комплексу професійних знань із теоретичних та практичних засад внутріфірмового планування. Вивчення курсу дозволяє зрозуміти глибинні основи господарської діяльності окремої фірми (підприємства).

38. Аналіз фондових ринків в умовах невизначеності

Метою вивчення дисципліни є сформувати у студентів знання про цінні папери та розуміння загальних засад функціонування фондового ринку, його структури і принципів регулювання, надати системну інформацію про діяльність на фондовому ринку, розкрити особливості розвитку фондових ринків у країнах з перехідною економікою.

Завдання дисципліни є  навчання студентів теоретичних, методичних і організаційних основ фондового ринку; ознайомлення студентів з інструментами фінансового інвестування; вивчення закономірностей і механізмів взаємовідносин учасників фінансового ринку; набуття теоретичних і практичних знань щодо моделювання інвестиційних процесів та формування інвестиційної політики підприємств.