,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ Факультет економіки та управління Кафедра економічної кібернетики та маркетингу

Кафедра економічної кібернетики та маркетингу

В умовах ринкової економіки постійно зростає попит на фахівців, які володіють новим економічним мисленням, найбільш сучасними знаннями в області комп`ютерних технологій, економіко-математичного моделювання та маркетингу. Саме таких спеціалістів випускає кафедра економічної кібернетики та маркетингу ЧДТУ. Кафедра є провідною в підготовці фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальностей: «Маркетинг» та «Економіка» (освітні програми «Економічна кібернетика», «Управління персоналом та економіка праці»), а також за другим (магістерським) рівнем вищої освіти зі спеціальностей: «Економічна кібернетика», «Маркетинг» та «Управління проектами» денної та заочної форми навчання.

В результаті ґрунтовної підготовки випускники мають можливість продовжити навчання в аспірантурі, докторантурі, поєднуючи наукову і практичну підготовку, досконало володіють сучасними засобами і методами практичної діяльності за фахом, вміють самостійно та кваліфіковано вирішувати комплекс завдань відповідно до його функціональних обов’язків, здійснюють безперервне навчання, спроможні постійно нарощувати свої знання в сфері обраного фаху, здатні на практиці керуватися принципами наукової організації праці, володіють сучасними засобами аналізу і прогнозування фінансово-економічних ситуацій, а також методами управління економічними об’єктами в ринкових умовах. Випускники можуть з успіхом очолити функціональні підрозділи в організаційній системі управління: економічну службу, зовнішньоекономічну діяльність, організацію чи підприємство в цілому.

Економіст кібернетик є спеціалістом-аналітиком широкого профілю в області підготовки і реалізації економічних рішень на базі використання економіко-математичних моделей і комп’ютерних технологій. Маркетолог – спеціаліст з вивчення смаків споживачів та просуванню товарів на ринок. Він аналізує попит на конкретні товари і послуги, вивчає і оцінює ринки їх збуту й відповідно до отриманої інформації розробляє рекламну концепцію.

Маркетолог проводить ретельний моніторинг галузі, обробляє інформацію за допомогою спеціальних комп’ютерних програм, керує просуванням брендів, реклами і PR, займається питаннями ціноутворення, розробляє прогноз і рекомендації щодо подальшого розвитку компанії.

 

Менеджер з управління проектами здатний визначити цілі проекту та здійснити його обґрунтування; провести експертизу проекту; виявити структуру проекту; визначити обсяги та обґрунтувати джерела фінансування; сформувати персонал виконавців; визначити строки виконання проекту на основі графіків виконання робіт; розрахувати необхідні ресурси; сформувати кошторис та бюджет проекту; оцінити проектні ризики; забезпечити контроль виконання проекту тощо. Під час навчання студенти отримують поглиблену підготовку у галузях інвестиційної діяльності, методології управління проектами, експертизи проектів, інформаційних технологій проектного менеджменту.

Під час навчання студенти освоюють наступні інформаційні системи: Project Expert; Microsoft Project; BPWin; Primavera Project Planner. Випускники можуть працювати в різних галузях (будівельній, приладобудівній, хімічній, машинобудівній, автомобільній, комп’ютерній), в міських та обласних фінансових, банківських, податкових, державних адміністративних установах, організувати роботу підлеглих, контролювати своєчасне її виконання, координувати роботу стосовно використання ресурсів, часу та бюджету.

Управління персоналом та економіка праці – сфера діяльності, в якій за останній час з’явилося особливо багато нових професій. Директор з персоналу, HR-менеджер, тренінг-менеджер, фахівець з оцінки персоналу, team-менеджер, head-hunter (“мисливець за головами”), менеджер з корпоративної культури, couch-консультант – ось далеко не повний перелік посад, які безпосередньо пов’язані з управлінням персоналом і з’явилися на українському ринку праці за останні роки. Ці спеціальності є популярними, дохідними і перспективними.

Контакти: бул. Шевченка 460, 2 корпус, к. 205; тел. +380 (472) 511-581

https://chdtu.edu.ua/feu/kek