,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ Факультет електронних технологій

Факультет електронних технологій

Для забезпечення висококваліфікованими спеціалістами промислових підприємств Черкас та області в 1981 році Черкаський філіал КПІ вперше здійснив набір студентів на спеціальність "Прилади точної механіки" вечірнього факультету. Трохи пізніше, в 1984 році, розпочато підготовку фахівців за спеціальністю "Радіотехніка" за вечірньою формою навчання. Ці спеціальності й стали фундаментом для майбутнього створення факультету. 

Після проведення реструктуризації в університеті та на факультеті, на сьогоднішній день до складу факультету входить чотири потужних кафедри як в освітній, так і в науковій діяльності. Це випускові кафедри професійного спрямування: кафедра радіотехніки та інформаційно-телекомунікаційних систем (завідувач кафедри – доктор технічних наук, професор Палагін Володимир Васильович), кафедра комп’ютеризованих та інформаційних технологій у приладобудуванні (завідувач кафедри – кандидат технічних наук, доцент Бондаренко Юлія Юріївна), кафедра електротехнічних систем (завідувач кафедри – кандидат технічних наук, професор Ситник Олександр Олексійович), кафедра інформатики, інформаційної безпеки та документознавства (завідувач кафедри – доктор технічних наук Кунченко-Харченко Валентина Іванівна).
 

 
На факультеті електронних технологій здійснюється підготовка кадрів: 
 
• за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр", за напрямами: "радіотехніка", "телекомунікації", "приладобудування", "електротехніка та електротехнології", "безпека інформаційних і комунікаційних систем";
• за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст" за спеціальностями: "Радіотехніка", "Телекомунікаційні системи та мережі""Прилади і системи точної механіки", "Медичні прилади і системи", "Електротехнічні системи електроспоживання", "Безпека інформаційних і комунікаційних систем";
• за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр" за спеціальностями: "Радіотехніка", "Телекомунікаційні системи та мережі" , "Прилади і системи точної механіки", "Медичні прилади і системи", "Електротехнічні системи електроспоживання", "Безпека інформаційних і комунікаційних систем".
 
З 2016 року на факультеті здійснюється набір студентів за новим переліком спеціальностей:
 

Спеціальність

Освітня програма

(спеціалізація)

125 Кібербезпека

Безпека інформаційних

і комунікаційних систем

Системи технічного

захисту інформації

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електротехнічні системи електроспоживання

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Прилади і системи

точної механіки

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

153 Мікро- та наносистемна техніка

Медичні прилади, системи та метрологічне забезпечення

172 Телекомунікації та радіотехніка

Радіотехніка

Телекомунікації

 
На сьогоднішній день на факультеті здобувають вищу освіту понад 400 студентів денної та понад 200 студентів заочної форми навчання. Факультет електронних технологій щорічно випускає близько 200 бакалаврів денної та заочної форм навчання та близько 200 спеціалістів та магістрів денної та заочної форм навчання. Необхідно відмітити високий попит на фахівців, що випускає факультет, оскільки практично всі вони успішно працевлаштовуються.
 
На факультеті працюють 6 докторів наук: професор Лега Юрій Григорович, професор Заболотній Сергій Васильович, професор Кожухівський Андрій Дмитрович, професор Кунченко-Харченко Валентина Іванівна, професор Палагін Володимир Васильович, професор Гальченко Володимир Якович. Викладацький склад факультету налічує 30 кандидатів наук, що складає близько 70% від загальної кількості викладачів.
 
 
Кафедри факультету працюють з сучасним навчальним та науковим обладнанням, яке розташоване в першому, другому, дев'ятому та десятому навчальних корпусах. Факультет має 7 лекційних аудиторій, 24 спеціалізованих лабораторії для проведення навчальних та дослідницьких робіт, 3 науково-дослідні лабораторії для виконання наукових досліджень. Навчальні лабораторії оснащені необхідними технічними засобами навчання. Серед інших виділяється сучасна лекційна аудиторія імені Юрія Петровича Кунченка, доктора фізико-математичних наук, професора, всесвітньо відомого вченого. Поряд також розташований музей історії радіотехніки імені професора Кунченка, що не має аналогів в Україні.
 
Кожна кафедра активно використовує сучасні технічні методи навчання, в тому числі проекційні засоби для ефективного проведення лекційних занять. Ефективно використовуються демонстраційні стенди, макети, наглядні промислові зразки, зразки дипломних робіт студентів, плакати та інше. Всі кафедри оснащені сучасною комп'ютерною технікою, що надає можливість виконувати понад 50% навчального навантаження з використанням ПЕОМ. Всі комп’ютери факультету та університету в цілому об'єднанні в локальну мережу та мають доступ до мережі Інтернет.
 
Факультет електронних технологій один з кращих факультетів університету по багатьох показниках, за якими проводять оцінку діяльності. Про це свідчить не тільки якісний склад викладачів, але й їхня повсякденна робота. Для забезпечення повноцінного навчального процесу на високому сучасному рівні викладачами факультету за останній час розроблено понад 10 навчальних посібників, 100 методичних вказівок до виконання лабораторних робіт, практичних занять та курсового проектування. Значна частина роботи студента планується з безпосереднім використанням комп'ютерної техніки.
 
Викладачі факультету беруть активну участь у науковій роботі, Міжнародних наукових семінарах та конференціях. Крім того, кафедри факультету є організаторами щорічних Міжнародних конференцій "Датчики, прилади та системи", "Обробка сигналів та негауссівських процесів". В період 2007-2015 роки на факультеті електронних технологій виконано понад 24 держбюджетних та госпдоговірних науково-дослідних робіт.
 
Ефективність аспірантури на факультеті достатньо висока і займає перше місце серед інших. Загальна кількість аспірантів та здобувачів наукового ступеню кандидата наук на факультеті становить 25 осіб, За останній рік було захищено 4 кандидатські дисертаційні роботи та подана до захисту докторська робота. 
 
Провідними науковцями факультету за останні 5 років надруковано понад 300 статей, отримано понад 60 патентів на винахід і написано три монографії та 4 навчальних посібника.
 
На факультеті активно проводиться науково-дослідна робота зі студентами. Щорічно проводиться університетський тур студентських олімпіад із залученням якнайширшого кола студентів факультету, а також студентів інших факультетів. Такі олімпіади дають можливість розкрити свої здібності найбільш обдарованій студентській молоді.
 
На факультеті працює електротехнічний гурток, що створений при кафедрі електротехнічних систем. На заняттях гуртка студенти проводять різноманітні електротехнічні досліди, виготовляють діючі зразки приладів електротехнічного призначення, вдосконалюють лабораторне приладдя. Розробки учасників електротехнічного гуртка неодноразово експонувалися та займали призові місця на виставці науково-технічної творчості студентів.
 
Особливо треба відмітити колективну аматорську радіостанцію ЧДТУ з позивним сигналом UR4CYT, керування якою здійснює співробітник кафедри радіотехніки Дроботулін Олександр Геннадійович. За роки роботи радіостанції, а створена вона більше ніж десять років назад, студентами університету проведені тисячі зв’язків з радіоаматорами сотень країн та отримано ряд призових місць в міжнародних змаганнях по радіоспорту.
 
Деканат факультету електронних технологій всіляко сприяє участі студентів у заходах студентської самодіяльності. Організуються зустрічі з цікавими людьми, круглі столи, лекції для розширення суспільного кругозору студентства. Приділяється увага інтелектуальному та духовному розвитку студентства. З 1997 року на факультеті розпочалося відродження університетської традиції – проведення Дня факультету. Активна співпраця з профспілкою університету дозволяє не лише організовувати позанавчальні заходи, як-то: День студента чи День факультету, тематичні вечори відпочинку та творчі вечори за участю талановитих особистостей Черкащини та України в цілому, а також здійснювати екскурсії на спеціалізовані виставки, семінари та на підприємства, які є потенційними замовниками випускників факультету електронних технологій.
 
Студенти факультету активно приймають участь в різноманітних громадських та благодійних заходах. Допомагають дитячому будинку, міській дитячій лікарні, є активістами Червоного Хреста, підтримують студентів-сиріт та студентів-інвалідів, що навчаються на факультеті.
 
Кожну групу на першому курсі зустрічає особистий педагог-куратор, що працює з нею до закінчення університету. Така система забезпечує індивідуальний підхід до кожного студента з врахуванням його особистих проблем. Особлива увага деканатом факультету приділяється студентам-сиротам, напівсиротам, інвалідам, чорнобильцям та дітям із малозабезпечених сімей.
 
Підготовка та випуск висококваліфікованих фахівців, що разом з тим мають бути порядними, чемними, патріотично вихованими людьми – це основна мета діяльності, яка досягається в результаті кропіткої, злагодженої роботи всього, без винятку, згуртованого колективу факультету електронних технологій.

Очолює факультет декан Гончаров Артем Володимирович.

Деканат факультету електронних технологій – корпус №1, кімн.205,

тел.. (0472)73-02-40

Пошта факультету – Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сайт – https://chdtu.edu.ua/fet