,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Наукова діяльність кафедри

НАУКОВІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КАФЕДРИ ХТВ

1 Концентрування розбавленої азотної кислоти
2 Очищення нітрозних газів від оксидів азоту
3. Електрокаталіз при очищені газових потоків
4. Окиснення оксиду азота (ІІ) з використанням ультрафіолетового випромінення
5. Використання попередньо озонованих розчинів при інтенсифікації горіння
6. Использование озона для интенсификации процессов горения топлива в двигателях внутреннего сгорания
7. Удосконалення работи озонаторів
8. Озоні технології у медицині
8.1 Удосконалення конструкції реактору при насиченні плазми крові ознокисневою суміщю
8.2 Хемодеструкція ракових пухлин
9. Ресурсосберегаючіе технології
10 Енергосберегаючіе технології
10.1 Реактор-кавітатор
10.2 Электромагнітна активація палива
10.3 Электрокаталіз димових газів
10.4 Электрокаталітичний спосіб інтенсифікації горіння твердого палива
10.5 Электрокаталітичний спосіб інтенсифікації горіння газоподібного палива

 

 

НАУКОВА ШКОЛА

НОВІ ОЗОННІ СИСТЕМИ ТА ПРИРОДООХОРОННІ КОМПЛЕКСИ

Stolyarenko_1

 

 

Керівник школи

СТОЛЯРЕНКО ГЕННАДІЙ СТЕПАНОВИЧ

доктор технічних наук, професор

 

 

 

НАУКОВІ НАПРЯМКИ І ТЕМИ НАУКОВОЇ ШКОЛИ

1. Розробка енергозберігаючих та ресурсозберігаючих технологій при спалюванні рідкого і газоподібного палива:

- пригнічення утворення токсичних домішок при горінні бензину в ДВЗ;

- ефективне горіння газоподібного палива з використанням озоно-радикального дуття;

- пригнічення утворення токсичних домішок при спалюванні метану та пропан-бутанових сумішей;

- зниження вмісту шкідливих домішок в димових газах теплоелектроцентралей з використанням озоно-радикальних процесів;

- електрокаталітичні методи інтенсифікації гетерогенних процесів;

- методи інтенсифікації процесів аеробного і анаеробного зброджування.

2. Створення маловідходних і безвідходних технологій виробництва хімічних сполук:

- озонна технологія інтенсифікації хімічних та біохімічних процесів;

- мембранна технологія в виробництві хімічних реактивів;

- застосування модифікованих природних сорбентів (на базі бентонітових глин) при водопідготовці і очищенні стічних вод;

- розробка систем оборотного водопостачання підприємств;

- каталітичні і озоно-каталітичні процеси очистки стічних вод.

3. Розробка технології переробки і раціонального використання відходів, як вторинної сировини:

- розробка технології виробництва біогумусу і біологічно-активних добрив при переробці відходів сільськогосподарських виробництв;

- дослідження і розробка процесів утилізації шламових відходів, що містять цинк;

- розробка технології утилізації шламових відходів гальванічних виробництв.

4. Вивчення і розробка немедикаментозних методів в озонотерапії і озоно-радикальній хірургії:

- руйнування білірубіну в плазмі крові;

- детоксикація крові та лімфи;

- селективна хемодеструкція онкологічних новоутворень.

5.Екологоорієнтований розвиток територіально-господарського комплексу Черкащини.

ПРОЕКТИ, ЩО ВПРОВАДЖЕНІ.

1. Технологія очистки відхідних димових газів електростанцій від оксиду азоту озонним методом (1980-1985 р.) разом з Всесоюзним теплотехнічним інститутом, м. Москва.

2. Технологія очистки газів двигуна внутрішнього згорання від оксидів азоту, оксиду вуглецю, вуглеводнів, бенз(а)пирену (бортова система, стаціонарні установки) - Кузбаський політехнічний інститут (1985-1990 р.).

3. Технологія збереження високої якості м’ясо-молочної продукції при перевезенні в трейлерах на великі відстані (1990-1991 р.) - Лабораторія екологічних проблем, м. Черкаси.

4. Технологія зберігання м`ясо-молочної та інших видів сільськогосподарської продукції в стаціонарних складських приміщеннях. (1991-1992 р.) -Лабораторія екологічних проблем, м. Черкаси.

5.Технологія та процеси очистки стічних вод (від важких металів, ПАВ, органічних сполук) - Науково-дослідний інститут органічних виробництв та фарбників – м. Москва.

 

ПРОЕКТИ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ В РОЗРОБЦІ

1. Застосування мембранної технології, бентонітових глин, озонування при отриманні якісної сільськогосподарської продукції - Міністерство хімічної промисловості, м. Москва, Лабораторія екологічних проблем, м. Черкаси.

2. Отримання високоякісної питної води із засоленої та забрудненої води свердловин. - Міськвиконком м. Черкаси, Сектор Газа Палестина.

3. Застосування озону при детоксикації крові.

4. Застосування озону в медицині: вибіркове руйнування онкологічних пухлин. - Лабораторія екологічних проблем, м. Черкаси.

 

НАУКОВІ ЗВ’ЯЗКИ

1. Вищі навчальні заклади:НТУУ (КПІ) м. Київ; ДУ “Львівська політехніка” м. Львів; ДХТУ м. Дніпропетровськ; НТУ м. Харків; ОПУ м. Одеса; ДТУ м. Дніпродзержинськ; ВДПІ м. Вінниця; НАУ м. Київ.

2. Науково-дослідні інститути: СДНДІМДП м. Суми; ДНДІ “Хімтехнологія”м. Сіверодонецьк; УАОВМ м. Харків; ВАО “Argentum” м. Львів; РЕЦ м. Київ; ЦАЕО м. Київ; ІГ АН України м. Київ; Інститут чистих технологій м.Київ.

3. Підприємства: ПАТ “Азот”, ТЕЦ, АО “Водоканал”, ЧДП “Хімреактив” – м. Черкаси; ДПО “Орізон” м. Сміла; ВАТ “Веста” м. Золотоноша.

4. Науково-дослідні інститути близького зарубіжжя: МДУ, МЕУ м. Москва; НДТУ, НДМА м. Новочеркаськ.

5. Фірми, інститути та підприємства дальнього зарубіжжя: Водопровідна станція Де-Мойна, Айова, США; фірма KOWI (Данія), “Вільям Хансен” (Данія), Інститут симбіозу (Данія), Асоціація приватних шкіл, Білоруський державний технологічний університет.

 

 

 1. Дослідження взаємодії систем MeIV C–MeIV B2 в широкому інтервалі температур і концентрацій.
 2. Дослідження взаємодії в системах B4C з борідами перехідних металів IV–V груп.
 3. Дослідження взаємодії в системах MeIV,V C–SiC.
 4. Теоретичні основи формування евтектичної структури сплавів за заданим комплексом екстремальних фізико-хімічних та механічних властивостей в системах MeC–MeB2, MeN–MeB2.
 5. Теоретичні основи класифікації металоподібних систем на основі тугоплавкої кераміки: тугоплавких карбідів, боридів, нітридів, оксидів зі зв’язкою.
 6. Дослідження впливу високих тисків на формування нових композиційних матеріалів на основі кубічної модифікації нітриду бору.
 7. Розробка способів одержання та дослідження фізико-хімічних властивостей хітину, хітозану та хітинвмісних сполук.
 8. Одержання та дослідження плівок і мембран на основі амінополісахаридів природного походження
 9. Перспективи використання мембран на основі хітозану в якості екологічно чистих сорбційних матеріалів
 10. Розробка нових сучасних методик проведення аналізу природних полісахаридів.
 11. Використання сучасних фізико-хімічних методів аналізу для дослідження якості питної води.
 12. Розробка методів утилізації міцеліальної маси – відходу біохімічного синтезу.
 13. Дослідження стійкості забарвлення цитрогіпсу – відходу виробництва лимонної кислоти.
 14. Дослідження фізико-хімічних властивостей компонентів фільтрату – відходу виробництва лимонної кислоти.
 15. Фізико-хімічний аналіз осадів, що утворюються в трубопроводах цукрового виробництва.
 16. Аналіз фізико-хімічних властивостей речовин, які впливають на якість води.

 

Унрод Володимир Ізяславович

Унрод Володимир Ізяславович

завідуючий секції Хімії кафедри Хімії та хімічної технології неорганічних речовин, к.т.н., академік Української Технологічної Академії (УТА)

Наукові та творчі зв’язки із зарубіжними партнерами:

 • спільна наукова робота з Дрезденським технічним університетом, м. Дрезден, Німеччина на основі Договору про творчу співпрацю по темі «Синтез і вивчення фізико-хімічних властивостей колагену і гідроксиапатиту з метою розробки нових керамічних матеріалів»;
 • спільна наукова робота з Торунським технічним університетом імені М. Коперника, Польща за темою «Фізико-хімія органічних матеріалів для косметичної хімії»;
 • спільна наукова робота з Санкт-Петербурзьким технологічним університетом, м. Санкт-Петербург, Росія за темою «Фізико-хімічні основи створення нових керамічних матеріалів на основі металлоподібних тугоплавких сполук» (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)";
 • співробітництво з Московським державним технічним університетом імені Н.Е. Баумана, м. Москва, Росія (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана» (МГТУ, МВТУ));
 • співробітництво з Московським державним університетом імені М.В. Ломоносова, м. Москва, Росія (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» (МГУ));
 • співробітництво з Інститутом хімії силікатів імені
  І.В. Гребенщикова РАН, м. Санкт-Петербург, Росія
  (Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена
  Трудового Красного Знамени Институт химии силикатов имени
  И.В. Гребенщикова Российской академии наук (ИХС РАН));
 • спільна творча і наукова робота з фірмою «SINOGRAF S.A.», м. Торунь, Польща;
  спільна творча і наукова робота з фірмою «LIMO», м. Дортмунд, Німеччина.

Наукові, творчі та учбові зв’язки із провідними партнерами, ВНЗ та Інститутами НАН України:

 • Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України (Institute of Macromolecular Chemistry), м. Київ;
 • Інститут проблем матеріалознавства імені І.М. Францевича НАН України (Frantsevich Institute for Problems of Materials Science (IPMS)), м. Київ;
 • Інститут колоїдної хімії та хімії води імені А.В. Думанського НАН України (ІКХХВ НАНУ) (Institute of Colloid and Water Chemistry of the National Academy of Sciences of Ukraine (ICCWC NASU)), м. Київ;
 • Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» (НТУУ «КПІ») (National Technical University of Ukraine «Kiev Polytechnic Institute» (NTUU KPI)), м. Київ;
 • Одеський національний політехнічний університет (ОНПУ) (Odessa National Polytechnic University (ONPU)), м. Одеса;
 • Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (ОНУ) (Odessa I.I. Mechnikov national university (ONU)), м. Одеса;
 • Запорізька державна інженерна академія (ЗДІА) (Zaporizhia State Engineering Academy), м. Запоріжжя;
 • Мукачівський державний університет (МДУ), м. Мукачево;
 • Ужгородський національний університет (УжНУ) (Uzhhorod National University), м. Ужгород;
 • Державне підприємство Науково-дослідний інститут «Еластик», м. Київ по темі «Фізико-хімічні основи формування наноструктурних полімерних композитів під дією фізичних полів».