,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Презентація вибіркових дисциплін

 

 

”.       

Бакалавр (2 курс)

1

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Інженерна графіка (спецкурс)

Викладацький склад

Селенко В.М.

Напрям підготовки

192 - Будівництво та цивільна інженерія

Кількість годин / кредити ECTS

120 годин / 4 кредити

Опис

„Інженерна графіка (спецкурс)” це додаткові розділи базової дисципліни для майбутніх дисциплін, з якими студент має зустрітися на ІІ-V курсах. Вивчення засобів зображення , стандартів ЕСКD, придбання навиків виконання технічних креслень, робота з підручниками, довідниками, збірками ЕСКD допоможуть студенту успішно виконувати розрахунково-графічні роботи , курсові та дипломні проекти. Мета курсу, вивчення методів зображення тривимірних об’єктів на площині, способів вирішення позиційних та метричних задач, пов’язаних з цими об’єктами по їх плоским зображенням. Знання та навики, які формуються при вивченні курсу надають можливість виконання та читання креслень, вирішення ряду технічних задач на сучасному науковому рівні.

Мета вивчення дисципліни:Навчити студента методам побудови креслень, розв’язання на кресленнях геометричних задач, а також задач геометричного моделювання Предмет дисципліни: Побудова зображень графічних моделей тривимірних об’єктів на площині, розв’язання на проекційних рисунках метричних і позиційних задач, пов’язаних з тривимірними об’єктами.

Проміжні оцінки виставляються як середнє оцінок виконання завдань лабораторних робіт. Оцінка за самостійну роботу виставляється за виконання індивідуального проекту. Підсумкова оцінка виставляється на основі проміжних оцінок (40%), самостійну роботу (20%) та залік (40%).

Нормативна або за вибором

вибіркова

Мова

українська

Підсумковий контроль

залік  в 3 семестрі 2 курсу

Навчальний рік

2016/2017

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Екологія у  будівництві

Викладацький склад

Чемерис І.А., Сич В.С.

Напрям підготовки

6.060101 «Будівництво»

Кількість годин / кредити ECTS

120 годин / 4 кредити

Опис

         При вивченні дисципліни студенти розглядають питання, пов’язані із вивченням впливу будівництва на довкілля, екологічною безпекою житлових та громадських будівель, енергозбереженням та ресурсозбереженням в житлово-будівельній сфері, вивчається екологічне право у будівництві, особливості екологічно безпечного будівництва та  екологічно безпечного фундаментобудівництва.

Мета дисципліни:поглиблення та розширення екологічних знань стосовно до специфіки будівельної галузі, формування первинних знань з основ екології та неоекології, розуміння екологічних проблем будівельної галузі та архітектури та шляхів їх вирішення, формування екологічної культури та екологічної відповідальності.

Завданнями дисципліни є формування основних понять та уявлень загальної та прикладної екології та їх значення в сфері будівельної діяльності, зокрема розуміння будівельного техногенезу, негативного впливу будівництва на атмосферу гідросферу, літосферу та біотичні угруповання; розкриття екологічних аспектів містобудування, екологічного захисту внутрішнього середовища будівель, екологічної безпеки житлових будівель, будівельних матеріалів та виробів; набуття знань щодо енерго- та ресурсозбереженню в будівництві та екологічному фундаментобудівництва; розуміння екологічного права в будівництві, проблеми екологічно безпечного будівництва як фактора стійкого розвитку.

Отримані знання є практичними і використовуватимуться у майбутній професійній діяльності інженерів-будівельників з метою врахування екологічних факторів при проектуванні та зведенні будівель.

Результати навчання полягають у наступному:

-                     на  всі знанні основ сучасної екології та прикладної екології;

-                     розумінні впливу будівництва на довкілля: атмосферу, гідросферу, літосферу та біоту;

-                     оцінці екологічних аспектів містобудуівння;

-                    вміння обирати екологічно безпечні технології при влаштуванні основ  та фундаментів;

-                     аналізувати екологічну безпеку житлових та громадських будівель та обирати екологічнобезпечні будівельні матеріали та вироби;

-                     знання основних напрямків енерго- та ресурсозбереженню в будівництві;

-                     оцінка впливу будівництва на навколишнє середовище;

-                     вміння обирати основні напрямки екологічно безпечного будівництва.

        Методи викладання: словесні: лекція, бесіда, пояснення, розповідь, самостійна робота, консультації. За характером діяльності студентів використовуються методи проблемного навчання (постановка проблеми та її вирішення), дослідницькі методи.

          Методи оцінювання: поточне тестування за різними видами навчальної діяльності; модульні контрольні роботи; фронтальне та індивідуальне опитування. Підсумкова оцінка виставляється на основі проміжних оцінок (40 %), самостійну роботу (40 %) та залік (2 0%).

Нормативна або за вибором

вибіркова

Мова

українська

Підсумковий контроль

залік у 3-му семестрі

Навчальний рік

2016 / 2017

3

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Метрологія та стандартизація

Викладацький склад

Бойко В.В.

Напрям підготовки

6.060101 «Будівництво»

Кількість годин / кредити ECTS

120 годин / 4 кредити

Опис

        Мета та завдання вивчення дисципліни – підготовка фахівців, які володітимуть знаннями методів, засобів і способів вимірювань у метрології, нормативно-правовими, організаційними і методологічними основами стандартизації.

        Предмет вивчення у дисципліні, методи визначення і контролю показників якості, правила, положення та норми, способи досягнень єдності та точності вимірювань, методи повірки мір та вимірювальних приладів, фізичні величини одиниці вимірювань.

          В результаті вивчення даної дисципліни студенти: - повинні знати – основні положення теорії та практики стандартизації, метрології, сертифікації, включаючи науково-методичні, організаційні, економічні та правові основи стандартизації, принципи та методи; - повинні вміти – самостійно ставити і розв’язувати виробничі задачі зі стандартизації, метрології, сертифікації, використовувати методи й правила стандартизації, метрології і сертифікації у своїй практичній діяльності для забезпечення високої якості товарів, робіт та послуг.

          Методи оцінювання: поточне тестування за різними видами навчальної діяльності; модульні контрольні роботи; фронтальне та індивідуальне опитування. Підсумкова оцінка виставляється на основі проміжних оцінок (40 %), самостійну роботу (40 %) та залік (2 0%).

Нормативна або за вибором

вибіркова

Мова

українська

Підсумковий контроль

залік у 3-му семестрі

Навчальний рік

2016 / 2017

4

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Енергозберігаючі технології в будівництві

Викладацький склад

Коновал В.М.

Напрям підготовки

6.060101 «Будівництво»

Кількість годин / кредити ECTS

120 годин / 4 кредити

Опис

Мета викладання навчальної дисципліни

     Основною метою викладання навчальної дисципліни є фундаментальна теоретична і практична підготовка студентів з питань, що стосуються будівництва, перетворення і економного споживання різних видів енергії у ринкових умовах.

Завдання вивчення навчальної дисципліни

          Головними завданнями вивчення навчальної дисципліни є:

-                     вивчення існуючих і перспективних енергетичних ресурсів, їх розміщення та особливостей;

-                     засвоєння  способів і  енергозберігаючих технологій будівництва, транспортуван-ня і споживання різних видів енергії.

      У результаті вивчення дисципліни „Енергозберігаючі технології” студенти повинні:

         Знати:

-                     корені енергетичної проблеми та підходи до її розв’язання;

-                     загальні відомості про ресурси енергії та системи виробництва, розподілу та споживання енергії  у різних галузях будівництва;

-                     вітчизняний досвід і досягнення інших країн зі створення енергозберігаючих технологій у будівництві;

-                     законодавчі акти України з енергозбереження;

-                     екологічні аспекти енергетики;

-                     методики і порядок проведення енергетичного аудиту, структуру енерговитрат і структуру ринку енергії, механізми ціноутворення і формування тарифів на енергоносії і електроенергію та інші питання, що стосуються енергозбереження.

Уміти:

-                     кваліфіковано проводити енергетичний аудит, розробляти і впроваджувати у виробництво нові енергозберігаючі технології та удосконалювати існуючі для підвищення їх ефективності і зменшення енергоємності та негативного впливу на довкілля.

          Методи оцінювання: поточне тестування за різними видами навчальної діяльності; модульні контрольні роботи; фронтальне та індивідуальне опитування. Підсумкова оцінка виставляється на основі проміжних оцінок (40 %), самостійну роботу (40 %) та залік (2 0%).

Нормативна або за вибором

вибіркова

Мова

українська

Підсумковий контроль

залік у 3-му семестрі

Навчальний рік

2016 / 2017

5

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Правознавство

Викладацький склад

Васильчук Є.О.

Напрям підготовки

6.060101 - Будівництво

Кількість годин / кредити ECTS

120 годин / 4 кредити

Опис

 Мета:

-Дати уявлення студентам про законодавство України та сприяти оволодінню основними положеннями діючого законодавства.

- Розкрити основні засади управління державою та механізму його здійснення. Навчити працювати з першоджерелами та застосовувати їх у практичній діяльності.

- Розвивати прагнення аналізувати політичну ситуацію в державі та давати їй правову оцінку. Завдання:

- Навчити студентів вільно орієнтуватися в діючому законодавстві України.

- Відпрацювати сутності юридичної термінології.

-  Обґрунтувати необхідність правового виховання.

 

Навчальні результати / досягнення:орієнтуватися в діючому законодавстві України, працювати з першоджерелами; вільно використовувати юридичну термінологію; застосовувати в повсякденній практиці знання отримані під час вивчення курсу «Правознавства»; вміти висловлювати власну думку з правових питань та аргументувати її.

 

Проміжні оцінки виставляються як середнє оцінок виконання завдань лабораторних робіт. Оцінка за самостійну роботу виставляється за виконання індивідуального проекту. Підсумкова оцінка виставляється на основі проміжних оцінок (40%), самостійну роботу (20%) та залік (40%).

Нормативна або за вибором

вибіркова

Мова

українська

Підсумковий контроль

залік  в 4 семестрі 2 курсу

Навчальний рік

2016/2017

6

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Система автоматизированного проектировання  AutoCAD

Викладацький склад

Селенков В.М.

Напрям підготовки

6.060101 - Будівництво

Кількість годин / кредити ECTS

120 годин / 4 кредити

Опис

 Мета дисципліни — вивчення основних методів методів автоматизованного проектування та дослідження для рішення технічних задач. Основна увага приділяється методам проектування з використанням сучасної програми для автоматизованного  проектування Autodesk Autocad. Знання з дисципліни дадуть можливість проводити аналіз і розв’язання прикладних інженерних задач, сприяють розвиткові абстрактного та творчого мислення.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти: 1. Вміти розробляти і виконувати графічну частину проектної документації;

 2. Вміти працювати в графічному редакторі AutoCAD, виконувати налаштовування її конфігурації;

 3. Вміти автоматизовано розробляти і виконувати архітектурно-конструкторську документацію в середовищі AutoCAD. В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: Основи застосування сучасних офісних інформаційних технологій, призначення, можливості та способи практичного використання найбільш поширених технологій проектування в галузі будівництва.

 Повинні знати призначення програмного продукту AutoCAD, в якому працювали, налаштування та призначення основних пунктів меню та панелей інструментів, способи вирішення більш поширених проблематичних ситуацій у програмі.

 Проміжні оцінки виставляються як середнє оцінок виконання завдань лабораторних робіт. Оцінка за самостійну роботу виставляється за виконання індивідуального проекту. Підсумкова оцінка виставляється на основі проміжних оцінок (40%), самостійну роботу (20%) та залік (40%).

Нормативна або за вибором

вибіркова

Мова

українська

Підсумковий контроль

залік  в 3 семестрі 2 курсу

Навчальний рік

2016/2017

7

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Будівельна теплофізика

Викладацький склад

Пряник С.П.

Напрям підготовки

6.060101 «Будівництво»

Кількість годин / кредити ECTS

120 годин / 4 кредити

Опис

Мета дисципліни: підготовка фахівців, які володітимуть знаннями методів, засобів і способів теплового проектування огороджуючих конструкцій, пов’язаними з вирішенням питання вологісного режиму, повітропроникності огороджуючих конструкцій.

Завданнями дисципліниє:

1)      вивчення основ теорії теплопередачі та теплопровідності;

2)     вивчення інженерних методик теплотехнічного розрахунку огороджуючих конструкцій.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

-        основні процеси тепловологісного режиму огороджуючих конструкцій; вміти:

-        визначити види контролю та методики вимірювань;

-        встановлювати фактичні втрати теплоти крізь зовнішні огороджуючі конструкції;

-        аналізувати та приймати рішення щодо вибору методу розрахунку;

-        керуючись нормативними положеннями, на підставі проектної документації в умовах виробництва здійснювати безпосередні тепловологістні розрахунки огороджуючих конструкцій;

-        вести технічну документацію.

          Методи оцінювання: поточне тестування за різними видами навчальної діяльності; модульні контрольні роботи; фронтальне та індивідуальне опитування. Підсумкова оцінка виставляється на основі проміжних оцінок (40 %), самостійну роботу (40 %) та залік (2 0%).

Нормативна або за вибором

вибіркова

Мова

українська

Підсумковий контроль

залік у 3-му семестрі

Навчальний рік

2016 / 2017

8

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Утримання та використання міської забудови

Викладацький склад

Величко В.М.

Напрям підготовки

6.060101 - Будівництво

Кількість годин / кредити ECTS

120 годин / 4 кредити

Опис

       Метою вивчення дисципліни є вироблення вміння вирішувати питання вертикального планування міських вулиць, доріг, площ, транспортних розв'я­зок, міських садів, парків, промислових майданчиків та інших елементів насе­лених місць.

         Основними завданнями, що будуть вирішені у процесі викладання дис­ципліни є теоретична і практична підготовка бакалавра з наступних питань:

          - інженерна підготовка міських територій та її завдання;

           - вертикальне планування міських територій;

           - вертикальне планування міських вулиць і доріг;

            - вертикальне планування перехресть вулиць і доріг в одному рівні;

           - вертикальне планування майданів;

           - проектування транспортних розв'язок у різних рівнях;

           - вертикальне планування кварталів;

          - автомобільні стоянки у містах;

           - вертикальне планування реконструйованих територій;

          - проектування територій промислових підприємств;

          - вертикальне планування територій зелених насаджень;

        - підрахунок об'ємів земляних робіт при вертикальному плануванні.

 

 Проміжні оцінки виставляються як середнє оцінок виконання завдань лабораторних робіт. Оцінка за самостійну роботу виставляється за виконання індивідуального проекту. Підсумкова оцінка виставляється на основі проміжних оцінок (40%), самостійну роботу (20%) та залік (40%).

Нормативна або за вибором

вибіркова

Мова

українська

Підсумковий контроль

залік  в 4 семестрі 2 курсу

Навчальний рік

2016/2017

9

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Економічна теорія

Викладацький склад

Серватинська І.М.

Напрям підготовки

192 – Будівництво та цивільна інженерія

Кількість годин / кредити ECTS

120 годин / 4 кредити

Опис

       Метою курсу «Економічна теорія» є досягнення всебічного повного та глибокого розуміння студентами механізмів ринку досконалої та недосконалої конкуренції; теорії фірми і організаційних форм бізнесу; ринків факторів виробництва; національного виробництва в цілому; ролі та меж втручання держави в господарські процеси; кредитно-грошової та податково-бюджетної системи сучасної ринкової економіки; особливостей функціонування ринкового механізму у відкритій економіці; проблем і суперечностей при досягненні зовнішньої економічної рівноваги.

        Завданням навчальної дисципліни «Економічна теорія» є вивчення та осмислення студентами теоретичних аспектів економічного життя сучасного суспільства, озброїти студентів науковим інструментарієм економічного аналізу, економічним стилем мислення з урахуванням реальностей, що склались в економіці України, її особливостей та перспектив.

          В результаті вивчення даної дисципліни студенти: - повинні - вміти тлумачити теорії регулювання економіки, характеристику методів регулювання економіки, систему органів управління та регулювання економіки; знання у сфері суті та необхідності формування стратегії соціально-економічного розвитку, суті соціально-економічного прогнозування в системі державного регулювання економіки, методики складання економічних прогнозів; вільну орієнтація в системі національних рахунків, методиці визначення макроекономічних показників, тенденцій змін макроекономічних показників, факторів економічного зростання; розв’язання теоретичних і практичних завдань сучасних ділових циклів,  причин виникнення економічних криз, шляхів їх подолання, механізмів регулювання кон’юнктури, визначення пріоритетних галузей, механізмів структурної перебудови економіки, основних напрямів інвестиційної діяльності; використання знань з економічної теорії як підґрунтя для набуття досвіду в сфері зовнішньоекономічній діяльності, здійснення та регулювання суб'єктів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, регулювання зовнішньої торгівлі, міжнародних інвестиційних процесів.

   Методи оцінювання: поточне тестування за різними видами навчальної діяльності; модульні контрольні роботи; фронтальне та індивідуальне опитування. Підсумкова оцінка виставляється на основі проміжних оцінок (40 %), самостійну роботу (40 %) та залік (2 0%).

Нормативна або за вибором

вибіркова

Мова

українська

Підсумковий контроль

залік у 3-му семестрі

Навчальний рік

2017 / 2018

10

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Правознавство

Викладацький склад

Лазуренко Ю.М.

Напрям підготовки

192 – Будівництво та цивільна інженерія

Кількість годин / кредити ECTS

120 годин / 4 кредити

Опис

 Мета:

-Дати уявлення студентам про законодавство України та сприяти оволодінню основними положеннями діючого законодавства.

- Розкрити основні засади управління державою та механізму його здійснення. Навчити працювати з першоджерелами та застосовувати їх у практичній діяльності.

- Розвивати прагнення аналізувати політичну ситуацію в державі та давати їй правову оцінку. Завдання:

- Навчити студентів вільно орієнтуватися в діючому законодавстві України.

- Відпрацювати сутності юридичної термінології.

-  Обґрунтувати необхідність правового виховання.

 

Навчальні результати / досягнення:орієнтуватися в діючому законодавстві України, працювати з першоджерелами; вільно використовувати юридичну термінологію; застосовувати в повсякденній практиці знання отримані під час вивчення курсу «Правознавства»; вміти висловлювати власну думку з правових питань та аргументувати її.

 

Проміжні оцінки виставляються як середнє оцінок виконання завдань лабораторних робіт. Оцінка за самостійну роботу виставляється за виконання індивідуального проекту. Підсумкова оцінка виставляється на основі проміжних оцінок (40%), самостійну роботу (20%) та залік (40%).

Нормативна або за вибором

вибіркова

Мова

українська

Підсумковий контроль

залік  в 3семестрі 2 курсу

Навчальний рік

2016/2017

11

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Психологія

Викладацький склад

Старовойтенко Н.В..

Напрям підготовки

192 – Будівництво та цивільна інженерія

Кількість годин / кредити ECTS

120 годин / 4 кредити

Опис

         Навчальний курс «Психологія» націлює студентів на вивчення механізму психічної діяльності людини, а також розуміння закономірностей формування і розвитку особистості і особливостей поведінки людини в суспільному середовищу.

       Основна ціль викладання дисципліни – навчити студентів розуміти принципи і закономірності функціонування психіки і проявів особистості. Вміти практично використовувати дані знання та вміння у практиці спілкування і вирішенні своїх життєвих завдань і рішень.

        Вміти: Після вивчення курсу студенти повинні вміти: - визначати певні психічні явища, та відрізняти їх одне від одного за суттєвими особливостями; - визначати певні характеристики і типи психічних явищ; - зв’язувати психічні функції між собою у роботі цільного психічного механізму; - характеризувати певні прояви поведінки та діяльності людини за типовими особливостями; - розробляти стратегію будування оптимальних відносин та виконання власних та ділових справ. Оволодіти навичками: В результаті вивчення дисципліни «Психологія» студент повинен: - придбати тверді вміння використання отриманих знань в стандартних ситуаціях – при виконанні вправ, рішенні задач, розборі навчальних тестів, що дозволить орієнтуватися в реальних життєвих ситуаціях (при вирішенні питань оптимального рішення завдань самореалізації і соціального спілкування) і приймати вірні рішення; - вміти проводити аналіз психічних станів та властивостей особистості для підбору професійних кадрів, та ділової команди; - оволодіти навичками визначення певних психічних властивостей особистості і вибору методу взаємовідносин; - вміти проводить аналіз здібностей і можливих перспективних досягнень певної людини у визначенні перспектив розвитку колективу і організації; - проводити аналіз причин існуючих або назріваючих конфліктів і впроваджувати засоби подолання і профілактики їх; - оволодіти навичками застосування методик дослідження і аналізу особистісно-психологічних властивостей людей стилів і рівнів соціальних відносин; - вміти орієнтуватися у ситуаціях соціальних відносин і визначати необхідні засоби оптимальної взаємодії партнерів.

          Методи оцінювання: поточне тестування за різними видами навчальної діяльності; модульні контрольні роботи; фронтальне та індивідуальне опитування. Підсумкова оцінка виставляється на основі проміжних оцінок (40 %), самостійну роботу (40 %) та залік (2 0%).

Нормативна або за вибором

вибіркова

Мова

українська

Підсумковий контроль

залік у 3-му семестрі

Навчальний рік

2017 / 2018

12

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Релігієзнавство

Викладацький склад

Гудима  І.П..

Напрям підготовки

192 – Будівництво та цивільна інженерія

Кількість годин / кредити ECTS

120 годин / 4 кредити

Опис

            Курс “Релігієзнавство” дозволяє вивчити причини виникнення та існування релігій, їх елементи, структуру, вірування і культ, типологію світових релігій, національних релігій, нетрадиційних релігій. Дізнатися про міжнародні релігійні організації та їхню учать в екуменічному, миротворчому, екологічному русі, про особливості впливу релігії на різні сфери духовної культури. Знайомить з релігійною ситуацією в Україні, роллю релігійного фактору в національній розбудові, студенти повинні будуть виробити власну позицію у ставленні до релігії як елементу духовної культури.

              Мета та завдання вивчення дисципліни: забезпечити науково методологічний рівень з релігієзнавства при підготовці спеціалістів згідно вимогам міністерства освіти України і державним нормативним актам, опанування студентами методів професіонального дослідження, формування розуміння сутності релігійних течій та проблем сучасного релігійного життя. 1.1.2. Предмет вивчення дисципліни: релігія як соціальне явище та її прояви у різноманітних суспільних сферах, історія виникнення та розвитку релігії, найбільш загальні закони і форми релігійного життя.

         Методи оцінювання: поточне тестування за різними видами навчальної діяльності; модульні контрольні роботи; фронтальне та індивідуальне опитування. Підсумкова оцінка виставляється на основі проміжних оцінок (40 %), самостійну роботу (40 %) та залік (2 0%).

Нормативна або за вибором

вибіркова

Мова

українська

Підсумковий контроль

залік у 3-му семестрі

Навчальний рік

2017 / 2018

Бакалавр (3 курс)

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

САПР у будівництві

Викладацький склад

Савельева Т.В.

Напрям підготовки

192 – Будівництво та цивільна інженерія

Кількість годин / кредити ECTS

120 годин / 4 кредити

Опис

 Мета дисципліни — вивчення основних методів методів автоматизованого проектування та дослідження для рішення технічних задач. Основна увага приділяється методам проектування з використанням сучасної програм для автоматизованного  проектування. Знання з дисципліни дадуть можливість проводити аналіз і розв’язання прикладних інженерних задач, сприяють розвиткові абстрактного та творчого мислення.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти: 1. Вміти розробляти і виконувати графічну частину проектної документації;

 2. Вміти працювати в графічних редакторах, виконувати налаштовування її конфігурації, вміти складати Bim-проекти;

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: Основи застосування сучасних офісних інформаційних технологій, призначення, можливості та способи практичного використання найбільш поширених технологій проектування в галузі будівництва.

 Повинні знати призначення програмного продукту AutoCAD, Allplan, ArchiCad, в якому працювали, налаштування та призначення основних пунктів меню та панелей інструментів, способи вирішення більш поширених проблематичних ситуацій у програмі.

 Проміжні оцінки виставляються як середнє оцінок виконання завдань лабораторних робіт. Оцінка за самостійну роботу виставляється за виконання індивідуального проекту. Підсумкова оцінка виставляється на основі проміжних оцінок (40%), самостійну роботу (20%) та залік (40%).

Нормативна або за вибором

вибіркова

Мова

українська

Підсумковий контроль

залік  в 5семестрі 3 курсу

Навчальний рік

2017/2018

2

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Планування міст і транспорт

Викладацький склад

Юрченко С.В.

Напрям підготовки

192 – Будівництво та цивільна інженерія

Кількість годин / кредити ECTS

120 годин / 4 кредити

Опис

Предмет вивчення дисципліни є методи та принципи проектування міст та їх основних зон в сучасних умовах, відповідно до нових містобудівних вимог

Метою вивчення дисципліни є:

 1) Засвоєння основ проектування житлових районів міста, виробничої зони міста, вулично-магістральної мережі міста, ландшафтно-рекреаційної зони, інфраструктури міста.

 2) Формування у студентів знань з дисципліни «Планування міст і транспорт» та використання цих знань для раціонального проектування будинків, споруд та їх комплексів.

 В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

 • Типологію і класифікацію населених місць;

 • Проблеми і тенденції розвитку міст;

 • Планувальну структуру сучасного міста, функціональну організацію міської території;

 • Планувальну структуру виробничої зони міста та окремих промислових комплексів;

 • Планувальні схеми вуличної мережі міста, організацію транспортного руху в місті та промислових районах;

 В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:

 • застосовувати теоретичні знання при проектуванні генерального плану 6 міста;

 • проводити необхідні розрахунки по визначенню перспектив розвитку міста;

 • застосовувати теоретичні знання при проектуванні генеральних планів промислових та житлових комплексів;

 • визначати техніко-економічні показники 

 Проміжні оцінки виставляються як середнє оцінок виконання завдань лабораторних робіт. Оцінка за самостійну роботу виставляється за виконання індивідуального проекту. Підсумкова оцінка виставляється на основі проміжних оцінок (40%), самостійну роботу (20%) та залік (40%).

Нормативна або за вибором

вибіркова

Мова

українська

Підсумковий контроль

залік  в 4 семестрі 2 курсу

Навчальний рік

2017/2018

3

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Метали і зварювання в будівництві

Викладацький склад

Губар Є.Я.

Напрям підготовки

192 – Будівництво та цивільна інженерія

Кількість годин / кредити ECTS

120 годин / 4 кредити

Опис

         Предмет вивчення у дисципліні (за ОПП) - основи технології зварювання і різання металів і сплавів

       В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

        1. Вміти оцінювати якість виготовлення металевих і залізобетонних конструкцій, контролювати якість монтажу металевих і збірних залізобетонних конструкцій.

       2. Вміти вибирати метали та сплави для будівельних конструкцій за їх фізико-механічними характеристиками.

       3. Знати способи і режими зварювання арматурних виробів.

        4. Вміти здійснювати контроль якості монтажу металевих конструкцій.

 Проміжні оцінки виставляються як середнє оцінок виконання завдань лабораторних робіт. Оцінка за самостійну роботу виставляється за виконання індивідуального проекту. Підсумкова оцінка виставляється на основі проміжних оцінок (40%), самостійну роботу (20%) та залік (40%).

Нормативна або за вибором

вибіркова

Мова

українська

Підсумковий контроль

залік  в 5 семестрі 3 курсу

Навчальний рік

2017/2018

4

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Економіка будівництва (спецкурс)

Викладацький склад

 

Напрям підготовки

192 – Будівництво та цивільна інженерія

Кількість годин / кредити ECTS

120 годин / 4 кредити

Опис

       Предметом вивчення у дисципліні економічні закони, що відбуваються у виробнитві.

        Завдання навчальної дисципліни відповідають вимогам кваліфікаційної

характеристики фахівця з промислового та цивільного будівництва. Головною

задачею дисципліни є

вивчення методів управління системою матеріально

-технічного забезпечення будівництва, оволодіння інс

трументарієм, методикою

розробки комплексу виробничих планів для будівельних організацій та набуття

додаткових (розширених, поглиблених) практичних вмінь і навичок в

організації виробничої діяльності в будівельній галузі.

.         В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

       1. Знати особливості організації будівництва, її основні форми.

2. Знати напрямки, суть, структуру капітальних вкладень.

 3. Знати економічні основи визначення ефективності при плануванні капітальних вкладень та здійсненні будівельно-монтажних робіт і прийнятті проектних рішень.

4. Вміти визначати вартість та особливості ціноутворення на будівельну продукцію в сучасних ринкових умовах.

5. Знати основи і особливості економічного аналізу господарської діяльності будівельно-монтажних організацій.

             Проміжні оцінки виставляються як середнє оцінок виконання завдань лабораторних робіт. Оцінка за самостійну роботу виставляється за виконання індивідуального проекту. Підсумкова оцінка виставляється на основі проміжних оцінок (40%), самостійну роботу (20%) та залік (40%).

Нормативна або за вибором

вибіркова

Мова

українська

Підсумковий контроль

залік  в 5 семестрі 3 курсу

Навчальний рік

2017/2018

5

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

BIM Allplan - інформаційне моделювання будівель і споруд

Викладацький склад

Юрченко С.В.

Напрям підготовки

192 – Будівництво та цивільна інженерія

Кількість годин / кредити ECTS

120 годин / 4 кредити

Опис

 Мета дисципліни — вивчення основних методів методів автоматизованого проектування та дослідження для рішення технічних задач за допомогою Allplan. Основна увага приділяється методам проектування з використанням сучасної програм для автоматизованного  проектування Allplan. Знання з дисципліни дадуть можливість проводити аналіз і розв’язання прикладних інженерних задач, сприяють розвиткові абстрактного та творчого мислення.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти: 1. Вміти розробляти і виконувати графічну частину проектної документації;

 2. Вміти працювати в графічних редакторах, виконувати налаштовування її конфігурації, вміти складати Bim-проекти за допомогою Allplan;

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: Основи застосування сучасних офісних інформаційних технологій, призначення, можливості та способи практичного використання найбільш поширених технологій проектування в галузі будівництва.

 Повинні знати призначення програмного продукту Allplan, в якому працювали, налаштування та призначення основних пунктів меню та панелей інструментів, способи вирішення більш поширених проблематичних ситуацій у програмі.

 Проміжні оцінки виставляються як середнє оцінок виконання завдань лабораторних робіт. Оцінка за самостійну роботу виставляється за виконання індивідуального проекту. Підсумкова оцінка виставляється на основі проміжних оцінок (40%), самостійну роботу (20%) та залік (40%).

Нормативна або за вибором

вибіркова

Мова

українська

Підсумковий контроль

залік  в 6 семестрі 3 курсу

Навчальний рік

2017/2018

6

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Чисельні методи рішення задач в будівництві

Викладацький склад

Смоляр А.М.

Напрям підготовки

192 – Будівництво та цивільна інженерія

Кількість годин / кредити ECTS

120 годин / 4 кредити

Опис

Метавикладання дисципліни полягає в знайомстві студентів з основними методами математичної постановки і рішення задач з використанням комп'ютерів, а також - в придбанні навичок програмування коректних обчислювальних алгоритмів для вирішення лінійних і нелінійних рівнянь, обробки експериментальних даних, чисельного диференціювання, інтегрування і рішення звичайних диференціальних рівнянь.

 В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

 1. Опановувати теоретичні основи чисельного розв’язання інженерних задач;

2. Застосовувати обчислювальний апарат відомих програмних комплексів для знаходження чисельних розв’язків фахових задач;

3. Вміти оцінити похибки, що виникають в результаті розв’язку.

4. Вміти аналізувати отримані результати чисельних експериментів тощо.

 Проміжні оцінки виставляються як середнє оцінок виконання завдань лабораторних робіт. Оцінка за самостійну роботу виставляється за виконання індивідуального проекту. Підсумкова оцінка виставляється на основі проміжних оцінок (40%), самостійну роботу (20%) та залік (40%).

Нормативна або за вибором

вибіркова

Мова

українська

Підсумковий контроль

залік  в 4 семестрі 2 курсу

Навчальний рік

2017/2018

7

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Матеріали будівельної хімії

Викладацький склад

Пряник С.П.

Напрям підготовки

192 – Будівництво та цивільна інженерія

Кількість годин / кредити ECTS

120 годин / 4 кредити

Опис

          Результати навчання:

         Вивчення основних хімічних додатків, що застосовуються в сучасних будівельних матеріалах; правильно вибирати матеріали будівельної хімії для конкретної технологічної операції сучасного будівництва; класифікації хімічних додатків за їх застосуванням з метою надання певних, позитивних властивостей.

       В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

1.            Знає основні матеріали будівельної хімії, їх переваги та недоліки.

2.            Вміє визначати необхідність застосування того чи іншого матеріалу в залежності від постановки проблеми.

           Проміжні оцінки виставляються як середнє оцінок виконання завдань лабораторних робіт. Оцінка за самостійну роботу виставляється за виконання індивідуального проекту. Підсумкова оцінка виставляється на основі проміжних оцінок (40%), самостійну роботу (20%) та залік (40%).

Нормативна або за вибором

вибіркова

Мова

українська

Підсумковий контроль

залік  в 6 семестрі 3 курсу

Навчальний рік

2017/2018

8

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Динаміка та стійкість транспортних споруд

Викладацький склад

Юрченко С.В.

Напрям підготовки

192 – Будівництво та цивільна інженерія

Кількість годин / кредити ECTS

120 годин / 4 кредити

Опис

       Предметом вивчення у дисципліні методів розрахунку стійкості транспортних споруд.

        Вміти: виконати розрахунок систем на стійкість, визначити критичне навантаження; виконати розрахунок стержневих систем при дії динамічного навантаження, побудувати епюри динамічних зусиль, визначити параметри вільних і вимушених коливань, дослідити систему на резонанс.організації виробничої діяльності в будівельній галузі.

.         В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

1.               методи розрахунку стійкості споруд, методи визначення зусиль та переміщень в елементах споруд від динамічних дій;

2.               вміти виконати розрахунок систем на стійкість, визначити критичне навантаження; виконати розрахунок стержневих систем при дії динамічного навантаження, побудувати епюри динамічних зусиль, визначити параметри вільних і вимушених коливань, дослідити систему на резонанс.

3.                      Проміжні оцінки виставляються як середнє оцінок виконання завдань лабораторних робіт. Оцінка за самостійну роботу виставляється за виконання індивідуального проекту. Підсумкова оцінка виставляється на основі проміжних оцінок (40%), самостійну роботу (20%) та залік (40%).

Нормативна або за вибором

вибіркова

Мова

українська

Підсумковий контроль

залік  в 6 семестрі 3 курсу

Навчальний рік

2017/2018