,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Презентація вибіркових дисциплін

3 семестрБЛОК А (3 дисциплінина вибір)

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Економічна теорія

Викладацький склад

Серватинська І.М.

Напрям підготовки

192 – Будівництво та цивільна інженерія, 193-Геодезія та землеустрій

Кількість годин / кредити ECTS

120 годин / 4 кредити

Опис

       Метою курсу «Економічна теорія» є досягнення всебічного повного та глибокого розуміння студентами механізмів ринку досконалої та недосконалої конкуренції; теорії фірми і організаційних форм бізнесу; ринків факторів виробництва; національного виробництва в цілому; ролі та меж втручання держави в господарські процеси; кредитно-грошової та податково-бюджетної системи сучасної ринкової економіки; особливостей функціонування ринкового механізму у відкритій економіці; проблем і суперечностей при досягненні зовнішньої економічної рівноваги.

        Завданням навчальної дисципліни «Економічна теорія» є вивчення та осмислення студентами теоретичних аспектів економічного життя сучасного суспільства, озброїти студентів науковим інструментарієм економічного аналізу, економічним стилем мислення з урахуванням реальностей, що склались в економіці України, її особливостей та перспектив.

          В результаті вивчення даної дисципліни студенти: - повинні - вміти тлумачити теорії регулювання економіки, характеристику методів регулювання економіки, систему органів управління та регулювання економіки; знання у сфері суті та необхідності формування стратегії соціально-економічного розвитку, суті соціально-економічного прогнозування в системі державного регулювання економіки, методики складання економічних прогнозів; вільну орієнтація в системі національних рахунків, методиці визначення макроекономічних показників, тенденцій змін макроекономічних показників, факторів економічного зростання; розв’язання теоретичних і практичних завдань сучасних ділових циклів,  причин виникнення економічних криз, шляхів їх подолання, механізмів регулювання кон’юнктури, визначення пріоритетних галузей, механізмів структурної перебудови економіки, основних напрямів інвестиційної діяльності; використання знань з економічної теорії як підґрунтя для набуття досвіду в сфері зовнішньоекономічній діяльності, здійснення та регулювання суб'єктів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, регулювання зовнішньої торгівлі, міжнародних інвестиційних процесів.

   Методи оцінювання: поточне тестування за різними видами навчальної діяльності; модульні контрольні роботи; фронтальне та індивідуальне опитування. Підсумкова оцінка виставляється на основі проміжних оцінок (40 %), самостійну роботу (40 %) та залік (2 0%).

Нормативна або за вибором

вибіркова

Мова

українська

Підсумковий контроль

залік у 3-му семестрі

Навчальний рік

2019 / 2020

 

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Система автоматизированного проектування  AutoCAD

Викладацький склад

Савельєва Т.В.

Напрям підготовки

192 – Будівництво та цивільна інженерія, 193-Геодезія та землеустрій

Кількість годин / кредити ECTS

120 годин / 4 кредити

Опис

 Мета дисципліни — вивчення основних методів методів автоматизованого проектування та дослідження для рішення технічних задач. Основна увага приділяється методам проектування з використанням сучасної програми для автоматизованного  проектування Autodesk Autocad. Знання з дисципліни дадуть можливість проводити аналіз і розв’язання прикладних інженерних задач, сприяють розвиткові абстрактного та творчого мислення.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти: 1. Вміти розробляти і виконувати графічну частину проектної документації;

 2. Вміти працювати в графічному редакторі AutoCAD, виконувати налаштовування її конфігурації;

 3. Вміти автоматизовано розробляти і виконувати архітектурно-конструкторську документацію в середовищі AutoCAD. В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: Основи застосування сучасних офісних інформаційних технологій, призначення, можливості та способи практичного використання найбільш поширених технологій проектування в галузі будівництва.

 Повинні знати призначення програмного продукту AutoCAD, в якому працювали, налаштування та призначення основних пунктів меню та панелей інструментів, способи вирішення більш поширених проблематичних ситуацій у програмі.

 Проміжні оцінки виставляються як середнє оцінок виконання завдань лабораторних робіт. Оцінка за самостійну роботу виставляється за виконання індивідуального проекту. Підсумкова оцінка виставляється на основі проміжних оцінок (40%), самостійну роботу (20%) та залік (40%).

Нормативна або за вибором

вибіркова

Мова

українська

Підсумковий контроль

залік  в 3 семестрі 2 курсу

Навчальний рік

2019 / 2020

 

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Інженерна графіка (спецкурс)

Викладацький склад

Голуб М.В.

Напрям підготовки

192 – Будівництво та цивільна інженерія

Кількість годин / кредити ECTS

120 годин / 4 кредити

Опис

„Інженерна графіка (спецкурс)” це додаткові розділи базової дисципліни для майбутніх дисциплін, з якими студент має зустрітися на ІІ-V курсах. Вивчення засобів зображення , стандартів ЕСКD, придбання навиків виконання технічних креслень, робота з підручниками, довідниками, збірками ЕСКD допоможуть студенту успішно виконувати розрахунково-графічні роботи , курсові та дипломні проекти. Мета курсу, вивчення методів зображення тривимірних об’єктів на площині, способів вирішення позиційних та метричних задач, пов’язаних з цими об’єктами по їх плоским зображенням. Знання та навики, які формуються при вивченні курсу надають можливість виконання та читання креслень, вирішення ряду технічних задач на сучасному науковому рівні.

Мета вивчення дисципліни:Навчити студента методам побудови креслень, розв’язання на кресленнях геометричних задач, а також задач геометричного моделювання Предмет дисципліни: Побудова зображень графічних моделей тривимірних об’єктів на площині, розв’язання на проекційних рисунках метричних і позиційних задач, пов’язаних з тривимірними об’єктами.

Проміжні оцінки виставляються як середнє оцінок виконання завдань лабораторних робіт. Оцінка за самостійну роботу виставляється за виконання індивідуального проекту. Підсумкова оцінка виставляється на основі проміжних оцінок (40%), самостійну роботу (20%) та залік (40%).

Нормативна або за вибором

вибіркова

Мова

українська

Підсумковий контроль

залік  в 3 семестрі 2 курсу

Навчальний рік

2019 / 2020

БЛОК Б

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Правознавство

Викладацький склад

Лазуренко Ю.М.

Напрям підготовки

192 – Будівництво та цивільна інженерія, 193-Геодезія та землеустрій

Кількість годин / кредити ECTS

120 годин / 4 кредити

Опис

 Мета:

-Дати уявлення студентам про законодавство України та сприяти оволодінню основними положеннями діючого законодавства.

- Розкрити основні засади управління державою та механізму його здійснення. Навчити працювати з першоджерелами та застосовувати їх у практичній діяльності.

- Розвивати прагнення аналізувати політичну ситуацію в державі та давати їй правову оцінку. Завдання:

- Навчити студентів вільно орієнтуватися в діючому законодавстві України.

- Відпрацювати сутності юридичної термінології.

-  Обґрунтувати необхідність правового виховання.

 

Навчальні результати / досягнення:орієнтуватися в діючому законодавстві України, працювати з першоджерелами; вільно використовувати юридичну термінологію; застосовувати в повсякденній практиці знання отримані під час вивчення курсу «Правознавства»; вміти висловлювати власну думку з правових питань та аргументувати її.

 

Проміжні оцінки виставляються як середнє оцінок виконання завдань. Підсумкова оцінка виставляється на основі проміжних оцінок (40%), самостійну роботу (20%) та залік (40%).

Нормативна або за вибором

вибіркова

Мова

українська

Підсумковий контроль

залік  в 3семестрі 2 курсу

Навчальний рік

2019 / 2020

 

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Логіка

Викладацький склад

Дроздова Т.І.

Напрям підготовки

192 – Будівництво та цивільна інженерія

Кількість годин / кредити ECTS

120 годин / 4 кредити

Опис

Мета дисципліни: є надання теоретичних знань та практичних навичок слухачам з питань логічного аналізу природної мови; порядку здійснення міркувань та формулювання суджень і умовиводу, спираючись на закони логіки; правил аргументованого ведення полеміки, ділової бесіди.

Завданнями дисципліниє:

 − вивчення слухачами форм мислення (поняття, судження, умовивід); основних законів правильного мислення; мистецтва полеміки; комунікативних функцій ділової бесіди; − опанування слухачами вміння будувати судово-слідчі версії з використанням законів логіки; − оволодіння навичками логічного мислення щодо виявлення основних понять в юридичних текстах, встановлення відношеннь між ними; − формування у слухачів вмінь та навичок ведення аргументованої полеміки, ведення ділової бесіди, критичної оцінки ситуації, пов’язуючи вивчений матеріал із професійними інтересами практики в установах виконання покарань.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

– мету, завдання та зміст логіки; – основні логічні закони; – теоретичне та практичне значення логіки; – значення логіки в юридичному процесі; – поняття та структуру логічного доведення. вміти: – використовувати логічні прийоми аналізу мови для побудови висновків; – аналізувати міркування опонентів; – вести полеміку спростовуючи софістику; – формувати позитивні правильні судження у опонентів; – давати характеристику умовиводам; – вести ділову бесіду.

          Методи оцінювання: поточне тестування за різними видами навчальної діяльності; модульні контрольні роботи; фронтальне та індивідуальне опитування. Підсумкова оцінка виставляється на основі проміжних оцінок (40 %), самостійну роботу (40 %) та залік (2 0%).

Нормативна або за вибором

вибіркова

Мова

українська

Підсумковий контроль

залік у 3-му семестрі2 курсу

Навчальний рік

2019 / 2020

 

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Психологія

Викладацький склад

Старовойтенко Н.В..

Напрям підготовки

192 – Будівництво та цивільна інженерія, 193-Геодезія та землеустрій

Кількість годин / кредити ECTS

120 годин / 4 кредити

Опис

         Навчальний курс «Психологія» націлює студентів на вивчення механізму психічної діяльності людини, а також розуміння закономірностей формування і розвитку особистості і особливостей поведінки людини в суспільному середовищу.

       Основна ціль викладання дисципліни – навчити студентів розуміти принципи і закономірності функціонування психіки і проявів особистості. Вміти практично використовувати дані знання та вміння у практиці спілкування і вирішенні своїх життєвих завдань і рішень.

        Вміти: Після вивчення курсу студенти повинні вміти: - визначати певні психічні явища, та відрізняти їх одне від одного за суттєвими особливостями; - визначати певні характеристики і типи психічних явищ; - зв’язувати психічні функції між собою у роботі цільного психічного механізму; - характеризувати певні прояви поведінки та діяльності людини за типовими особливостями; - розробляти стратегію будування оптимальних відносин та виконання власних та ділових справ. Оволодіти навичками: В результаті вивчення дисципліни «Психологія» студент повинен: - придбати тверді вміння використання отриманих знань в стандартних ситуаціях – при виконанні вправ, рішенні задач, розборі навчальних тестів, що дозволить орієнтуватися в реальних життєвих ситуаціях (при вирішенні питань оптимального рішення завдань самореалізації і соціального спілкування) і приймати вірні рішення; - вміти проводити аналіз психічних станів та властивостей особистості для підбору професійних кадрів, та ділової команди; - оволодіти навичками визначення певних психічних властивостей особистості і вибору методу взаємовідносин; - вміти проводить аналіз здібностей і можливих перспективних досягнень певної людини у визначенні перспектив розвитку колективу і організації; - проводити аналіз причин існуючих або назріваючих конфліктів і впроваджувати засоби подолання і профілактики їх; - оволодіти навичками застосування методик дослідження і аналізу особистісно-психологічних властивостей людей стилів і рівнів соціальних відносин; - вміти орієнтуватися у ситуаціях соціальних відносин і визначати необхідні засоби оптимальної взаємодії партнерів.

          Методи оцінювання: поточне тестування за різними видами навчальної діяльності; модульні контрольні роботи; фронтальне та індивідуальне опитування. Підсумкова оцінка виставляється на основі проміжних оцінок (40 %), самостійну роботу (40 %) та залік (2 0%).

Нормативна або за вибором

вибіркова

Мова

українська

Підсумковий контроль

залік у 3-му семестрі

Навчальний рік

2019 / 2020

 

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Релігієзнавство

Викладацький склад

Дроздова Т.О.

Напрям підготовки

192 – Будівництво та цивільна інженерія, 193-Геодезія та землеустрій

Кількість годин / кредити ECTS

120 годин / 4 кредити

Опис

            Курс “Релігієзнавство” дозволяє вивчити причини виникнення та існування релігій, їх елементи, структуру, вірування і культ, типологію світових релігій, національних релігій, нетрадиційних релігій. Дізнатися про міжнародні релігійні організації та їхню учать в екуменічному, миротворчому, екологічному русі, про особливості впливу релігії на різні сфери духовної культури. Знайомить з релігійною ситуацією в Україні, роллю релігійного фактору в національній розбудові, студенти повинні будуть виробити власну позицію у ставленні до релігії як елементу духовної культури.

              Мета та завдання вивчення дисципліни: забезпечити науково методологічний рівень з релігієзнавства при підготовці спеціалістів згідно вимогам міністерства освіти України і державним нормативним актам, опанування студентами методів професіонального дослідження, формування розуміння сутності релігійних течій та проблем сучасного релігійного життя. 1.1.2. Предмет вивчення дисципліни: релігія як соціальне явище та її прояви у різноманітних суспільних сферах, історія виникнення та розвитку релігії, найбільш загальні закони і форми релігійного життя.

         Методи оцінювання: поточне тестування за різними видами навчальної діяльності; модульні контрольні роботи; фронтальне та індивідуальне опитування. Підсумкова оцінка виставляється на основі проміжних оцінок (40 %), самостійну роботу (40 %) та залік (2 0%).

Нормативна або за вибором

вибіркова

Мова

українська

Підсумковий контроль

залік у 3-му семестрі

Навчальний рік

2019 / 2020

5семестр БЛОК А (3 дисципліни)

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Метрологія та стандартизація

Викладацький склад

Бойко В.В.

Напрям підготовки

192 – Будівництво та цивільна інженерія

Кількість годин / кредити ECTS

120 годин / 4 кредити

Опис

 Завданням навчальної дисципліни є надання знань з основ метрології та вимірювальної техніки, про виміри фізичних величин, методи та засоби  забезпечення  їх єдності, засобах досягнення  потрібної точності, про похибки вимірювань та опрацювання результатів вимірювання, про проблеми розвитку хімічної метрології, основні принципи  організації стандартизації, управління якістю відповідно до міжнародних стандартів ISO9000, структуру системи  сертифікації УкрСЕПРО, міжнародне співробітництво України в галузі метрології, стандартизації, сертифікації та акредитації.

Після засвоєння матеріалу навчальної дисципліни студент повинен Знати:

·                    принципи встановлення одиниць фізичних величин;

·                    принципи встановлення державних еталонів та зразкових засобів вимірів;

·                    розробки теорії, методів та засобів вимірів та контролю;

·                    забезпечення єдності вимірів;

·                    розробки методів оцінки погрішностей;

·                    організацію державної, міжнародної та міждержавної стандартизації.

Вміти:

·                    грамотно використовувати нормативно-технічні документи;

·                     робити метрологічну оцінку засобів вимірювань, статистичну обробку результатів методу аналізу;

·                     вільно використовувати системи одиниць фізичнихвеличин.

Проміжні оцінки виставляються як середнє оцінок виконання завдань лабораторних робіт. Оцінка за самостійну роботу виставляється за виконання індивідуального проекту. Підсумкова оцінка виставляється на основі проміжних оцінок (40%), самостійну роботу (20%) та залік (40%).

Нормативна або за вибором

вибіркова

Мова

українська

Підсумковий контроль

залік  в 5семестрі 3 курсу

Навчальний рік

2019/2020

 

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

САПР у будівництві

Викладацький склад

Савельева Т.В.

Напрям підготовки

192 – Будівництво та цивільна інженерія

Кількість годин / кредити ECTS

120 годин / 4 кредити

Опис

 Мета дисципліни — вивчення основних методів методів автоматизованого проектування та дослідження для рішення технічних задач. Основна увага приділяється методам проектування з використанням сучасної програм для автоматизованного  проектування. Знання з дисципліни дадуть можливість проводити аналіз і розв’язання прикладних інженерних задач, сприяють розвиткові абстрактного та творчого мислення.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти: 1. Вміти розробляти і виконувати графічну частину проектної документації;

 2. Вміти працювати в графічних редакторах, виконувати налаштовування її конфігурації, вміти складати Bim-проекти;

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: Основи застосування сучасних офісних інформаційних технологій, призначення, можливості та способи практичного використання найбільш поширених технологій проектування в галузі будівництва.

 Повинні знати призначення програмного продукту AutoCAD, Allplan, ArchiCad, в якому працювали, налаштування та призначення основних пунктів меню та панелей інструментів, способи вирішення більш поширених проблематичних ситуацій у програмі.

 Проміжні оцінки виставляються як середнє оцінок виконання завдань лабораторних робіт. Оцінка за самостійну роботу виставляється за виконання індивідуального проекту. Підсумкова оцінка виставляється на основі проміжних оцінок (40%), самостійну роботу (20%) та залік (40%).

Нормативна або за вибором

вибіркова

Мова

українська

Підсумковий контроль

залік  в 5семестрі 3 курсу

Навчальний рік

2019/2020

 

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Планування міст і транспорт

Викладацький склад

Юрченко С.В.

Напрям підготовки

192 – Будівництво та цивільна інженерія

Кількість годин / кредити ECTS

120 годин / 4 кредити

Опис

Предмет вивчення дисципліни є методи та принципи проектування міст та їх основних зон в сучасних умовах, відповідно до нових містобудівних вимог

Метою вивчення дисципліни є:

 1) Засвоєння основ проектування житлових районів міста, виробничої зони міста, вулично-магістральної мережі міста, ландшафтно-рекреаційної зони, інфраструктури міста.

 2) Формування у студентів знань з дисципліни «Планування міст і транспорт» та використання цих знань для раціонального проектування будинків, споруд та їх комплексів.

 В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

 • Типологію і класифікацію населених місць;

 • Проблеми і тенденції розвитку міст;

 • Планувальну структуру сучасного міста, функціональну організацію міської території;

 • Планувальну структуру виробничої зони міста та окремих промислових комплексів;

 • Планувальні схеми вуличної мережі міста, організацію транспортного руху в місті та промислових районах;

 В результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:

 • застосовувати теоретичні знання при проектуванні генерального плану 6 міста;

 • проводити необхідні розрахунки по визначенню перспектив розвитку міста;

 • застосовувати теоретичні знання при проектуванні генеральних планів промислових та житлових комплексів;

 • визначати техніко-економічні показники 

 Проміжні оцінки виставляються як середнє оцінок виконання завдань лабораторних робіт. Оцінка за самостійну роботу виставляється за виконання індивідуального проекту. Підсумкова оцінка виставляється на основі проміжних оцінок (40%), самостійну роботу (20%) та залік (40%).

Нормативна або за вибором

вибіркова

Мова

українська

Підсумковий контроль

залік  в 5 семестрі 3 курсу

Навчальний рік

2019/2020

 

БЛОК Б

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Будівельна теплофізика

Викладацький склад

Пряник С.П.

Напрям підготовки

192 – Будівництво та цивільна інженерія

Кількість годин / кредити ECTS

120 годин / 4 кредити

Опис

Мета дисципліни: підготовка фахівців, які володітимуть знаннями методів, засобів і способів теплового проектування огороджуючих конструкцій, пов’язаними з вирішенням питання вологісного режиму, повітропроникності огороджуючих конструкцій.

Завданнями дисципліни є:

1)      вивчення основ теорії теплопередачі та теплопровідності;

2)     вивчення інженерних методик теплотехнічного розрахунку огороджуючих конструкцій.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

-        основні процеси тепловологісного режиму огороджуючих конструкцій; вміти:

-        визначити види контролю та методики вимірювань;

-        встановлювати фактичні втрати теплоти крізь зовнішні огороджуючі конструкції;

-        аналізувати та приймати рішення щодо вибору методу розрахунку;

-        керуючись нормативними положеннями, на підставі проектної документації в умовах виробництва здійснювати безпосередні тепловологістні розрахунки огороджуючих конструкцій;

-        вести технічну документацію.

          Методи оцінювання: поточне тестування за різними видами навчальної діяльності; модульні контрольні роботи; фронтальне та індивідуальне опитування. Підсумкова оцінка виставляється на основі проміжних оцінок (40 %), самостійну роботу (40 %) та залік (2 0%).

Нормативна або за вибором

вибіркова

Мова

українська

Підсумковий контроль

залік у 5-му семестрі3 курсу

Навчальний рік

2019/2020

  

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Економіка будівництва (спецкурс)

Викладацький склад

 

Напрям підготовки

192 – Будівництво та цивільна інженерія

Кількість годин / кредити ECTS

120 годин / 4 кредити

Опис

       Предметом вивчення у дисципліні економічні закони, що відбуваються у виробнитві.

        Завдання навчальної дисципліни відповідають вимогам кваліфікаційної

характеристики фахівця з промислового та цивільного будівництва. Головною

задачею дисципліни є

вивчення методів управління системою матеріально

-технічного забезпечення будівництва, оволодіння інс

трументарієм, методикою

розробки комплексу виробничих планів для будівельних організацій та набуття

додаткових (розширених, поглиблених) практичних вмінь і навичок в

організації виробничої діяльності в будівельній галузі.

.         В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

       1. Знати особливості організації будівництва, її основні форми.

2. Знати напрямки, суть, структуру капітальних вкладень.

 3. Знати економічні основи визначення ефективності при плануванні капітальних вкладень та здійсненні будівельно-монтажних робіт і прийнятті проектних рішень.

4. Вміти визначати вартість та особливості ціноутворення на будівельну продукцію в сучасних ринкових умовах.

5. Знати основи і особливості економічного аналізу господарської діяльності будівельно-монтажних організацій.

             Проміжні оцінки виставляються як середнє оцінок виконання завдань. Підсумкова оцінка виставляється на основі проміжних оцінок (40%), самостійну роботу (20%) та залік (40%).

Нормативна або за вибором

вибіркова

Мова

українська

Підсумковий контроль

залік  в 5 семестрі 3 курсу

Навчальний рік

2019/2020

 

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Електротехніка в будівництві

Викладацький склад

Киселева

Напрям підготовки

192 – Будівництво та цивільна інженерія

Кількість годин / кредити ECTS

120 годин / 4 кредити

Опис

Метою викладання навчальної дисципліни “Електротехніка в будівництві” є вивчення електромагнітних процесів в електричних колах та окремих пристроях; вивчення основних законів теорії електричних і магнітних кіл, ознайомлення з математичними методами їх аналізу та моделювання. Крім інтегральних співвідношень, які характеризують електричні і магнітні кола, студент повинен володіти і диференціальними категоріями, що відносяться до окремих точок середовища чи пристрою і є категоріями електромагнітного поля.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: знати : методи формування математичних моделів кола; методи розрахунку усталених режимів в лінійному електричному колі, в якому діють джерела постійних, синусоїдних чи періодичних несинусоїдних ЕРС;методи розрахунку електричних та магнітних полів нескладної конфігурації. вміти : практично застосовувати методи моделювання і розрахунку процесів у технічних пристроях, принцип дії яких заснований на використанні електромагнітних явищ; проводити експериментальні дослідження та узагальнювати їх результати; використовувати електровимірювальну апаратуру;- самостійно працювати з навчальною, навчально-методичною і довідковою літературою у галузі електротехніки та суміжних дисциплін

             Проміжні оцінки виставляються як середнє оцінок виконання завдань лабораторних робіт.  Підсумкова оцінка виставляється на основі проміжних оцінок (40%), самостійну роботу (20%) та залік (40%).

Нормативна або за вибором

вибіркова

Мова

українська

Підсумковий контроль

залік  в 5 семестрі 3 курсу

Навчальний рік

2019/2020

 

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Соціологія

Викладацький склад

Ілляшенко Ю.Ю.

Напрям підготовки

192 – Будівництво та цивільна інженерія

Кількість годин / кредити ECTS

120 годин / 4 кредити

Опис

Метою викладання навчальної дисципліни Соціологія є ознайомлення студентів про становлення і розвиток соціології як науки, процеси суспільного життя, закони функціонування і розвитку суспільства та його складових компонентів.

Основними завданнями вивчення дисципліни Соціологія є: формування у студентів соціологічного світогляду щодо розкриття соціальних явищ та процесів, що пронизують соціальні взаємодії людей у різних вимірах суспільного життя та повсякденності; розвити вміння послуговуватися категоріальним апаратом соціології, її методами дослідження, а також теоретичними та концептуальними напрацюваннями.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 ·Загальну характеристику суспільства як цілісної системи та її складових елементів;

 ·Предмет, структуру, функції, принципи, методи, основні категорії та закони соціології як науки;

 ·Особливості становлення соціології як самостійної науки; ·Структуру та зміст спеціальних соціологічних теорій;

·Послідовність розробки програми соціологічного дослідження.

        Проміжні оцінки виставляються як середнє оцінок виконання завдань. Підсумкова оцінка виставляється на основі проміжних оцінок (40%), самостійну роботу (20%) та залік (40%).

Нормативна або за вибором

вибіркова

Мова

українська

Підсумковий контроль

залік  в 5 семестрі 3 курсу

Навчальний рік

2019/2020

6семестр БЛОК А (2 дисципліни)

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

BIM Allplan - інформаційне моделювання будівель і споруд

Викладацький склад

Юрченко С.В. 

Напрям підготовки

192 – Будівництво та цивільна інженерія

Кількість годин / кредити ECTS

120 годин / 4 кредити

Опис

 Мета дисципліни — вивчення основних методів методів автоматизованого проектування та дослідження для рішення технічних задач за допомогою Allplan. Основна увага приділяється методам проектування з використанням сучасної програм для автоматизованного  проектування Allplan. Знання з дисципліни дадуть можливість проводити аналіз і розв’язання прикладних інженерних задач, сприяють розвиткові абстрактного та творчого мислення.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти: 1. Вміти розробляти і виконувати графічну частину проектної документації;

 2. Вміти працювати в графічних редакторах, виконувати налаштовування її конфігурації, вміти складати Bim-проекти за допомогою Allplan;

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: Основи застосування сучасних офісних інформаційних технологій, призначення, можливості та способи практичного використання найбільш поширених технологій проектування в галузі будівництва.

 Повинні знати призначення програмного продукту Allplan, в якому працювали, налаштування та призначення основних пунктів меню та панелей інструментів, способи вирішення більш поширених проблематичних ситуацій у програмі.

 Проміжні оцінки виставляються як середнє оцінок виконання завдань лабораторних робіт. Оцінка за самостійну роботу виставляється за виконання індивідуального проекту. Підсумкова оцінка виставляється на основі проміжних оцінок (40%), самостійну роботу (20%) та залік (40%).

Нормативна або за вибором

вибіркова

Мова

українська

Підсумковий контроль

залік  в 6 семестрі 3 курсу

Навчальний рік

2019/2020

 

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Чисельні методи рішення задач в будівництві

Викладацький склад

Савельєва Т.В.

Напрям підготовки

192 – Будівництво та цивільна інженерія

Кількість годин / кредити ECTS

120 годин / 4 кредити

Опис

Метавикладання дисципліни полягає в знайомстві студентів з основними методами математичної постановки і рішення задач з використанням комп'ютерів, а також - в придбанні навичок програмування коректних обчислювальних алгоритмів для вирішення лінійних і нелінійних рівнянь, обробки експериментальних даних, чисельного диференціювання, інтегрування і рішення звичайних диференціальних рівнянь.

 В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

 1. Опановувати теоретичні основи чисельного розв’язання інженерних задач;

2. Застосовувати обчислювальний апарат відомих програмних комплексів для знаходження чисельних розв’язків фахових задач;

3. Вміти оцінити похибки, що виникають в результаті розв’язку.

4. Вміти аналізувати отримані результати чисельних експериментів тощо.

 Проміжні оцінки виставляються як середнє оцінок виконання завдань лабораторних робіт. Оцінка за самостійну роботу виставляється за виконання індивідуального проекту. Підсумкова оцінка виставляється на основі проміжних оцінок (40%), самостійну роботу (20%) та залік (40%).

Нормативна або за вибором

вибіркова

Мова

українська

Підсумковий контроль

залік  в 6 семестрі 3 курсу

Навчальний рік

2019/2020

БЛОК Б

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Основи інформаційних технологій. IT Essentials

Викладацький склад

 

Напрям підготовки

192 – Будівництво та цивільна інженерія

Кількість годин / кредити ECTS

120 годин / 4 кредити

Опис

          Результати навчання:

       В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

1.                Орієнтується в складових сучасної обчислювальної техніки.

2.                Знає  архітектурі персональних комп’ютерів та принципах їх роботи.

3.                Використовує текстові, табличні і графічні редактори при підготовці технічної документації.

4.                Забезпечує збереження та захист інформації.

Застосовує чисельні методи обчислень при вирішенні інженерних задач.

Підсумкова оцінка виставляється на основі проміжних оцінок (40%), самостійну роботу (20%) та залік (40%).

Нормативна або за вибором

вибіркова

Мова

українська

Підсумковий контроль

залік  в 6 семестрі 3 курсу

Навчальний рік

2019/2020

 

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Матеріали будівельної хімії

Викладацький склад

Пряник С.П.

Напрям підготовки

192 – Будівництво та цивільна інженерія

Кількість годин / кредити ECTS

120 годин / 4 кредити

Опис

          Результати навчання:

         Вивчення основних хімічних додатків, що застосовуються в сучасних будівельних матеріалах; правильно вибирати матеріали будівельної хімії для конкретної технологічної операції сучасного будівництва; класифікації хімічних додатків за їх застосуванням з метою надання певних, позитивних властивостей.

       В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

1.            Знає основні матеріали будівельної хімії, їх переваги та недоліки.

2.            Вміє визначати необхідність застосування того чи іншого матеріалу в залежності від постановки проблеми.

           Проміжні оцінки виставляються як середнє оцінок виконання завдань лабораторних робіт. Оцінка за самостійну роботу виставляється за виконання індивідуального проекту. Підсумкова оцінка виставляється на основі проміжних оцінок (40%), самостійну роботу (20%) та залік (40%).

Нормативна або за вибором

вибіркова

Мова

українська

Підсумковий контроль

залік  в 6 семестрі 3 курсу

Навчальний рік

2019/2020

 

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Динаміка та стійкість транспортних споруд

Викладацький склад

Смоляр А.М.

Напрям підготовки

192 – Будівництво та цивільна інженерія

Кількість годин / кредити ECTS

120 годин / 4 кредити

Опис

       Предметом вивчення у дисципліні методів розрахунку стійкості транспортних споруд.

        Вміти: виконати розрахунок систем на стійкість, визначити критичне навантаження; виконати розрахунок стержневих систем при дії динамічного навантаження, побудувати епюри динамічних зусиль, визначити параметри вільних і вимушених коливань, дослідити систему на резонанс.організації виробничої діяльності в будівельній галузі.

.         В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

1.               методи розрахунку стійкості споруд, методи визначення зусиль та переміщень в елементах споруд від динамічних дій;

2.               вміти виконати розрахунок систем на стійкість, визначити критичне навантаження; виконати розрахунок стержневих систем при дії динамічного навантаження, побудувати епюри динамічних зусиль, визначити параметри вільних і вимушених коливань, дослідити систему на резонанс.

3.                      Проміжні оцінки виставляються як середнє оцінок виконання завдань лабораторних робіт. Оцінка за самостійну роботу виставляється за виконання індивідуального проекту. Підсумкова оцінка виставляється на основі проміжних оцінок (40%), самостійну роботу (20%) та залік (40%).

Нормативна або за вибором

вибіркова

Мова

українська

Підсумковий контроль

залік  в 6 семестрі 3 курсу

Навчальний рік

2019/2020

 

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Екологічні матеріали для будівництва 

Викладацький склад

Пряник С.П.

Напрям підготовки

192 – Будівництво та цивільна інженерія

Кількість годин / кредити ECTS

120 годин / 4 кредити

Опис

 

.         В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

Вміє виконувати вибір та обґрунтування екологічних матеріалів для житлового будівництва.

1.                      Вміє визначати необхідність застосування того чи іншого матеріалу в залежності від постановки проблеми.

2.                      Знає класифікацію будівельних матеріалів за хімічним складом.

3.                      Вміє застосовувати поєднання будівельних матеріалів при їх сумісному поєднанні та впливі на оточуюче середовище.

1.                      Знає критерії екологічності оздоблювальних матеріалів.

2.                      Проміжні оцінки виставляються як середнє оцінок виконання завдань лабораторних робіт. Оцінка за самостійну роботу виставляється за виконання індивідуального проекту. Підсумкова оцінка виставляється на основі проміжних оцінок (40%), самостійну роботу (20%) та залік (40%).

Нормативна або за вибором

вибіркова

Мова

українська

Підсумковий контроль

залік  в 6 семестрі 3 курсу

Навчальний рік

2019/2020

  

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Міські вулиці та дороги

Викладацький склад

Іванова Л.В.

Напрям підготовки

192 – Будівництво та цивільна інженерія

Кількість годин / кредити ECTS

120 годин / 4 кредити

Опис

 

.         В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

1.                      Знання методів та норм проектування генерального плану аеродромів, вертодромів, аеропортів для повітряних суден короткого зльоту і посадки, гідроаеропортів

2.                      Знання про проектування рельєфу ґрунтових льотних смуг та штучних покрить, водовідвід, дренаж та осушення території льотного поля.

3.                      Знання основ експлуатації аеродромів та основних елементів аеродрому і супутніх споруд.

4.                      Знання про технологічні особливості роботи підрозділів аеродромної експлуатаційної служби.

1.                      Знання про забезпечення експлуатаційного утримання і ремонту аеродромів в різні пори року. Безпека і регулярність польотів.

2.                      Проміжні оцінки виставляються як середнє оцінок виконання завдань лабораторних робіт. Оцінка за самостійну роботу виставляється за виконання індивідуального проекту. Підсумкова оцінка виставляється на основі проміжних оцінок (40%), самостійну роботу (20%) та залік (40%).

Нормативна або за вибором

вибіркова

Мова

українська

Підсумковий контроль

залік  в 6 семестрі 3 курсу

Навчальний рік

2019/2020

 

7семестр

 БЛОК А (2 дисципліни)

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Конструкції з дерева та пластмас

Викладацький склад

Кузнецова  О.В.

Напрям підготовки

192 – Будівництво та цивільна інженерія

Кількість годин / кредити ECTS

120 годин / 4 кредити

Опис

В результаті вивчення дисципліни студенти повинен:

1. Знає фундаментальну базу (вища математика, фізика, теоретична механіка, опір матеріалів, будівельна механіка, будівельне матеріалознавство).

2.Розуміє послідовність розрахунку та конструювання конструкцій з дерева та пластмас.

3. Обґрунтовано  вибирає  матеріал конструкції, оптимальне конструктивне рішення.

4. Вміє користуватися нормативною, довідковою, науковою, навчальною літературою та іншими ресурсами. Проводити експериментальні та теоретичні дослідження  конструкцій з дерева та пластмас, оцінювати їх достовірність та похибки.

5. Володіє навичками виконувати розрахунки і конструювання будівельних конструкцій з дерева та пластмас керуючись нормативними матеріалами та використовуючи архітектурно-планувальну частину проекту. 

Проміжні оцінки виставляються як середнє оцінок виконання завдань лабораторних робіт. Оцінка за самостійну роботу виставляється за виконання індивідуального проекту. Підсумкова оцінка виставляється на основі проміжних оцінок (40%), самостійну роботу (20%) та залік (40%).

Нормативна або за вибором

вибіркова

Мова

українська

Підсумковий контроль

залік  в 7 семестрі 4 курсу

Навчальний рік

2019/2020

 

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Будівельна механіка (спецкурс)

Викладацький склад

Смоляр А.М.

Напрям підготовки

192 – Будівництво та цивільна інженерія

Кількість годин / кредити ECTS

120 годин / 4 кредити

Опис

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

1. Застосовує сучасні методи розрахунку статично ­невизначуваних стрижневих систем від статичного навантаження, від осадки опор, від температурної дії.

2. Розуміє роботу будівель та споруд в цілому та їх окремих елементів.

3. Вміє розраховувати напружено-деформований стан елементів статичноневизначених споруд.

4. Має базові знання з розрахунку стійкості споруд.

5. Має базові знання з розрахунку динамічних споруд.

 

 Проміжні оцінки виставляються як середнє оцінок виконання завдань лабораторних робіт. Оцінка за самостійну роботу виставляється за виконання індивідуального проекту. Підсумкова оцінка виставляється на основі проміжних оцінок (40%), самостійну роботу (20%) та залік (40%).

Нормативна або за вибором

вибіркова

Мова

українська

Підсумковий контроль

залік  в 7 семестрі 4 курсу

Навчальний рік

2019/2020

 

БЛОК Б

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Основи технічної експлуатації будівель та інженерних систем

Викладацький склад

 

Напрям підготовки

192 – Будівництво та цивільна інженерія

Кількість годин / кредити ECTS

120 годин / 4 кредити

Опис

          Результати навчання:

       В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

1.                 Знання основних закономірностей старіння і зношення елементів будинків.

2.                 Знання про інженерних систем і пристроїв.

3.                 Знання про визначення фізичного зносу конструкцій та інженерних мереж.

4.                 Знання про санацію будівельних конструкцій.

5.                 Знання про методи забезпечення нормативного терміну служби житлових будинків і споруд і найбільш ефективної організації їх технічної експлуатації. Застосовує чисельні методи обчислень при вирішенні інженерних задач.

Підсумкова оцінка виставляється на основі проміжних оцінок (40%), самостійну роботу (20%) та залік (40%).

Нормативна або за вибором

вибіркова

Мова

українська

Підсумковий контроль

залік  в 7 семестрі 4 курсу

Навчальний рік

2019/2020

 

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Енергозберігаючі технології в будівництві

Викладацький склад

 

Напрям підготовки

192 – Будівництво та цивільна інженерія

Кількість годин / кредити ECTS

120 годин / 4 кредити

Опис

          Результати навчання.

       В результаті вивчення дисципліни студент повинен отримати:

 

1.                  Знання основних наукових положень та принципів будівництва сучасних будівель, спрямованих на зменшення тепловтрат та збереження довкілля з використанням новітніх технологій тепло- та пароізоляції.

2.                  Знання про вплив технологій будівельних процесів на околишнє середовище.

3.                  Знання про вплив засобів механізації на навколишнє середовище.

4.                  Вміння обраховувати техніко-економічні показники при виконанні порівняння ефективності виконання будівельних процесів.

5.                  Вміння визначення ефективності технології в будівництві.

           Проміжні оцінки виставляються як середнє оцінок виконання завдань. Підсумкова оцінка виставляється на основі проміжних оцінок (40%), самостійну роботу (20%) та залік (40%).

Нормативна або за вибором

вибіркова

Мова

українська

Підсумковий контроль

залік  в 7 семестрі 4 курсу

Навчальний рік

2019/2020

 

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Основи та фундаменти транспортних споруд

Викладацький склад

 

Напрям підготовки

192 – Будівництво та цивільна інженерія

Кількість годин / кредити ECTS

120 годин / 4 кредити

Опис

    В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

 

1. Знає принципи проектування основ і фундаментів транспортних споруд.

2. Володіє навичками проектування основних типів фундаментів (мілкого закладання та палевих) транспортних споруд.

3. Володіє можливістю застосувати методики виконання робіт в залежності від вибраного конструктивного типу основ та фундаментів.

4. Знає про розрахунок на динамічний вплив основ та фундаментів транспортних споруд.

5. Знає про сучасні розробки конструктивних елементів транспортних споруд.

 

Проміжні оцінки виставляються як середнє оцінок виконання завдань лабораторних робіт. Оцінка за самостійну роботу виставляється за виконання індивідуального проекту. Підсумкова оцінка виставляється на основі проміжних оцінок (40%), самостійну роботу (20%) та залік (40%).

Нормативна або за вибором

вибіркова

Мова

українська

Підсумковий контроль

залік  в 7 семестрі 4 курсу

Навчальний рік

2019/2020

 

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Технологія будівництва та реконструкції автомобільних доріг

Викладацький склад

 

Напрям підготовки

192 – Будівництво та цивільна інженерія

Кількість годин / кредити ECTS

120 годин / 4 кредити

Опис

 

.         В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

1.                       Знає  основні технологічні прийоми при будівництві автодоріг в різних географічних умовах.

2.                        Знає про виготовлення дорожньо-будівельних матеріалів та виробів.

3.                       Знає технологічні аспекти виконання ремонтних робіт автомобільних доріг.

4.                       Знає технологічні аспекти виконання робіт при новому будівництві автомобільних доріг.

1.                      Знання з техніки, технології та організації утримання та ремонту автомобільних доріг.

2.                      Проміжні оцінки виставляються як середнє оцінок виконання завдань лабораторних робіт. Оцінка за самостійну роботу виставляється за виконання індивідуального проекту. Підсумкова оцінка виставляється на основі проміжних оцінок (40%), самостійну роботу (20%) та залік (40%).

Нормативна або за вибором

вибіркова

Мова

українська

Підсумковий контроль

залік  в 7 семестрі 4 курсу

Навчальний рік

2019/2020

8семестр

 БЛОК А (2 дисципліни)

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Геодезичне забезпечення  будівництва

Викладацький склад

Марущак  М.П.

Напрям підготовки

192 – Будівництво та цивільна інженерія

Кількість годин / кредити ECTS

120 годин / 4 кредити

Опис

В результаті вивчення дисципліни студенти бути знати:

 

1.Знає теоретичні основи геодезичної підготовки проекту.

2. Розраховує проектні довжини ліній і горизонтальні  кути та висотні позначки.

3. Володіє методами перенесення проектів будівель і споруд в натуру.

4. Контролює монтаж будівельних конструкцій

5. Визначає осідання і переміщення будівель і споруд

 

 Проміжні оцінки виставляються як середнє оцінок виконання завдань лабораторних робіт. Оцінка за самостійну роботу виставляється за виконання індивідуального проекту. Підсумкова оцінка виставляється на основі проміжних оцінок (40%), самостійну роботу (20%) та залік (40%).

Нормативна або за вибором

вибіркова

Мова

українська

Підсумковий контроль

залік  в 8 семестрі 4 курсу

Навчальний рік

2019/2020

 {/slider}{slider=Технологія будівельного виробництва (спецкурс}8 

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Технологія будівельного виробництва (спецкурс)

Викладацький склад

Юрченко С.В.

Напрям підготовки

192 – Будівництво та цивільна інженерія

Кількість годин / кредити ECTS

120 годин / 4 кредити

Опис

В результаті вивчення дисципліни студент:

 

1. Знає основні положення та завдання будівельного виробництва, види і особливості будівельних процесів при зведенні будинків і споруд, потрібні ресурси, технічне і тарифне нормування, вимоги та забезпечення охорони праці і навколишнього середовища, вимоги до якості будівельної продукції і методи її забезпечення; 2. Знає методи технології будівельних процесів, включаючи звичайні і екстремальні умови будівельного виробництва, методику вибору і документування технологічних рішень на стадії проектування і стадії проектування і стадії реалізації;

3. Вміє визначити склад робочих операцій і будівельних процесів, обґрунтовано вибирати метод виконання будівельного процесу і необхідні технічні засоби (у тому числі з виконанням обчислювальної техніки);

4. Вміє розробляти технологічні карти будівельних процесів, визначити трудомісткість, механо-озброєність будівельних процесів і потрібну кількість робітників, машин, механізмів, матеріалів, напівфабрикатів і виробів, оформляти виробничі завдання бригадирам (робітникам).

5. Вміє заміряти обсяги роботи, приймати виконані роботи, здійснювати контролювання їх якості.

 

 Проміжні оцінки виставляються як середнє оцінок виконання завдань. Підсумкова оцінка виставляється на основі проміжних оцінок (40%), самостійну роботу (20%) та залік (40%).

Нормативна або за вибором

вибіркова

Мова

українська

Підсумковий контроль

залік  в 8 семестрі 4 курсу

Навчальний рік

2019/2020

БЛОК Б

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Основи реконструкції будівель і споруд міського господарства.

Викладацький склад

 

Напрям підготовки

192 – Будівництво та цивільна інженерія

Кількість годин / кредити ECTS

120 годин / 4 кредити

Опис

          Результати навчання:

       В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

Знає правила обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд, організації та виконання обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації будівель.

Знає основні положення з діагностики технічного стану будівельних конструкцій та основ будівель (споруд).

Знає загальні положення з реконструкції і посилення конструктивних елементів будівель і споруд.

Знання про оцінку несучої здатності конструкцій, що посилюються.

Знання про  область застосування і вибір способів посилення конструктивних елементів будівель і споруд.

Підсумкова оцінка виставляється на основі проміжних оцінок (40%), самостійну роботу (20%) та залік (40%).

Нормативна або за вибором

вибіркова

Мова

українська

Підсумковий контроль

залік  в 8 семестрі 4 курсу

Навчальний рік

2019/2020

 

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Вишукування та проектування автомобільних доріг

Викладацький склад

 

Напрям підготовки

192 – Будівництво та цивільна інженерія

Кількість годин / кредити ECTS

120 годин / 4 кредити

Опис

          Результати навчання.

       В результаті вивчення дисципліни студент повинен отримати:

 

1.                      Знає природні умови, що впливають на роботу доріг, джерела зволоження земляного полотна.

2.                      Вміє проводитит розрахунки штучних споруд, проектування дороги в поздовжньому профілі,  поперечні профілі земляного полотна.

3.                       Знає принципи забезпечення міцності та стійкості земляного полотна.

4.                      Знає про принципи влаштування та організацію дорожнього водовідводу.

5.                      Знає про проектування штучних споруд для відведення поверхневої та ґрунтової води, розрахунки стійкості земляного полотна.

6.                      Вміння визначення ефективності технології в будівництві.

 

          Проміжні оцінки виставляються як середнє оцінок виконання завдань лабораторних робіт. Оцінка за самостійну роботу виставляється за виконання індивідуального проекту. Підсумкова оцінка виставляється на основі проміжних оцінок (40%), самостійну роботу (20%) та залік (40%).

Нормативна або за вибором

вибіркова

Мова

українська

Підсумковий контроль

залік  в 8 семестрі 4 курсу

Навчальний рік

2019/2020

 

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Експлуатація автомобільних доріг

Викладацький склад

 

Напрям підготовки

192 – Будівництво та цивільна інженерія

Кількість годин / кредити ECTS

120 годин / 4 кредити

Опис

    В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

 

1.                       Знання з техніки, технології та організації утримання та ремонту автомобільних доріг.

2.                       Знання про вплив на роботу та безпеку руху автомобільного транспорту.

3.                      Знає про виготовлення дорожньо-будівельних матеріалів та виробів.

4.                      Знає технологічні аспекти виконання ремонтних робіт автомобільних доріг.

5.                      Знає технологічні аспекти виконання робіт при новому будівництві автомобільних доріг.

 

Проміжні оцінки виставляються як середнє оцінок виконання завдань лабораторних робіт. Оцінка за самостійну роботу виставляється за виконання індивідуального проекту. Підсумкова оцінка виставляється на основі проміжних оцінок (40%), самостійну роботу (20%) та залік (40%).

Нормативна або за вибором

вибіркова

Мова

українська

Підсумковий контроль

залік  в 8 семестрі 4 курсу

Навчальний рік

2019/2020

 

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Будівельні конструкції заводського виготовлення

Викладацький склад

 

Напрям підготовки

192 – Будівництво та цивільна інженерія

Кількість годин / кредити ECTS

120 годин / 4 кредити

Опис

 

.         В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

1.                      Володіння навиками інженерного розрахунку будівельних конструкцій.

2.                      Знання про нормативні документи та серійність виготовлення конструкцій заводського виготовлення.

3.                      Вміння конструювання найбільш поширених залізобетонних, металевих та дерев’яних конструкцій заводського виготовлення.

4.                       Вміє визначати вплив технологічних факторів на якість виробів заводів будівельної індустрії.

1.                      Вміє проводити контроль якості будівельних конструкцій.

2.                     

3.                      Проміжні оцінки виставляються як середнє оцінок виконання завдань лабораторних робіт. Оцінка за самостійну роботу виставляється за виконання індивідуального проекту. Підсумкова оцінка виставляється на основі проміжних оцінок (40%), самостійну роботу (20%) та залік (40%).

Нормативна або за вибором

вибіркова

Мова

українська

Підсумковий контроль

залік  в 8 семестрі 4 курсу

Навчальний рік

2019/2020

 

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

               Аеродроми та експлуатація аеродромів

Викладацький склад

 

Напрям підготовки

192 – Будівництво та цивільна інженерія

Кількість годин / кредити ECTS

120 годин / 4 кредити

Опис

 

.         В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

 

1.                      Знання методів та норм проектування генерального плану аеродромів, вертодромів, аеропортів для повітряних суден короткого зльоту і посадки, гідроаеропортів

2.                      Знання про проектування рельєфу ґрунтових льотних смуг та штучних покрить, водовідвід, дренаж та осушення території льотного поля.

3.                      Знання основ експлуатації аеродромів та основних елементів аеродрому і супутніх споруд.

4.                      Знання про технологічні особливості роботи підрозділів аеродромної експлуатаційної служби.

1.                      Знання про забезпечення експлуатаційного утримання і ремонту аеродромів в різні пори року. Безпека і регулярність польотів.

2.                     

3.                      Проміжні оцінки виставляються як середнє оцінок виконання завдань лабораторних робіт. Оцінка за самостійну роботу виставляється за виконання індивідуального проекту. Підсумкова оцінка виставляється на основі проміжних оцінок (40%), самостійну роботу (20%) та залік (40%).

Нормативна або за вибором

вибіркова

Мова

українська

Підсумковий контроль

залік  в 8 семестрі 4 курсу

Навчальний рік

2019/2020


 

Інженерна графіка (спецкурс)