,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Ви тут: ЧДТУ Будівельний факультет Кафедра екології Презентація вибіркових дисциплін

Презентація вибіркових дисциплін

Бакалавр (2 курс)

 

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Екологія рослин, тварин та мікроорганізмів

Викладацький склад

Корнелюк Н.М.

Спеціальність

101 «Екологія»

Кількість годин

180 годин

Кредити ECTS

6 кредити

Опис

Курс має на меті ознайомлення студентів з основними закономірностями реакції рослин на вплив факторів зовнішнього середовища як на рівні окремих організмів, так і на рівні фітоценозу. Розглядаються морфо-анатомічні адаптації рослин до дії найважливіших абіотичних факторів. Метою є означити місце екології тварин рослин та мікроорганізмів в системі екологічних дисциплін, висвітлити її теоретичні засади, розкрити зміст. Дати систематизований, збалансований огляд відповідної, сучасної наукової інформації. Розкрити значення екології тварин рослин та мікроорганізмів  для підвищення продуктивності екосистем і ефективного використання природних ресурсів.

Навчальна задача курсу полягає у розвитку практичних здібностейщодо єдності в природі, пов’язаність популяцій тварин, рослин та мікроорганізмів  із зовнішніми біотичними й абіотичними екологічними чинниками й системними структурами планети.

Місце й роль тварин, рослин та мікроорганізмів в екологічних системах, енергетичних потоках і біогеохімічних циклах планети.

Виокремлювати суттєве, змістовне, важливе в нагромадженій фактичній, екологічній інформації.

Результати навчання полягають у наступному:

здійснювати підготовку й особистий вибір коректних, відповідальних за довкілля рекомендацій та рішень.

критично сприймати спеціальну та узагальнену інформацію стосовно стану довкілля та рекомендації, що пропонуються для його корекції;

використовувати принципи кількісного обліку тварин, рослин у біотопах із врахуванням міграцій, еміграцій та імміграцій, адаптивних форм поведінки;

складати огляди наукової літератури з проблем екології тварин, рослин та мікроорганізмів;

активно використовувати в роботі матеріали екологічних спостережень в природі та експериментальних екологічних досліджень, брати участь в їх проведенні, аналізі одержаних даних, складанні звітів, доповідей, наукових повідомлень. 

Викладати свої думки, узагальнення, рекомендації в ясній, стислій,  чіткій формі, переконливо аргументувати висновки та пропозиції.

Методи викладання: поєднання лекційних занять з роботою в комп’ютерній аудиторії.  Всі методичні матеріали, задачі лабораторних, контрольних робіт, конспекти лекцій тощо розташовані на персональному сайті викладача та використовуються при навчанні.

Тип дисципліни

вибіркова

Підсумковий контроль

залік  в четвертому семестрі 2 курсу

Навчальний рік

2018/2019

 

  

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Корпоративна культура

Викладацький склад

Бойко А.І.

Спеціальність

101 Екологія

Спеціалізація

           Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природо-користування

Кількість годин

120 годин

Кредити ECTS

4 кредити

Опис

Курс «Корпоративна культура» спрямований на формування сучасного світогляду через знайомство з теоретичними основами з проблемами становлення культури підприємництва  як галузі знань і сфери діяльності. Курс «Корпоративна культура» - повинен надати загальне уявлення про механізми формування і використання принципів корпоративної культури для ведення бізнесу.

Курс "Корпоративна культура" формує усвідомлення необхідності існування корпоративної культури підприємства, вказує на зв’язок економічного розвитку підприємницької структури та рівня внутрішньої культури корпорації. Корпоративна культура повинна відповідати як інтересам кожної людини, конкретної особистості, так і загальній меті існування даного підприємства. Тематика курсу направлена на розвиток інтелектуальних, професійних, етичних якостей студентів, що будуть фахівцями в сфері виробництва чи управління. В процесі викладання курсу "Корпоративна культура" студенти опановують основні поняття, ознайомлюються з різними векторами формування корпоративної культури, вивчають ключові моменти в розвитку культури підприємства.

Тип дисципліни

вибіркова

Підсумковий контроль

залік

Навчальний рік

2018/2019

 

    

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Логіка

Викладацький склад

І.П.Гудима

Спеціальність

101 Екологія

Кількість годин / кредити ECTS

120 годин / 4 кредити

Опис

Завжди було прийнято вважати, що знання логіки обов’язкове для освіченої людини. Нині, в умовах докорінної зміни характеру людської праці, цінність такого знання складно переоцінити. Свідчення цьому – зростаюче значення комп’ютерної обізнаності, однієї з теоретичних основ якої є логіка. Логічні операції – такі як визначення, класифікація, доведення, спростування та ін. – застосовуються кожною людиною в її мислительній практиці. Однак інколи застосовуються не усвідомлено, часто з огріхами, без чіткого уявлення про всю глибину і складність тих мислитель них дій, з котрими пов'язаний кожний, навіть найелементарніший акт міркування.

Вивчення логіки як науки про закони і форми правильного мислення та методи їх формалізації має велике теоретичне та практичне значення. Логіка є невід'ємним елементом виховання творчої людини, оскільки вона є засобом виховання правильного мислення, свідомого його контролювання людиною, надійним засобом усунення помилок на шляху оволодіння істиною. Процес осягнення логіки як науки підвищує загальну інтелектуальну культуру людини, сприяє формуванню логічно правильного мислення, основними рисами якого є чітка визначеність, послідовність, несуперечливість та доказовість. Висока логічна культура громадян країни сприяє її прогресу в усіх сторонах життя

Методи викладання: поєднання лекційних занять з семінарськими заняттями.  Всі методичні матеріали, завдання контрольних робіт, конспекти лекцій тощо існують в електронній форміі можуть бути використані при навчанні.

Тип дисципліни

вибіркова

Підсумковий контроль

залік  в третьому семестрі 2 курсу

Навчальний рік

2018/2019

 

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Політологія

Викладацький склад

Буравченко Р.В.

Спеціальність

101 Екологія

Кількість годин

120 годин

Кредити ECTS

4 кредити

Опис

В рамках курсу «Політологія» вивчається головним чином, політична влада – закономірності її формування та розвитку, форми та методи функціонування. В більш широкому значенні предметом політології є політика в усіх її проявах.

Мета вивчення дисципліни – формування у студентів цілісної системи логічно завершених базових знань про політичну сферу та про людину як політичну істоту. Створення підґрунтя для набуття студентами умінь та навичок, пов’язаних з засвоєнням і відтворенням політичної культури та поведінки, достатніх для успішної адаптації в публічній (громадській) сфері. Сприяння становленню громадської свідомості студентів, осмисленню себе як неповторної індивідуальності, значимої в межах спільноти (подоланню відчуття світовідчуження). Актуалізація національної свідомості студентів, залучення їх до джерел етнічної ідентичності.

Навчальна задача курсу полягає у створення необхідних та сприятливих умов для засвоєння студентами системи базових знань з основних розділів політичних наук, які б розвивали тип сприйняття і мислення студентів, що виключали б догматизм та ідеологізаторство, базувалися на конструктивно-критичних підходах, гуманістичних ідеалах, поєднанні національного і загальнолюдського; набуття додаткового досвіду та засвоєння умінь і навичок, спрямованих на утвердження кожного окремого студента як неповторної індивідуальності, самодостатньої особистості та активного громадянина.

Результати навчання полягають у наступному:

1. Знає принципи розвитку та функціонування політичних систем країн світу та України.

2. Знає закономірності становлення та діяльності основних політичних інститутів суспільства.

3. Знає принципи функціонування виборчої та партійних систем.

4. Здійснює коректний аналіз та оцінку політичної ситуації. Вміє грамотно висловлювати власну політичну позицію у різних формах політичної участі.

5. Ефективно протистоїть політичним маніпуляціям та зловживанням влади з боку інших осіб.

Методи викладання: поєднання лекційних занять з закріпленням на семінарських заняттях.

Тип дисципліни

вибіркова

Підсумковий контроль

залік в другому семестрі 2 курсу

Навчальний рік

2018/2019

 

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Сучасні проблеми інформаційного суспільства

Викладацький склад

Дроздова Т.О.

Спеціальність

101Екологія

Кількість годин

120 годин

Кредити ECTS

4 кредити

Опис

В рамках курсу «Сучасні проблеми інформаційного суспільства» розглядаються основоположні аспекти розвитку інформаційного суспільства: стратегічне значення сучасного рівня інформаційного розвитку країни для забезпечення її конкурентоспроможності в світовій економіці, забезпечення високого рівня та якості життя населення, соціальної стабільності й національної безпеки; необхідність комплексного підходу до проблеми розвитку інформаційного суспільства з урахуванням проблем природозбереження, природокористування та проблем розвитку людського потенціалу, забезпечення високої якості освіти, її адекватності вимогам інформаційного суспільства; необхідність постійного підвищення своєї компетентності в галузі проблем розвитку інформаційного суспільства, а також своєї особистісної інформаційної й електронної культури.

Мета: формування у студентів спеціальності «Екологія», системних уявлень про структуру та зміст найбільш важливих та актуальних питань розвитку інформаційного суспільства, їх взаємозв’язок з напрямами соціально-економічного, науково-природничого і культурного розвитку України, а також забезпечення її національної безпеки.

Навчальна задача курсу: дати розуміння принципових аспектів розвитку інформаційного суспільства, найбільш важливих й актуальних для сучасної України, нових стратегій інноваційного розвитку, що засновані на системній модернізації та переосмисленні ролі людини у світі природи.

Результати навчання:

 • знання змісту основних теоретичних концепцій інформаційного суспільства; оцінки цих теорій в інших концепціях;

 •  розуміння суті розвитку сучасного інформаційного суспільства, усвідомлення небезпеки і загрози для природи і людини, що виникають в цьому процесі;

 • уміння використати методологію теорій інформаційного суспільства для аналізу актуальних громадських проблем;

 • здатність управляти знаннями в умовах формування і розвитку інформаційного суспільства: аналізувати, синтетично і критично резюмувати і представляти інформацію.

Методи викладання: 1. Частково-пошуковий метод (Полягає в організації активного пошуку рішення висунутих у навчанні (або сформульованих самостійно) пізнавальних завдань. Пошук рішення відбувається на основі евристичних програм і вказівок. 2. Інформаційно-рецептивний (Студенти одержують знання на лекції, з навчальної або методичної літератури. Студенти сприймають і осмислюють факти, оцінки, висновки й залишаються в рамках репродуктивного (відтворювального) мислення. 3. Дискусійний метод. Елементи дискусії (суперечки, зіткнення позицій, навмисного загострення й навіть перебільшення протиріч в обговорюваному змістовному матеріалі) використовуються майже в будь-яких організаційних формах навчання, включаючи лекції.

Методи оцінювання: фронтальне опитування проводиться у формі бесіди з групою, воно органічно поєднується з повторення мматеріалу, є засобом для закріплення знань та умінь; самостійна робота проводиться з метою поточного та періодичного контролю, при поточній перевірці самостійні роботи невеликі за об’ємом, містять завдання в основному за темою навчального заняття, перевірка у цьому випадку підлегла змісту роботи на даному занятті; стандартизований контроль знань (тестова методика з альтернативним вибором відповідей)                                                                     

Тип дисципліни

вибіркова

Підсумковий контроль

залік

Навчальний рік

2018/2019

 

 

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Рекреаційні ресурси та курортологія

Викладацький склад

Єгорова О.В.

Спеціальність

101 «Екологія»

Кількість годин

120 годин

Кредити ECTS

4 кредити

Опис

Метою викладання дисципліни є оволодіння основними поняттями дисципліни, сутністю рекреаційно-туристичної діяльності на Україні та розвиток рекреаційного туризму, ресурсно-рекреаційною оцінкою адміністративно-територіальних суб’єктів Україні, основними методами санаторно-курортного лікування, курортно-рекреаційними системами України, їх станом та перспективами розвитку.

Основною задачею дисципліни є формування знань про сучасні досягнення в галузі рекреаційної діяльності і курортології, професійний підхід до аналізу діяльності курортно-рекреаційних закладів.

Студент повинен знати мету та задачі навчальної дисципліни, знати структуру та програму навчальної дисципліни. Засвоїти вимоги до вивчення  навчальної дисципліни, володіти шляхами та особливостями механізму навчального процесу для забезпечення ефективності навчального процесу в цілому та ефективними методами навчання зокрема, формами контролю знань та об’єктивної їх кількісної оцінки.

При вивченні дисципліни студент знайомиться з такими поняттями, як: сутність та види рекреації, основні ланки територіально-рекреаційного комплексу України; рекреаційний потенціал України; різні класифікаційні системи рекреаційних ресурсів; територіальна система туризму та класифікація туризму; ресурсно-рекреаційні райони України та їх угруповання; принципи ресурсно-рекреаційної паспортизації областей, автономій України.

Студент навчається:

1. Аналізувати стан рекреаційних ресурсів та курортних зон України.

2. Давати характеристику стану та перспективам розвитку рекреаційно-курортної галузі Черкащини.

3. Характеризувати рекреаційні зони України.

4.Характеризувати різні види рекреаційних ресурсів та їх розташування на території України та Черкаської області.

5. Порівнювати ресурсно-рекреаційний рейтинг областей України та обґрунтовувати відповідь.

6.Порівнювати та аналізувати ресурсно-рекреаційні паспорти адміністративно-територіальних суб’єктів України.

Проміжні оцінки виставляються як середнє оцінок виконання завдань та написання контрольних  робіт. Оцінка за самостійну роботу виставляється за виконання індивідуальної презентації. Підсумкова оцінка виставляється на основі проміжних оцінок (40%), самостійну роботу (20%) та залік (40%).

Тип дисципліни

вибіркова

Підсумковий контроль

залік в другому семестрі 2 курсу

Навчальний рік

2018/2019

 

 

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Соціологія

Викладацький склад

Ілляшенко Ю.Ю.

Спеціальність

101 "Екологія"

Кількість годин

120

Кредити ECTS

4

Опис

В рамках курсу  «Соціологія» вивчається  суспільство як цілісний організм, його властивості, механізми функціонування і росту, увага приділяється дослідженню зв’язків і відносин між людьми

Метою викладання навчальної дисципліни «Соціологія» є: навчити студента аналізувати специфіку соціальних та соціально-психологічних явищ і процесів у трудовому колективі, сім’ї, використовувати на практиці результати емпіричних соціологічних досліджень, здійснювати соціальне управління і, зокрема, соціоінженерну діяльність, діагностувати стан соціально-психологічного клімату в колективі, причини наявних конфліктів, міру використання соціальних резервів виробництва; використовувати соціальні технології з профорієнтації і профадаптації у роботі з кадрами, зміцненні дисципліни, для поліпшення соціально-психологічного клімату в колективі, у розв’язанні міжособистісних і трудових конфліктів.

Навчальна задача курсу полягає у розширенні світогляду студентів шляхом знайомства з новою навчальною дисципліною; у спрямуванні їх роботи на засвоєння нового понятійного апарату, використання його в мовному лексиконі студентів; також завданнями курсу є розвивати у студентів навички самостійної роботи і узагальнення; розвивати навички дослідницької роботи; формування цілісного уявлення про специфіку, об’єкт і предмет соціологічного знання, історію зарубіжної і вітчизняної соціології, перспективи її подальшого розвитку; набуття навичок організації і проведення конкретно-соціологічних досліджень і практичного ефективного використання їх результатів; розвивати у студентів уміння використовувати соціальні знання у подальшій кар’єрі та в сімейному житті.

Результати навчання полягають у наступному:

 • вільне оперування понятійно-категоріальним апаратом соціологічної науки;

 • об’єктивне і критичне оцінювання життєво важливої соціальної інформації;

 • орієнтування у будь-якій соціальній ситуації,

 • вміння формувати чітку громадянську позицію, визначити своє місце і роль у суспільстві;

 • здатність до аналізу специфіки соціальних і соціально-психологічних явищ і процесів у сім’ї, трудовому колективі, суспільстві;

 • володіння методологією соціологічних досліджень і використання їх результатів на практиці.

Методи викладання:  Модульне навчання у комплексі з рейтинговою оцінкою знань: а) лекції; б) практичні заняття (опитування, тестування, обговорення проблемних питань, виступи студентів з доповідями); в) індивідуальні та групові консультації; г) самостійна робота студентів з підготовки до практичних занять та контрольних робіт; д) самостійна робота студентів за окремими темами або науково-дослідна робота у вигляді реферату, доповіді на конференцію, мінідосліджень засобом опитування.

Оцінювання: а) оцінювання усних відповідей студентів та їхньої участі в дискусіях, обговоренні проблемних питань тощо на кожному практичному занятті протягом семестру; б) поточне й узагальнююче тестування; в) оцінювання знань і умінь студентів за результатами письмових контрольних робіт; г) іспит.

Тип дисципліни

вибіркова

Підсумковий контроль

Залік у 4-му семестрі

Навчальний рік

2018/2019

                                                 

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Правознавство

Викладацький склад

Тептюк Л.М..

Напрям підготовки

101 "Екологія"

Кількість годин / кредити ECTS

120 годин / 4 кредити

Опис

Дисципліна „Правознавство” належить до переліку вибіркових дисциплін для вивчення студентами другого курсу усіх напрямів підготовки в другому семестрі. Вивчення даної дисципліни є важливою складовою підготовки фахівця вищої кваліфікації.

У сучасних умовах розбудови правової держави в Україні, яка базується на забезпеченні можливостей реалізації прав людини і громадянина, дуже важливими є правове виховання та правова освіта. Для того, щоб особа брала активну участь у суспільному житті, вона повинна мати належний багаж правових знань. Вивчення студентами гуманітарних факультетів курсу “Правознавства” сприятиме накопичуванню знань, формування високого рівня правової свідомості.

Предметом вивчення навчальної дисципліни "Правознавство" є суспільні відносини, які регулюються нормативно-правовими актами України.

Міждисциплінарні зв’язки: курс "Правознавство" акумулює найновіші досягнення національного та міжнародного законодавства.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: Загальні поняття про державу і право та деякі галузі права

Характеристика галузей права та деяких органів державної влади

Метою є розуміння основ конституційного, трудового, сiмейного, кримінального права та інших галузей права, що є необхідною умовою життєдіяльності кожного громадянина.

Завданням курсу “Правознавства” з урахуванням того, що правознавство також вивчається у середній школі, є дати студентам більш поглибленні знання про конституційне, трудове, цивільне, адміністративне, кримінальне та інші галузі права, зміни внесені в законодавство України в останні роки. Викладач цього предмету при викладенні матеріалу враховує специфіку спеціальності.

Методи викладання: модульне навчання у комплексі з рейтинговою оцінкою знань: а) лекції, б) практичні заняття (опитування, тестування, обговорення проблемних питань, виступи студентів з доповідями); в) індивідуальні та групові консультації; г) спмостійна робота студентів з підготовки до практичних занять та контрольних робіт; д) спмостійна робота студентів за окремими темами або науково-дослідна робота у вигляді (реферату, доповіді на конференції, міні-дослідження).

Оцінювання: а) оцінювання усних відповідей студентів та їхньої участі в дискусіях, обговоренні проблемних питань, тощо на кожномку практичному занятті протягом семестру; б) поточне узагальнююче тестування; в) оцінювання знань і умінь студентів за результатами письмових контрольних робвт; г) залік.

Нормативна або за вибором

вибіркова

Мова

українська

Підсумковий контроль

залік  в четвертому семестрі 2 курсу

Навчальний рік

2018/2019

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища

Викладацький склад

Сич В.С.

Спеціальність

101 «Екологія»

Кількість годин / кредити ECTS

120 годин / 4 кредити

Опис

Мета дисципліни: По мірі зростання ступеня антропогенного забруднення навколишнього середовища, його негативний вплив на здоров’я населення збільшується. Враховуючи багатоплановий характер антропогенного забруднення об’єктів навколишнього середовища в Україні метою викладання дисципліни є вивчення студентами-екологами структури і елементів довкілля, параметрів гідросфери, атмосфери, літосфери, які є екологічними факторами. Вивчення методів та апаратури для вимірювання хімічних, фізичних, механічних та біологічних параметрів навколишнього середовища. Вивчення нормативів і стандартів якості повітря, води, грунтів, харчових продуктів, принципів і методів екологічного моніторингу.

Завдання курсу є Перед студентами-екологами ставиться задача ознайомлення з місцем методів вимірювання параметрів навколишнього середовища при розробці природоохоронних заходів та їх впровадження.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • структуру і елементи довкілля;
 • параметри гідросфери, атмосфери, літосфери які є екологічними факторами;
 • методи та апаратуру для вимірювання хімічних, фізичних, механічних і біологічних параметрів;
 • нормативи і стандарти якості повітря, води, грунтів, харчових продуктів;

 • принципи і методи гігієнічного моніторингу.

        вміти:

 • вимірювати фізичні, хімічні, механічні параметри навколишнього середовища в польових і стаціонарних (лабораторних) умовах, при виконанні екологічних оцінок і експертиз повітряного чи водного середовища;

 • брати участь в виконанні екологічного моніторингу;

 • оцінювати якість методів, приладів і даних отриманих при вимірюванні параметрів довкілля.

Методи викладання: поєднання лекційних занять з практичними та лабораторними.  Всі методичні матеріали, конспекти лекцій є в наявності в електронному варіанті та використовуються при навчанні.

Проміжні оцінки виставляються як середнє оцінок виконання завдань та написання контрольних  робіт. Оцінка за самостійну роботу виставляється за виконання індивідуальної презентації. Підсумкова оцінка виставляється на основі проміжних оцінок (40%), самостійну роботу (20%) та залік(40%).

Нормативна або за вибором

вибіркова

Підсумковий контроль

залік  в 3 семестрі 2 курсу 

Навчальний рік

2018/2019

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Фізико-хімічні методи аналізу

Викладацький склад

Ящук Л.Б.

Спеціальність

101 - Екологія

Спеціалізація

 

Кількість годин

180 годин

Кредити ECTS

6 кредитів

Опис

Мета вивчення дисципліни “Фізико-хімічні методи аналізу”  – освоєння сучасних методів аналізу речовин та їх використання для вирішення конкретних практичних задач.

Завдання курсу полягає у навчанні основам аналізу природних і стічних вод, грунтів та атмосферного середовища;  теоретичній і практичній підготовці з питань формування наукового світогляду і розвитку у ньому сучасних форм теоретичного мислення;  формування загально-навчальних і спеціальних умінь і навичок для застосування хімічних законів і процесів;  використання хімічних речовин і матеріалів у питаннях охорони довкілля.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • основи сучасних інструментальних методів аналізу, їх класифікацію, сфери використання;
 • використання різних методів для розв’язання аналітичних завдань: якісного, кількісного аналізу, перевірки чистоти речовини, ідентифікації речовини;
 • можливість поєднання різних методів; - принципову схему та порядок налагодження основних приладів вміти:
 • робити порівняльну характеристику методів, які можна використовувати для аналізу дослідної речовини;
 • грамотно оцінювати результати аналізу.

Тип дисципліни

за вибором

Підсумковий контроль

залік –4 семестр

Навчальний рік

20187/2019

 

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Сучасні проблеми інформаційного суспільства

Викладацький склад

Яшан О.О.

Спеціальність

101 - Екологія

Кількість годин

120

Кредити ECTS

4

Опис

В рамках курсу «Сучасні проблеми інформаційного суспільства» вивчається  суспільство як цілісний організм, його властивості, механізмифункціонування і росту, увага приділяється дослідженню зв’язків і відносин між людьми.

Метою викладання навчальної дисципліни «Сучасні проблеми інформаційного суспільства» є: визначити перспективи і деякі можливі загальнолюдські та загальносистемні проблеми побудови інформаційного суспільства.

Навчальна задача курсу полягає у розширенні світогляду студентів шляхом знайомства з новою навчальною дисципліною; у спрямуванні їх роботи на засвоєння нового понятійного апарату, використання його в мовному лексиконі студентів; також завданнями курсу є розвивати у студентів навички самостійної роботи і узагальнення; розвивати навички дослідницької роботи; формування цілісного уявлення про специфіку, об’єкт і предмет інформаційного суспільства, визначити основні проблеми та перспективи його подальшого розвитку; розвивати у студентів уміння використовувати отримані знання у подальшій кар’єрі.

         Результати навчання полягають у наступному:

 • знати сучасне становище, тенденції та найбільш важливі проблеми розвитку глобального інформаційного суспільства як якісно нової стадії розвитку цивілізації;
 • характеризувати стан, основні напрями і проблеми розвитку інформаційного суспільства в Україні та очікувані соціально-економічні та гуманітарні наслідки цього розвитку;
 • визначати роль і місце України в інформаційному розвитку світової спільноти.
 • Вільно орієнтуватися в сучасній проблематиці розвитку інформаційного суспільства;
 • здійснювати критичний аналіз різних аспектів розвитку інформаційного суспільства в Україні й інших країнах;
 • самостійно знаходити та використовувати наукову і навчально-методичну літературу щодо проблем інформаційного суспільства з метою підвищення якості своєї освіти та її адекватності сучасним проблемам.

Методи викладання:  модульне навчання у комплексі з рейтинговою оцінкою знань: а) лекції; б) практичні заняття (опитування, тестування, обговорення проблемних питань, виступи студентів з доповідями); в) індивідуальні та групові консультації; г) самостійна робота студентів з підготовки до практичних занять та контрольних робіт; д) самостійна робота студентів за окремими темами або науково-дослідна робота у вигляді реферату, доповіді на конференцію, міні досліджень, засобом опитування.

Оцінювання: а) оцінювання усних відповідей студентів та їхньої участі в дискусіях, обговоренні проблемних питань тощо на кожному практичному занятті протягом семестру; б) поточне й узагальнююче тестування; в) оцінювання знань і умінь студентів за результатами письмових контрольних робіт; г) залік.

Тип дисципліни

вибіркова

Підсумковий контроль

Залік у 3-му семестрі

Навчальний рік

2018/2019

                                              

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Екологічна етика

Викладацький склад

Чемерис І.А.

Спеціальність

101 «Екологія»

Кількість годин / кредити ECTS

120 годин / 4 кредити

Опис

Екологічна етика заснована на рівноправності людини і природи. В рамках курсу «Екологічна етика» розглядаютьсяморальні аспекти ставлення людини (суспільства) до природи, історія розвитку екологічної етики, зв'язок екологічної етики з природоохоронною естетикою, народними традиціями, релігією.Увага приділяється прикладним аспектам екологічної етики, а саме реалізації принципів екологічної  етики у заповідній справі, економіці, природокористуванні.

Мета дисципліни: формування системи моральних категорій та регулятивів поведінки людини у природі,розуміння проблеми морального ставлення до природи, причин моральної кризи суспільства (за Швейцером), застосування основних концепцій та напрямків екологічної етики у практичній діяльності. 

Завдання курсу полягає в розумінні етичних принципів і норм, що регулюють відносини людини і природи, формуванні свідомого, морально-відповідального ставлення людини до діяльності в природі, виховання здатності збереження планетарного життя на основі знання його унікальності, розумінні основ філософської і нормативної екологічної етики, формування екологічного світогляду та розуміння необхідності впровадження природоохоронних технологій.

Отримані знання є практичними і використовуватимуться у майбутній професійній діяльності еколога.

Результати навчання полягають у наступному:

 • знання принципів екологічної етики як професійної етики еколога;
 • розуміння етичних норм і принципів;
 • формування моральних поглядів і почуттів, що висловлюють ціннісно-світоглядне ставлення людини до природи;
 • формування нової енвайроментальної свідомості, яка синтезує глобальне бачення світу з істинно гуманістичними цінностями;
 • розробка безпечних для природної рівноваги навичок поведінки і технологій діяльності людини в навколишньому середовищі.

Методи викладання: словесні: лекція, бесіда, пояснення, розповідь, самостійна робота, консультації. Наочні методи: демонстрація об’єктів («педагогічний малюнок»). Практичні – виконання наукових завдань (постановка проблеми та її вирішення), дослідницькі методи.

Методи оцінювання: поточне тестування за різними видами навчальної діяльності; контрольні роботи; фронтальне та індивідуальне опитування. Підсумкова оцінка виставляється на основі проміжних оцінок (40 %), самостійну роботу (40 %) та іспит (20 %).

Нормативна або за вибором

вибіркова

Підсумковий контроль

залік у 3-му семестрі

Навчальний рік

2018/2019

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Біогеографія

Викладацький склад

Корнелюк Н.М.

Спеціальність

101 «Екологія»

Кількість годин

180

Кредити ECTS

6 кредитів

Опис

В рамках курсу «Біогеографія» поглиблюються та розширюються уявлення щодо історії становлення й об’єктно-предметної сутності біогеографії, географії біорізноманіття, біогеографії України. Висвітлюються антропогенні зміни та проблеми збереження й відтворення біорізноманіття.

Мета вивчення дисципліни ознайомити з історією становлення та суттю теоретико-методичних засад біогеографії, як науки; надати знання про основні закономірності розподілу живих організмів на планеті; забезпечити можливість пізнання екологічних засад біогеографії, факторів розподілу організмів; сприяти в засвоєнні знань з основ хорології, закономірностей поширення, конфігурації та динаміки ареалів груп організмів; ознайомити з теоретико-методичними засадами біогеографічного аналізу територій; окреслити принципи та задачі біогеографічного зонування й районування; дати знання про регіональні флори і фауни, біоми Землі; ознайомити з історією формування й розвитку органічного світу Землі; забезпечити можливість засвоєння знань про склад, структуру й особливості органічного світу України; ознайомити з особливостями антропогенних змін та перетворень органічного світу Землі; окреслити шляхи й механізми збереження біологічного різноманіття.

Завдання курсу полягає у розвитку практичних здібностей студентівдавати комплексну біогеографічну характеристику територій, в тому числі й регіонів України; окреслити шляхи й механізми збереження біорізноманіття.

Результати навчання полягають у наступному:

Володіння основними поняттями й термінами біогеографії;

Знання основних положень біосферної концепції; про основні події з історії формування й розвитку органічного світу Землі; про роль та значення природних й антропогенних факторів в територіальній диференціації органічного світу Землі; принципи біогеографічного впорядкування геоекосистем; про особливості регіональних флор і фаун, біомів Землі; склад, структуру й особливості органічного світу України; причини й бачити наслідки антропогенних змін та перетворень органічного світу Землі; про основні шляхи й механізми збереження біорізноманіття.

Програма навчальної дисципліни включає лекції, практичні і лабораторні заняття, самостійну роботу студентів.

Методи викладання: поєднання аудиторних занять з роботою в експедиціях під час практики. Всі методичні матеріали, задання лабораторних, контрольних робіт, конспекти лекцій тощо розташовані на персональному сайті викладача та використовуються при навчанні.

Тип дисципліни

вибіркова

Підсумковий контроль

залік  четвертому семестрі 2 курсу

Навчальний рік

2018/2019

 

 

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Енергозберігаючі та екологічно чисті технології

Викладацький склад

Доцент Загоруйко Н.В.

Напрям підготовки

101 Екологія

Кількість годин/кредити ЕСТS

120 годин / 4 кредити

Опис

 Мета дисципліни: Навчальна дисципліна “Енергозберігаючі та екологічно чисті технології” є фундаментальною базою теоретичної і практичної підготовки екологів, без якої неможлива його успішна діяльність. Для забезпечення належної якості природного середовища, збереження та раціонального користування невідновних ресурсів Землі необхідна спеціальна підготовка кадрів, які повинні володіти не тільки глибокими знаннями з класичної екології, а й мати також уявлення про шляхи екологізації виробництв.

    Завдання дисципліни : Головне завдання курсу полягає в тому, щоб викласти в єдиному комплексі навчальний матеріал, що стосується сучасних енерго- та ресурсозберігаючих технологій в конкретних виробництвах, новітніх екологічно чистих технологій.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: сучасні енерго- і ресурсозберігаючі технології конкретних виробництв;

загальні принципи раціонального природокористування; природні ресурси і ресурсний цикл.загальні положення нормування використання мінерально-сировинних ресурсів,ресурсогосподарські нормативи та правила.

методологію ексергетичного аналізу процесів і систем.

концепції енергозбереження, сучасні енерго- і ресурсозберігаючі технології виробництв, сучасні методи енергоефективності, енерготехнологічні системи використання палива, основні напрямки розвитку маловідходних і ресурсозберігаючих технологій;

шляхи екологізації паливно-енергетичного комплексу;

альтернативні джерелами енергії;

вміти оцінювати кліматичні ресурси регіону та пов'язувати їх з іншими природними ресурсами та умовами; проводити оцінку енергетичної ефективності процесів,  визначати повний резерв енергозбереження.

раціонально використовувати вторинні енергетичні ресурси.

співставляти результати та ефективність використання традиційних й нетрадиційних технологій та видів енергії в даній галузі й в даному регіоні.

Нормативна або за вибором

нормативна

Підсумковий контроль

Залік в 3 семестрі 2-го курсу

Навчальний рік

2018-2019

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Психологія

Викладацький склад

Старовойтенко Н.В.

Галузь знань

10 Природничі науки

Спеціальність

101 Екологія

Кількість годин / кредити ECTS

120 годин / 4 кредити

Опис

В рамках курсу «Психологія» поглиблюються та розширюються знання про те, як людина думає, переживає, приймає рішення та діє в різних сферах життєдіяльності. Основна увага приділяється формуванню вмінь розвитку власної спрямованості, інтелектуальних, емоційно–вольових  і  типологічних властивостей.

Метавивчення дисципліни – формування знань щодо механізмів психологічних виявів особистості, соціальної групи та навичок спілкування. Знання, здобуті студентами під час вивчення курсу «Психологія», широко застосовуються в менеджменті, маркетингу, професійній, навчальній, управлінській діяльності та при вирішенні особистих життєвих ситуацій і проблем.

Навчальна задачакурсу полягає в оволодінні студентами основами психологічної грамотності, що дозволить глибше розуміти власну особистість, прогнозувати поведінку оточуючих та правильно взаємодіяти в ситуаціях професійного і побутового спілкування.

Результати навчанняполягають у наступному:

здатність давати психологічну характеристику особистості (самохарактеристику), користуючись діагностичними методами;

уміння прогнозувати поведінку людини на основі розуміння її спрямованості та особливостей темпераменту і характеру;

вміння застосовувати евристичні методи у  розробці управлінських та інженерно–технічних рішень;

уміння керувати власною поведінкою (організмом, настроєм, станом, мовою), застосовуючи методи саморегуляції та релаксації;

вірно інтерпретувати невербальну поведінку людини, вірно слухати та займати правильну позицію у різних видах спілкування;

впливати на людей, застосовуючи метод переконання, навіювання, стимулювання та оцінки.

аналізувати і оцінювати групові процеси і явища (лідерство, конформізм, групове однодумство тощо);

вміння виступати публічно, застосовуючи прийоми ораторського мистецтва;

вміння обирати ефективний спосіб розв'язання різних типів конфліктів.

Методи викладання: поєднання лекційних, семінарських та практичних занять з самостійною роботою студента.  Всі необхідні методичні матеріали надані студентам в електронному варіанті та використовуються при навчанні.

Тип дисципліни

вибіркова

Підсумковий контроль

залік  в 3-му семестрі 2 курсу

Навчальний рік

20187/2019

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Релігієзнавство

Викладацький склад

І.П.Гудима

Напрям підготовки

101 Екологія

Кількість годин / кредити ECTS

120 годин / 4 кредити

Опис

Одним з чинників процесу духовного відродження нашого суспільства є звернення до того справді неосяжного духовного спадку, який несе з собою релігія. Посттоталітарна суспільна думка прямує по напруженому і складному шляху кристалізації свого власного відношення до цінностей тієї чи іншої релігійної традиції; виявилось, що могутній творчий імпульс властивий, зокрема, ново-заповітним текстам, спроможний не тільки до відродження цілих пластів моральної свідомості, але й до заповнення того духовного вакууму, що успадкувало суспільство від епохи тоталітарного атеїзму.

Наш сучасник тією чи іншою мірою має якесь відношення до релігії, а тому знання останньої - це необхідна властивість кожної сучасної освіченої людини. Недаремно курси з релігієзнавства викладаються у всіх середніх та вищих навчальних закладах світу.  Цим самим воно покликане виконувати загальноосвітню функцію. Кожна культурна людина має знати, що таке релігія і яку функціональну роль вона може відігравати в її житті, в житті суспільства. Водночас в системі гуманітаризації освіти релігієзнавство виконує і спеціальну функцію. Працівникам найрізноманітніших сфер в практиці своєї професійної діяльності доведеться зустрічатися з релігійними феноменами – віруючими людьми, різними релігійними інституціями, релігійними відносинами тощо. Відтак, їм слід знати специфіку власне релігійних явищ, їх світоглядний зміст і функціональність, бути обізнаним в питаннях правового забезпечення гарантованої українським законодавством свободи совісті і віросповідань, свободи релігійної діяльності та організації, знати природу і вияви державно-церковних відносин, правові засади функціонування релігійних організацій, їх зв’язків з міжнародними релігійними інституціями тощо. То ж добре засвоєний курс з релігієзнавства ефективно слугуватиме випускнику будь-якої спеціалізації в його наступній фаховій діяльності.

Методи викладання: поєднання лекційних занять з семінарськими заняттями.  Всі методичні матеріали, завдання контрольних робіт, конспекти лекцій тощо існують в електронній форміі можуть бути використані при навчанні.

Тип дисципліни

вибіркова

Підсумковий контроль

залік  в другому семестрі 2 курсу

Навчальний рік

20187/2019

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Українська науково-технічна термінологія

Викладацький склад

к.ф.н., доцент Ракшанова Ганна Федорівна

к.ф.н., доцент Сидоренко Людмила Миколаївна

Напрям підготовки

6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування"

Кількість годин / кредити

120 годин / 4 кредитів

Опис

Рівень професіоналізму інженера технічного спрямування визначається не тільки ґрунтовним знанням свого фаху, а й умінням застосувати здобуті знання на практиці, реалізувати їх через слово в необхідних процесових діях. Організовуючи й упорядковуючи наукові знання, терміни відіграють класифікаційно-систематизувальну роль. Інформація, закладена в термінові, регулює і направляє професійно-наукову діяльність її одержувачів. Підтверджений Конституцією України статус української мови як державної, її широке використання в науці, діловодстві та на виробництві створили сприятливі умови для розвитку і розповсюдження національної термінології, оволодіння якою стає запорукою успішної підготовки фахівця з певного профілю.

Термінологічне питання є одним із актуальних. В багатьох провідних вищих навчальних закладах України до навчальних планів уведено перспективні навчальні дисципліни, завдяки яким «місце і роль мовної освіти в системі фахової підготовки» набувають особливої актуальності.

Метою навчальної дисципліни є формування термінологічної та поглиблення фахово-орієнтованої, мовно-комунікативної компетентності студентів.

Завдання дисципліни:

– вивчити закономірності та специфіку розвитку науково-технічної термінології;

–  вивчити способи творення та найменування спеціальних понять;

–  виробити потребу в нормативному вживанні термінів;

–  сформувати навички свідомого вибору та використання фахових термінів;

–  навчити складати, редагувати та перекладати наукові тексти за фахом;

– вдосконалити навички усного наукового мовлення

Нормативна або за вибором

за вибором

Мова

українська

Підсумковий контроль

залік в четвертому семестрі

Навчальний рік

2018/2019

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Валеологія

Викладацький склад

Рига Т.М.

Спеціальність

101 Екологія

Кількість годин / кредити ECTS

120 годин / 4 кредити

Опис

В рамках курсу «Валеологія» студент добуває нові знання про формування, збереження і зміцнення особистого здоров’я.              

Метою викладання дисципліни є формування валеологічної культури студентів; практичних навичок та вмінь,  спрямованих на збереження й зміцнення  здоров'я, оцінювання  стану свого здоров’я; виховання мотивацій здорового способу життя та пріоритету здоров'я; формування у студентів стійкої світоглядної позиції, в основі якої знаходиться розуміння себе частиною природи; уявлення про залежність стану здоров’я від природних факторів середовища.

Завдання вивчення валеології є здобуття знань про основи здорового способу життя, опанування практичними навичками використання природних факторів оздоровлення організму; формуваннясаногенного мислення (мислення, що породжує здоров’я), формування активної позиції щодо пропаганди здорового способу життя.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:знатисучасні системи оздоровлення, способи поліпшення здоров'я безмедикаментозними методами, методи впливу на здоров'я з метою самостійної підтримки і збереження свого  здоров'я; вміти кількісно оцінювати рівень здоров’я практично здорової людини,  прогнозувати його, формувати „психологію” здоров’я, формувати індивідуальні оздоровчі програми з метою корекції способу життя індивіда.

Результати навчання полягають у наступному:

 • вміння оцінювати рівень здоров’я практично здорової людини,
 • вміння прогнозувати зміни у рівні здоров’я під впливом факторів зовнішнього середовища, формування пріоритету  здоров’я, вміння складати індивідуальні оздоровчі програми.

Методи викладання: поєднання лекційних занять з практичними .  Всі методичні матеріали, авторський посібник, конспекти лекцій є в наявності в електронному варіанті та використовуються при навчанні.

Проміжні оцінки виставляються як середнє оцінок виконання завдань та написання контрольних  робіт. Оцінка за самостійну роботу виставляється за виконання індивідуальної презентації.

Тип дисципліни

вибіркова

Підсумковий контроль

залік  у 4-му семестрі  другого курсу

Навчальний рік

2018-2019

  

 

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії

Викладацький склад

Доцент Загоруйко Н.В.

Напрям підготовки

101  Екологія

Кількість годин/кредити ЕСТS

120 годин/ 4 кредити

Опис

Мета:формування системи знань з основсучасних нетрадиційних та поновлювальних джерел енергії в конкретних виробництвах, оцінка перспектив впровадження екологічно чистих технологій в найближчому майбутньому

Завдання: сформувати навички проведення енергоаудиту на підприємствах, аналізу переваг та недоліків сучасних екологічно чистих технологій в Світі та Україні.

Студенти повинні знати:сучасні енерго- і ресурсозберігаючі технології конкретних виробництв; концепції енергозбереження, сучасні енерго- і ресурсозберігаючи технології виробництв, сучасні методи енергоефективності, енерготехнологічні системи використання палива, основні напрямки розвитку маловідходних і ресурсозберігаючих технологій; структуру і тенденції розвитку енергозабезпечення в Україні.

Студенти повинні уміти:оцінювати кліматичні ресурси регіону та пов'язувати їх з іншими природними ресурсами та умовами, проводити оцінку енергетичної ефективності процесів,  визначати повний резерв енергозбереження, раціонально використовувати вторинні енергетичні ресурси, оцінювати ефективність використання нетрадиційних технологій та видів енергії .

Нормативна або за вибором

вибіркова

Підсумковий контроль

Залік в 3 семестрі 2-го курсу

Навчальний рік

2018-2019

 

 

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Соціальна екологія

Викладацький склад

Єгорова О.В.

Спеціальність

101 «Екологія»

Кількість годин

120 годин

Кредити ECTS

4 кредити

Опис

Мета дисципліни.Формування у студентів уявлень щодо соціальної екології, а також вивчення особливостей складу і функціонування соціальних і екологічних систем.

Завдання дисципліни. Формування здатності оцінювати стан соціально-економічної та соціально-екологічної напруженості регіонів, а також умінь щодо прийняття управлінських рішень з охорони та захисту навколишнього середовища та раціонального використання ландшафтів.

Основні дидактичні одиниці (розділи):

Основні соціоекологічні закони та принципи. Головні складові структури суспільства, ландшафтів, біоценозів і екосистем агросфери. Середовище людини та його елементи як суб’єкти соціально-екологічної взаємодії. Глобальні соціально-екологічні проблеми й шляхи їх рішення. Соціально-екологічна взаємодія та її основні характеристики. Вплив факторів середовища на людину. Джерела екологічної безпеки. Найважливіші характеристики людини як суб'єкта соціально-екологічної взаємодії: потреби, механізми адаптації й адаптованість. Поведінка людини в екстремальних та критичних екологічних ситуаціях. Соціальна поведінка людини. Стан здоров’я населення та демографічна ситуація. Демографічна політика держави. Способи оцінки рівня життя й рівня задоволеності населення динамікою соціально-економічних змін у суспільстві. Екологічна свідомість і її структура. Соціоекологічна політика та її роль в оптимізації взаємовідносин суспільства та природи.

У результаті вивчення дисципліни «Соціальна екологія» студент повинен вміти:

• визначати основні закономірності взаємодії суспільства та природи, сучасні досягнення в галузі раціонального природокористування;

•  досліджувати соціально-екологічні явища та процеси;

• визначати вплив довкілля на людину в різних умовах функціонування національного господарства на підставі методів математичної статистики;

• визначати природні і соціально-економічні умови, що зумовлюють захворюваність людини;

•  давати оцінку екологічних та соціальних наслідків випадків та інцидентів.

Тип дисципліни

вибіркова

Підсумковий контроль

залік в другому семестрі 2 курсу

Навчальний рік

2018/2019

 

 

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Етика та естетика

Викладацький склад

Кулєшов О. В.

Напрям підготовки

101 Екологія

Кількість годин / кредити ECTS

120 годин / 4 кредити

Опис

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є етика та естетика як філософські дисципліни. Місце курсу етики і естетики в системі філософських дисциплін зумовлене специфікою морального і естетичного відношень людини до світу, які є необхідною складовою світогляду і духовної культури людини. Етика і естетика завжди розглядались як практична філософія, як підсумок, що випливає з філософських роздумів, спрямовуючи людську активність на вищі людські цінності добра і краси. Етична і естетична свідомість розвиває людську суб’єктивність в її нормативно-ціннісному і чуттєво-творчому ставленні до дійсності, формує культуру особистості, дозволяє розв’язувати важливі і значущі для особистості проблеми.

Вивчення курсу етики і естетики здійснюється у формах лекцій, практичних занять, самостійної роботи студентів. Лекційна частина курсу охоплює теоретичний матеріал, який стосується сутності моралі, основних моральних понять і категорій, проблем етики, а також сутності естетичного, змісту основних естетичних категорій, мистецтва та його складових. Практичні заняття спрямовані на поглиблення окремих проблем етики та естетики, даючи можливість студентам висловити власну думку, сформулювати власні етичні і естетичні позиції. Передбачена в курсі етики і естетики самостійна робота студентів спрямована на опрацьовування етичних і естетичних текстів, набуття навичок аналізу та осмислення моральних і художніх концепцій, на виконання індивідуальних завдань творчо-пошукового характеру.

В результаті вивчення курсу етики і естетики студенти повинні мати уявлення про сутність і зміст етики та естетки, про їх предмет дослідження, цілі і завдання; знати і бути здатними правильно використовувати основні етичні і естетичні поняття і категорії; вміти застосовувати здобуті знання при розв’язанні особистих, професійних і соціальних проблем; вміти обґрунтовувати свою світоглядну, моральну або естетичну позицію; розбиратись в проблемах мистецтва, художньої творчості і художнього сприйняття.

Методи викладання: поєднання лекційних занять з семінарськими заняттями. Всі методичні матеріали, завдання контрольних робіт, конспекти лекцій тощо існують в електронній формі і можуть бути використані в навчанні.

Тип дисципліни

вибіркова

Підсумковий контроль

залік в третьому семестрі другого курсу

Навчальний рік

2018/2019

 

 

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Викладацький склад

ст..викл. Ланських О.Б.

Напрям підготовки

6.040106     Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

Кількість годин

180 годин

Кредити ECTS

6 кредитів

Опис

Метою викладання навчальної дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» єпідготовка студентів до іншомовного спілкування, до розуміння комунікації як міжособистісного (соціального) процесу та виду соціально-необхідної діяльності; до усвідомлення важливої ролі комунікації у подальшій практичній діяльності, що передбачає наявність у них навичок у різноманітних видах мовної діяльності.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Іноземна мова» є:

 • набуття навичок читання з повним розумінням змісту;
 • уміння аналізувати фахову, суспільно-політичну, науково-технічну й художню літературу;
 • володіння усною монологічною й діалогічною мовою в межах побутової, суспільно-політичної, науково-технічної та фахової тематики;
 • переклад з іноземної мови на рідну та з рідної на іноземну текстів країнознавчого, суспільно-політичного та фахового змісту.
 • реферування та анотування суспільно-політичної та загально-тематичної літератури рідною та іноземною мовами.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

 • лексику зазначених у модулях науково-технічних тем;
 • граматику, необхідну для монологічних та діалогічних висловлювань у межах тематики курсу;
 • правила пунктуації, притаманні англомовному діловодству;
 • основні особливості вживання фахової термінології.

вміти:

 • висловлюватися усно та письмово у межах тематики курсу з необхідним ступенем деталізованості і складності, демонструючи вільне володіння прийомами побудови тексту засобами зв’язаності та цілісності на суперсинтаксичному рівні;
 • складати листи, писати твори, доповіді, есе, обираючи відповідний стиль;
 • готувати та проводити презентації;
 • вільно використовувати набуті навички іншомовного спілкування як у повсякденному житті, так і в фахових ситуаціях.

Протягом семестру проводиться модульний контроль.У кінці курсу студенти складають іспит на основі вивчених тем.

Тип дисципліни

вибіркова (3-4 курс)

Підсумковий контроль

залік

Навчальний рік

2018 / 2019

 

 

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Основи ділового спілкування іноземною мовою

Викладацький склад

ст. викладач Дернова Т.А.

Напрям підготовки

6.040106 Екологія та охорона навколишнього середовища

Кредити ECTS

6 кредитів

Опис

Предметом вивчення навчальної дисципліни є лексика, граматика і фонетика ділової іноземної мови (англійської).

Метою викладання навчальної дисципліни «Іноземна мова» є викласти особливості мови ву практиці ділового спілкування підготовка студентів до іншомовного спілкування, до розуміння комунікації як міжособистісного (соціального) процесу та виду соціально-необхідної діяльності; до усвідомлення важливої ролі комунікації у подальшій практичній діяльності, що передбачає наявність у них навичок у різноманітних видах мовної діяльності.

Завдання вивчення дисципліни:

 • представити загальну характеристику і специфічні риси ділового спілкування;
 • розглянути публічну мову та ділову дискусію як види мови ділового спілкування;
 • навчити використовувати фахову лексику у процесі ділового активного спілкування.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • лексику, необхідну для ділового усного спілкування, до якого входить підготовлене, але «нечитане» монологічне мовлення (презентаційна мова, урочиста промова, вступне слово на різних зустрічах);
 • граматику, необхідну для монологічних та діалогічних висловлювань у межах тематики курсу;
 • правила пунктуації, притаманні письмовій діловій  мові;
 • особливості міжнародного спілкування.

вміти:

 • висловлюватися усно та письмово у межах тематики курсу з необхідним ступенем деталізованості і складності, демонструючи вільне володіння прийомами побудови тексту, засобами зв’язаності та цілісності на суперсинтаксичному рівні;
 • відрізняти дистатне, опосередковане спілкування (телефонна розмова, поштове і факсове відправлення) від контактного, безспосереднього усного спілкування;
 • представити свої позиції у найбільш вигідному світлі, зацікавити потенційного партнера, створити сприятливе враження.

Методи навчання іноземній мові розрізняють:

 • За джерелами передачі і сприйняття навчальної діяльності: словесні, наочні та практичні;
 • За логікою передачі і сприйняття інформації: індуктивні та дедуктивні; За ступенем самостійності мислення: репродуктивні та проблемно-пошукові;
 • За ступенем управління навчальною роботою: під керівництвом викладача, самостійна робота студентів.

Методи оцінювання: сума підсумкових модульних рейтингових оцінок у балах становить підсумкову семестрову рейтингову оцінку, яка переховується в оцінку за національною шкалою та шкалою ЕСТS.

Тип дисципліни

 Вибіркова 

Підсумковий контроль

залік у 3 та 4 семестрі другого курсу

Навчальний рік

2018/2019

 

   

Бакалавр (3 курс)

 

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Екологія харчування

Викладацький склад

Доцент Загоруйко Н.В.

Напрям підготовки

101 "Екологія"

Кількість годин/кредити ЕСТS

120 годин/ 4 кредити

Опис

Метою дисципліни є дослідження екології харчування, що поєднує в собі гігієнічні аспекти правильного харчування та екологічні особливості сучасних харчових продуктів Екологія харчування включає в себе елементи таких наук як гігієна харчування, мікробіологія, екологія, біологія, валеологія, географія. Актуальність навчальної дисципліни «Екологія харчування» пов’язана із сучасними технологіями приготування їжі та  харчових продуктів, новітніми технологіями в нутрициології  та із традиційними харчовими уподобаннями людини.

Дисципліна «Екологія харчування» передбачає вивчення продуктів харчування, харчових речовин та інших компонентів в складі продуктів, їх дію та взаємодію, споживання, засвоєння, використання та виведення з організму, їх роль у підтриманні здоров’я або у розвитку хвороби.

Навчальна задача курсу полягає у  навчанні  студентів оцінювати корисність та безпеку харчових продуктів, застосовувати знання з основ екології, валеології та гігієни для формування навичок правильного харчування, володіти даними для оцінки корисності та безпеки харчових продуктів та вміти їх застосовувати.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати: основні гігієнічні та екологічні вимоги до раціонального та адекватного харчування, особливості харчування людей різних вікових груп та професій, інформацію про їжу, продукти, нутрієнти та їх різновидах, відомості про кількість харчових речовин в  продуктах, мати основні уявлення про особливості метаболізму людини.

вміти: визначати та характеризувати вплив окремих факторів довкілля на продукти харчування, прогнозувати  ризик виникнення хвороб при неправильному харчуванні або при харчуванні продуктами, що зазнали впливу негативних факторів довкілля, вміти користуватись сучасними технологіями харчування для підтримання  здоров’я людини, визначати складові правильного харчування  для гармонійного розвитку людини.

Нормативна або за вибором

варіативна

Мова

українська

Підсумковий контроль

Залік в 6 семестрі 3-го курсу

Навчальний рік

2018-2019

 

 

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Біоіндикація

Викладацький склад

Доцент Жицька Л.І.

Напрям підготовки

101 «Екологія»

Кількість годин

120 годин

Кредити ECTS

4 кредити

Опис

В рамках курсу «Біоіндикація» поглиблюються та розширюються предметні знання і методологічні засади екологічних досліджень різноманітних екосистем. Основна увага приділяється практичному застосуванню навиків біоіндикації стану атмосфери, гідросфери та педосфери, взаємозв’язку їх з біосферним середовищем, потоком речовин і енергії та впливу на них біотичних і абіотичних факторів середовища, правильності аналізу даних та комп’ютерній обробці отриманої інформації.

Мета дисципліни: є - формування теоретичних знань, умінь та практичних навичок у галузі одержання інформації щодо існуючого стану  різних компонентів природних і штучних екосистем в умовах зростаючої урбанізації та застосування механізму визначення кореляційних зв’язків, прогнозування  наслідків впливу екологічно несприятливого фону зовнішнього середовища, розробки науково обґрунтованих рекомендацій для проведення фітомеліоративних робіт та впровадження природоохоронних заходів.

Завдання курсу полягає у - вивченні системи досліджень, які враховують нові методики і розробки, що застосовуються для оцінки стану середовища; набуття вміння та здатності правильної оцінки реакції вибраних біоіндикаторів, як показника впливу порушую чого фактору; набуття вміння розрізняти специфічні і неспецифічні біоіндикатори; використання результатів біоіндикації, стану довкілля в системах моніторингу на локальному, регіональному і глобальному рівні; розуміння того, що стан навіть малих екосистем може відображати ступінь забруднення всієї території; формування глибокого екологічного усвідомлення прийняття виважених рішень по відношенню до природи.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:основні типи та елементи морфологічних і біометричних відмінностей та відхилень від норми у поведінці живих організмів під дією антропогенних стресорів; методи застосування біоіндикації з використанням тварин, ентомо- та іхтіофауни; методи дендроіндикації та індикації в сільському господарстві; діагностувати дію антропогенних стресорів на динаміку біоценозів та угруповань живих організмів; особливості біоіндикації ландшафтів; методи біоіндикації у водному середовищі; суть методу ліхеноіндикації; умови створення системи екологічного моніторингу довкілля; суть космічного біомоніторингу довкілля.

вміти:характеризувати основні технологічні та антропогенні процеси щодо впливу на біосферне середовище, використовувати біоіндикацію в наземно-повітряному та водному середовищі; використовувати ліхенологічні дослідження для індикаційного картування територій; застосувати дендроіндикація для діагностики стану атмосфери та ґрунту, прогнозувати та передбачати зміни екосистем під впливом техногенезу; розробляти заходи щодо відновлення екосистем та покращення стану довкілля.

Методи викладання:поєднання лекційних занять з польовими дослідженнями, роботою з довідковою літературою та комп’ютерною технікою в аудиторії.  Всі методичні матеріали, задачі лабораторних, контрольних робіт, конспекти лекцій тощо розташовані на персональному сайті викладача та використовуються при навчанні.

Тип дисципліни

вибіркова

Підсумковий контроль

залік  у першому семестрі 3 курсу

Навчальний рік

2018/2019

 

 

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Фітомоніторинг та біомоніторинг довкілля

Викладацький склад

Доцент Жицька Л.І.

Напрям підготовки

101 «Екологія»

Кількість годин

120 годин

Кредити ECTS

4 кредити

Опис

В рамках курсу «Фітомоніторинг та біомоніторинг довкілля» поглиблюються та розширюються предметні знання і методологічні засади фіто- та біомоніторингу природних і штучних екосистем та урбоценозів. Основна увага приділяється практичному застосуванню навиків фіто- та біоіндикації стану довкілля, правильності складання звітної документації, аналізу даних та визначенню кореляційних зв’язків, а також комп’ютерній обробці інформації.

Мета дисципліни: є - формування теоретичних знань, умінь та практичних навичок щодо проведення фітомоніторингових та біомоніторингових робіт для одержання об’єктивної інформації щодо існуючого стану  різних компонентів довкілля та застосування механізму визначення кореляційних зв’язків між станом навколишнього середовища та реакцією живих організмів на стресовий вплив середовища, прогнозування  наслідків впливу екологічно несприятливого фону довкілля, розробки науково обґрунтованих рекомендацій при проведенні  та впровадженні природоохоронних заходів.

Завдання курсу полягає у - вивченні системи досліджень, які враховують нові методики і розробки, що застосовуються для оцінки стану довкілля; набуття вміння та здатності правильної оцінки реакції живих організмів, як показників аномальних концентрацій хімічних сполук чи аномальних фізичних полів; набуття вміння розрізняти специфічні і неспецифічні біоіндикатори; використання результатів фіто- та біоіндикації, стану довкілля в системах екомоніторингу на різних рівнях; формування глибокого усвідомлення рішень, які приймаються по відношенню до природи.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: основні типи та елементи морфологічних і біометричних відмінностей та відхилень від норми у поведінці організмів під дією антропогенних стресорів; методи застосування тварин як індикаторів сучасного стану; методи дендроіндикації та індикації в сільському господарстві; дію антропогенних стресорів на динаміку популяцій живих організмів; особливості фітомоніторингу та біомоніторингу ландшафтів; методи фітомоніторингу та біомоніторингу у водному середовищі; суть методу ліхеноіндикації; переваги фітомоніторингу та біомоніторингу над фізикохічними методами дослідження; умови створення системи екологічного біомоніторингу довкілля; суть космічного біомоніторингу довкілля.

вміти: характеризувати основні технологічні та антропогенні процеси щодо впливу на біосферу, використовувати біоіндикацію в наземно-повітряному середовищі за допомогою рослин, тварин та мікроорганізмів; використовувати методику індикаційного картування територій; застосувати живі організми для діагностики стану атмосфери та ґрунту, розробляти заходи покращення стану довкілля за рахунок запровадження різноманітних фітомеліоратиних та еко-соціальних напрямків робіт.

Методи викладання: поєднання лекційних занять з польовими дослідженнями, роботою з довідковою літературою та комп’ютерною технікою в аудиторії.  Всі методичні матеріали, задачі лабораторних, контрольних робіт, конспекти лекцій тощо розташовані на персональному сайті викладача та використовуються при навчанні.

Тип дисципліни

вибіркова

Підсумковий контроль

залік  у першому семестрі 3 курсу

Навчальний рік

2018/2019

 

 

 

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Методи дослідження біогеоценозів

Викладацький склад

Доцент Жицька Л.І.

Напрям підготовки

101 «Екологія»

Кількість годин

120 годин

Кредити ECTS

4 кредити

Опис

В рамках курсу «Методи дослідження біогеоценозів» поглиблюються та розширюються предметні знання і методологічні засади біоіндикаційних досліджень біогеоценозів. Основна увага приділяється практичному застосуванню навиків біологічних, біохімічних, фізико-хімічних та біоіндикаційних методів дослідження стану довкілля, правильності складання звітної документації, аналізу даних та комп’ютерній обробці отриманої інформації.

Мета дисципліни: є - формування теоретичних знань, умінь та практичних навичок у галузі одержання інформації щодо існуючого стану  різних компонентів природних і штучних біогеоценозів та застосування механізму визначення кореляційних зв’язків між ними і станом навколишнього середовища, прогнозування  наслідків впливу екологічно несприятливого фону довкілля, розробки науково обґрунтованих рекомендацій при проведенні  та впровадженні природоохоронних заходів.

Завдання курсу полягає у - вивченні системи досліджень, які враховують нові методики і розробки, що застосовуються для оцінки стану сучасних біогеоценозів; набуття вміння правильної оцінки реакції об’єктів екосистем, як показників аномальних концентрацій забруднювача чи аномальних фізичних впливів зовнішнього середовища або техносфери; набуття вміння розрізняти специфічні і неспецифічні біоіндикатори; використання результатів біоіндикації, стану біогеоценозів для розробки систем прогнозування майбутніх змін водних і суходільних ценозів і всієї екосистеми; розуміння того, що стан навіть малих екосистем може відображати ступінь переформування всього біогеоценозу; формування глибокого усвідомлення рішень, які приймаються по відношенню до природи.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: основні типи та елементи морфологічних і біометричних відмінностей та відхилень від норми у поведінці організмів під дією антропогенних стресорів; методи застосування біоіндикації з використанням тваринних організмів; методи дендроіндикації та індикації в сільському господарстві; дію антропогенних стресорів на динаміку біоценозів; особливості біоіндикації ландшафтів; методи біоіндикації у водному середовищі; суть методу ліхеноіндикації; переваги біоіндикації над фізичними методами дослідження; умови створення системи екологічного спостереження за процесами у довкіллі; суть процесу обробки отриманої інформації.

вміти: характеризувати основні технологічні та антропогенні процеси щодо впливу на біогеоценози, застосовувати біоіндикацію з використанням рослин, тварин та мікроорганізмів; використовувати ліхенологічні дослідження для індикаційного картування природних і урболаншафтів; застосувати дендроіндикація для діагностики сучасного стану атмосфери та ґрунту, розробляти заходи щодо покращення стану довкілля.

Методи викладання: поєднання лекційних занять з польовими дослідженнями, роботою з довідковою літературою та комп’ютерною технікою в аудиторії.  Всі методичні матеріали, задачі лабораторних, контрольних робіт, конспекти лекцій тощо розташовані на персональному сайті викладача та використовуються при навчанні.

Тип дисципліни

вибіркова

Підсумковий контроль

залік  у першому семестрі 3 курсу

Навчальний рік

2018/2019

 

  

 

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Екологізація харчових виробництв

Викладацький склад

Гончаренко Т.П.

Напрям підготовки

101 "Екологія"

Кількість годин

120 годин

Кредити ECTS

4 кредитів

Опис

Мета дисципліни: формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок, необхідних для роботи у державних та відомчих виробничих підрозділах, що здійснюють заходи по охороні навколишнього природного середовища, визначають науково обґрунтовані принципи й методи раціонального використання природних ресурсів; впроваджують екологічні нововведення у промисловість (виробництво екологічно безпечної харчової продукції, споживання відновлюваних природних ресурсів, комплексне перероблення сировини, утилізація відходів виробництва і споживання, мінімізація розсіюваних і неутілізованих відходів, енергозбереження та використання нетрадиційних джерел енергії тощо).

 Завдання курсу полягає в забезпеченні засвоєння студентами знань сутності основних напрямів екологізації харчових виробництв: вдосконалення і «зелена» модернізація технології виробництва, зокрема уловлювання викидів, комплексне перероблення стічних вод і відходів та використання продуктів перероблення як вторинної сировини, тобто трансформація забруднюючих речовин на корисні продукти.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: основні принципи та методи здійснення екологізації виробництва, розширення дії екологічних  пріоритетів  у виробничій діяльності, підвищення екологічної освіченості й свідомості управлінського персоналу, поступове проникнення екологічних нововведень у виробництво.

вміти: характеризувати сучасні і провідні методики покращення якості довкілля від впливу харчових підприємств за рахунок запровадження різноманітних природоохоронних заходів.

Методи викладання: поєднання лекційних занять з роботою в лабораторнійаудиторії. Всі методичні матеріали, задачі лабораторних, контрольних робіт, конспекти лекцій тощо розташовані в навчально-методичному комплексівикладача та використовуються при навчанні.

Тип дисципліни

вибіркова

Підсумковий контроль

заліки  в 6 семестрі 3 курсу

Навчальний рік

2018/2019

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Радіоекологія

Викладацький склад

Свояк Н.І.

Напрям підготовки

101 "Екологія"

Кількість годин/кредити ЕСТS

120 годин / 4 кредитів

Опис

Метою вивчення дисципліни є:

 • формулювання основних принципів і проблем радіоекології, які є дуже важливими для розуміння закономірностей дії суміші радіонуклідів (ізотопи різних хімічних елементів, що є гамма-, бета-, альфа-випромінювачами) на природні угруповання різних організмів аж до біогеоценозів;
 • надати студентам-екологам необхідні дані про радіаційний вплив природних і техногенних джерел іонізуючих випромінювань на живі організми та екосистеми зокрема, а також на біосферу в цілому;
 • дати уявлення про методику врахування кількості опромінення живих організмів та основні одиниці експозиційної дози.

Завдання є ознайомлення студентів з поняттями про природні та антропогенні джерела опромінення; характеристикою різних типів іонізуючих випромінювань; формування у студентів навички оцінювання рівнів радіації, обчислення індивідуальних та колективних доз опромінення в загальноприйнятих системах одиниць, встановлювати можливі наслідки конкретних випадків опромінення; розуміння смертельної небезпеки при дії фактора радіаційного забруднення та необхідності обмеження і суворого контролю ядерної енергетики.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: джерела іонізуючих випромінювань у навколишньому середовищі, механізми дії випромінювань на живі організми, радіочутливість основних видів рослин та тварин, принципи захисту живих організмів від випромінювань та забруднення радіоактивними речовинами, шляхи застосування радіаційно-біологічних технологій у різних сферах господарювання, теоретичні та прикладні основи застосування радіоактивних ізотопів в еколого-біологічних дослідженнях;

уміти: оцінювати радіаційну обстановку за допомогою дозиметричних приладів різних систем, розробляти систему заходів попередження радіаційного ураження живих організмів та забруднення об'єктів навколишнього середовища радіоактивними речовинами.

Тип дисципліни

вибіркова

Підсумковий контроль

залік – 6 семестр

Навчальний рік

2018 / 2019

 

 

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Міжнародне екологічне право

Викладацький склад

Корнелюк Н.М.

Напрям підготовки

101 "Екологія"

Кількість годин

120 годин

Кредити ECTS

4 кредити

Опис

В рамках курсу «Міжнародне екологічне право» поглиблюються та розширюються знання щодо регулювання відповідних відносин та обсягу нормативної регламентації які дозволяють зробити висновок, що в сучасному міжнародному праві відбулося формування нової галузі - право охорони навколишнього середовища. Джерелами даної галузі є: Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення Конвенція про охорону природи в південній частині Тихого океану Конвенція про охорону мігруючих видів тварин. Конвенція з причин і запобігання шкоди, що завдається лісам і водним ресурсам внаслідок забруднення повітря в Європі. Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті. Конвенція про охорону біологічного різноманіття.

Навчальна задача курсу полягає у формуванні у студентів еколого-правового світогляду, еколого-правового мислення, закріплення необхідних юридичних знань з метою вирішення конкретних питань практичної діяльності щодо кваліфікації еколого-правових відносин, захисту екологічних прав людини, забезпечення екологічного правопорядку.

Основними завданнями вивчення дисципліни є засвоєння теоретичних засад еколого-правового регулювання, вивчення системи чинного екологічного законодавства країн Європейського союзу, особливостей об’єктного та суб’єктного складу екологічних правовідносин, засвоєння правових засад екологічного управління, особливостей юридичної відповідальності і в сфері природокористування та охорони природи, вивчення особливостей правового регулювання раціонального використання та охорони об’єктів природного походження.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:основні проблемні питання теорії екологічного права, будову екологічного законодавства, основні поняття та елементи правового механізму охорони довкілля, правовий режим охорони і раціонального використання окремих об’єктів природного походження, юридичні засоби захисту і забезпечення екологічних прав;

вміти: вільно орієнтуватися в системі еколого-правових норм, порівнювати і аналізувати норми екологічного законодавства, тлумачити і застосовувати чинне екологічне законодавство, узагальнювати еколого-правову практику та робити відповідні висновки, давати юридичну кваліфікацію відносинам, що пов’язані з використанням і охороною довкілля та його елементів.

Тип дисципліни

Вибіркова

Підсумковий контроль

залік у другому семестрах 3 курсу

Навчальний рік

2018/2019

 

  

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Основи промислової екології

Викладацький склад

Ящук Л.Б.

Напрям підготовки

6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

Кількість годин

120 годин

Кредити ECTS

4 кредитів

Опис

Метою викладання навчальної дисципліни «Основи промислової екології» є оволодіння студентами теоретичними основами, методологією розрахунку і вибору обладнання промислової екології; вивчення принципів роботи приладів і пристроїв для очистки стічних вод і газових викидів; вивчення основних методів запобігання забруднення довкілля та зменшення техногенного впливу промислових підприємств на навколишнє середовище.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи промислової екології»  є  вивчення основних методів, що використовуються для очистки промислових та комунально-побутових стічних вод; методи оптимізації схем скидів підприємств різних галузей промисловості з врахуванням їх специфіки, особливостей виробничого циклу та економічної доцільності застосування вибраних елементів схеми.

Результати вивчення дисципліни полягають у наступному:

Знати основні елементи впливу промисловості на довкілля та основні способи зниження цього впливу до мінімуму, суть та методики очистки відхідних газів та стічних вод, хімізми  процесів очищення, нейтралізації, тощо; нормативну правову базу поводження з відходами на території України, визначити пріоритетні напрямки розвитку енерго– та ресурсозбоерігаючих технологій в Україні.

Тип дисципліни

за вибором

Підсумковий контроль

залік – 6 семестр

Навчальний рік

2018/2019

 

 

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Промислові екосистеми

Викладацький склад

Ящук Л.Б.

Напрям підготовки

101 "Екологія"

Кількість годин

120 годин

Кредити ECTS

4 кредитів

Опис

Основна мета: формування системи знань з основ промислової безпеки  та ролі промислових та комунальних об’єктів для забезпечення стійкого функціонування екосистем.

Завдання: вивчення впливу усіх галузей промисловості на навколишнє природне середовище разом з рослинним і тваринним світом та забезпечення динамічної рівноваги в системі, методів запобігання  забруднення довкілля, яке призводить до порушення цієї рівноваги, оцінка методів оптимізації діяльності підприємств різних галузей промисловості з врахуванням їх специфіки, особливостей виробничого циклу.

Предмет: вчення про техносферу та закономірності її функціонування.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

 • Основні поняття та принципи екологічної безпеки;
 • джерела техногенного забруднення біосфери;
 • закономірності розміщення промислових районів та характеристика впливу на довкілля;
 • механізми зниження негативного впливу промисловості на атмосферне повітря; водні об’єкти, літосферу;
 • природоохоронна діяльність на промислових підприємствах;
 • пріоритетні шляхи розвитку та реалізації нових технологій.

Тип дисципліни

за вибором

Підсумковий контроль

залік – 6 семестр

Навчальний рік

2018/2019

 

 

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Вопостачання, водовідведення та поліпшення якості води

Викладацький склад

Сич В.С.

Напрям підготовки

101 Екологія

Кількість годин / кредити ECTS

120 годин / 4 кредити

Опис

Предметом вивчення дисципліни «Водопостачання, водовідведення та поліпшення якості води» є теорія фізико-хімічних методів обробки природних і стічних вод, методика  техніко-економічних  розрахунків  мереж  водопостачання  та  водовідведення населених міст і промпідприємств. 

Метою  вивчення  дисципліни  є  підготовка  фахівця,  який  володітиме  знаннями  і  вміннями,  пов’язаними  з  проведенням  досліджень  щодо  сучасних  методів вирішення питань проектування і розрахунку систем водопостачання та  водовідведення, технології очистки природних і стічних вод, експлуатації систем з метою впровадження прогресивних ресурсозберігаючих технологій у галузі водопостачання і водопідготовки.

  Основними завданнями  дисципліни  є  формування  у  студентів  знань  та  вмінь, необхідних для виконання професійних завдань із спеціальності «Водопостачання та водовідведення».

Основними  завданнями,  що  мають  бути  вирішені  у  процесі  викладення дисципліни, є теоретична і практична підготовка студентів з таких питань:

- характеристика і сфера застосування систем і схем водопостачання і водовідведення населених пунктів, житлових і промислових об'єктів;

- аналіз і вибір оптимальних проектних, технічних та господарських рішень  у  галузі  водопостачання  населених  пунктів  і  промислових  підприємств, очистки природних та стічних вод;

- шляхи вирішення проблем підвищення технічного рівня водогосподарських об'єктів та ефективності їх роботи на основі сучасних досягнень науки й техніки  та  передового  досвіду  із  забезпеченням  раціонального  використання водних, земельних і нергетичних ресурсів та охорони навколишнього середовища. 

Методи викладання: поєднання лекційних занять з практичними .  Всі методичні матеріали, посібник, конспекти лекцій є в наявності в електронному варіанті та використовуються при навчанні.

Тип дисципліни

вибіркова

Підсумковий контроль

залік 

Навчальний рік

2018/2019

 

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Теоретико-методичні основи формування екологічної компетентності

Викладацький склад

Білик Л.І., Чемерис І.А.

Напрям підготовки

101 "Екологія"

Кількість годин / кредити ECTS

120 годин / 4 кредити

Опис

Важливе значення у подоланні глобальної екологічної кризи має сформована екологічна культура, екологічне мислення та екологічна свідомість. Екологічна компетентність фахівців передбачаєусвідомлення первинності законів природи по відношенню до соціальних законів, розуміння взаємозалежності та впливу суспільства і природи, власної відповідальності за екологічні проблеми не лише свого регіону, а й світу загалом. Формування особистісно-ціннісної природоохоронної мотивації передбачає прийняття зважених та відповідальних управлінських рішень майбутніми фахівцями. 

Мета дисципліни: розуміння необхідності формування екологічних ціннісних орієнтацій як одної з умов забезпечення сталого розвитку людства, оволодіння методикою формування екологічної компетентності у майбутніх фахівців засобами навчання та виховання.

Завданнякурсу полягає у вивченні теоретичних основ формування екологічної компетентності як ціннісної орієнтації та дидактичних засад і дидактичних принципів реалізації  педагогічних технологій з розвитку екологічного мислення та культури, оволодіння методикою  позааудиторної  і позанавчальної виховної роботи з різними верствами населення та майбутніми фахівцями-інженерами зокрема, набуття навичок і вмінь застосування різноманітних методик поетапного формування екологічної компетентності в різних умовах та вміння аналізу рівня сформованості екологічної компетентності і навичок самостійної розробки індивідуальних методик формування екологічної культури.

        Отримані знання є практичними і використовуватимуться у майбутній професійній діяльності магістра з екології.

Результати навчання полягають у наступному:

 • розуміння сутності та структури екологічної компетентності;
 • з’ясування ступеня сформованості окремих її компонентів у майбутніх фахівців;
 • аналіз умов формування екологічної компетентності;
 • оволодіння етапною методикою формування екологічної компетентності майбутніх фахівців різноманітними засобами;
 • аналіз сформованості екологічної компетентності та її динаміки.

Методи викладання: словесні: лекція, бесіда, пояснення, розповідь, самостійна робота, консультації. Практичні – розробка авторської методики формування екологічної компетентності у різних вікових груп населення та фахівців інженерного напрямку. За характером діяльності студентів використовуються методи проблемного навчання (постановка проблеми та її вирішення), дослідницькі методи.

Методи оцінювання: поточне тестування за різними видами навчальної діяльності; модульні контрольні роботи; фронтальне та індивідуальне опитування. Підсумкова оцінка виставляється на основі проміжних оцінок (40%), самостійну роботу (40%) та залік (20%).

Нормативна або за вибором

за вибором

Підсумковий контроль

залік в 1 семестрі

Навчальний рік

2018/2019


Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Основи міжнародної еколого-економічної діяльності

Викладацький склад

Чемерис І.А.

Напрям підготовки

101 "Екологія"

Кількість годин / кредити ECTS

120 годин / 4 кредити

Опис

За умови постійного економічного розвитку, охоплення людства глобальною економічною діяльністю,  загострюються як регіональні так і глобальні екологічні проблеми. Поруч зі зростанням імовірності глобального конфлікту між економічною діяльністю людини та довкіллям, збільшуються знання людства про еколого-економічні зв’язки і продовжується пошук практичних шляхів розв’язання існуючих та потенційних конфліктів. Тому в умовах глобалізації економіки важливим є поєднання екологічних та економічних інтересів людства.

Мета дисципліни: розуміння основних теоретичних і практичних положень еколого-економічної діяльності, оцінка її ролі в аналізі соціально-економічних процесів, що відбуваються в Україні та світі, формування уявлень про регіональні особливості розвитку економічних процесів та їх вплив на природне середовище.

Завданнякурсу полягає увивченні принципів міжнародної еколого-економічної політики, розумінні проблем та перспектив вступу України у єдиний еколого-економічний простір, дослідження структури міжнародних еколого-економічних відносин.       

Отримані знання є практичними і використовуватимуться у майбутній професійній діяльності еколога.

Результати навчання полягають у наступному:

- вивченняміжнародних об’єктів охорони навколишнього середовища, принципів міжнародного співробітництва у галузі екології;

- розуміння шляхів отримання екологічної інформації;

- аналіз еколого-економічних принципів світової екологічної політики;

- знанняструктуриміжнародних організацій системи ООН у галузі охорони навколишнього середовища;

- застосовування методичнихпринципіворганізації, вибору і використання організаційно-управлінських важелів, стимулів та методів у вирішенні завдань та використання основних методичних підходів екологічної оцінки результатів природоохоронної міжнародної діяльності;

- вміннявизначати основні напрями міжнародного співробітництва в екологічній сфері.

Методи викладання: словесні: лекція, бесіда, пояснення, розповідь, самостійна робота, консультації. Практичні – визначення та аналіз організаційно-управлінських важелів, стимулів та методів для вирішення завдань. За характером діяльності студентів використовуються методи проблемного навчання (постановка проблеми та її вирішення), дослідницькі методи.

Методи оцінювання: поточне тестування за різними видами навчальної діяльності; модульні контрольні роботи; фронтальне та індивідуальне опитування. Підсумкова оцінка виставляється на основі проміжних оцінок (40%), самостійну роботу (40%) та залік (20%).

Нормативна або за вибором

за вибором

Підсумковий контроль

залік в 2 семестрі

Навчальний рік

2018/2019

Бакалавр (4 курс)

Назва показників

Характеристика

Полна назва дисципліни

Екологічна паспортизація територій та підприємств

Викладацький склад

Гончаренко Т.П.

Спеціальність

6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища

та збалансоване природокористування»

Кількість годин / кредити ECTS

120 годин / 4 кредити

Опис

Екологічна паспортизація основних напрямків розвитку будь-якої господарської діяльності проводиться з метою створення економіко-правового механізму по реалізації закріпленого в Конституції України права громадян на безпечне довкілля. Екологічний паспорт являє собою офіційний документ, що розробляється з метою забезпечення державного обліку об’єктів, які шкідливо впливають на стан довкілля, контролю екологічної безпеки, відвернення та ліквідації негативного впливу.

Основним завданням курсу є оволодіння методологією проведення екологічної паспортизації,  що в майбутнему дозволить молодому спеціалісту в своєй професійної діяльності сприяти:  впровадженню екологічно безпечних технологічних процесів та устаткування; виробництву екологічно безпечної продукції на всіх стадіях її життєвого циклу, підвищенню її якості та конкурентоздатності;  створенню умов для організації виробництв, що відповідають установленим екологічним вимогам; удосконаленню керування господарською та іншою діяльністю;  запобіганню ввозу на територію України екологічно небезпечної продукції, технологій, відходів; інтеграції економіки України у світовий ринок і виконанню міжнародних зобов’язань.

       Методи викладання дисципліни: поєднання лекційних, практичних занять та лабораторних робіт  з самостійною работою по вивченню означенних тем. Всі методичні матеріали, задачі контрольних робіт, конспекти лекцій тощо розміщенні на персональному сайті викладача та використовуються при навчанні.

Проміжні оцінки виставляються як середнє оцінок тестових завдань та захисту виконанних лабораторних робіт. Оцінка за самостійну роботу виставляється за виконання індивідуальних практичних робіт. Підсумкова оцінка виставляється на основі проміжних оцінок (40%), самостійну роботу (20%) та контрольний тест (40%).

Нормативна або за вибором

за вибором

Підсумковий контроль

залік в 1 семестрі

Навчальний рік

2017/2018

 

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Технології очистки стічних вод

Викладацький склад

Хоменко О.М.

Напрям підготовки

6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища

та збалансоване природокористування»

Кількість годин

180 годин

Кредити ECTS

6 кредитів

Опис

Курс «Технології очистки стічних вод» спрямований наоволодіння сучасними технологіями очистки стічних вод; вивчення принципів роботи апаратів і споруд для очистки стічних вод, їх конструктивних особливостей та принципів дії; визначення та оцінка раціонального використання води в технологічних процесах різних галузей промисловості та методів запобігання забрудненню довкілля.

Основними завданнями курсу євивченняосновних технологій, що використовуються для очистки промислових та комунально-побутових стічних вод; принципів будови та методики розрахунку окремих апаратів і споруд для очистки стічних вод; системи водовідведення та умови утворення стічних вод на промислових підприємствах; методів інтенсифікації процесу очистки стічних вод; основних напрямків мінімізації кількості стічних вод у технологічних циклах промислових підприємств; методів оптимізації схем скидів підприємств різних галузей промисловості з врахуванням їх специфіки, особливостей виробничого циклу та економічної доцільності застосування вибраних елементів схеми.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:теоретичні основи технології очистки стічних вод; методики розрахунку технологічних параметрів процесів очистки стічних вод; конструкції споруд для очистки стічних вод, основні параметри їх роботи та принцип дії; ступінь очищення стічних вод; межі застосування систем очистки; послідовність використання фізико-хімічних методів очищення в загальній комплексній системі водоочищення

вміти:обгрунтовувати вибір схеми очистки стічних вод; використовуючи діючі методики та нормативні документи, виконувати розрахунки очисних споруд; аналізувати і приймати рішення щодо вибору найбільш раціональної технологічної схеми очищення стічних вод з метою їх повторного використання в системах оборотного водопостачання, а також з точки зору охорони водних об’єктів від забруднень стічними водами.

Тип дисципліни

вибіркова

Підсумковий контроль

 залік

Навчальний рік

2018/2019

 

Назва показників

Характеристика

Полна назва дисципліни

Статистичні методи в екології

Викладацький склад

Ключка С.І., Корнелюк Н.М.

Спеціальність

6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища

та збалансоване природокористування»

Кількість годин / кредити ECTS

120 годин / 4 кредитів

Опис

   Мета  дисципліни: формування у студентів здатностей оцінювати екологічні процеси в літосфері, гідросфері, атмосфері, соціосфері, біосфері в цілому; розробляти та обґрунтовувати інженерні рішення щодо зниження техногенної дії на природне середовище з метою збереження екологічної рівноваги, нормалізації стану довкілля; здійснювати екологічну оцінку діючих об’єктів і тих, що проектуються;  розробляти методи захисту та відновлення екосистем. Отже, метою вивчення курсу є підготовка екологів, які вільно володітимуть сучасною методологією статистичної обробки екологічної інформації, коректного аналізу розвитку природних об’єктів і явищ, методами обліку та оптимізації різноманітних показників довкілля. Враховуючи, що курс “Статистичні методи в екології” охоплює майже всі компоненти оточуючого середовища (атмосферу, клімат, водні ресурси, ґрунт, біоту тощо), об’єктами її дослідження є мінливі умови навколишнього середовища, а також закономірності та особливості процесів, що відбуваються в довкіллі під впливом антропогенного, природного або соціального чинників тощо.

Завдання навчальної дисципліни: засвоєння основних понять теорії математичної статистики, теорії ймовірностей, розуміння основних теоретико-ймовірнісних закономірностей екологічних процесів; узагальнених підходів та методів, що застосовуються для дослідження властивостей екосистем; набору статистичних показників, що характеризують стан та динаміку розвитку навколишнього середовища, методику їх оцінювання та розрахунку.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти: враховувати основні ймовірнісні закономірності екологічних процесів при розв’язанні практичних задач, оволодіти методологією оцінювання перспектив розвитку екологічних об¢єктів, визначати найважливіші характеристики екосистем, які можна дослідити або спрогнозувати; мати навички створювання баз екологічних даних; навчитися застосовувати набуті знання в практиці екологічних досліджень, моніторингу довкілля та екологічному прогнозуванні; виявляти основні закономірності проявів тих чи інших явищ та процесів, аналізувати можливі відхилення від них, визначати причини цих відхилень, обмежувати сферу дії випадковості, звужувати її вплив на реальні екологічні процеси.

Нормативна або за вибором

за вибором

Підсумковий контроль

залік в 2 семестрі

Навчальний рік

2017/2018

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Недеревні ресурси лісу

Викладацький склад

Сич В.С.

Напрям підготовки

6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища

та збалансоване природокористування»

Кількість годин / кредити ECTS

120 годин / 4 кредити

Опис

Мета дисципліни: систематичний виклад знань, щодо практичного значення використання лісу людиною, сучасний стан, збереження та коротка характеристика окремих типів лісів в Україні, тенденціях та перспективах розвитку мережі лісових територій, шляхи вивчення запасів та розповсюдження недеревних ресурсів, раціональнокомплексне їх використання.

Завдання курсу є розширення та поглиблення світогляду студентів з екологічної тематики на основі ознайомлення з недеревними ресурсами лісу; дати загальну характеристику про основні недеревні ресурси лісу – технічні, харчові та лікарські рослини, гриби, ягоди, лісові кормові угіддя, бджільництво; розроблення заходів щодо раціонального використання сировинних ресурсів лісу, умови їх заготівлі і збору.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

Студент повинен чітко знати мету та задачі навчальної дисципліни, знати структуру та програму навчальної дисципліни.

Значення лісового біогеоценозу для життя людини. Законодавчо-нормативну базу по збереженню та охороні лісів України.

Біологічні ресурси лісу (загальнахарактеристика). Загальне і спеціальне використання лісу. Другорядні лісові матеріали. Побічні лісові ресурси та їх продуктивність.

Природні кормові угіддя в лісі, їх раціональне використання та технологію заготівлі кормів.

Правила та вимоги природоохоронного законодавства щодо безпечної нешкідливої заготівлі недеревної продукції лісу.

Основні продукти бджільництва, їх значення.  Роль лісу в подальшому розвитку бджільництва. Медпродуктивність лісових рослин.

Шляхи покращення кормової бази бджільництва на лісових землях.

Використання дикорослих харчових лісових рослин.

Заготівля та переробка технічної зелені.

Комплексне використання не деревних ресурсів лісу.

Лісохімічні виробництва.

  Результати навчання полягають у наступному:

Повинен вільно володіти та оперувати законодавчо – нормативною базою по збереженню та охороні лісів.

Надавати характеристику основних кормових рослин лісових сінокосів.

Повинен вміти володіти технологією заготівлі березового соку, живиці.

Повинен вміти володіти поняттями про сучасні технології збору та заготівля недеревної продукції лісу.

Повинен вміти працювати з матеріалами лісовпорядкування, картами планшетами при вивченні прогнозування та раціонального використання недеревних ресурсів.

Методи викладання: поєднання лекційних занять з практичними .  Всі методичні матеріали, конспекти лекцій є в наявності в електронному варіанті та використовуються при навчанні.

Тип дисципліни

вибіркова

Підсумковий контроль

залік  

Навчальний рік

2018/2019

 

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Екологічне землеробство

Викладацький склад

Сич В.С.

Напрям підготовки

6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища

та збалансоване природокористування»

Кількість годин / кредити ECTS

120 годин / 4 кредити

Опис

В рамках курсу «Екологічне землеробство» студент отримує нові знання про сільське господарства, зокрема землеробства й рослинництва, новітні напрямку та підходи у вирощуванні екологічночистої продукції і основні шляхи захисту земель.

Мета дисципліни: вивчення предмету є формування еколого-господарських знань студентів у веденні сільського господарства, сучасного стану галузі, проблеми та можливих шляхів вирішення актуальних проблем зеленого господарства.

    Завдання  є оволодіння теоретичними основами ведення екологічного земеробства ознайомлення з предметом, метою, завданнями і значенням раціонального веденням агросфери, формування у студентів навичок і прийомів, що забезпечують використання нових підходів і методів раціонального використання природних ресурсів, прогнозування і запобігання антропогенним забрудненням, сприяння відтворення продуктивності і стабільності агроекосистемі, підтримання високої врожайності грунту.

  Результати навчання полягають у наступному:

          Методи викладання: поєднання лекційних занять з практичними .  Всі методичні матеріали, конспекти лекцій є в наявності в електронному варіанті та використовуються при навчанні.

Тип дисципліни

вибіркова

Підсумковий контроль

залік  

Навчальний рік

2018/2019

 

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Вопостачання, водовідведення та поліпшення якості води

Викладацький склад

Сич В.С.

Напрям підготовки

6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища

та збалансоване природокористування»

Кількість годин / кредити ECTS

120 годин / 4 кредити

Опис

Предметом вивчення дисципліни «Водопостачання, водовідведення та поліпшення якості води» є теорія фізико-хімічних методів обробки природних і стічних вод, методика  техніко-економічних  розрахунків  мереж  водопостачання  та  водовідведення населених міст і промпідприємств. 

Метою  вивчення  дисципліни  є  підготовка  фахівця,  який  володітиме  знаннями  і  вміннями,  пов’язаними  з  проведенням  досліджень  щодо  сучасних  методів вирішення питань проектування і розрахунку систем водопостачання та  водовідведення, технології очистки природних і стічних вод, експлуатації систем з метою впровадження прогресивних ресурсозберігаючих технологій у галузі водопостачання і водопідготовки.

  Основними завданнями  дисципліни  є  формування  у  студентів  знань  та  вмінь, необхідних для виконання професійних завдань із спеціальності «Водопостачання та водовідведення».

Основними  завданнями,  що  мають  бути  вирішені  у  процесі  викладення дисципліни, є теоретична і практична підготовка студентів з таких питань:

- характеристика і сфера застосування систем і схем водопостачання і водовідведення населених пунктів, житлових і промислових об'єктів;

- аналіз і вибір оптимальних проектних, технічних та господарських рішень  у  галузі  водопостачання  населених  пунктів  і  промислових  підприємств, очистки природних та стічних вод;

- шляхи вирішення проблем підвищення технічного рівня водогосподарських об'єктів та ефективності їх роботи на основі сучасних досягнень науки й техніки  та  передового  досвіду  із  забезпеченням  раціонального  використання водних, земельних і нергетичних ресурсів та охорони навколишнього середовища. 

Методи викладання: поєднання лекційних занять з практичними .  Всі методичні матеріали, посібник, конспекти лекцій є в наявності в електронному варіанті та використовуються при навчанні.

Тип дисципліни

вибіркова

Підсумковий контроль

залік 

Навчальний рік

2018/2019

Назва показників

Характеристика

Повна назва  дисципліни

Екологічний інжиніринг

Викладацький склад

Мислюк О.О.

Напрям підготовки

6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища

та збалансоване природокористування»

Кількість годин

120 годин

Кількість кредитів ECTS

4кредити

Опис

Курс «Екологічний інжиніринг» спрямований на формування у студентів знань з певного комплексу заходів щодо модернізації та оптимізації виробництва з метою мінімізації екологічних ризиків для довкілля.

Мета викладення дисципліни– формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок, необхідних для розробки і впровадження комплексу цілеспрямованих дій, що мають результатом створення нових виробничих потужностей та модернізації існуючих в цілях мінімізації екологічних ризиківдля навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів.

Завдання курсу полягає в забезпеченні засвоєння студентами знань щодо сутності основних напрямів екологізації всіх складових частин виробництва, технологічних процесів, господарської та інвестиційної діяльності, формування у майбутнього фахівця навичок та вмінь щодо створення та реалізації природоохоронних проектів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: основні напрями екологізації виробництв, технологічних процесів; шляхи і методи оптимізації технологічних схем; пріоритетні напрямки розвитку енерго- та ресурсозбоерігаючих технологій;

вмітиреалізувати ідею сталого розвитку промислового підприємства, здатну одночасно скорочувати шкідливий вплив на навколишнє середовище і підвищувати ефективність технологічних процесів; розробляти програми екологічної модернізації виробництва, впровадження «зеленої» технології в діюче виробництвоз проведенням за необхідності попередніх технологічних досліджень на пілотному (експериментальному) устаткуванні; проводити еколого-економічне обґрунтування запропонованої програми; проводити пошук на ринку «зелених» технологій відповідних технічних рішень, здатних задовольнити можливість виконання програми екологічної модернізації підприємства;

Методи викладання: поєднання лекційних, лабораторних і практичних занять.

Проміжні оцінки виставляються як середнє оцінок виконання завдань лабораторних і практичних робіт. Оцінка за самостійну роботу виставляється за виконання індивідуальних завдань. Підсумкова оцінка виставляється на основі поточних оцінок (40%), самостійну роботу (20%) та іспит (40%).

Тип  дисципліни

Вибіркова

Підсумковий контроль

Залік у першому семестрі 4 курсу

Навчальний рік

2018/2019

 

 

  

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Основи екологічної безпеки територій і акваторій

Викладацький склад

Свояк Н.І.

Напрям підготовки

6.040106

Спеціальність

Екологія

Спеціалізація

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

Кількість годин/кредити ЕСТS

90 годин /3 кредитів

Опис

Мета дисципліни: вивчення студентами засадничих теоретичних положень щодо забезпечення екологічної безпеки територій і акваторій. Особливо актуальними є проблеми вибору оптимальних природоохоронних стратегій в умовах економічної кризи, обґрунтування шляхів екологізації ринкових реформ, вивчення чинників екологічних небезпек та їхнього впливу на стан довкілля, формування принципів та механізмів управління екологічною безпекою. Завданняє виробити у студентів вміння і навички практичного застосування набутих теоретико-методологічних знань стосовно екологічної оцінки наслідків господарського освоєння території, зокрема оцінки ступеня деградації земель в природно-антропогенних умовах, оцінки рівня забруднення ґрунтів тощо.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати: нормативно-правової основи та теоретичних засад екологічної безпеки; моделі деградації та виснаження ресурсів ізольованих екосистем; передумови забезпечення продовольчої безпеки людства; еколого-біологічну класифікацію хімічних елементів; чинники порушення токсикологічної, радіаційної та генетичної безпеки.

уміти:

-         аналізувати та оцінювати небезпечні ситуації;

-         визначати стратегію і принципи безпеки в умовах, де виникають джерела небезпеки, небезпечні і шкідливі фактори;

-         вміти запобігати надзвичайним ситуаціям і організовувати усунення їх негативних наслідків;

-         ідентифікувати тип ситуації та оцінювати рівень небезпеки;

-         розробляти алгоритми мінімізації екологічних ризиків;

-         визначати "нульовий" та "абсолютний", "мінімальний" та "прийнятний" екологічний ризик;

-         визначати інженерну оцінку екологічного ризику;

-         визначати модельну оцінка екологічного ризику;

-         визначати експертну оцінку екологічного ризику;

-         встановлювати причинно-наслідкові зв'язки при соціологічній оцінці екологічного ризику.

Тип дисципліни

вибіркова

Підсумковий контроль

залік – 6 семестр

Навчальний рік

2017-2018

 

 

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Екологія харчування

Викладацький склад

Доцент Загоруйко Н.В.

Напрям підготовки

6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища

та збалансоване природокористування»

Кількість годин/кредити ЕСТS

120 годин/ 4 кредити

Опис

Метою дисципліни є дослідження екології харчування, що поєднує в собі гігієнічні аспекти правильного харчування та екологічні особливості сучасних харчових продуктів Екологія харчування включає в себе елементи таких наук як гігієна харчування, мікробіологія, екологія, біологія, валеологія, географія. Актуальність навчальної дисципліни «Екологія харчування» пов’язана із сучасними технологіями приготування їжі та  харчових продуктів, новітніми технологіями в нутрициології  та із традиційними харчовими уподобаннями людини.

Дисципліна «Екологія харчування» передбачає вивчення продуктів харчування, харчових речовин та інших компонентів в складі продуктів, їх дію та взаємодію, споживання, засвоєння, використання та виведення з організму, їх роль у підтриманні здоров’я або у розвитку хвороби.

Навчальна задача курсу полягає у  навчанні  студентів оцінювати корисність та безпеку харчових продуктів, застосовувати знання з основ екології, валеології та гігієни для формування навичок правильного харчування, володіти даними для оцінки корисності та безпеки харчових продуктів та вміти їх застосовувати.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати: основні гігієнічні та екологічні вимоги до раціонального та адекватного харчування, особливості харчування людей різних вікових груп та професій, інформацію про їжу, продукти, нутрієнти та їх різновидах, відомості про кількість харчових речовин в  продуктах, мати основні уявлення про особливості метаболізму людини.

вміти: визначати та характеризувати вплив окремих факторів довкілля на продукти харчування, прогнозувати  ризик виникнення хвороб при неправильному харчуванні або при харчуванні продуктами, що зазнали впливу негативних факторів довкілля, вміти користуватись сучасними технологіями харчування для підтримання  здоров’я людини, визначати складові правильного харчування  для гармонійного розвитку людини.

Нормативна або за вибором

варіативна

Мова

українська

Підсумковий контроль

Залік в 6 семестрі 3-го курсу

Навчальний рік

2018-2019

 

Магістр

Назва показників

Характеристика

Полна назва дисципліни

Екологічна паспортизація територій та підприємств

Викладацький склад

Гончаренко Т.П.

Спеціальність

101 «Екологія»

Кількість годин / кредити ECTS

120 годин / 4 кредити

Опис

Екологічна паспортизація основних напрямків розвитку будь-якої господарської діяльності проводиться з метою створення економіко-правового механізму по реалізації закріпленого в Конституції України права громадян на безпечне довкілля. Екологічний паспорт являє собою офіційний документ, що розробляється з метою забезпечення державного обліку об’єктів, які шкідливо впливають на стан довкілля, контролю екологічної безпеки, відвернення та ліквідації негативного впливу.

Основним завданням курсу є оволодіння методологією проведення екологічної паспортизації,  що в майбутнему дозволить молодому спеціалісту в своєй професійної діяльності сприяти:  впровадженню екологічно безпечних технологічних процесів та устаткування; виробництву екологічно безпечної продукції на всіх стадіях її життєвого циклу, підвищенню її якості та конкурентоздатності;  створенню умов для організації виробництв, що відповідають установленим екологічним вимогам; удосконаленню керування господарською та іншою діяльністю;  запобіганню ввозу на територію України екологічно небезпечної продукції, технологій, відходів; інтеграції економіки України у світовий ринок і виконанню міжнародних зобов’язань.

       Методи викладання дисципліни: поєднання лекційних, практичних занять та лабораторних робіт  з самостійною работою по вивченню означенних тем. Всі методичні матеріали, задачі контрольних робіт, конспекти лекцій тощо розміщенні на персональному сайті викладача та використовуються при навчанні.

Проміжні оцінки виставляються як середнє оцінок тестових завдань та захисту виконанних лабораторних робіт. Оцінка за самостійну роботу виставляється за виконання індивідуальних практичних робіт. Підсумкова оцінка виставляється на основі проміжних оцінок (40%), самостійну роботу (20%) та контрольний тест (40%).

Нормативна або за вибором

за вибором

Підсумковий контроль

залік в 1 семестрі

Навчальний рік

2017/2018

 

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Теоретико-методичні основи формування екологічної компетентності

Викладацький склад

Білик Л.І., Чемерис І.А.

Напрям підготовки

101 "Екологія"

Кількість годин / кредити ECTS

120 годин / 4 кредити

Опис

Важливе значення у подоланні глобальної екологічної кризи має сформована екологічна культура, екологічне мислення та екологічна свідомість. Екологічна компетентність фахівців передбачаєусвідомлення первинності законів природи по відношенню до соціальних законів, розуміння взаємозалежності та впливу суспільства і природи, власної відповідальності за екологічні проблеми не лише свого регіону, а й світу загалом. Формування особистісно-ціннісної природоохоронної мотивації передбачає прийняття зважених та відповідальних управлінських рішень майбутніми фахівцями. 

Мета дисципліни: розуміння необхідності формування екологічних ціннісних орієнтацій як одної з умов забезпечення сталого розвитку людства, оволодіння методикою формування екологічної компетентності у майбутніх фахівців засобами навчання та виховання.

Завданнякурсу полягає у вивченні теоретичних основ формування екологічної компетентності як ціннісної орієнтації та дидактичних засад і дидактичних принципів реалізації  педагогічних технологій з розвитку екологічного мислення та культури, оволодіння методикою  позааудиторної  і позанавчальної виховної роботи з різними верствами населення та майбутніми фахівцями-інженерами зокрема, набуття навичок і вмінь застосування різноманітних методик поетапного формування екологічної компетентності в різних умовах та вміння аналізу рівня сформованості екологічної компетентності і навичок самостійної розробки індивідуальних методик формування екологічної культури.

        Отримані знання є практичними і використовуватимуться у майбутній професійній діяльності магістра з екології.

Результати навчання полягають у наступному:

 • розуміння сутності та структури екологічної компетентності;
 • з’ясування ступеня сформованості окремих її компонентів у майбутніх фахівців;
 • аналіз умов формування екологічної компетентності;
 • оволодіння етапною методикою формування екологічної компетентності майбутніх фахівців різноманітними засобами;
 • аналіз сформованості екологічної компетентності та її динаміки.

Методи викладання: словесні: лекція, бесіда, пояснення, розповідь, самостійна робота, консультації. Практичні – розробка авторської методики формування екологічної компетентності у різних вікових груп населення та фахівців інженерного напрямку. За характером діяльності студентів використовуються методи проблемного навчання (постановка проблеми та її вирішення), дослідницькі методи.

Методи оцінювання: поточне тестування за різними видами навчальної діяльності; модульні контрольні роботи; фронтальне та індивідуальне опитування. Підсумкова оцінка виставляється на основі проміжних оцінок (40%), самостійну роботу (40%) та залік (20%).

Нормативна або за вибором

за вибором

Підсумковий контроль

залік в 1 семестрі

Навчальний рік

2017/2018

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Аналіз і оцінка екологічних ризиків

Викладацький склад

Гончаренко Т.П.

Напрям підготовки

101 "Екологія"

Кількість годин / кредити ECTS

120 годин / 4 кредити

Опис

З метою своєї безпеки, людина вимушена створювати спеціальні види діяльності по аналізу та управлінню надзвичайними ситуаціями природного та техногенного походження. До таких видів діяльності відноситься аналіз та оцінка екологічного ризику.

Основна мета вивчення дисципліни - надати уявлення про природні і антропогенні процеси, що викликають зміни екологічної ситуації  і створюють загрози екологічної безпеки.

Головні завдання курсу: дати студентам уявлення про суть, основні принципи і функції управління ризиками, форми й методи оцінки ризику; навчити передбачувати ймовірність виникнення ризиків; навчити досліджувати різні сторони ризиків та питання, пов'язані з пошуком ефективних механізмів управління ризиками.

В результаті вивчення  дисципліни студент повинен уміти: визначати розміри катастроф, ступінь їх небезпеки та динаміку розвитку, знати методи нейтралізації; передбачати можливості виникнення критичних  екологічних  ситуацій та  техногенних  катастроф  на промислових підприємствах; передбачати стихійні лиха, економічні або соціальні кризи, загрози життєво важливим інтересам держави, суспільства, що призводять до порушення нормальних умов життя і діяльності населення.

Методи викладання: поєднання лекційних занять та практичних робіт  з самостійною работою по вивченню означенних тем. Всі методичні матеріали, задачі контрольних робіт, конспекти лекцій тощо розташовані на персональному сайті викладача та використовуються при навчанні.

Проміжні оцінки виставляються як середнє оцінок тестових завдань та захисту виконанних практичних  робіт. Оцінка за самостійну роботу виставляється за виконання індивідуальних практичних робіт. Підсумкова оцінка виставляється на основі проміжних оцінок (40%), самостійну роботу (20%) та контрольний тест (40%).

Нормативна або за вибором

за вибором

Підсумковий контроль

залікв 1 семестрі

Навчальний рік

2017/2018

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Основи міжнародної еколого-економічної діяльності

Викладацький склад

Чемерис І.А.

Напрям підготовки

101 "Екологія"

Кількість годин / кредити ECTS

120 годин / 4 кредити

Опис

За умови постійного економічного розвитку, охоплення людства глобальною економічною діяльністю,  загострюються як регіональні так і глобальні екологічні проблеми. Поруч зі зростанням імовірності глобального конфлікту між економічною діяльністю людини та довкіллям, збільшуються знання людства про еколого-економічні зв’язки і продовжується пошук практичних шляхів розв’язання існуючих та потенційних конфліктів. Тому в умовах глобалізації економіки важливим є поєднання екологічних та економічних інтересів людства.

Мета дисципліни: розуміння основних теоретичних і практичних положень еколого-економічної діяльності, оцінка її ролі в аналізі соціально-економічних процесів, що відбуваються в Україні та світі, формування уявлень про регіональні особливості розвитку економічних процесів та їх вплив на природне середовище.

Завданнякурсу полягає увивченні принципів міжнародної еколого-економічної політики, розумінні проблем та перспектив вступу України у єдиний еколого-економічний простір, дослідження структури міжнародних еколого-економічних відносин.       

Отримані знання є практичними і використовуватимуться у майбутній професійній діяльності еколога.

Результати навчання полягають у наступному:

- вивченняміжнародних об’єктів охорони навколишнього середовища, принципів міжнародного співробітництва у галузі екології;

- розуміння шляхів отримання екологічної інформації;

- аналіз еколого-економічних принципів світової екологічної політики;

- знанняструктуриміжнародних організацій системи ООН у галузі охорони навколишнього середовища;

- застосовування методичнихпринципіворганізації, вибору і використання організаційно-управлінських важелів, стимулів та методів у вирішенні завдань та використання основних методичних підходів екологічної оцінки результатів природоохоронної міжнародної діяльності;

- вміннявизначати основні напрями міжнародного співробітництва в екологічній сфері.

Методи викладання: словесні: лекція, бесіда, пояснення, розповідь, самостійна робота, консультації. Практичні – визначення та аналіз організаційно-управлінських важелів, стимулів та методів для вирішення завдань. За характером діяльності студентів використовуються методи проблемного навчання (постановка проблеми та її вирішення), дослідницькі методи.

Методи оцінювання: поточне тестування за різними видами навчальної діяльності; модульні контрольні роботи; фронтальне та індивідуальне опитування. Підсумкова оцінка виставляється на основі проміжних оцінок (40%), самостійну роботу (40%) та залік (20%).

Нормативна або за вибором

за вибором

Підсумковий контроль

залік в 2 семестрі

Навчальний рік

2017/2018

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Екологічна стандартизація та сертифікація

Викладацький склад

Загоруйко Н.В.

Напрям підготовки

101 "Екологія"

Кількість годин / кредити ECTS

120 годин / 4 кредити

Опис

Мета дисципліни: формування теоретичних знань, умінь та практичних навичок у галузі екологічної стандартизації та сертифікації та ознайомлення з правилами та порядком проведення сертифікації продукції та систем якості довкілля та життя людини.

Завдання курсу полягає у висвітленні питань, пов’язаних з інтеграцією екологічних знань та виробничих проблем, необхідних для впровадження екологічних програм на різних рівнях. Формування у студентів понять та знань, що передбачають включення природоохоронних вимог для розробки механізмів визначення якості життя людини. Студенти повинні навчитись узгоджувати проблеми між виробничими функціями, якістю товарів та послуг та екологічною безпекою, вміти здійснювати контроль за виконанням екологічних нормативів, розуміти загальні правила і схеми проведення сертифікації продукції, знаходити шляхи для мінімізації антропогенного впливу на навколишнє середовище.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: суть та завдання стандартизації, різновиди стандартів, що діють на території України, систему стандартів ISO- ДСТУ 9000 з управління якістю виробництва, надання послуг, якості товарів; ISO- ДСТУ 14000 з управління якістю навколишнього середовища; суть і завдання сертифікації виробництва, товарів, послуг, особливості екологічної стандартизації, сертифікації, послуг ;

вміти: характеризувати сучасні методи визначення якості товарів народного споживання, в першу чергу якість харчових продуктів; охарактеризувати сучасне виробництво з точки зору системи стандартів ISO- ДСТУ 9000 з управління якістю виробництва, надання послуг, якості товарів; ISO- ДСТУ 14000 з управління якістю навколишнього середовища, проходити алгоритм отримання сертифікатів на екологічність виробництва, товарів, послуг.

Нормативна або за вибором

за вибором

Підсумковий контроль

залік в 2 семестрі

Навчальний рік

2017/2018

 

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Біометрія

Викладацький склад

Ключка С.І., Чемерис І.А.

Напрям підготовки

101 "Екологія"

Кількість годин / кредити ECTS

120 годин / 4 кредити

Опис

Мета дисципліни:оволодіння основами планування і математичної обробки результатів експериментів в екології.Вивчення дисципліни “Біометрія” забезпечує підготовку студентів в області застосування методів статистичного аналізу масових явищ в біології, тобто таких явищ, в сукупності яких виявляються закономірності, що не виявляються на одиничних випадках спостереження. Під статистичним аналізом в даному випадку розуміється визначена сукупність постулатів і методів теорії ймовірностей та математичної статистики, модифікованих в відповідності зі специфікою біологічних об’єктів, відносно до особливостей медико-біологічних досліджень. Даний курс базується на знаннях одержаних студентами при вивченні таких базових дисциплін як “Вища математика”, “Інформатика”, “Математичне моделювання на ЕОМ”, а також спеціальних дисциплін - “Основи фізіології людини”, “Хімія”, “Біологія” та інших.

Завданням вивчення дисципліни «Біометрія» є опанування методів біометричної ідентифікації: статичних та динамічних, класифікації ознак, групування первинних даних, варіаційних рядів та графіків. Вивчення вибіркових методів і оцінки генеральних параметрів, критеріїв достовірності оцінювання, методів дисперсійного аналізу, кореляційного аналізу, регресійного аналізу.

Викладання курсу "Біометрія" забезпечує підготовку магістрів з екології в області практичного використання методів багатомірного статистичного аналізу та теорії ймовірностей при дослідженні біологічних об’єктів. При цьому “Біометрія”,як прикладна наука,має виключно біологічну мету використання математико-статистичних методів під власним кутом зору, пристосовуючи їх до задач та специфіки екологічних досліджень.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент "Біометрія" повинен вміти застосовувати методи біометричної ідентифікації: статичних та динамічних, класифікації ознак, групування первинних даних, варіаційних рядів та графіків, вибіркових методів і оцінки генеральних параметрів, критеріїв достовірності оцінювання, методів регресійного аналізу дисперсійного аналізу, кореляційного аналізу.

Нормативна або за вибором

за вибором

Підсумковий контроль

залік в 2 семестрі

Навчальний рік

2017/2018

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Основи екологічної токсикології

Викладацький склад

Загоруйко Н.В.

Напрям підготовки

101 "Екологія"

Кількість годин / кредити ECTS

120 годин / 4 кредити

Опис

Екологічна токсикологія – наука, яка безпосередньо пов’язана з екологією та токсикологією і ґрунтується на використанні досягнень сучасних технологій для запобігання шкідливої дії на природні системи.

Мета дисципліни:вивчення шляхів надходження, міграцію, вплив екотоксикантів на світ живої природи і визначає характер змін у живих організмах (субклітинний рівень, у тканинах, органах, організмі) та в довкіллі.

Завдання дисципліни полягають у вивченні трьох складових:

- системного моніторингу джерел надходження екотоксикантів у природне середовище;

- вивченні на екосистемному рівні закономірностей впливу токсикантів на живі організми та відповідні їхні реакції;

- дослідженні форм адаптації організмів до екотоксикантів.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

 знати: основи екологічної токсикокінетики та токсикодинаміки шкідливих речовин, методи оцінки та розрахунку екотоксичної дії полютантів, основні механізми дії шкідливих речовин на організм людини, принципи обґрунтування нормування в екотоксикології.

  вміти: складати  прогноз впливу екотоксикантів, розраховувати  наслідки застосування заходів протидії ураженню біоценозу та їх ефективність, розробляти  і застосовувати методи знешкодження екотоксикантів залежно від обставин та терміну з моменту виникнення екотоксикохімічного ураження.

Нормативна або за вибором

за вибором

Підсумковий контроль

залік в 2 семестрі

Навчальний рік

2017/2018

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Управління техногенною і екологічною безпекою

Викладацький склад

Свояк Н.І.

Напрям підготовки

101 "Екологія"

Кількість годин / кредити ECTS

120 годин / 4 кредити

Опис

Навчальна дисципліна «Управління техногенною і екологічною безпекою» забезпечує формування цілісних (системних) знань відносно екологічної безпеки, яка притаманна різним ієрархічним рівням: локальному, регіональному, державному, глобальному. Екологічна безпека розглядається як форма взаємодії суспільства і природи. Враховуючи той факт, що рівень безпеки визначається ймовірністю проявів небезпеки, значна увага приділяється задачам управління екологічною безпекою, функціям органів державної влади у цій сфері. Акцентується увага на визначенні умов та з'ясуванні закономірностей формування екологічної безпеки. Остання розглядається як складна ієрархічна структура, що включає типи, класи, види і підвиди. Навчальна дисципліна знайомить майбутніх фахівців із правами громадян на екологічно безпечні умови життєдіяльності. Розглядаються міжнародні аспекти екологічної безпеки, екологічні стратегії людства.

Мета дисципліни: вивчення студентами засадничих теоретичних положень щодо забезпечення екологічної безпеки. Особливо актуальними є проблеми вибору оптимальних природоохоронних стратегій в умовах економічної кризи, обґрунтування шляхів екологізації ринкових реформ, вивчення чинників екологічних небезпек та їхнього впливу на стан довкілля, формування принципів та механізмів управління екологічною безпекою.

Головним завданням дисципліни «Екологічна безпека» є виробити у студентів вміння і навички практичного застосування набутих теоретико-методологічних знань стосовно екологічної оцінки наслідків господарського освоєння території, зокрема оцінки ступеня деградації земель в природно-антропогенних умовах, оцінки рівня забруднення ґрунтів тощо.

Отримані знання є практичними і використовуватимуться у майбутній професійній діяльності еколога.

Методи викладання: словесні: лекція, бесіда, пояснення, розповідь, самостійна робота, консультації. Практичні – самостійне дослідження визначених біогеоценозів. За характером діяльності студентів використовуються методи проблемного навчання (постановка проблеми та її вирішення), дослідницькі методи.

Методи оцінювання: поточне тестування за різними видами навчальної діяльності; модульні контрольні роботи; фронтальне та індивідуальне опитування. Підсумкова оцінка виставляється на основі проміжних оцінок (40%), самостійну роботу (40%) та залік (20%).

Нормативна або за вибором

за вибором

Підсумковий контроль

залік в 1 семестрі

Навчальний рік

2017/2018

 

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Екологічна безпека водних екосистем

Викладацький склад

Свояк Н.І.

Напрям підготовки

101 "Екологія"

Кількість годин / кредити ECTS

120 годин / 4 кредити

Опис

Програма навчальної дисципліни «Екологічна безпека водних екосистем» включає 3 розділи: 1 – характеристика головних проблем якості води та сучасного хімічного складу природних вод; 2 – принципи оцінки якості води; оцінка і класифікація якості води; 3 – прогнозування змін хімічного складу та якості вод. Лабораторний практикум включає методи якісного та кількісного аналізу природних вод та модельних розчинів на різні компоненти; практичні прийоми розрахунку складу води для різних цілей; розрахунки індексів забрудненості та якості води, екологічну оцінку якості води; ознайомлення зі статистичними методами прогнозування хімічного складу та якості води.

Основною метою вивчення теоретичної частини курсу є оволодіння знаннями про сучасний стан водних ресурсів, методологію оцінки якості різних типів природних вод з метою їх придатності в окремих галузях народного господарства, питного водопостачання та забезпечення умов існування водних екосистем, методи прогнозування коротко- та довгострокових змін якості води і її хімічного складу, фактори формування та критерії оцінки якості води, законодавство та нормативи стосовно стандартів води.

Основні завдання дисципліни: вивчення основ дисципліни як інтегральної складової фундаментальної та спеціальної підготовки магістрів наукового спрямування, що спеціалізуються у галузі досліджень параметрів гідросфери; ознайомлення з елементами нормативної бази щодо якості водних ресурсів та їх екологічної безпеки (державні стандарти, нормативні акти, критерії якості питної води тощо); створення наукової бази для поглиблення спеціальних знань у галузі хімії і технології води з врахуванням особливостей хімічних перетворень біогенних елементів; ознайомлення із досягненнями з оцінки якості води та прогнозування її хімічного складу.

Отримані знання є практичними і використовуватимуться у майбутній професійній діяльності еколога.

Методи викладання: словесні: лекція, бесіда, пояснення, розповідь, самостійна робота, консультації. Практичні – самостійне дослідження визначених біогеоценозів. За характером діяльності студентів використовуються методи проблемного навчання (постановка проблеми та її вирішення), дослідницькі методи.

Методи оцінювання: поточне тестування за різними видами навчальної діяльності; модульні контрольні роботи; фронтальне та індивідуальне опитування. Підсумкова оцінка виставляється на основі проміжних оцінок (40%), самостійну роботу (40%) та залік (20%)

Нормативна або за вибором

за вибором

Підсумковий контроль

залік в 1 семестрі

Навчальний рік

2017/2018

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Методи дослідження біогеоценозів

Викладацький склад

Чемерис І.А.

Напрям підготовки

101"Екологія"

Кількість годин / кредити ECTS

120 годин / 4 кредити

Опис

В рамках курсу «Методи дослідження біогеоценозів» студенти вивчають сучасні методики дослідження природних та антропогенних біогеоценозів різних видів та їх складових (фітоценозів, зооценозів). У студентів формуються практичні навички  та вміння застосовувати методики біогеоценології з метою оцінки їх стану та розробки шляхів збільшення їх стійкості і усунення негативних тенденцій розвитку. 

Мета дисципліни: ознайомлення студентів з сучасними методиками дослідження екосистем різного рівня, формування вмінь та навичок оцінки стану біогеоценозів та прогнозування тенденцій їх розвитку;  оволодіння вміннями аналізу структурно-функціональної різноманітності екосистем, зміни їх просторової структури та оцінки стабільності і стійкості їх розвитку.

Завдання курсу полягає у оволодінні методикою дослідження таких біоценотичних процесів як продуктивність, вивчення потоків енергії та речовини в біогеоценозах, їх трофічної та просторової структури, функціональних зв’язків компонентів біогеоценозів, визначення ролі компонентів біогеоценозів у змінах і динаміці екосистем, аналіз стійкості біогеоценозів та її регуляторних механізмів, дослідження взаємозв’язків та взаємовпливів між біогеоценозами.

Отримані знання є практичними і використовуватимуться у майбутній професійній діяльності еколога.

Результати навчання полягають у наступному:

-          вміння аналізувати структурно-функціональну організацію біогеоценотичних систем;

-          визначати динамічні процеси в біогеоценозах;

-          оцінювати ефективність продукційних процесів та середовищеутворювальних функцій біогеоценозів;

-          знання про структуру, динамічні процеси та основні функції біогеоценозів

Методи викладання  словесні - лекція, бесіда, пояснення, розповідь, самостійна робота, консультації. Практичні – самостійне дослідження визначених біогеоценозів. За характером діяльності студентів використовуються методи проблемного навчання (постановка проблеми та її вирішення), дослідницькі методи.

Методи оцінювання: поточне тестування за різними видами навчальної діяльності; модульні контрольні роботи; фронтальне та індивідуальне опитування. Підсумкова оцінка виставляється на основі проміжних оцінок (40%), самостійну роботу (40%) та залік (20%).

Нормативна або за вибором

за вибором

Підсумковий контроль

залік в 1 семестрі

Навчальний рік

2017/2018

Назва показників

Характеристика

Повна назва дисципліни

Моделювання та оптимізація складних систем

Викладацький склад

Чемерис І.А.

Напрям підготовки

101 "Екологія"

Кількість годин / кредити ECTS

120 годин / 4 кредити

Опис

Моделювання є одним з основних сучасних методів дослідження систем.

Метою дисципліни дисципліни є: формування спеціальних умінь і знань, яких достатньо для моделювання процесів в екосистемах.

Завдання курсу: опанувати сучасним станом методів моделювання складних систем; оволодіти сучасними технологіями моделювання складних систем, зокрема, динамічних систем і систем з розподіленими параметрами, методами дослідження стійкості динамічних систем; методами ідентифікації та оптимізації параметрів динамічних систем; ознайомитися з математичними методами, що використовуються при моделюванні складних систем.

    Отримані знання є практичними і використовуватимуться у майбутній професійній діяльності магістра з екології.

Результати навчання полягають у наступному:

- побудова й дослідження математичних моделей, що досліджуються за допомогою аналітичних і чисель­них методів;

- використання критеріїв та методів визначення стійкості систем;

- постановка й розв'язування оптимізаційних задач;

- застосування методу статистич­них випробувань при моделюванні систем;

- особливості побудови й досліджен­ня регресійних моделей.      

Методи викладання: лекція, практичні заняття, бесіда, пояснення, розповідь, самостійна робота, консультації. За характером діяльності студентів використовуються методи проблемного навчання (постановка проблеми та її вирішення), дослідницькі методи.

Методи оцінювання: поточне тестування за різними видами навчальної діяльності; модульні контрольні роботи; фронтальне та індивідуальне опитування. Підсумкова оцінка виставляється на основі проміжних оцінок (40%), самостійну роботу (40%) та залік (20%).

Нормативна або за вибором

за вибором

Підсумковий контроль

залік в 2 семестрі

Навчальний рік

2017/2018

Назва показників

Характеристика

Полна назва дисципліни

Статистичні методи в екології

Викладацький склад

Ключка С.І., Корнелюк Н.М.

Спеціальність

101 «Екологія»

Кількість годин / кредити ECTS

120 годин / 4 кредитів

Опис

   Мета  дисципліни: формування у студентів здатностей оцінювати екологічні процеси в літосфері, гідросфері, атмосфері, соціосфері, біосфері в цілому; розробляти та обґрунтовувати інженерні рішення щодо зниження техногенної дії на природне середовище з метою збереження екологічної рівноваги, нормалізації стану довкілля; здійснювати екологічну оцінку діючих об’єктів і тих, що проектуються;  розробляти методи захисту та відновлення екосистем. Отже, метою вивчення курсу є підготовка екологів, які вільно володітимуть сучасною методологією статистичної обробки екологічної інформації, коректного аналізу розвитку природних об’єктів і явищ, методами обліку та оптимізації різноманітних показників довкілля. Враховуючи, що курс “Статистичні методи в екології” охоплює майже всі компоненти оточуючого середовища (атмосферу, клімат, водні ресурси, ґрунт, біоту тощо), об’єктами її дослідження є мінливі умови навколишнього середовища, а також закономірності та особливості процесів, що відбуваються в довкіллі під впливом антропогенного, природного або соціального чинників тощо.

Завдання навчальної дисципліни: засвоєння основних понять теорії математичної статистики, теорії ймовірностей, розуміння основних теоретико-ймовірнісних закономірностей екологічних процесів; узагальнених підходів та методів, що застосовуються для дослідження властивостей екосистем; набору статистичних показників, що характеризують стан та динаміку розвитку навколишнього середовища, методику їх оцінювання та розрахунку.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти: враховувати основні ймовірнісні закономірності екологічних процесів при розв’язанні практичних задач, оволодіти методологією оцінювання перспектив розвитку екологічних об¢єктів, визначати найважливіші характеристики екосистем, які можна дослідити або спрогнозувати; мати навички створювання баз екологічних даних; навчитися застосовувати набуті знання в практиці екологічних досліджень, моніторингу довкілля та екологічному прогнозуванні; виявляти основні закономірності проявів тих чи інших явищ та процесів, аналізувати можливі відхилення від них, визначати причини цих відхилень, обмежувати сферу дії випадковості, звужувати її вплив на реальні екологічні процеси.

Нормативна або за вибором

за вибором

Підсумковий контроль

залік в 2 семестрі

Навчальний рік

2017/2018