,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Історія кафедри

 

Кафедра екології створена в Черкаському інженерно-технологічному інституті (нині Черкаський державний технологічний університет) у вересні 1998 р. За своїм призначенням кафедра є випусковою.

З 2006 року очолює кафедру кандидат хімічних наук, доцент Хоменко Олена Михайлівна.

Кафедра проводить підготовку фахівців з екології за освітньо-кваліфікаційними рівнями "бакалавр" галузі знань 0401 "Природничі науки" напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування", "спеціаліст" зі спеціальності 7.04010601 "Екологія та охорона навколишнього середовища" та "магістр" зі спеціальності 8.04010601"Екологія та охорона навколишнього середовища".

Науково-педагогічний склад кафедри: кандидати хімічних наук, доценти О.М. Хоменко, О.О. Мислюк, Т.П. Гончаренко, Л.Б. Ящук, кандидати біологічних наук, доценти Н.В. Загоруйко, Н.І. Свояк, Л.І. Жицька, ст. викладач Н.М. Корнелюк, завідувач лабораторій Л.І. Плахотня, ст. лаборанти Н.М. Литвин, Н.І. Ширяєва та Р.В. Денисенко. За сумісництвом на кафедрі працюють завідувач кафедри органічної хімії, якості та стандартизації Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького доктор хімічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Б.П. Мінаєв та викладач Н.В. Жицька.

В аспірантурі за фахом 21.06.01 "Екологічна безпека" навчалися 7 аспірантів денної форми навчання кафедри екології, серед яких 3 захистили кандидатські дисертації.

На кафедрі створено лабораторії природничих наук, біоіндикації та моніторингових досліджень, науково-дослідну лабораторію квантової хімії та комп’ютерний клас, оснащений сучасними розрахунковими програмами екологічного спрямування. З метою досягнення високого рівня практичної підготовки спеціалістів-екологів з питань організації контролю за негативними чинниками навколишнього середовища, покращення професійної підготовки студентів і проходження виробничої та переддипломної практик на кафедрі налагоджена тісна співпраця та укладено угоди з Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Черкаській області, Державною екологічною інспекцією у Черкаській області, Державною установою "Черкаський обласний лабораторний центр держсанепідслужби України", Черкаською міською санітарно-епідеміологічними станцією, Черкаським обласним науково-технічним центром охорони родючості ґрунтів і якості продукції, Управлінням державної інспекції з контролю за використанням і охороною земель Черкаської області та відділом екології Департаменту житлово-комунального комплексу виконавчого комітету Черкаської міської ради.

Колектив кафедри активно займається науково-дослідною роботою за такими напрямками: спінселективні процеси в механізмі фотокаталітичного розкладу озонового шару (очолюють доцент О.М. Хоменко, професор Б.П. Мінаєв); моніторинг поверхневих вод Дніпровського басейну Черкаської області (очолюють доценти О.М. Хоменко, О.О. Мислюк); медико-екологічний моніторинг здоров'я населення (очолює доцент Н.В. Загоруйко); розробка системи біоіндикаційних досліджень стану об’єктів навколишнього середовища (очолює доцент Л.І. Жицька); дослідження та аналіз природних фітоекосистем (очолює ст. викладач Н.М. Корнелюк); утилізація відходів виробничих стічних вод (очолює доцент Т.П. Гончаренко); екологічна оцінка впливу на навколишнє середовище Черкаського регіону підприємств різних галузей народного господарства (очолює доцент Л.Б. Ящук); моніторинг довкілля та регіональні екологічні проблеми (очолює доцент Н.І. Свояк).

Викладачі та аспіранти кафедри брали участь у розробці регіонального реєстру викидів та перенесення забруднюючих речовин у рамках держбюджетної теми № 147 – 03, за результатами якої створено базу даних та розроблено програму математичного обчислення інтегрального індексу забруднення поверхневих вод Середнього Подніпров’я (програма впроваджена на базі Черкаської міської санітарно-епідеміологічної станції).

На кафедрі екології проводились наукові дослідження за тематиками держбюджетних тем і міжнародних проектів: № 147 – 03 "Створення регіонального реєстру викидів забруднюючих речовин та їх переносу" (2003 – 2005 рр.); № 154 – 06 "Теоретичні основи електронних механізмів фото- та біоактивації кисню" (2006 – 2008 рр.); № 157 – 06 "Екологічний моніторинг здоров’я дитячого населення м. Черкаси" (2006 – 2008 рр.); UKC1-2819-CK-06 українсько-американський проект "Теоретичне дослідження нових смуг в молекулі кисню і процесів, індукованих зіткненням в нічному світінні атмосфери" (2006 – 2008 рр.) спільно з Міжнародним Стенфордським дослідним інститутом, аерокосмічною лабораторією м. Сан-Франциско, Каліфорнія, США (керівник проекту – професор Б.П. Мінаєв, виконавці – доцент, зав. кафедри О.М. Хоменко, доцент Л.Б. Ящук); М/41–2008 українсько-румунський проект "Розробка нових сенсибілізуючих барвників для нанокристалічних TiO2 сонячних батарей на основі розрахунку їх електронної структури" (2008 – 2010 рр.) спільно з Університетом "Овідіус" м. Константа, факультетом фізики (керівник проекту – проф. Б.П. Мінаєв, виконавці – доцент, зав. кафедри О.М. Хоменко, доц. Л.Б. Ящук); № 85-09 "Спінові ефекти в молекулі кисню та процесах індукованих зіткненням в нічному світінні атмосфери" (2009 – 2011 р.р.); № 0111U002938 "Екологічна оцінка стану едафотопів природних та антропогенних біогеоценозів Черкаського регіону. Проблеми відновлення та використання" (2010-2012 р.р.).

Під керівництвом викладачів кафедри студенти спеціальності "Екологія та охорона навколишнього середовища" неодноразово ставали переможцями всеукраїнських екологічних олімпіад та всеукраїнських конкурсів-захистів наукових проектів, нагороджені дипломами за кращі доповіді на міжнародних наукових конференціях студентів, магістрів та аспірантів, отримували подяки з нагоди Дня студента від Міністра освіти і науки України за відмінне навчання та активну участь у науково-дослідній роботі та отримували академічну стипендію Президента України.

Викладачі кафедри є авторами шести підручників і посібників з грифом Міністерства освіти і науки України: "Метеорологія і кліматологія: Практикум" (2004 р.); "Ліхеноіндикація" (2006 р.); "Біологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів" (2007 р.); "Основи хімічної екології" (2008 р.); "Природоохоронне інспектування" (2009 р.); "Природоохоронне інспектування: Практикум" (2009 р.),"Основи хімічної екології" (2012 р.); "Практикум з  хімічної екології" (2012 р.), "Метеорологія і кліматологія" (2013 р.).

Викладачі кафедри брали активну участь в організації та проведенні в університеті Міжнародної науково-практичної конференції "Екологія і освіта" (1998 – 2012 рр.).

Велика увага на кафедрі приділяється роботі з громадськими екологічними організаціями і, насамперед, залученню до роботи в них студентської молоді університету. Викладачі кафедри та понад 50 студентів спеціальності "Екологія та охорона навколишнього середовища" є членами громадської організації "Всеукраїнська екологічна ліга", а доцент кафедри Н.І. Свояк – голова Черкаської міської громадської організації "Всеукраїнська екологічна ліга". Викладачі кафедри та студенти напряму "Екологія" беруть активну участь в природоохоронних акціях "Збереження первоцвітів", "Весняна толока", "Зелений паросток майбутнього", "Чисте джерело" та "Прибери планету".

Під керівництвом к.х.н., доцента, завідувача кафедри екології Хоменко Олени Михайлівни створено Черкаський обласний осередок Міжнародної асоціації екологів університетів (МАЕУ).

Кафедра екології співпрацює в рамках наукової та навчально-методичної робіт з Одеським державним екологічним університетом, Харківським національним університетом імені В. Каразіна, Житомирським державним технологічним університетом, Державною екологічною академією післядипломної освіти та управління при Міністерстві екології та природних ресурсів України, Міжнародним Стенфордським дослідним інститутом (аерокосмічною лабораторією м. Сан-Франциско, Каліфорнія, США), Університетом "Овідіус" (м. Константа, Румунія) та ін.

Наявність висококваліфікованого професорсько-викладацького складу та матеріально-технічної бази, попиту на спеціалістів-екологів для систем екобезпеки і санітарно-епідеміологічної служби України, органів самоврядування, підприємств різних галузей виробництва є головною передумовою для подальшого розвитку та розбудови кафедри.