,
,
Відеоканал ЧДТУ

ЧДТУ

Черкаський державний технологічний університет
Cherkasy state technological university

Черкаський державний технологічний універсітет

Правила прийому

Завантажити прикріплення:

ПРАВИЛА  ПРИЙОМУ  ДО  АСПІРАНТУРИ  ТА  ДОКТОРАНТУРИ

ЧЕРКАСЬКОГО  ДЕРЖАВНОГО  ТЕХНОЛОГІЧНОГО  УНІВЕРСИТЕТУ

у  2018 році

Правила прийому встановлені відповідно до Закону України «Про Вищу освіту», Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладів (наукових установах).

 

Загальні положення

1. Основною формою підготовки фахівців освітньо-наукового ступеня доктора філософії на третьому рівні вищої освіти є аспірантура. Нормативний строк навчання в аспірантурі становить чотири роки, протягом яких аспірант зобов’язаний виконати всі вимоги освітньо-наукової програми, визначеної вищим навчальним закладом для підготовки доктора філософії з відповідної спеціальності, а також підготувати дисертацію на основі самостійно проведених досліджень та захистити її у спеціалізованій вченій раді вищого навчального закладу (наукової установи).

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється:

  - в аспірантурі за денною та заочною формою навчання;

  - поза аспірантурою (для осіб, які професійно проводять наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи в ЧДТУ).

Підготовка докторів філософії за державним замовленням здійснюється виключно в аспірантурі за денною формою навчання.

2. З метою завершення роботи над науковими дослідженнями та оформлення їх результатів та/або для підготовки публікацій до захисту для здобуття наукового ступеня доктора наук, особа має право вступити в докторантуру вищого навчального закладу (наукової установи). Строк перебування в докторантурі становить не більше двох років, протягом яких докторант зобов’язаний подати до спеціалізованої вченої ради вищого навчального закладу результати своїх наукових досягнень (дисертацію, або монографію, або сукупність опублікованих статей) для їх подальшого публічного захисту.

3. Підготовка громадян України в аспірантурі та докторантурі здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України (за державним замовленням) або за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав Черкаський державний технологічний університет (далі – Університет) на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора наук).

4. Підготовка іноземців та осіб без громадянства в аспірантурі та докторантурі здійснюється:

  - на підставі міжнародних договорів України та/або міжнародних програм обміну чи мобільності;

  - на підставі договорів, укладених між вищими навчальними закладами (науковими установами) України та вищими навчальними закладами (науковими установами) інших країн, щодо обміну вченими чи академічної мобільності;

  - за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

5. Прийом до аспірантури та докторантури за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб здійснюється за науковими спеціальностями:

Аспірантура

з/п

Код та найменування галузі знань

Шифр та найменування спеціальності

Ліцензований обсяг

1 03 Гуманітарні науки 033 Філософія 5 осіб
2 05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка 10 осіб
3 07 Управління та адміністрування 075 Марккетинг 5 осіб
4 12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення 5 осіб

5

12 Інформаційні технології

122 Комп’ютерні науки 

7 осіб

6 12 Інформаційні технології 123 Комп'ютерна інженерія  5 осіб
7 12 Інформаційні технології 126 Інформаційні системи та технології 5 осіб
8 13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка  4 особи

9

15 Автоматизація та приладобудування

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

4 особи

10

15 Автоматизація та приладобудування

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

4 особи

11

16 Хімічна та біоінженерія

161 Хімічні технології та інженерія

3 особи

 

Докторантура

з/п

Код та найменування галузі знань

Шифр та найменування спеціальності

1

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

2

12 Інформаційні технології

123 Комп'ютерна інженерія

 

Порядок та умови вступу до аспірантури

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту на рівні магістра, спеціаліста. До вступних випробувань допускаються абітурієнти, які вчасно подали всі необхідні документи для вступу згідно з Правилами прийому в аспірантуру вищого навчального закладу (наукової установи). Приймальна комісія може відмовити абітурієнту у допуску до проходження вступних випробувань в аспірантуру виключно у зв’язку з неподанням у встановлений термін всіх або окремих документів, визначених Правилами прийому.

Прийом документів проводиться в період з 12 липня по 27 липня 2018 року.

 

Вступники до аспірантури подають такі документи:

  1. Заяву з візою майбутнього наукового керівника про згоду здійснювати керівництво ;
  2. Особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник навчався або працює ;
  3. Список опублікованих наукових праць і винаходів за формою 26 завірений проректором з НДР та міжнародних зв'язків Рудницьким В.М.   Вступники до аспірантури, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові реферати з обраної ними спеціальності обсягом 25-30 друкованих сторінок. Реферат оцінюється науковим керівником.
  4. Копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації магістра або спеціаліста (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном – копію нострифікованого диплома) та копію додатку до диплому, завірених приймальною комісією;
  5. Копію паспорта (1, 2, 11 сторінки);
  6. Копію ідентифікаційного коду;
  7. Конверт формату А5 без марок;
  8. 2 файли
  9. Картонний швидкозшивач (без зав'язок);
  10. Шість кольорових фотокарток 3х4 см.

Усі документи з п.п.1 - 6 подаються в одному екземплярі. Документи, що перелічені в п.п.7 - 10 подаються окремо для кожної спеціальності та кожної форми навчання.

Паспорт, ідентифікаційний код та оригінал диплому про вищу освіту для перевірки їх співробітником приймальної комісії подаються вступником особисто.

Вступні іспити в аспірантуру складають з 28 липня по 6 серпня 2018 року.

 

Умови допуску до вступних випробувань в аспірантуру

Рішення про допуск до вступних екзаменів до аспірантури виноситься виключно приймальною комісією університету за результатами співбесіди вступника з передбачуваним науковим керівником, розгляду реферату та поданих наукових праць з урахуванням письмового висновку передбачуваного наукового керівника, про що вступнику до аспірантури повідомляється у тижневий термін.

За відсутності повного переліку документів або поданням їх після закінчення встановленого терміну вступник не допускається до участі у складанні вступних екзаменів до аспірантури.

 

Організація та проведення вступних випробувань до аспірантури

Вступні випробування до аспірантури вищого навчального закладу (наукової установи) складаються з:

  - вступного іспиту із спеціальності (в обсязі навчальної програми освітнього рівня магістра, спеціаліста відповідної спеціальності);

  - вступного іспиту із однієї іноземної мови на вибір (англійської, німецької) в обсязі, який відповідає необхідному вступному рівню для подальшого навчання (вдосконалення) цієї іноземної мови в аспірантурі.

 

Таблиця відповідності балу з конкурсних предметів, обрахованого за 100-бальною шкалою,

проведених університетом, з значенням 200-бальної шкали від 100 до 200 балів.

1

Не склав

 

26

102,5

 

51

135,5

 

76

168,5

2

Не склав

 

27

104,0

 

52

137,0

 

77

169,5

3

Не склав

 

28

105,5

 

53

138,0

 

78

171,0

4

Не склав

 

29

106,5

 

54

139,5

 

79

172,5

5

Не склав

 

30

108,0

 

55

141,0

 

80

173,5

6

Не склав

 

31

109,0

 

56

142,0

 

81

175,0

7

Не склав

 

32

110,5

 

57

143,5

 

82

176,5

8

Не склав

 

33

112,0

 

58

144,5

 

83

177,5

9

Не склав

 

34

113,0

 

59

146,0

 

84

179,0

10

Не склав

 

35

114,5

 

60

147,5

 

85

180,0

11

Не склав

 

36

116,0

 

61

148,5

 

86

181,5

12

Не склав

 

37

117,0

 

62

150,0

 

87

183,0

13

Не склав

 

38

118,5

 

63

151,5

 

88

184,0

14

Не склав

 

39

119,5

 

64

152,5

 

89

185,5

15

Не склав

 

40

121,0

 

65

154,0

 

90

187,0

16

Не склав

 

41

122,5

 

66

155,0

 

91

188,0

17

Не склав

 

42

123,5

 

67

156,5

 

92

189,5

18

Не склав

 

43

125,0

 

68

158,0

 

93

190,5

19

Не склав

 

44

126,5

 

69

159,0

 

94

192,0

20

Не склав

 

45

127,5

 

70

160,5

 

95

193,5

21

Не склав

 

46

129,0

 

71

162,0

 

96

194,5

22

Не склав

 

47

130,0

 

72

163,0

 

97

196,0

23

Не склав

 

48

131,5

 

73

164,5

 

98

197,5

24

100

 

49

133,0

 

74

166,0

 

99

198,5

25

101,5

 

50

134,0

 

75

167,0

 

100

200,0

Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до відповідного вищого навчального закладу (наукової установи) протягом одного календарного року.

Зарахування до аспірантури проводиться наказом Університету. Про зарахування до аспірантури або про відмову в зарахуванні до аспірантури вступнику повідомляється в п’ятиденний строк з дня прийняття приймальною комісією відповідного рішення.

Кожному аспіранту одночасно з його зарахуванням відповідним наказом керівника Університету призначається науковий керівник – штатний науковий або науково-педагогічний працівник з науковим ступенем.

Науковий керівник аспіранта здійснює наукове керівництво роботою над дисертацією, контролює виконання затвердженого Вченою радою індивідуального плану наукової роботи та несе особисту відповідальність за якісне і вчасне виконання аспірантом дисертаційного дослідження.

Вступники, які без поважних причин не з`явилися на вступні випробування у зазначений розкладом час, а також ті, знання яких було оцінено як «незадовільно», до участі в наступних вступних випробуваннях не допускаються. Повторне складання вступних іспитів не дозволяється. 

 

Умови зарахування до аспірантури

На підставі результатів вступних іспитів до аспірантури приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника.

Зарахування до аспірантури проводиться  наказом ректора на підставі рішення  приймальної комісії  до 1 вересня 2018 року.

Про зарахування до аспірантури або про відмову в зарахуванні до аспірантури вступнику письмово повідомляється в п’ятиденний термін з дня прийняття приймальною комісією відповідного рішення.

 

Порядок та умови вступу до докторантури

Для уможливлення проведення заключних досліджень та/або оформлення результатів у вигляді дисертації, монографії або сукупності статей, які подаватимуться до захисту наукового ступеня доктора наук, особа має право вступити в докторантуру Університету.

До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь доктора філософії, кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в закордонних міжнародних журналах, індексованих в науково-метричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені), і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

Прийом документів в докторантуру проводиться до 1 вересня 2018 року.

 

Строк перебування в докторантурі Університету становить два роки.

Для вступу в докторантуру, не менше ніж за два місяці до вступу, абітурієнт подає кафедрі, відділу, лабораторії Університету розгорнуту пропозицію, в якій вказує план дослідницької роботи та/або об’єм наукової роботи, необхідної для підготовки результатів вже проведених досліджень до захисту. Протягом місяця з дня отримання документів від всіх вступників відповідний структурний підрозділ заслуховує їх наукові доповіді і шляхом голосування визначає можливість зарахування кожного вступника до докторантури.

Перелік документів, необхідних для вступу в докторантуру, крім необхідних для вступу в аспірантуру, повинен також включати:

      1. Копію диплому доктора філософії або кандидата наук;

      2. Список опублікованих наукових праць і винаходів;

      3. Характеристику вступника написану доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником відповідного вищого навчального закладу (наукової установи), із згодою надати абітурієнту наукову консультацію в разі його вступу в докторантуру.

Вчена рада Університету в місячний термін розглядає висновки кафедри, відділу, лабораторії щодо кожного вступника і приймає рішення про його зарахування до докторантури та призначає докторанту наукового консультанта, який є доктором наук з відповідної спеціальності та має вчене звання професора і який працює штатним науково-педагогічним або науковим працівником відповідного вищого навчального закладу (наукової установи). Рішення вченої ради затверджується і оформляється наказом керівника Університету.